MAO:115/19

Daimler AG > Autosompa Yhtymä Oy ja Paalupaikka Oy
Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy > Daimler AG

asiakirjan esittämisvelvollisuus

Diaarinumero: 2017/212 ja 2018/183
Antopäivä: 13.3.2019

Asia diaarinumero 2017/212
KANTAJA
Daimler AG
VASTAAJAT Autosompa Yhtymä Oy ja Paalupaikka Oy


Asia diaarinumero 2018/183
TAKAISINSAANNIN HAKIJAT
Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy
KANTAJA Daimler AG

ASIA Asiakirjan esittäminen

Vaatimus asiakirjan esittämisestä

Daimler AG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Autosompa Yhtymä Oy:n, vannetukku.fi Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n esittämään sellaiset 17.3.2012 ja pääkäsittelyn toimittamisen väliseen aikaan rajautuvat tositteet, joista ilmenevät niiden kaikkien kuluttaja- ja jälleenmyyjäasiakkailleen myymien oikeudenkäynnin kuluessa tarkentuneiden vaatimusten kohteena olevien Daimler AG:n oikeuksia loukkaavien kopiovanteiden myynti- ja ostomäärät, myynti- ja ostohinnat ja kyseisten tuotteiden ostajat ja valmistajat sekä Suomessa että muissa maissa sekä esittämään vastaavat tiedot pelkästään Daimler AG:n tavaramerkkioikeuksia loukkaavien vanteiden ostoista ja myynneistä. Tiedot on toimitettava kopiovanteiden ja tavaramerkkejä loukkaavien vanteiden kaikista eri koko- ja värivaihtoehdoista eikä vain esimerkiksi joistakin tietyllä tuotenumerolla myydyistä vanteista.

Asiakirjat vaaditaan esitettäväksi erityisesti haastehakemuksessa yksilöityihin loukattuihin vanteisiin 2 (rekisterinumero 000691902-0002) ja 3 (rekisterinumero 002351247-0001) liittyen.

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä asiakirjan toimittamisesta tuomioistuimeen, jos asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavia kopiovanteita on ollut myynnissä vannetukku.fi-sivustolla. Daimler AG:n arvion mukaan sen tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavien kopiovanteiden kokonaismyyntimäärä helmikuuhun 2017 mennessä on ollut vähintään yli 6.000 kappaletta. Myytyjen kopiovanteiden määrä on parempi lähtökohta arvioida vahingon määrää kuin Daimler AG:n myynnin määrä ja siinä tapahtuneet muutokset.

Daimler AG:n vaatimilla asiakirjoilla on asiassa merkitystä todisteena. Daimler AG ei voi yksilöidä hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimustensa määrää tarkasti ilman täsmällisiä ja luotettavia tietoja vanteiden osto- ja myyntimääristä sekä -hinnoista. Daimler AG ei pidä vastapuoltensa lokakuussa 2015 ilmoittamaa myyntimäärää uskottavana eikä Daimler AG:lla joka tapauksessa ole tietoa kyseisen ajankohdan jälkeen tapahtuneesta myynnistä tai vain tavaramerkkioikeuksia loukkaavien vanteiden myynnistä. Vanteiden osto- ja myyntimääriä ja Daimler AG:n vastapuolten niistä saamaa tuottoa on mahdotonta arvioida ilman vaadittujen asiakirjojen esittämistä.

Daimler AG:n vastapuolena olevilla yhtiöillä on kirjanpitolain mukaan velvollisuus säilyttää tällaiset liiketapahtumat todentavat tositteet, joten Daimler AG pitää selvänä, että niillä on hallussaan esitettäväksi vaadittavat asiakirjat.

Lausuma

Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy ovat vastustaneet asiakirjan esittämistä koskevaa vaatimusta. Vaatimuksen perusteeksi on esitetty tarve yksilöidä kantajan hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset määriltään. Vastaajista vain vannetukku.fi Oy on ylipäänsä myynyt vanteita asiakkaille, minkä vuoksi asiakirjan esittämistä koskeva vaatimus on muihin vastaajayhtiöihin nähden vailla oikeudellista perustetta.

Vannetukku.fi Oy on jo ilmoittanut oikeudenkäynnin kuluessa pyydetyt vanteiden myyntimäärät. Daimler AG ei ole perustellusti kyseenalaistanut ilmoituksen oikeellisuutta ja luotettavuutta. Tuomioistuimen ei tule sallia asiakirjan esittämistä koskevaa velvoitetta muuhun kuin laissa säädettyyn tarkoitukseen ja riittävän painavan syyn perusteella.

Daimler AG:llä ei ole oikeutta saada tietoja muuhun kuin esillä olevaan asiaan liittyen. Tämän vuoksi vaatimus vanteiden valmistajista, vanteiden ostajista sekä muista oikeus- ja luonnollisia henkilöitä yksilöivistä tiedoista ja tositteista tulee hylätä. Kun tietojen tarkoitukseksi on ilmoitettu hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusten määrien laskeminen, tämä tarve täyttyy lähtökohtaisesti kanteen tarkoittamien vanteiden lukumäärän ja siihen perustuvan kertolaskun avulla.

Kanteessa tarkoitettujen vanteiden keskimääräisen katteen ilmoitetaan olleen noin 50 euroa vanteelta.

Lisäksi kun otetaan huomioon, ettei asiassa ole todettu loukkauksen tapahtuneen, Daimler AG:n asiakirjan esittämistä koskeva vaatimus on hylättävä kokonaisuudessaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Sovellettavat säännökset

1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on velvollisuus muun ohella luovuttaa esine tai asiakirja tuomioistuimelle todisteeksi, jollei laissa toisin säädetä. Luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos esineellä tai asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

2. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan sillä, jolla on tuomioistuimessa kuulusteltaessa velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta, ei ole muun ohella velvollisuutta luovuttaa esinettä tai asiakirjaa käytettäväksi todisteena salassa pidettävästä tai vaitiolo-oikeuden alaisesta tiedosta. Luvun 19 §:n (732/2015) mukaan liike- tai ammattisalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista. Luvun 23 §:n 1 momentin mukaan, jos henkilö kieltäytyy todistamasta, hänen on ilmoitettava kieltäytymisensä peruste ja saatettava todennäköiseksi sitä tukevat seikat.

Asian arviointi

3. Daimler AG on yksilöinyt sen tavaramerkki- ja mallioikeuksia väitetysti loukkaavat tuotteet haastehakemuksensa liitteissä 2, 3, 4.1–4.7 ja 4.9. Se on perustellut asiakirjan esittämistä koskevaa vaatimustaan tarpeella yksilöidä hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimustensa määrät tarkasti luotettavien tietojen perusteella.

4. Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy eivät ole edes väittäneet, etteikö asiakirjan esittämistä koskeva vaatimus olisi riittävästi yksilöity.

5. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n mukaisen esittämismääräyksen edellytyksenä on, että asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä. Kuten korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2019:7 on todettu, näytöllisen merkityksen kynnys on matala. Riittävää on, että todisteella saattaa olla näyttöarvoa jollekin asiassa merkitykselliselle ja näyttöä kaipaavalle seikalle. Mainitun luvun 8 §:n mukaan tuomioistuimen on evättävä muun ohella näyttö, joka koskee asiaan vaikuttamatonta seikkaa tai on muuten tarpeeton.

6. Tavaramerkkilain esitöissä (HE 26/2006 vp s. 23) on tuotu esiin, että tavaramerkkiloukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena maksetaan korvausta kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin perustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä. Tavaramerkkiloukkauksissa taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. Tapauskohtaisesti myös loukkaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä. Yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää.

7. Markkinaoikeus toteaa, kun otetaan huomioon, mitä edellä todetuissa esitöissä on lausuttu loukkaajan saamasta voitosta määritettäessä vahingonkorvauksen määrää, että sekä myynti- että ostotositteilla voi olla merkitystä tässä asiassa näyttönä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä edellytetyllä tavalla arvioitaessa väitetyn tavaramerkkiloukkauksen perusteella määrättäviä taloudellisia seuraamuksia. Sama koskee väitetyn mallioikeusloukkauksen perusteella määrättäviä taloudellisia seuraamuksia.

8. Liikesalaisuuden suojan murtamisen osalta korkein oikeus on edellä todetussa ennakkopäätöksessään todennut, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:ssä (732/2015) todetun asian laadun merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Kuten lain esitöissä on todettu, voidaan riita-asiassa painoa panna sille, minkälainen ja kuinka suuri intressi on kysymyksessä. Todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta viittaa puolestaan siihen, kuinka olennaisesta todisteesta on kysymys. Merkitystä voi olla myös sillä, onko korvaavaa todistelua saatavissa. Todisteen esittämisen seurauksia on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto on säädetty. Harkinnassa on syytä ottaa myös huomioon, jos todistamiskiellon murtamisen jälkeen todiste otettaisiin vastaan suljetuin ovin ja määrättäisiin salassa pidettäväksi. Muita harkinnassa huomioon otettavia seikkoja voivat lain esitöiden mukaan olla esimerkiksi asianosaisten tasa-arvoiseen kohteluun ja muut oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvät vaatimukset (HE 46/2014 vp s. 61–62).

9. Markkinaoikeus toteaa, että vanteiden osto- ja myyntitositteita on pidettävä keskeisenä näyttönä arvioitaessa väitettyjen tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausten perusteella vaadittavia ja määrättäviä taloudellisia seuraamuksia. Tämä seikka tukee erittäin tärkeiden syiden käsilläoloa. Asiassa ei ole esitetty selvitystä vahingosta, joka tietojen paljastamisesta oikeudenkäynnissä voisi seurata. Esitetyt asiakirjat voidaan lisäksi määrätä pääasiassa salassa pidettäviksi. Ottaen huomioon Daimler AG:n oikeuden ajaa asiaansa sekä aineellisen totuuden selvittämisen tavoitteen markkinaoikeus katsoo, että erittäin tärkeiden syiden käsilläoloa puoltaville seikoille on annettava asiassa enemmän painoa kuin niitä vastaan puhuville seikoille. Näin ollen erittäin tärkeät syyt edellyttävät, että asiakirjan esittämisvelvollisuus koskee tositteita, joista ilmenee loukkaaviksi väitettyjen vanteiden myynti- ja ostomäärät sekä myynti- ja ostohinnat. Sitä vastoin Daimler AG ei ole esittänyt sellaisia perusteita, että sen hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksen määrän yksilöinnin voisi katsoa edellyttävän tietojen esittämistä myös loukkaaviksi väitettyjen vanteiden valmistajista saati ostajista.

10. Asiakirjan esittämistä koskevan määräyksen kohdistaminen johonkin tahoon ei oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 9 §:n 1 momentti huomioon ottaen edellytä esimerkiksi osallisuutta loukkaavaksi väitettyyn tekoon eikä edes asianosaisuutta. Ottaen lisäksi huomioon se, mitä asiassa on esitetty vastaajayhtiöiden omitus- ja hallintosuhteista, markkinaoikeus katsoo, että annettava määräys on vaadituin tavoin kohdistettavissa kaikkiin vastaajayhtiöihin. Selvyyden vuoksi markkinaoikeus toteaa, ettei tällaisen määräyksen antaminen edellytä kannanottoa eikä ole sellainen Daimler AG:n väittämään vastaajayhtiöiden yhteisvastuullisuuteen.

11. Daimler AG ei ole vaatinut asiakirjojen esittämistä suoraan sille. Näin ollen tässä tilanteessa markkinaoikeus määrää, että asiakirjat on toimitettava markkinaoikeuteen. Tämän jälkeen ne saatetaan Daimler AG:n tietoon.

12. Tositteiden ja tietojen esittäminen ennen niiden perusteina olevien tapahtumien sattumista ei ole mahdollista. Lisäksi kun otetaan huomioon käytännölliset syyt laajemminkin, tositteet ja tiedot on esitettävä tämän markkinaoikeuden päätöksen antamispäivään saakka.

13. Daimler AG ei ole vaatinut asiassa asetettavaksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 3 momentin mukaisia määrättäväksi vaaditun velvollisuuden täyttämistä turvaavia määräyksiä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Autosompa Yhtymä Oy:n, vannetukku.fi Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n toimittamaan markkinaoikeuteen sellaiset tositteet, joista ilmenevät Daimler AG:n haastehakemuksen kohteena olevien eli haastehakemuksen liitteissä 2, 3, 4.1–4.7 ja 4.9 lueteltujen Daimler AG:n oikeuksia väitetysti loukkaavien kopiovanteiden myynti- ja ostomäärät niiden kuluttaja- ja jälleenmyyntiasiakkaiden osalta sekä myynti- ja ostohinnat sekä Suomessa että muissa maissa sekä esittämään vastaavat tiedot pelkästään Daimler AG:n tavaramerkkioikeuksia väitetysti loukkaavien vanteiden ostoista ja myynneistä. Tiedot on toimitettava kopiovanteiden ja tavaramerkkejä väitetysti loukkaavien vanteiden kaikista eri koko- ja värivaihtoehdoista eikä vain esimerkiksi joistakin tietyllä tuotenumerolla myydyistä vanteista.

Edellä mainitut tiedot ajalta 17.3.2012–13.3.2019 on toimittava markkinaoikeuteen viimeistään 23.4.2019.

Daimler AG:n vaatimus hylätään muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 68 §:n 1 momentin mukaisesti tähän todistelua koskevaan päätökseen haetaan muutosta pääasian yhteydessä. Muutoksenhakuun erikseen ei ole tullut ilmi pykälän 3 momentissa tarkoitettuja perusteita.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Ville Parkkari.

LAINVOIMAISUUS

Ei lainvoimainen.
 
Julkaistu 25.3.2019