MAO:103/19

Public Joint Stock Company Gazprom neft > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2018/123
Antopäivä: 6.3.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.1.2018 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Public Joint Stock Company Gazprom neft on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1331407 Ocean (kuvio) ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi tiettyjen luokan 35 palvelujen osalta ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Perusteet

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1331407 Ocean (kuvio) ja sen hyväksymisen esteeksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä asetetut Euroopan unionin tavaramerkit (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 13897939 ocean (kuvio) ja numero 14229959 O OCEAN (kuvio) eivät ole toisiinsa sekoitettavissa, koska ne eivät ole samankaltaisia eivätkä kata samoja tai samankaltaisia palveluja.

EU-tavaramerkki ocean (kuvio)

Kansainvälinen rekisteröinti Ocean (kuvio) ja sen hyväksymisen esteeksi asetettu EU-tavaramerkki ocean (kuvio) eivät kata samoja tai samankaltaisia palveluja.

Kaikkia vertailtavien merkkien kattamia palveluja luokassa 35 on pidettävä erilaisina, mutta ne ovat vähintään erilaisia kansainvälisen rekisteröinnin kattamien luokan 35 palvelujen "retail and wholesale of fuel, diesel oil, diesel fuel, biodiesel oil, biodiesel fuel, fuel for motor vehicles, aviation fuel, jet fuel, jet biofuel, industrial oils and greases, lubricants, marine oil, motor oil, base oil, crude oil, lubricating oil, synthetic oil, mineral oil, gasoline, heating oil, oil fuel, transmission oil, light oil, automobile lubricants" osalta. Edellä mainittuja palveluja ei voida pitää samankaltaisina EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamien palvelujen "Distribution of advertising material; Organisation of exhibitions, Arranging of demonstrations of goods; Sales promotion; Market research and marketing studies" kanssa. Kyseiset palvelut eroavat täysin toisistaan, sillä edellä mainitut EU-tavaramerkin kattamat palvelut liittyvät mainontaan ja markkinointiin, jotka ovat erilaisten mainostoimistojen tuottamia palveluja, kun taas kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut rajoittuvat erilaisten polttoaineiden tukku- ja vähittäismyyntiin. Vaikka vähittäis- ja tukkumyyjät tavallisesti mainostavat omia palvelujaan, mainostaminen ja markkinointi eivät kuulu niiden tarjoamiin palveluihin. Kuluttaja tai ammattilainen, joka on ostamassa mainospalveluja, ei kuvittele saavansa niitä ostettua polttoaineiden vähittäis- tai tukkumyyjältä tai toisin päin. Kyseisten palvelujen luonne ja käyttötarkoitus ovat täysin erilaiset. Markkinointipalvelujen tarkoituksena on auttaa muita markkinoimaan omia tuotteitaan ja palvelujaan. Polttoaineiden vähittäis- ja tukkumyyntipalvelujen tarkoituksena on tarjota yrityksille ja kuluttajille polttoainetta.

EU-tavaramerkin ocean (kuvio) kattamat palvelut on suunnattu yritysasiakkaille, kun taas kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut on suunnattu sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Näin ollen kuluttaja, jonka näkökulmasta palvelujen samankaltaisuutta tulee arvioida, on yritysasiakas, jolla on erityistä ammatillista tietämystä ja keskivertoa korkeampi tarkkaavaisuusaste. Myös kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut "business management in the oil and gas industry and energy sector; business administration in oil and gas industry and energy sector; business consultancy in oil and gas industry and energy sector; procurement services for others [purchasing goods and services in oil and gas industry and energy sector for other businesses]" rajoittuvat tietylle, erikoistuneelle markkinasektorille, eikä kuluttaja miellä niiden olevan peräisin samasta yrityksestä kuin mitkään EU-tavaramerkin ocean (kuvio) kattamat edellä mainitut palvelut.

Valituksenalaisessa päätöksessä on lisäksi selkeä epäjohdonmukaisuus siltä osin kuin kansainvälisen rekisteröinnin osalta palvelu "business efficiency expert services" on listattu sekä hyväksyttyihin että hylättyihin palveluihin. Patentti- ja rekisterihallituksen virhe tulee tulkita valittajan eduksi. Kyseinen palvelu ei ole samankaltainen EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamien palvelujen kanssa.

Vertailtavat merkit ovat erityisesti ulkoasultaan hyvin erilaiset. Kansainvälinen rekisteröinti koostuu useista eri väreistä, kuten valkoisesta, harmaasta, keltaisesta, ruskeasta, sinisestä ja mustasta. Merkissä on useita huomiota herättäviä osia. Merkin alalaidassa on sininen viiva, merkin ylälaidassa on harmaa suorakaide, harmaan alueen alareunassa on ohut sininen viiva ja merkin keskiosa koostuu suuresta valkoisesta pohjasta, jonka päällä on omaperäisiä harmaita kuvio-osia sekä pienellä kirjasintyypillä mustalla värillä kirjoitettu sanaosa Ocean. Merkin yläreunassa on liekkejä muistuttava kuvio, joka koostuu useista eri väreistä. Kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osat eivät ole merkissä toissijaisia, vaan ne ovat itsessään erittäin erottamiskykyisiä ja riittävät erottamaan vertailtavat merkit toisistaan.

Aikaisempi EU-tavaramerkki ocean (kuvio) puolestaan koostuu vaaleansinisellä kirjoitetusta sanasta "ocean". Ainoa yhdistävä tekijä on sana "ocean", joka jää kansainvälisessä rekisteröinnissä miltei huomaamatta, kun kohdeyleisön katse kiinnittyy merkin muihin näkyvämpiin osiin.

Vertailtavissa merkeissä ja niiden kattamissa palveluissa on riittävän suuret eroavaisuudet. Merkeissä oleva yhteinen sana "ocean" ei aiheuta sekaannusvaaraa tilanteessa, jossa myöhempi merkki sisältää useita erottamiskykyisiä osia. Sana "ocean" itsessään on erottamiskyvyltään verrattain heikko siitä syystä, että se on varsin yleisesti käytetty sana osana tavaramerkkejä. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta löytyy 16 sanan "ocean" sisältävää rekisteröintiä tai hakemusta ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tietokannasta lähes 700. Vertailtavien merkkien kattamat palvelut on myös tarkoitettu täysin eri kohderyhmille eivätkä ole toisiaan täydentäviä tai kilpailevia. Kokonaisuutena arvioiden on selvää, että merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

EU-tavaramerkki O OCEAN (kuvio)

Kansainvälinen rekisteröinti Ocean (kuvio) ja sen hyväksymisen esteeksi asetettu EU-tavaramerkki O OCEAN (kuvio) eivät myöskään kata samoja tai samankaltaisia palveluja. Kaikki mitä edellä on todettu

EU-tavaramerkin ocean (kuvio) kattamiin palveluihin liittyen, pätee myös EU-tavaramerkin O OCEAN (kuvio) luokassa 35 kattamiin palveluihin "Providing advertising, marketing and promotional services, namely, development of advertising campaigns for cruise lines; providing television shopping services in the field of cruise transportation and services, general merchandise, cruise selection and booking, making reservations for shipboard and land-based activities and amenities", jotka rajoittuvat vielä kapeammalle alalle kuin EU-tavaramerkin ocean (kuvio) kattamat palvelut. Vertailtavat palvelut eivät ole samankaltaisia, ja niiden luonne sekä käyttötarkoitus poikkeavat selvästi toisistaan.

Myös vertailtavien merkkien antama kokonaisvaikutelma on hyvin erilainen. EU-tavaramerkissä O OCEAN (kuvio) huomion herättää kokonsa ja keskeisen sijaintinsa vuoksi erityisesti pyöreä kuvio O sekä tummansininen tausta. Toisin kuin kansainvälisessä rekisteröinnissä,

EU-tavaramerkissä kuvio O ja sen alapuolella oleva sanaosa OCEAN on molemmat kirjoitettu valkoisilla isoilla kirjaimilla, joten kuluttaja lausuu merkin "o ocean" tai "nolla ocean".

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran osittain luokan 35 palvelujen osalta EU-tavaramerkkiin numero 13897939 ocean (kuvio) ja EU-tavaramerkkiin numero 14229959 O OCEAN (kuvio).

Valituksessa on viitattu epäjohdonmukaisuuteen valituksenalaisessa päätöksessä siltä osin kuin kansainvälisen rekisteröinnin osalta palvelu "business efficiency expert services" on listattu sekä hyväksyttyihin että hylättyihin palveluihin. Kyseessä on selvä kirjoitusvirhe. Kyseisen palvelun ei olisi tullut olla hyväksyttyjen nimikkeiden joukossa.

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä muilta osin kuin edellä mainitun kirjoitusvirheen osalta.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt muun ohella, että valituksenalaisessa päätöksessä oleva epäjohdonmukaisuus liittyen palveluun "business efficiency expert services" ei ole selvä kirjoitusvirhe. Valittajalla ei ole ollut syytä epäillä, että kyseinen palvelu olisi kuulunut hylättyihin palveluihin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa, 23.1.2018 tekemässään päätöksessä katsonut, ettei kansainvälistä rekisteröintiä numero 1331407 Ocean (kuvio) voida hyväksyä koskemaan Suomea jäljempänä mainittujen luokan 35 palvelujen osalta, koska mainittu rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 13897939 ocean (kuvio) ja aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 14229959 O OCEAN (kuvio).

Valituksen johdosta asiassa on markkinaoikeudessa arvioitavana valituksenalainen päätös ainoastaan siltä osin kuin valittajan kansainvälistä rekisteröintiä Ocean (kuvio) ei ole hyväksytty koskemaan Suomea. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) osalta mainittu luokan 35 osalta hyväksytyissä palveluissa palvelunimike "business efficiency expert services". Tästä jo hyväksytystä palvelunimikkeestä ei siten ole valittajan valituksen johdosta enää kysymys markkinaoikeudessa.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2. Palvelujen vertailu

Palvelujen samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä palvelujen tavanomainen alkuperä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että vertailtavien merkkien kattamat, jäljempänä mainitut palvelut ovat samoja ja samankaltaisia kuitenkaan yksilöimättä, miltä osin ne ovat samoja ja miltä osin samankaltaisia, ja mikä samankaltaisuuden aste on. Jäljempänä esitetyn perusteella erottelulla samoihin ja samankaltaisiin palveluihin tai samankaltaisuuden asteella ei kuitenkaan ole vaikutusta nyt esillä olevan asian lopputulokseen niiden palvelujen osalta, joiden katsotaan jäljempänä olevan vähintään samankaltaisia.

2.1 Vertailu EU-tavaramerkin ocean (kuvio) kattamiin palveluihin

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut "Business management; business administration; advertising agency services; rental of advertising space; demonstration of goods; market studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; business investigations; business research, marketing research; layout services for advertising purposes; marketing; updating of advertising material; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; commercial or industrial management assistance; production of advertising films; rental of advertising time on communication media; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; advisory services for business management; telemarketing services; public relations; modelling for advertising or sales promotion; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance]; business efficiency expert services; business management assistance; sales promotions at point of purchase or sale, for others; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management and organization consultancy; advertising of goods and services in oil and gas industry and energy sector; business management in the oil and gas industry and energy sector; business administration in oil and gas industry and energy sector; demonstration of goods in oil and gas industry and energy sector; business consultancy in oil and gas industry and energy sector; presentation of goods and services in oil and gas industry and energy sector on communication media, for retail and wholesale purposes; sales promotion of goods and services in oil and gas industry and energy sector for others; sales promotion of goods and services belonging to class 04 for others; procurement services for others [purchasing goods and services in oil and gas industry and energy sector for other businesses]; retail and wholesale of fuel, diesel oil, diesel fuel, biodiesel oil, biodiesel fuel, fuel for motor vehicles, aviation fuel, jet fuel, jet biofuel, industrial oils and greases, lubricants, marine oil, motor oil, base oil, crude oil, lubricating oil, synthetic oil, mineral oil, gasoline, heating oil, oil fuel, transmission oil, light oil, automobile lubricants" ovat samoja ja samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut "Mainosmateriaalin jakelu; Messujen toteuttaminen, Tuote-esittelyjen järjestäminen; Myynninedistäminen; Markkinatutkimus ja markkinointiselvitykset".

Valittaja on esittänyt, että kaikkia vertailtavien merkkien kattamia palveluja luokassa 35 on pidettävä erilaisina, mutta että vähintään kansainvälisen rekisteröinnin kattamia palveluja "retail and wholesale of fuel, diesel oil, diesel fuel, biodiesel oil, biodiesel fuel, fuel for motor vehicles, aviation fuel, jet fuel, jet biofuel, industrial oils and greases, lubricants, marine oil, motor oil, base oil, crude oil, lubricating oil, synthetic oil, mineral oil, gasoline, heating oil, oil fuel, transmission oil, light oil, automobile lubricants" ei voida pitää samankaltaisina EU-tavaramerkin ocean (kuvio) edellä mainittujen luokassa 35 kattamien palvelujen kanssa. Valittajan mukaan kyseiset palvelut eroavat toisistaan, koska EU-tavaramerkin kattamat palvelut liittyvät mainontaan ja markkinointiin, kun taas kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut rajoittuvat erilaisten polttoaineiden tukku- ja vähittäismyyntiin. Valittajan mukaan kyseisten palvelujen luonne ja käyttötarkoitus ovat täysin erilaiset.

Markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 35 kattamat palvelut "retail and wholesale of fuel, diesel oil, diesel fuel, biodiesel oil, biodiesel fuel, fuel for motor vehicles, aviation fuel, jet fuel, jet biofuel, industrial oils and greases, lubricants, marine oil, motor oil, base oil, crude oil, lubricating oil, synthetic oil, mineral oil, gasoline, heating oil, oil fuel, transmission oil, light oil, automobile lubricants" eivät ole samankaltaisia EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamien palvelujen "Mainosmateriaalin jakelu; Messujen toteuttaminen, Tuote-esittelyjen järjestäminen; Myynninedistäminen; Markkinatutkimus ja markkinointiselvitykset" kanssa, koska kyseiset palvelut ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia. Kansainvälisen rekisteröinnin kattamien vähittäis- ja tukkumyyntipalvelujen tarkoituksena on tarjota yrityksille ja kuluttajille erilaisia poltto- ja voiteluaineita sekä öljyjä, kun taas EU-tavaramerkin ocean (kuvio) kattamien erilaisten markkinointi- ja markkinatutkimuspalvelujen tarkoituksena on auttaa muita markkinoimaan omia tuotteitaan tai tehdä markkinatutkimusta muille. Näiden palvelujen osalta sekaannusvaara ei tule siten arvioitavaksi.

Markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 35 kattamat palvelut "Business management; business administration; advertising agency services; rental of advertising space; demonstration of goods; market studies; business information; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; business investigations; business research, marketing research; layout services for advertising purposes; marketing; updating of advertising material; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; organization of fashion shows for promotional purposes; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; shop window dressing; commercial or industrial management assistance; production of advertising films; rental of advertising time on communication media; radio advertising; bill-posting; distribution of samples; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; advisory services for business management; telemarketing services; public relations; modelling for advertising or sales promotion; price comparison services; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; outsourcing services [business assistance]; business management assistance; sales promotions at point of purchase or sale, for others; presentation of goods on communication media, for retail purposes; business management and organization consultancy; advertising of goods and services in oil and gas industry and energy sector; business management in the oil and gas industry and energy sector; business administration in oil and gas industry and energy sector; demonstration of goods in oil and gas industry and energy sector; business consultancy in oil and gas industry and energy sector; presentation of goods and services in oil and gas industry and energy sector on communication media, for retail and wholesale purposes; sales promotion of goods and services in oil and gas industry and energy sector for others; sales promotion of goods and services belonging to class 04 for others; procurement services for others [purchasing goods and services in oil and gas industry and energy sector for other businesses]" ovat samoja tai vähintään samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut "Mainosmateriaalin jakelu; Messujen toteuttaminen, Tuote-esittelyjen järjestäminen; Myynninedistäminen; Markkinatutkimus ja markkinointiselvitykset", kun otetaan huomioon kyseisten palvelujen käyttötarkoitus ja luonne.

2.2 Vertailu EU-tavaramerkin O OCEAN (kuvio) kattamiin palveluihin

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut "advertising agency services; rental of advertising space; layout services for advertising purposes; marketing; rental of advertising time on communication media; radio advertising; bill-posting; dissemination of advertising matter; direct mail advertising; advertising; on-line advertising on a computer network; advertising by mail order; television advertising; telemarketing services; sales promotions at point of purchase or sale, for others; presentation of goods on communication media, for retail purposes" ovat samoja ja samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin O OCEAN (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut "Mainos , markkinointi- ja myynninedistämispalvelujen tarjoaminen, nimittäin mainoskampanjoiden kehittäminen risteilyvarustamoja varten; Televisio-ostospalvelujen tarjoaminen seuraavien alalla: risteilykuljetukset ja palvelut, yleiset kauppatavarat, risteilyn valinta ja varaus, toimintojen ja palvelujen varaaminen aluksella ja maissa".

Valittaja on esittänyt, että vertailtavien merkkien kattamat palvelut eivät ole samankaltaisia ja että niiden luonne sekä käyttötarkoitus poikkeavat selvästi toisistaan. Valittajan mukaan EU-tavaramerkin O OCEAN (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut rajoittuvat vielä kapeammalle alalle kuin EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut.

Markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) edellä mainitut luokassa 35 kattamat palvelut ovat samoja tai vähintään samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin O OCEAN (kuvio) edellä mainitut luokassa 35 kattamat palvelut, kun otetaan huomioon palvelujen käyttötarkoitus ja luonne.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Valittajan mukaan kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut on suunnattu sekä yrityksille että yksityishenkilöille, kun taas aikaisempien EU-tavaramerkkien ocean (kuvio) ja O OCEAN (kuvio) kattamat palvelut on suunnattu yrityksille.

Markkinaoikeus katsoo, että sekä myöhemmän merkin että aikaisempien EU-tavaramerkkien luokassa 35 kattamat nyt kysymyksessä olevat palvelut on suunnattu sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

4. Merkkien vertailu

4.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C 20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T 61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

4.2 Kansainvälinen rekisteröinti Ocean (kuvio)


Kuva 1


Kansainvälinen rekisteröinti Ocean on kuviomerkki, joka muodostuu suorakaiteen muotoisen taustan keskiosassa olevasta mustalla värillä kirjoitetusta sanaosasta Ocean sekä merkin oikeassa yläkulmassa olevasta kuvio-osasta, jossa on väritykseltään sinikeltaruskeita kuvioita. Merkin yläosassa on ohut tummansininen viiva, jonka yläpuoli on väritykseltään harmaa, ja merkin alaosassa on paksumpi sininen viiva. Merkin keskiosassa on lisäksi harmaita kuvioita. Sana "ocean" on englantia, ja suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sen tarkoittavan valtamerta. Sanaa "ocean" on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä nyt kysymyksessä oleville palveluille. Vaikka sanaosan Ocean suhteellinen koko merkissä ei ole suuri, sen on katsottava olevan kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyisin ja hallitsevin osa kuvio-osien ollessa merkissä toissijaisia ja erottamiskyvyltään heikompia.

4.3 Vertailu EU-tavaramerkkiin ocean (kuvio)


Kansainvälinen rekisteröinti


Kuva 1

Aikaisempi EU-tavaramerkki


Kuva 2


Aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröity EU-tavaramerkki ocean (kuvio) koostuu melko tavanomaisella, pyöreähköllä kirjasintyypillä sinisellä värillä pienillä lihavoiduilla kirjaimilla kirjoitetusta sanasta "ocean". Edellä todetusti suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sanan tarkoittavan valtamerta. Merkin hallitsevimpana ja erottamiskykyisimpänä osana on pidettävä sen ainoaa sanaosaa ocean.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin niiden molempien hallitsevan osan muodostaa sanaosa Ocean/ocean. Merkkien kuvio-osat eivät poista niiden ulkoasun samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla niiden ainoan sanan "ocean" osalta. Merkkejä on pidettävä lausuntavaltaan samanlaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että merkkejä on pidettävä samanlaisina siltä osin kuin niihin sisältyy sana "ocean", joka edellä todetusti tarkoittaa valtamerta. Kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osilla ei ole katsottava olevan erityistä merkityssisältöä. Näin ollen merkkejä on pidettävä myös merkityssisällöltään samanlaisina.

4.4 Vertailu EU-tavaramerkkiin O OCEAN (kuvio)

Kansainvälinen rekisteröinti


Kuva 1


Aikaisempi EU-tavaramerkki


Kuva 3


Aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröity EU-tavaramerkki O OCEAN (kuvio) koostuu tummansinisellä suorakaiteen muotoisella pohjalla merkin yläosassa olevasta isosta valkoisesta ympyrästä tai

o-kirjaimesta ja sen alapuolella tavanomaisella kirjasintyypillä valkoisella värillä versaaleilla kirjoitetusta sanasta "ocean". Edellä todetusti suomalainen kohdeyleisö ymmärtää sanan tarkoittavan valtamerta. Vaikka sanaosan OCEAN suhteellinen koko merkissä ei ole suuri, on sitä pidettävä merkin hallitsevimpana ja erottamiskykyisimpänä osana. Merkin sisältämää ympyrää ei voida kuitenkaan pitää merkityksettömänä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin niiden molempien hallitsevan osan muodostaa sanaosa Ocean/OCEAN. Ottaen kuitenkin huomioon merkkien kuvio-osat, merkkien samankaltaisuuden astetta ei ole pidettävä korkeana.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "ocean", joka on kummankin merkin ainoa varsinainen sana. Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempi EU-tavaramerkki todennäköisesti lausutaan "ocean". Sitä vastoin ei ole todennäköistä, että aikaisempi EU-tavaramerkki lausuttaisiin "o ocean" tai "nolla ocean". Merkkejä on pidettävä lausuntavaltaan samanlaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että merkkejä on pidettävä samanlaisina siltä osin kuin niihin sisältyy sana "ocean", joka edellä todetusti tarkoittaa valtamerta. EU-tavaramerkin sisältämällä isolla ympyrällä tai o-kirjaimella tai kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osilla ei ole katsottava olevan erityistä merkityssisältöä. Näin ollen merkkejä on pidettävä merkityssisällöltään samanlaisina.

5. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

5.1 Arvioinnin lähtökohdat

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

5.2 EU-tavaramerkki ocean (kuvio)

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä ocean (kuvio) on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille. Kyseistä seikkaa ei ole syytä arvioida toisin sillä valittajan esittämällä perusteella, että sana "ocean" on yleisesti käytetty sana tavaramerkeissä. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että sanan "ocean" sisältämiä merkkejä olisi Suomessa käytetty yleisesti nyt kysymyksessä olevien palvelujen yhteydessä.

Ottaen huomioon edellä vertailtavien merkkien kattamien palvelujen samankaltaisuudesta sekä vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja erityisesti merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön samanlaisuudesta todetun markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti Ocean (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ocean (kuvio). Valitus on näin ollen hylättävä tältä osin.

5.3 EU-tavaramerkki O OCEAN (kuvio)

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä O OCEAN (kuvio) on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille.

Ottaen huomioon edellä vertailtavien merkkien kattamien palvelujen samankaltaisuudesta todetun sekä vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja erityisesti merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön samanlaisuudesta todetun, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti Ocean (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin O OCEAN (kuvio). Valitus on näin ollen hylättävä myös tältä osin.

5.4 Johtopäätös

Siltä osin kuin markkinaoikeus on edellä katsonut, että kansainvälisen rekisteröinnin Ocean (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut eivät ole samankaltaisia EU-tavaramerkin ocean (kuvio) luokassa 35 kattamien palvelujen kanssa, vertailtavien merkkien välille ei aiheudu sekaannusvaaraa. Näin ollen valituksenlainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on kumottava siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä ei ole hyväksytty koskemaan Suomea sanottujen palvelujen osalta.

Siltä osin kuin markkinaoikeus on edellä katsonut, että vertailtavien merkkien kattamat palvelut ovat samoja tai vähintään samankaltaisia, merkkien välille on katsottava aiheutuvan sekaannusvaara ja valitus on hylättävä sanottujen palvelujen osalta.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 23.1.2018 tekemän päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1331407 Ocean (kuvio) ei ole hyväksytty koskemaan Suomea luokan 35 palvelujen "retail and wholesale of fuel, diesel oil, diesel fuel, biodiesel oil, biodiesel fuel, fuel for motor vehicles, aviation fuel, jet fuel, jet biofuel, industrial oils and greases, lubricants, marine oil, motor oil, base oil, crude oil, lubricating oil, synthetic oil, mineral oil, gasoline, heating oil, oil fuel, transmission oil, light oil, automobile lubricants" osalta ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Riikka Innanen.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.3.2019