MAO:133/19

ZERO POINT FINLAND OY > Zero Holding GmbH & Co. KG

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/781
Antopäivä: 27.3.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 26.10.2016 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

ZERO POINT FINLAND OY:lle on 20.1.2015 rekisteröity tavaramerkki numero 262738 O. ZERO POINT (kuvio) (jäljempänä myös myöhempi merkki) eräille luokkiin 10 ja 28 kuuluville tavaroille ja lisäksi seuraaville luokan 25 tavaroille: "urheilukengät; urheilusukat; urheiluvaatteet; urheilupaidat; sukat; säärystimet".

Patentti- ja rekisterihallitus on Zero Holding GmbH & Co. KG:n tekemän, Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 5345798 zero (kuvio) (jäljempänä myös aikaisempi merkki) perustuvan, luokan 25 tavaroita koskevan väitteen johdosta 26.10.2016 tehnyt päätöksen tavaramerkin O. ZERO POINT (kuvio) rekisteröinnin osittaisesta kumoamisesta edellä mainittujen luokan 25 tavaroiden osalta.

ZERO POINT FINLAND OY on 30.12.2016 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle muun ohella luokan 25 tavaroiden osalta hakemuksen tavaraluettelon supistamisesta, jonka Patentti- ja rekisterihallitus on 24.2.2017 hyväksynyt. Tavaramerkki O. ZERO POINT (kuvio) kattaa supistamisen jälkeen luokassa 25 seuraavat tavarat: "urheiluvaatteet, urheilupaidat, urheiluhousut, urheilushortsit, urheilualusvaatteet, urheilutrikoot, urheilutopit ja urheilusukat juoksuun, kuntoiluun, pallopeleihin ja muuhun liikuntaan; kompressiovaatteet käytettäväksi urheilussa, liikunnassa, kuntoilussa ja pallopeleissä, nimittäin kompressiourheilupaidat, kompressiourheiluhousut, kompressiourheilushortsit, kompressiourheilualusvaatteet, kompressiourheilutrikoot, kompressiourheilutopit, kompressiourheilusäärystimet, kompressiourheilusukat; kompressioirto- hihat ja -säärystimet urheilu-, liikunta- ja kuntoilutarkoitusta varten".

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

ZERO POINT FINLAND OY on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen.

Perusteet

Tavaramerkki O. ZERO POINT (kuvio) ei aiheuta sekaannusvaaraa EU-tavaramerkkiin zero (kuvio) luokan 25 tavaroiden osalta, sellaisena kuin tavaraluettelo on supistuksen jälkeen.

Vertailtavat tavarat eivät ole samoja tai samankaltaisia. Myöhempi merkki ei kata aikaisemman merkin kattamia päällysvaatteita, vaan se kattaa pelkästään juoksuun, kuntoiluun, pallopeleihin ja muuhun liikuntaan käytettäviä urheiluvaatekappaleita sekä edellä mainittuihin urheiluvaatteisiin liittyviä kompressio-ominaisuuksilla varustettuja urheiluvaatteita tai niiden osia.

Urheilutekstiilien osalta on vallalla suoranainen kompressiobuumi. Näin ollen kuluttajat ovat hyvin tietoisia kompressiovaatteiden ominaisuuksista ja siitä, että ne ominaisuuksiltaan eroavat muista vaatteista.

Myöhempi merkki eroaa aikaisemmasta merkistä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Merkit eroavat ulkoasultaan, sillä sanaosaa ZERO ei voida pitää myöhemmän merkin selkeänä, yksittäisenä hallitsevana osana. Merkit on lisäksi kirjoitettu erilaisilla kirjasinlajeilla, ja aikaisemmassa merkissä vaikuttaisi olevan välilyönnit jokaisen kirjaimen jälkeen, jolloin aikaisempi merkki on oikeastaan z e r o eikä zero. Kuluttajan huomio kiinnittyy merkin alkuosaan ja merkin muodostamaan kokonaisuuteen. Myöhemmässä merkissä alkuosa ei ole ZERO, mikäli vertikaalimuodossa olevasta yhdistelmämerkistä ylipäätään pystyy alkuosan erottamaan. Joka tapauksessa merkkien muodostamat kokonaisvaikutelmat ovat erilaiset.

Aikaisempi merkki on erottamiskyvytön tai ainakin sen erottamiskyky on heikko. Se muodostuu yksinomaan tyylitellystä englanninkielisestä sanasta, joka suomen kielellä tarkoittaa sanaa nolla. On tyypillistä, että luokan 25 tavaroiden osalta markkinoinnissa, brändäyksessä ja tavaramerkeissä käytetään numeroita joko niiden numeraalisessa tai kirjoitetussa muodossa. Tällöin niiden erottamiskyky ei ole vahva eikä suojapiirikään kovin laaja. Aikaisempi merkki ei ole mitenkään erityisen kekseliäs tai erottamiskykyinen. Ei ole mitenkään perusteltua, että sen suojapiiri voisi ulottua käsittämään moniosaisen yhdistelmämerkin O. ZERO POINT (kuvio). Aikaisempaa merkkiä ei ole lainkaan käytetty Suomessa, eikä merkki ole millään lailla tunnettu suomalaisille kuluttajille.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaista päätöstä.

Merkit kattavat tehdyn supistuksenkin jälkeen samoja ja samankaltaisia tavaroita. Myöhempi merkki kattaa muun muassa urheiluvaatteet ja urheilutrikoot, jotka voivat olla aikaisemman merkin kattamia päällysvaatteita. Nämä tavarat ovat keskenään samoja, eivät pelkästään samankaltaisia, ja muut tavarat ovat vähintään samankaltaisia. Pelkkä urheilutarkoitus- tai kompressio-ominaisuus ei poista merkkien välistä sekaannusvaaraa.

Zero Holding GmbH & Co. KG:n vastaus

Vaatimukset

Zero Holding GmbH & Co. KG on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Merkkien välillä on olemassa sekaannusvaara.

Tavaraluettelon supistamisen jälkeenkin kaikki myöhemmän merkin kattamat tavarat ovat vaatteita, joten ne ovat samoja tai samankaltaisia kuin aikaisemman merkin kattamat tavarat. Mahdollisesti urheilualusvaatteita ja kompressiourheilualusvaatteita lukuun ottamatta kaikkia myöhemmän merkin tavaraluettelon mukaisia tavaroita voidaan käyttää sekä sisävaatteina että ulkovaatteina. Joka tapauksessa kaikki vertailtavat eri vaatelajit ovat tavaramerkkioikeudellisesti samoja tai samankaltaisia.

Urheiluvaatteita, mukaan lukien kompressiourheiluvaatteet, ja muita vaatteita myydään samalle kohderyhmälle eli kaikille kuluttajille usein samoissa paikoissa ja aivan vierekkäin. Jako urheiluvaatteiden ja muiden vaatteiden välillä on hämärtynyt, ja urheiluvaatteita käytetään usein arkivaatteina. Kysymyksessä olevien tuotteiden jakelukanavat voivat olla samoja, niiden valmistajat voivat olla samoja, niitä voidaan käyttää yhdessä ja ne voivat olla vaihtoehtoisia tai kilpailevia tuotteita.

Vertailtavat merkit on rekisteröity tavanomaisille kulutustavaroille, joten merkkien kohderyhmänä ovat tavalliset keskivertokuluttajat, joiden tarkkaavaisuusastetta ei voida pitää erityisen korkeana.

Merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään hyvin samanlaiset.

Myöhemmän merkin ulkoasun määräävä osa on sanaosa ZERO, koska se on merkin luettavan osan ensimmäinen sana ja lisäksi kirjoitettu sanaosaa POINT suuremmalla kirjasinlajilla. Suomalainen kuluttaja kiinnittää sanaosaan ZERO erityistä huomiota sen vuoksi, että se sisältää suomen kielessä harvinaisen z-kirjaimen heti sanan alussa. Merkin kuvioaineksen näkyvin osa O korostaa lisäksi ZERO-sanaosaa. Vaikka merkeissä on käytetty eri kirjasinlajeja, niissä olevat ZERO-sanaosat näyttävät hyvin samanlaisilta, sillä kummassakin merkissä kaikki kirjaimet on kirjoitettu mustalla paksulla viivalla ja ovat keskenään yhtä korkeita. Lisäksi kirjaimet z ja o ovat merkeissä erittäin samannäköiset.

Merkit lausutaan samalla tavalla sanan "zero" osalta. Lisäksi merkkiä O. ZERO POINT (kuvio) lausuttaessa pääpaino on sanalla "zero", koska se on merkin ensimmäinen lausuttava sana.

Sanan "zero" osalta merkeillä on sama merkityssisältö. Sanapari "zero point" voidaan kääntää lähinnä muotoon "nollapiste", mutta myös sanan "zero" merkitys voi olla "nollapiste". Kokonaisuutena arvioiden merkeillä on siten samanlainen merkityssisältö.

Toisin kuin valittaja on esittänyt, aikaisempi merkki on sekä sanan "zero" osalta että kokonaisuutena vähintään tavanomaisen erottamiskykyinen suhteessa merkin kattamiin tavaroihin. Kohdeyleisö ei Suomessa tai muuallakaan liitä sanaan "zero" mitään kuvailevaa merkitystä.

Aikaisempi merkki on voimassa myös Suomessa, eikä sekaannusvaaran kannalta ole merkitystä sillä, onko merkki tunnettu Suomessa.

Kokonaisuutena arvioiden vertailtavat merkit, jotka kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita, ovat niin lähellä toisiaan, että myöhempi merkki aiheuttaa sekaannusvaaran ja mielleyhtymän aikaisempaan merkkiin.

Valittajan lausuma

Väitettyä sekaannusvaaraa merkkien välillä ei ole. Merkit kattavat käyttötarkoitukseltaan erilaisia tavaroita. Myöhemmän merkin kattamat tavarat eivät ole ulkovaatteita, vaan ne ovat yksinomaan urheiluun ja liikuntaan käytettäviä vaatteita. Kuluttaja voi halutessaan yhdistää eri vaatteita niiden käyttötarkoituksesta riippumatta, mutta tämä ei johda kohderyhmän erehtymiseen. Kompressio-ominaisuuksilla varustettuja tuotteita etsivä kuluttaja ei erehdy ostamaan päällysvaatteita, huiveja tai saaleja. Koska aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita ei myydä Suomessa, kuluttaja ei voi erehtyä tavaroiden alkuperästä.

Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan riittävän erilaisia erottumaan toisistaan. Ilmaisuilla "zero point" ja "zero" ei ole sama merkityssisältö, eikä pelkkä sanan "zero" esiintyminen tee merkeistä merkityssisällöltään samankaltaisia. Kokonaisvaikutelmaltaan merkit eroavat toisistaan riittävästi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko valittajan tavaramerkin numero 262738 O. ZERO POINT (kuvio) ja aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröidyn EU-tavaramerkin numero 5345798 zero (kuvio) välillä sekaannusvaara edellä "Asian tausta" -luvussa yksilöityjen luokan 25 tavaroiden osalta.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa tavaroiden vertailussa merkitystä ei ole tosiasiassa tarjottavilla tavaroilla vaan ainoastaan tavaraluetteloissa mainituilla tavaroilla. Nyt esillä olevassa asiassa tavaroiden vertailussa huomioon otettavia aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ovat kaikki ne tavarat, joita varten EU-tavaramerkki numero 5345798 zero (kuvio) on rekisteröity.

Aikaisempi merkki kattaa seuraavat luokan 25 tavarat: "päällysvaatteet, mukaan lukien virkatut ja neulotut vaatteet; jalkineet, päähineet, vyöt (paitsi epäjaloista ja jaloista metalleista sekä niiden jäljitelmistä valmistetut) (vaatteet), käsineet (vaatteet), saalit, päässä pidettävät huivit ja kaulahuivit."

Myöhempi merkki kattaa 24.2.2017 hyväksytyn supistamisen jälkeen luokassa 25 seuraavat tavarat: "urheiluvaatteet, urheilupaidat, urheiluhousut, urheilushortsit, urheilualusvaatteet, urheilutrikoot, urheilutopit ja urheilusukat juoksuun, kuntoiluun, pallopeleihin ja muuhun liikuntaan; kompressiovaatteet käytettäväksi urheilussa, liikunnassa, kuntoilussa ja pallopeleissä, nimittäin kompressiourheilupaidat, kompressiourheiluhousut, kompressiourheilushortsit, kompressiourheilualusvaatteet, kompressiourheilutrikoot, kompressiourheilutopit, kompressiourheilusäärystimet, kompressiourheilusukat; kompressioirto-hihat ja -säärystimet urheilu-, liikunta- ja kuntoilutarkoitusta varten."

Markkinaoikeus katsoo, että ainakin myöhemmän merkin kattamia tavaroita "urheiluvaatteet, urheilupaidat, urheiluhousut ja urheilushortsit juoksuun, kuntoiluun, pallopeleihin ja muuhun liikuntaan" on pidettävä samoina aikaisemman merkin kattamien päällysvaatteiden kanssa. Päällysvaatteet sisältävät myös erilaisia urheiluvaatteita ja toisaalta edellä mainitut urheiluvaatteet voivat olla myös päällysvaatteita, joten tavarat ovat päällekkäisiä.

Myöhemmän merkin kattamia tavaroita "urheilualusvaatteet, urheilutrikoot, urheilutopit ja urheilusukat juoksuun, kuntoiluun, pallopeleihin ja muuhun liikuntaan; kompressiovaatteet käytettäväksi urheilussa, liikunnassa, kuntoilussa ja pallopeleissä, nimittäin kompressiourheilupaidat, kompressiourheiluhousut, kompressiourheilushortsit, kompressiourheilualusvaatteet, kompressiourheilutrikoot, kompressiourheilutopit, kompressiourheilusäärystimet, kompressiourheilusukat; kompressioirto-hihat ja -säärystimet urheilu-, liikunta- ja kuntoilutarkoitusta varten" on pidettävä vähintään samankaltaisina aikaisemman merkin kattamien päällysvaatteiden kanssa. Kaikilla on muun ohella sama luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat, jakelukanavat ja kohdeyleisö.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Nyt kyseessä olevien luokan 25 tavaroiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu näiden tavaroiden tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole nyt kyseessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Nyt esillä olevassa asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

Myöhempi merkki

Kuva 1

Aikaisempi EU-tavaramerkki

Kuva 2

Myöhempi merkki O. ZERO POINT (kuvio) muodostuu ympyrästä, jonka voi ymmärtää olevan joko kirjain O tai numero 0, ja sitä seuraavasta pisteestä sekä näiden alla olevasta sanaosasta ZERO sekä sen alla olevasta sanaosasta POINT. Sanat on kirjoitettu isoilla kirjaimilla ja vain vähäisessä määrin tyylitellyllä tavalla. Sanaosa ZERO on kirjoitettu paksummalla ja suuremmalla kirjasinlajilla kuin sanaosa POINT. Sana "zero" on englantia, ja suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sen tarkoittavan ainakin numeroa nolla. Myös sana "point" on englantia, ja suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sen tarkoittavan ainakin pistettä. Suomalaisen kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän ilmaisun "zero point" merkitykseksi "nollapiste", mitä merkitystä myös merkin kuviollisuus vahvistaa. Mainittuja sanoja tai niiden yhdistelmää ei voida pitää kuvailevina kysymyksessä oleville tavaroille. Merkin hallitsevana ja erottamiskykyisimpänä osana voidaan kokonsa ja sijaintinsa vuoksi pitää sanaosaa ZERO. Muita osia ei kuitenkaan voida pitää merkityksettöminä.

Aikaisempi EU-tavaramerkki zero (kuvio) muodostuu jossain määrin tyylitellyillä pienillä kirjaimilla kirjoitetusta sanasta "zero". Edellä todetusti suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sanan tarkoittavan ainakin nollaa. Sana tarkoittaa suomeksi myös nollapistettä, mutta kohdeyleisöön kuuluva suomalainen tavallinen kuluttaja ei välttämättä ymmärrä tätä merkitystä.

Merkkien ulkoasun vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin aikaisempi merkki zero sisältyy lähes sellaisenaan myöhempään merkkiin. Edellä todetusti aikaisempi merkki on kuitenkin kirjoitettu jossain määrin tyylitellyillä pienillä kirjaimilla, kun taas myöhemmän merkin hallitseva ja erottamiskykyisin osa ZERO on kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Merkit eroavat toisistaan myös siltä osin kuin myöhempään merkkiin sisältyy suuri O-kirjainta tai numeroa 0 muistuttava kuvio ja sen jälkeen piste. Merkkien voidaan siten katsoa olevan ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

Lausuntatavaltaan vertailtavat tavaramerkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin aikaisemman merkin ainoa sana "zero" sisältyy myöhempään merkkiin muodostaen tämän erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan. Merkit eroavat toisistaan ainoastaan myöhemmän merkin jälkimmäisen sanan "point" osalta. Lausuntatavaltaan vertailtavien merkkien on näin ollen katsottava olevan samankaltaisia.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti kohdeyleisön on katsottava ymmärtävän myöhemmän merkin merkityssisällöksi "nollapiste" ja aikaisemman merkin merkityssisällöksi "nolla". Merkityssisällöltään vertailtavien merkkien on näin ollen katsottava olevan jossain määrin samankaltaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Markkinaoikeus katsoo, että aikaisempaa merkkiä on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä sen kattamille tavaroille.

Ottaen huomioon, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat edellä todetusti samoja tai vähintään samankaltaisia, sekä edellä vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta todetun, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden myöhempi merkki O. ZERO POINT (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin zero (kuvio) kaikkien kysymyksessä olevien luokan 25 tavaroiden osalta. Koska aikaisempi merkki sisältyy lähes sellaisenaan myöhempään merkkiin muodostaen myöhemmän merkin hallitsevimman ja erottamiskykyisimmän osan eikä kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta voida pitää tavanomaista korkeampana, kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.4.2019