MAO:75/19

Scania CV AB > TAVO Oy

turvaamistoimi - todistelun turvaaminen - tiedonsaantioikeus - tavaramerkki - mallioikeus

Diaarinumero: 2018/514
Antopäivä: 21.2.2019

HAKEMUS

Vaatimukset

Scania CV AB on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kieltää, vähintään 200.000 euron suuruisen sakon uhalla, TAVO Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta Scania CV AB:n mallioikeuksia loukkaavia hakemuksen liitteen 3 sarakkeissa C ja D yksilöityjä tuotteita ja tavaramerkkioikeutta loukkaavia hakemuksen liitteen 4 sarakkeissa B ja C yksilöityjä tuotteita

2. määrää takavarikoitaviksi kaikki TAVO Oy:n hallussa olevat hakemuksen liitteen 3 sarakkeissa C ja D yksilöidyt Scania CV AB:n mallioikeuksia loukkaavat tuotteet ja hakemuksen liitteen 4 sarakkeissa B ja C yksilöidyt Scania CV AB:n tavaramerkkiä loukkaavat tuotteet

3. määrää, että hakemuksen liitteen 3 sarakkeissa C ja D sekä hakemuksen liitteen 4 sarakkeissa B ja C yksilöityjä loukkaavia tuotteita koskeva TAVO Oy:n kirjanpitoaineisto kuten laskut, myyntidokumentit ja kuitit viideltä hakemusta edeltävältä vuodelta, kopioidaan talteen pysyvällä tavalla ulosottomiehen toimesta ja luovutetaan Scania CV AB:n haltuun.

Perusteet

TAVO Oy tuo maahan, varastoi, markkinoi ja myy liikkeessään kuorma-autojen varaosia, jotka ovat ulkoasultaan identtisiä Scania CV AB:n kansallisten mallirekisteröintien numerot 23720, 24501, 24556 ja 24782 mukaisten mallien kanssa. Tuotteita ei ole laskettu liikkeeseen Scania CV AB:n luvalla ja ne loukkaavat edellä mainittuja mallioikeuksia.

Lisäksi TAVO Oy tuo maahan, markkinoi ja myy sekä liikkeessään että verkkosivustollaan www.protruck.fi roiskeläppiä, jotka sisältävät Scania CV AB:n kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin numero 20320 mukaisen tavaramerkin SCANIA. Tavaramerkki on rekisteröity tavaroille “Motorer, delar därav samt andra maskiner." luokassa 7 ja tavaroille "Motorer, automobiler, delar därav." luokassa 12. Edellä mainitut tuotteet eivät ole Scania CV AB:n valmistamia eikä niitä ole laskettu liikkeeseen Scania CV AB:n suostumuksella, joten ne loukkaavat edellä mainittua tavaramerkkiä.

Scania CV AB on suorituttanut edellä mainittujen tuotteiden testiostot TAVO Oy:n myymälästä 24.7.2018 ja 16.8.2018. Tämä osoittaa, että TAVO Oy myös tosiasiallisesti myy loukkaavia tuotteita.

Scania CV AB ei ole testannut kysymyksessä olevia TAVO Oy:n tarjoamia tuotteita, joten se ei voi taata, että nämä tuotteet täyttävät Scania CV AB:n korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. On olemassa olennainen vaara, että loukkaavat tuotteet heikentävät Scania CV AB:hen yrityksenä liitettävää mielikuvaa erityisesti käyttäjän ollessa tyytymätön tuotteiden laatuun. TAVO Oy:n toiminta vähentää siten erittäin todennäköisesti Scania CV AB:n rekisteröityjen malli- ja tavaramerkkioikeuksien taloudellista arvoa ja merkitystä.

Kieltoturvaamistoimi ei ole yksin riittävä, koska on vaarana, että TAVO Oy myy loukkaavia tuotteita tai muutoin siirtää ne pois hallustaan kiellosta huolimatta. Tämän vuoksi asiassa tulee määrätä myös takavarikko esimerkiksi siten, että ulosottomies sinetöi loukkaavat tuotteet.

Turvaamistoimesta ei voi aiheutua TAVO Oy:lle kohtuutonta haittaa Scania CV AB:n turvattavaan etuun nähden, sillä malli- ja tavaramerkkioikeuksien jatkuvat loukkaukset aiheuttavat Scania CV AB:n maineelle jatkuvaa vahinkoa. Loukkaavat tuotteet muodostavat vain pienen osan TAVO Oy:n tarjoamista tuotteista. TAVO Oy voi jatkaa elinkeinotoimintaansa ilman sille aiheutuvaa kohtuutonta taloudellista haittaa turvaamistoimien hyväksymisestä huolimatta. Hakijalla oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisesti oleva ankara vahingonkorvausvastuu ja siihen liittyvä vakuus turvaavat riittävästi TAVO Oy:n edut.

Turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi Scania CV AB:lle taloudellista vahinkoa myynnin laskuna sekä erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien ja brändin arvon mahdollisena alentumisena, kun markkinoilla olisi tuotteita, joiden osalta Scania ei voisi olla varma niiden laadusta ja joiden turvallisuus- ja laatustandardit eivät todennäköisesti vastaisi Scania CV AB:n asettamia hyvin korkeita standardeja.

TAVO Oy:n toiminnasta aiheutuva vahinko jää Scania CV AB:n osalta pysyväksi, sillä turvaamistoimen kohteena olevia tuotteita on käytännössä mahdotonta saada takaisin sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille. Turvaamistoimen kohteena olevien tuotteiden takavarikoiminen ei sen sijaan aiheuta samalla tavalla vahinkoa TAVO Oy:lle, sillä se voi myydä tuotteet edelleen, jos pääasiaa koskeva kanne hylätään.

Vaatimuksen 3 mukainen turvaamistoimi koskee sellaista kirjanpitolain mukaista TAVO Oy:n kirjanpitoaineistoa, jolla on merkitystä todisteena pääasiaa koskevan kanteen vireillepanon ja korvausvaatimuksen määrittämisen kannalta. Scania CV AB:n tulee tietää loukkaavien tuotteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat, jotta se voi yksilöidä korvausvaatimuksensa. On olemassa todellinen vaara siitä, että kysymyksessä oleva todistusaineisto ei ainakaan kokonaisuudessaan säilyisi ilman turvaamistoimen määräämistä. On varteenotettava mahdollisuus, että TAVO Oy hävittää loukkaavia tuotteita koskevia ostotositteita tai tilausdokumentteja. Pelkkä tällaisen vaaran olemassaolo on tältä osin riittävä turvaamistoimen määräämiseksi.

Todistusaineistoa koskevasta turvaamistoimesta ei voi aiheutua TAVO Oy:lle kohtuutonta haittaa Scania CV AB:n turvattavaan etuun nähden. Haettu turvaamistoimi koskee takavarikkoa lievempää toimenpidettä eli kirjanpitoaineiston kopioimista ulosottomiehen toimesta. Kirjanpitoaineisto on TAVO Oy:n käytettävissä kokonaisuudessaan ja koko ajan. Lisäksi Scania CV AB:llä on asianosaisena salassa pidettäviä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Tämän vuoksi TAVO Oy:lle ei voi koitua haittaa siitä, että sen kirjanpitoaineisto kopioidaan ja luovutetaan Scania CV AB:lle.

VASTAUS

Vaatimukset

TAVO Oy on vastustanut turvaamistoimien määräämistä.

Perusteet

TAVO Oy on Scania CV AB:n kanssa samaa mieltä siitä, että turvaamistoimihakemuksessa kuvatut tuotteet loukkaavat Scania CV AB:n oikeuksia Suomessa. TAVO Oy on kuitenkin hankkinut asiassa kysymyksessä olevat kuorma-auton korin osat ja roiskeläpät yhteistyökumppaneiltaan sillä olettamuksella ja yhteisymmärryksellä, että toimitettavat tuotteet eivät loukkaisi kolmansien osapuolien oikeuksia.

Kysymyksessä olevat tuotteet on poistettu myynnistä ja niiden markkinointi on lopetettu. Tämän vuoksi turvaamistoimet eivät ole tarpeen. Lisäksi turvaamistoimihakemuksessa vaaditut kielto ja takavarikko loukkaisivat TAVO Oy:n oikeutta palauttaa tuotteet niiden myyjille tai myydä myydä korin osia sellaiseen maahan, jossa niitä ei ole suojattu mallioikeuksin. Tällaisia maita ovat valtaosa Euroopan unionin jäsenvaltioista.

Siinä tapauksessa, että TAVO Oy:n kirjanpitoaineistoa määrätään kopioitavaksi todistusaineistoksi, TAVO Oy:n asiakas- ja hintatietojen päätyminen Scania CV AB:n tietoon tulee estää.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaiset turvaamistoimet

1.1 Sovellettavat säännökset

1. Scania CV AB:n vaatimukset 1 ja 2 koskevat oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisia niin sanottuja yleisluontoisia turvaamistoimia. Kyseisen pykälän mukaan tuomioistuin voi muun ohella sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin ja määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaamiseksi.

2. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

3. Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

1.2 Asian arviointi

1.2.1 Vaade-edellytys

4. Kuten edellä on todettu, oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuolta kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo. Korkeimman oikeuden ratkaisuissa KKO 1994:132 ja 1994:133 on vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta katsottu saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

5. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, onko TAVO Oy loukannut malli- ja tavaramerkkioikeuksia Scania CV AB:n esittämin tavoin. Mainittu seikka kuuluu vasta pääasian yhteydessä tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

6. Scania CV AB:n vaatimukset 1 ja 2 koskevat sitä, että markkinaoikeus kieltää TAVO Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta Scania CV AB:n malli- ja tavaramerkkioikeuksia loukkaavia tuotteita ja määrää takavarikoitaviksi kaikki TAVO Oy:n hallussa olevat kysymyksessä olevat tuotteet. Nämä Scania CV AB:n turvaamistoimihakemuksessa yksilöidyt tuotteet ilmenevät tämän päätöksen liitteistä 1 ja 2.

7. Scania CV AB on esittänyt, että TAVO Oy tuo maahan, varastoi, markkinoi ja myy liikkeessään luvatta kuorma-autojen varaosia, jotka ovat ulkoasultaan identtisiä Scania CV AB:n kansallisten mallirekisteröintien numerot 23720, 24501, 24556 ja 24782 mukaisten mallien kanssa ja loukkaavat kysymyksessä olevia mallioikeuksia. Scania CV AB on lisäksi esittänyt, että TAVO Oy tuo maahan, markkinoi ja myy luvatta sekä liikkeessään että verkkosivustollaan www.protruck.fi roiskeläppiä, jotka sisältävät Scania CV AB:n kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin numero 20320 mukaisen tavaramerkin SCANIA ja loukkaavat Scania CV AB:n tavaramerkkioikeutta. Tavaramerkki on rekisteröity tavaroille “Motorer, delar därav samt andra maskiner." luokassa 7 ja tavaroille "Motorer, automobiler, delar därav." luokassa 12.

8. TAVO Oy ei ole kiistänyt sitä, että vaatimuksissa 1 ja 2 tarkoitetut tuotteet kuuluvat Scania CV AB:n malli- ja tavaramerkkioikeuksien suoja-alojen piiriin eikä kiistänyt malli- ja tavaramerkkioikeuksien loukkauksia. TAVO Oy on kuitenkin esittänyt hankkineensa kysymyksessä olevat tuotteet olematta tietoinen siitä, että tuotteet loukkaavat Scania CV AB:n oikeuksia. Lisäksi TAVO Oy:n mukaan turvaamistoimihakemuksessa vaaditut kielto ja takavarikko loukkaisivat sen oikeutta palauttaa tuotteet niiden myyjille tai myydä varaosia sellaiseen maahan, jossa niitä ei ole suojattu mallioikeuksin.

9. Asiassa on vaade-edellytyksen osalta arvioitavana sen todennäköisyys, loukkaavatko TAVO Oy:n myymät ja markkinoimat kuorma-autojen varaosat Scania CV AB:n mallioikeuksia ja roiskeläpät Scania CV AB:n tavaramerkkioikeutta. Scania CV AB:n mallioikeuksien suojan osalta on otettava huomioon, että kysymys on kuorma-auton varaosia koskevista kansallisista mallioikeuksista.

10. Markkinaoikeus toteaa vaade-edellytyksen osalta aluksi, että mallioikeuslain 36 §:stä ja tavaramerkkilain 38 §:stä ilmenevin tavoin kysymyksessä voi olla mallioikeuden ja tavaramerkkioikeuden loukkaus myös silloin, kun menettely ei ole ollut tahallista tai huolimatonta. Näin ollen vaade-edellytyksen kannalta asiassa ei ole merkitystä TAVO Oy:n tietoisuudella siitä, loukkaavatko kysymyksessä olevat tuotteet Scania CV AB:n malli- ja tavaramerkkioikeuksia.

11. Siltä osin kuin TAVO Oy:n mukaan turvaamistoimihakemuksessa vaaditut kielto ja takavarikko loukkaisivat sen oikeutta palauttaa tuotteet niiden myyjille tai myydä varaosia sellaiseen maahan, jossa niitä ei ole suojattu mallioikeuksin, markkinaoikeus toteaa, että mallioikeuslain 5 a §:n mukainen mallioikeuden haltijan yksinoikeus mallin hyväksikäyttämiseen sisältää muun ohella yksinoikeuden mallin mukaisen tai sen sisältävän tuotteen maastavientiin. Siinä tapauksessa, että vaatimuksissa 1 ja 2 tarkoitetut varaosat kuuluvat Scania CV AB:n mallioikeuksien suoja-alan piiriin, Scania CV AB:n yksinoikeus sisältää myös oikeuden kieltää tuotteiden maastaviennin, mukaan lukien mallioikeuksia loukkaaviksi väitettyjen varaosien palauttamisen niiden valmistajalle. Vaade-edellytystä arvioitaessa asiassa ei edellä todetuin perustein ole merkitystä TAVO Oy:n väitteellä sen oikeudesta palauttaa loukkaaviksi väitetyt tuotteet niiden myyjille tai muutoin viedä tuotteet maasta.

12. Scania CV AB on edellä todetuin tavoin esittänyt, että vaatimusten 1 ja 2 kohteena olevat varaosat ovat identtisiä Scania CV AB:n mallioikeuksiin nähden. Scania CV AB:n hakemuksen liitteenä on ollut koeostojen kohteina olleita varaosia koskeva testiraportti, jossa näitä varaosia on verrattu mallioikeuksien mukaisiin Scania CV AB:n varaosiin ja todettu, että ne ovat keskenään joko identtisiä tai vähäisin eroavuuksin lähes identtisiä. Kun otetaan huomioon TAVO Oy:n myymien varaosien Scania CV AB:n mallioikeuksien samankaltaisuudesta hakemuksessa esitetty sekä se, ettei TAVO Oy ole kiistänyt mallioikeuksien loukkausta, markkinaoikeus katsoo, että Scania CV AB on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on TAVO Oy:tä vastaan kansallisiin mallirekisteröinteihin numerot 23720, 24501, 24556 ja 24782 perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

13. Väitettyjen tavaramerkkiloukkausten osalta markkinaoikeus toteaa, että TAVO Oy:n myymissä roiskeläpissä esiintyy näkyvästi tunnus SCANIA, joka on Scania CV AB:n kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin numero 20320 mukainen muun ohella ajoneuvojen osille rekisteröity tavaramerkki.

14. Kun otetaan huomioon edellä Scania CV AB:n tavaramerkkioikeudesta ja kysymyksessä olevista tuotteista todettu sekä se, että TAVO Oy ei ole kiistänyt tavaramerkkiloukkauksia, markkinaoikeus katsoo, että Scania CV AB on saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä on TAVO Oy:tä vastaan kansalliseen tavaramerkkirekisteröintiin numero 20320 perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

1.2.2 Vaaraedellytys

15. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

16. Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ratkaisuissaan KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta.

17. Asiassa esitetyn mukaan Scania CV AB on suorituttanut TAVO Oy:n myymälästä 24.7.2018 ja 16.8.2018 koeostot, johon ovat sisältyneet turvaamistoimihakemuksessa tarkoitetut mallioikeuksia loukkaaviksi väitetyt varaosat ja tavaramerkkioikeutta loukkaaviksi väitetyt roiskeläpät. TAVO Oy on esittänyt, että vaatimusten 1 ja 2 mukaiset kielto- ja takavarikkomääräykset ovat tarpeettomia sen poistettua tuotteet myynnistä ja lopetettua niiden markkinoinnin.

18. Ottaen huomioon Scania CV AB:n suorituttamat koeostot markkinaoikeus katsoo, että vaatimuksen 1 mukaisen kieltoturvaamistoimen osalta hakijan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää edellä tarkoitetuin tavoin varsin epätodennäköisenä huolimatta siitä, että TAVO Oy on esittänyt poistaneensa kysymyksessä olevat tuotteet myynnistä ja lopettaneensa niiden markkinoinnin. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset vaatimuksen 1 mukaisen kieltoturvaamistoimen myöntämiseksi täyttyvät myös vaaraedellytyksen osalta.

19. Vaatimuksen 2 mukaisen takavarikkoturvaamistoimen osalta markkinaoikeus toteaa, että TAVO Oy on esittänyt poistaneensa kysymyksessä olevat tuotteet myynnistä ja vedonnut oikeuteensa joko palauttaa tuotteet myyjille taikka myydä varaosia maahan, jossa niitä ei ole suojattu mallioikeuksin. Koska TAVO Oy:n ilmoituksen perusteella sen hallussa on vaatimuksessa 2 tarkoitettuja tuotteita, markkinaoikeus katsoo, että vaaraa niiden hukkaamisesta ei ole pidettävä edellä todetuin tavoin varsin epätodennäköisenä. Näin ollen edellä mainittu vaaraedellytys täyttyy myös tältä osin.

1.2.3 Haittavertailu

20. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

21. Scania CV AB on esittänyt, että turvaamistoimesta ei voi aiheutua TAVO Oy:lle kohtuutonta taloudellista haittaa, koska loukkaavat tuotteet muodostavat vain pienen osan TAVO Oy:n tarjoamista tuotteista. TAVO Oy voi jatkaa elinkeinotoimintaansa ilman sille aiheutuvaa kohtuutonta taloudellista haittaa turvaamistoimien hyväksymisestä huolimatta. Scania CV AB:n mukaan turvaamistoimihakemuksen hylkäämisestä aiheutuisi sille taloudellista vahinkoa myynnin laskuna ja erityisesti sen brändiin liitettyjen mielikuvien sekä brändin arvon mahdollisena alentumisena. Scania CV AB:n mukaan sille aiheutuva vahinko jää pysyväksi, sillä turvaamistoimen kohteena olevia tuotteita on käytännössä mahdotonta saada takaisin sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille. Vielä Scania CV AB:n mukaan turvaamistoimen kohteena olevien tuotteiden takavarikoiminen ei sen sijaan aiheuta samalla tavalla vahinkoa TAVO Oy:lle, sillä se voi myydä tuotteet edelleen, jos pääasiaa koskeva kanne hylätään. TAVO Oy ei ole suoranaisesti lausunut haittavertailusta, mutta on esittänyt jo vapaaehtoisesti poistaneensa kysymyksessä olevat tuotteet myynnistä ja lopettaneensa niiden markkinoinnin.

22. Ottaen huomioon edellä esitetty sekä se, että hakijalla on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesti ankara eli tuottamuksesta riippumaton vastuu siitä vahingosta ja niistä kuluista, jotka vastapuolelle aiheutuvat mahdollisesti tarpeettomasta turvaamistoimesta, markkinaoikeus katsoo, ettei turvaamistoimesta aiheudu hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellytykset turvaamistoimen määräämiselle myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun niin sanotun haittavertailun näkökulmasta ovat olemassa.

1.2.4 Johtopäätös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisten turvaamistoimien osalta

23. Edellä lausutuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että asiassa on edellytykset määrätä vaatimuksen 1 mukainen kieltoa koskeva turvaamistoimi ja vaatimuksen 2 mukainen takavarikkoturvaamistoimi.

24. Määrättävän turvaamistoimen tulee olla omiaan tehokkaasti estämään sen rikkominen. Määrältään riittäväksi uhkasakoksi tehokkaasti estämään määrättävän kieltoturvaamistoimen rikkominen markkinaoikeus harkitsee 30.000 euroa.

2 Todistelun turvaaminen ja tiedonsaantioikeus

2.1 Sovellettavat säännökset

25. Scania CV AB:n vaatimus 3 koskee turvaamistoimea, josta säädetään todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetussa laissa (jäljempänä todistelun turvaamislaki). Lain 1 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan todistelun turvaamiseen muun ohella riita-asiassa, joka perustuu mallioikeuslaissa ja tavaramerkkilaissa säädettyjen oikeuksien loukkaamiseen. Lisäksi vaatimus 3 koskee hakijan oikeutta saada turvaamistoimella kopioitu aineisto tietoonsa.

26. Todistelun turvaamislain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

27. Todistelun turvaamislain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottolain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

28. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asian oikeudenkäynnissä kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan, jonka on todettu loukanneen tällaista oikeutta kaupallisessa laajuudessa, antamaan tarpeelliset tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta. Määräystä ei kuitenkaan saa antaa, jos siitä aiheutuisi vastaajalle tiedonsaannin merkitykseen verrattuna kohtuutonta haittaa. Pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat: 1) tavaroiden tai palvelujen tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien, haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet ja 2) tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden taikka palvelujen määrästä sekä niistä saaduista hinnoista.

29. Todistelun turvaamislailla on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 29.4.2004 annettu direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Direktiivin johdanto-osan 14 kohdan mukaan kaupallisessa laajuudessa toteutettuja tekoja ovat ne, jotka on tehty suoran tai välillisen taloudellisen tai kaupallisen edun tavoittelemiseksi.

2.2 Asian arviointi

30. Jotta todistelun turvaamislaissa tarkoitettu turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijan saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (vaaraedellytys). Lopuksi edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa (haittavertailu).

31. Markkinaoikeus toteaa vaade-edellytyksen osalta, että väitetyn loukkauksen toteutuminen on saatettu todennäköiseksi edellä perustelujen kohdissa 12 ja 13 todetulla tavalla.

32. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, voidaanko kysymyksessä olevalla kirjanpitoaineistoon sisältyvällä aineistolla eli loukkaaviksi väitettyjä tuotteita koskevilla laskuilla, myyntiasiakirjoilla ja kuiteilla olettaa olevan merkitystä todisteena asiassa. Scania CV AB:n mukaan sen tulee tietää loukkaavien tuotteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat, jotta se voi yksilöidä korvausvaatimuksensa pääasiakanteessa. TAVO Oy on puolestaan esittänyt, että turvaamistoimi on tarpeeton. TAVO Oy on perustellut kaikkien kysymyksessä olevien turvaamistoimien tarpeettomuutta sillä seikalla, että se on jo vapaaehtoisesti poistanut asiassa kysymyksessä olevat tuotteet myynnistä ja lopettanut niiden markkinoinnin.

33. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä oleva aineisto koskee Scania CV AB:n malli- ja tavaramerkkioikeuksia loukkaaviksi väitettyjä tuotteita. Tällaisella aineistolla voidaan Scania CV AB:n esittämin tavoin olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa sekä malli- että tavaramerkkioikeuteen perustuvien korvausvaatimusten määrää arvioitaessa.

34. Vaaraedellytyksen osalta korkein oikeus on ennakkopäätöksessä KKO 2019:10 todennut, että teollis- tai tekijänoikeuden loukkausta koskevien todisteiden hävittämisen mahdollisuutta voidaan lähtökohtaisesti pitää todistelun turvaamislaissa tarkoitettuna vaarana ilman, että hakijan edellytettäisiin esittävän näyttöä konkreettisesta vaarasta. Hakijan väite aineiston hävittämisvaarasta on siten riittävä turvaamistoimen määräämiselle, jollei vaaraa voida pitää mahdottomana tai varsin epätodennäköisenä (kohta 16). Erityisesti kirjanpitoaineiston osalta korkein oikeus on katsonut, että vaaraedellytys voi olla olemassa siitä huolimatta, että kirjanpitoaineisto on lainsäädännön nojalla säilytettävä. Kirjanpitoaineiston hävittämisvaaran toteaminen ei kuitenkaan tarkoita arviota siitä, että vastapuoli tosiasiassa olisi aikeissa hävittää kirjanpitoaan (kohdat 17 ja 18).

35. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että kun kysymys on TAVO Oy:n hallussa olevasta aineistosta ja se on laadultaan helposti hävitettävää, hävittämisen vaaraa ei ole pidettävä varsin epätodennäköisenä. Näin ollen myös vaaraedellytys täyttyy.

36. Haittavertailun osalta Scania CV AB on esittänyt, että turvaamistoimesta ei voi aiheutua TAVO Oy:lle kohtuutonta haittaa, koska aineisto on koko ajan TAVO Oy:n käytettävissä ja Scania CV AB:llä on salassa pidettäviä tietoja koskeva vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. TAVO Oy on puolestaan esittänyt, että sen asiakas- ja hintatietoja sisältävän kirjanpitoaineiston päätyminen Scania CV AB:lle tulee estää.

37. Markkinaoikeus katsoo, että ulosottomiehen suorittamasta aineiston kopioimisesta vaatimuksessa 3 tarkoitetulla tavalla ei aiheudu TAVO Oy:lle turvaamistoimen täytäntöönpanotoimien lisäksi muuta välitöntä haittaa. Pelkästään asiakirjojen tallentamisesta ulosottomiehen haltuun ei myöskään sellaisenaan aiheudu riskiä yhtiön liikesalaisuuksien paljastumisesta kilpailijalle (KKO 2019:10, kohta 22). Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei turvaamistoimesta aiheudu TAVO Oy:lle sellaista haittaa, että se estäisi turvaamistoimen määräämisen.

2.3 Scania CV AB:n tiedonsaantioikeus

38. Asiassa on vielä arvioitava, onko Scania CV AB:llä oikeus saada vaatimuksessa 3 tarkoitetulla tavalla tieto ulosottomiehen kopioimasta aineistosta.

39. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessä 2019:10 katsonut, että markkinaoikeus voi ratkaista todistelun turvaamislain 7 a §:n mukaista tiedonsaantia koskevan vaatimuksen ennen loukkausoikeudenkäynnin alkamista ja turvaamistoimiasian yhteydessä (kohta 29). Tiedonsaantia koskevan määräyksen edellytykseksi ei voida asettaa, että loukkaus on jo tuomiossa vahvistettu. Johtoa harkinnalle voidaan soveltuvin osin hakea turvaamistoimen määräämisen yleisistä edellytyksistä. Hakijan on kuitenkin esitettävä perusteltu pyyntö, jossa kohtuullisesti saatavissa olevaan ja riittävään todistusaineistoon tukeutuen saatetaan todennäköiseksi, että hänen teollisoikeuttaan on loukattu (kohta 30).

40. Tiedonsaantioikeutta on tämän jälkeen arvioitava sen kannalta, ovatko pyydetyt tiedot hakijalle tarpeellisia, jotta hakija voi ryhtyä oikeudenkäyntiin, määrittää korvausvaatimuksensa ja näyttää toteen vaatimustensa perusteet. Lopuksi tiedonsaantioikeutta on arvioitava sen kannalta, onko tietojen luovuttamisesta vastapuolelle aiheutuvan haitan ja tietojen saamisesta hakijalle koituvan edun välillä sellainen epäsuhta, että tietojen määrääminen luovutettavaksi olisi kohtuutonta. Tässä arvioinnissa huomiota on kiinnitettävä myös esitettyyn loukkauksen todennäköisyyttä ja laajuutta koskevaan selvitykseen. Myös muut tietojen luovuttamisen oikeudelliset esteet voivat tulla arvioitaviksi (kohta 31).

41. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 1 momentin mukainen tiedonsaanti voi edellä todetuin tavoin koskea tarpeellisia tietoja oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta. Nämä pykälän 1 momentissa tarkoitetut tiedot on tarkemmin määritelty 2 momentin 1 ja 2 kohdissa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat tavaroiden tai palvelujen tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien, haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ovat tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden taikka palvelujen määrästä sekä niistä saaduista hinnoista.

42. Scania CV AB:n on erityisesti perustellut tiedonsaantivaatimustaan tarpeella saada tietää loukkaavien tuotteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat voidakseen yksilöidä korvausvaatimuksensa pääasiakanteessa. Asiassa on siten seuraavaksi arvioitava Scania CV AB:n oikeutta saada tällä perusteella tietoonsa loukkaavien tuotteiden tuonti- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat ulosottomiehen kopioimista asiakirjoista.

43. Kuten edellä on todettu, TAVO Oy ei ole kiistänyt sitä, että sen myymät tässä asiassa kysymyksessä olevat tuotteet loukkaavat Scania CV AB:n malli- ja tavaramerkkioikeuksia. Väitetyt loukkaukset ovat tapahtuneet todistelun turvaamislain 7 a §:ssä tarkoitetulla tavalla kaupallisessa laajuudessa. Markkinaoikeus on jo edellä todennut, että vaatimuksen 3 mukaisella aineistolla voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena asiassa.

44. Kysymyksessä oleva aineisto koskee TAVO Oy:n liiketoimintaa ja kuuluu sen liikesalaisuuksien suojan piiriin. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 3 momentin mukaan vastaajan velvollisuudesta tai oikeudesta kieltäytyä kertomasta seikkaa on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa säädetään todistajasta. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 §:n mukaan liikesalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista.

45. Markkinaoikeus katsoo olevan selvää, että TAVO Oy:lle saattaa aiheutua jonkinasteista haittaa kysymyksessä olevien asiakirjojen sisältämien tietojen päätymisestä Scania CV AB:n tietoon. Toisaalta tiedonsaantivaatimus koskee vain yksilöityjä asiakirjoja, jotka liittyvät tuotteisiin, joiden TAVO Oy ei ole kiistänyt loukkaavan Scania CV AB:n malli- ja tavaramerkkioikeuksia. Näin ollen markkinaoikeus katsoo erittäin tärkeiden syiden vaativan tietojen luovuttamista. Ottaen myös huomioon Scania CV AB:n loukkauksesta esittämä selvitys markkinaoikeus katsoo, että vaatimuksessa 3 tarkoitettujen tietojen luovuttaminen ei ole epäsuhteessa siihen, mikä on näiden tietojen merkitys yhtäältä Scania CV AB:lle ja toisaalta TAVO Oy:lle. Tältä osin on otettava huomioon myös, että asianosaisaseman perusteella salassa pidettäviä tietoja saaneen hakijan vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

46. Edellä todetuin perustein Scania CV AB:llä on oikeus saada tieto vaatimuksessa 3 tarkoitetuista laskuista, myyntiasiakirjoista ja kuiteista siltä osin kuin tästä aineistosta ilmenee loukkaaviksi väitettyjen tuotteiden osto- ja myyntimäärät sekä osto- ja myyntihinnat. Muilta osin tiedonsaantivaatimus on hylättävä.

47. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin määrää tarkemmin, miten tiedot annetaan. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2019:10 on todettu, että säännös antaa tuomioistuimelle harkintavaltaa sen suhteen, millä tavalla tiedonsaantioikeus on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Estettä ei ole sille, että määrätään annettavaksi jäljennös sellaisesta asiakirjasta, joka sisältää oikeudenkäynnissä tarvittavia tietoja, kun tästä ei aiheudu kohtuutonta haittaa (kohta 37).

48. Scania CV AB:n tiedonsaantioikeus koskee rajattua aineistoa, jonka ulosottomies on kopioinut tarvittaessa esteetöntä asiantuntijaa apunaan käyttäen. Markkinaoikeus katsoo, että tällä tavalla rajattu tiedonsaanti turvaa sekä Scania CV AB:n että TAVO Oy:n etuja. Scania CV AB:n tiedonsaantioikeus voidaan määrätä toteutettavaksi siten, että Scania CV AB:n edustaja ja asiamies voivat tutustua turvaamistoimen kohteena olevaan aineistoon ulosottomiehen luona ja saada käyttöönsä jäljennöksiä asiakirjoista siinä laajuudessa kuin tiedonsaantivaatimus on edellä hyväksytty. Hakijan on hävitettävä tällä tavoin haltuunsa saama aineisto heti siltä osin kuin mahdollisesti osoittautuu, että aineisto ei ole tarpeen todisteena malli- ja tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevassa pääasiassa.

49. Todistelun turvaamislain 7 a §:n 4 momentin mukaan tuomioistuin voi erityisestä syystä määrätä, että sanotussa pykälässä tarkoitettua määräystä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman. Säännöstä on eduskunnan lakivaliokunnan mietinnössä perusteltu erityisesti sillä, että muutoksenhaku käy käytännössä hyödyttömäksi, jos määräyksen mukainen tiedonantovelvollisuus on jo täytetty (LaVM 6/2006 vp s. 4).

50. Todistelun turvaamislain 7 §:stä seuraa, että kun todistelun turvaamista koskevaan hakemukseen on suostuttu, on hakijan kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta pantava pääasiaa koskeva kanne vireille oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

51. Nyt esillä olevassa asiassa tiedonsaantivaatimuksen kohteena olevalla aineistolla on edellä katsottu olevan merkitystä todisteena väitettyihin loukkauksiin perustuvien korvausvaatimusten määrää arvioitaessa. Yksinomaan se, että Scania CV AB:ltä puuttuu korvausvaatimusten määrälliseen yksilöintiin tarvittavia tietoja, ei ole esteenä sille, että Scania CV AB voi panna pääasiaa koskevan kanteen vireille edellä mainitussa määräajassa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole tästä syystä todistelun turvaamislain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettua erityistä syytä siinä tarkoitetun määräyksen antamiselle.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 30.000 euron sakon uhalla TAVO Oy:tä käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan, viemästä maasta tai varastoimasta tämän päätöksen liitteen 1 sarakkeissa C ja D yksilöityjä tuotteita sekä liitteen 2 sarakkeissa B ja C yksilöityjä tuotteita.

Markkinaoikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla takavarikoitaviksi kaikki TAVO Oy:n hallussa olevat tämän päätöksen liitteen 1 sarakkeissa C ja D sekä liitteen 2 sarakkeissa B ja C yksilöidyt tuotteet.

Markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla ulosottomiehen ottamaan jäljennökset tämän päätöksen liitteen 1 sarakkeissa C ja D sekä liitteen 2 sarakkeissa B ja C yksilöityjä tuotteita koskevista laskuista, myyntiasiakirjoista ja kuiteista viiden vuoden ajalta ennen turvaamistoimihakemuksen jättämistä markkinaoikeudelle 20.12.2018. Tämä turvaamistoimi koskee aineistoa, joka sijaitsee TAVO Oy:n toimitiloissa tai yhtiön käytössä olevilla palvelimilla, joihin on tietoliikenneyhteys yhtiön toimitiloista. Markkinaoikeus määrää TAVO Oy:n luovuttamaan ulosottomiehelle tämän turvaamistoimen toteuttamisen edellyttämät salasanat ja käyttäjätunnukset. Ulosottomies saa tarpeen vaatiessa käyttää turvaamistoimen täytäntöönpanossa apunaan esteetöntä asiantuntijaa. Mainitun asiantuntijan vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Edellä mainituilla toimenpiteillä saatu aineisto määrätään jäämään tässä vaiheessa ulosottomiehen haltuun.

Markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n nojalla, että Scania CV AB:n edustajalla ja asiamiehellä on oikeus tutustua ulosottomiehen luona tämän täytäntöön paneman todistelun turvaamista koskevan turvaamistoimen kohteena olevaan aineistoon, kuitenkin ainoastaan tämän päätöksen liitteen 1 sarakkeissa C ja D yksilöityjen tuotteiden sekä liitteen 2 sarakkeissa B ja C yksilöityjen tuotteiden osto- ja myyntihintojen sekä osto- ja myyntimäärien osalta. Markkinaoikeus määrää lisäksi, että Scania CV AB:n edustajalla ja asiamiehellä on oikeus saada aineistosta käyttöönsä jäljennöksiä edellä todetussa laajuudessa. Näitä tiedonsaantia koskevia määräyksiä on noudatettava vasta tämän päätöksen saatua lainvoiman. Salassa pidettäviä tietoja asianosaisasemansa perusteella saaneen Scania CV AB:n sekä sen edustajan ja asiamiehen vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa. Scania CV AB:n sekä sen edustajan ja asiamiehen on heti hävitettävä tämän päätöksen perusteella saamansa tiedot siltä osin kuin ne eivät ole tarpeen tässä päätöksessä tarkoitettujen malli- ja tavaramerkkioikeuksien loukkausta koskevassa asiassa.

Edellä mainitut turvaamistoimea koskevat määräykset ovat voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään. Kieltomääräys on kuitenkin voimassa kunkin liitteen 1 sarakkeessa C ja D yksilöidyn tuotteen osalta aina enintään niin kauan kuin kutakin tuotetta vastaava sarakkeessa B yksilöity mallioikeus on voimassa.

Markkinaoikeus hylkää Scania CV AB:n hakemuksen enemmälti.

Täytäntöönpano ja vakuus

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 3 momentin ja todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 5 §:n 4 momentin mukaan tämän turvaamistoimea koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Scania CV AB hakee turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Scania CV AB:n on ennen tämän turvaamistoimea koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Scania CV AB:n tulee viimeistään 7.3.2019 huolehtia turvaamistoimea koskevan määräyksen täytäntöönpanosta uhalla, että turvaamistointa koskeva määräys raukeaa.

Scania CV AB:n tulee viimeistään 14.3.2019 toimittaa markkinaoikeudelle selvitys turvaamistoimea koskevan määräyksen täytäntöönpanosta.

TAVO Oy:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Pääasian vireillepano

Scania CV AB:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 23.4.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen

 
Julkaistu 21.2.2019