MAO:674/18

Hyvä Olo Group Avoin yhtiö > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2017/504
Antopäivä: 27.12.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.5.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Hyvä Olo Group Avoin yhtiö on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin HYVÄ OLO ILONA (kuvio) rekisteröimistä varten.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti hylännyt valittajan hakemuksen merkin HYVÄ OLO ILONA (kuvio) rekisteröimiseksi palveluille "Ihmisten terveyden- ja kauneudenhoito" luokassa 44. Hakemuksen hylkäämistä on perusteltu sillä, että valittajan merkki olisi sekoitettavissa 15.1.2001 rekisteröityyn Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 693382 ILONA. Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin 15.2.2006 hyväksynyt nyt haettua merkkiä vastaavan merkin rekisteröinnin muun ohella luokassa 44, minkä vuoksi myös nyt haettu merkki tulisi hyväksyä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Se, että merkki on aikaisemmin hyväksytty rekisteriin estemerkistä huolimatta, ei tarkoita sitä, että se tulisi edelleen hyväksyä rekisteröitäväksi. Nyt annettu osittainen hylkäyspäätös on ollut Patentti- ja rekisterihallituksen linjan mukainen. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole oikeudellisesti sidottu aikaisempiin päätöksiinsä.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 2.5.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt Hyvä Olo Group Avoin yhtiön hakemuksen haetun merkin HYVÄ OLO ILONA (kuvio) rekisteröimiseksi luokan 44 palveluiden osalta. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu merkki on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 693382 ILONA, joka on rekisteröity samoja ja samankaltaisia palveluita varten.

Asiassa on kysymys siitä, onko Patentti- ja rekisterihallitus toiminut virheellisesti katsoessaan edellä mainitun EU-tavaramerkin rekisteröinnin esteeksi, vaikka se on asiassa saadun selvityksen perusteella vuonna 2006 hyväksynyt rekisteriin hakemuksen kohteena olevaa merkkiä lähes vastaavan merkin aikaisemmasta EU-tavaramerkistä huolimatta. Asiassa on ensin arvioitava, aiheuttaako haettu merkki sekaannusvaaran edellä mainittuun aikaisempaan EU-tavaramerkkiin kysymyksessä olevien palveluiden osalta, ja mikäli näin on, tulee valittajan esittämän perusteella arvioitavaksi, onko rekisteröintihakemus tästä huolimatta hyväksyttävä, koska aikaisempi, lähes vastaavaa merkkiä koskeva tavaramerkkihakemus on hyväksytty.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Palveluiden vertailu

Palveluiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Haettu merkki HYVÄ OLO ILONA (kuvio) kattaa luokassa 44 seuraavat palvelut: "Ihmisten terveyden- ja kauneudenhoito". Aikaisempi EU-tavaramerkki ILONA on merkitty rekisteriin luokassa 42 palveluille "Terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut". Merkkien kattamia palveluita on siten pidettävä samoina.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Nyt kyseessä olevien palveluiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole nyt kyseessä olevien palveluiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Haettu merkki

Kuva HYVÄ OLO ILONA


Aikaisempi EU-tavaramerkki

ILONA

Haettu merkki on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosista HYVÄ, OLO ja ILONA. Tämän lisäksi kuviomerkissä on rekisteröityyn tavaramerkkiin viittaava ®-merkki, jota ei tule ottaa asian arvioinnissa huomioon. Sanaosat HYVÄ ja OLO on kirjoitettu sinisellä värillä ja varsin tavanomaisella kirjasinlajilla. Sanaosa ILONA on kirjoitettu hieman muita sanaosia isommalla ja paksummalla kirjasinlajilla ja lisäksi siten, että kirjain O on vihreä ja muut kirjaimet sinisiä.

Sanalla "ilona" on Suomessa selkeä merkityssisältö naisen nimenä. Sanat "hyvä" ja "olo" voivat viitata tarjottuihin palveluihin luokassa 44. Edellä todetun perusteella sanaosaa ILONA on pidettävä haetun merkin erottamiskykyisimpänä osana. Ottaen huomioon viimeksi mainitun sanaosan koon ja sijainnin haetussa merkissä, on sitä pidettävä myös haetun merkin hallitsevimpana osana. Edellä mainittuja sanaosia HYVÄ ja OLO ei voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettöminä.

Rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi katsottu aikaisempi EU-tavaramerkki on sanamerkki, joka muodostuu yksinomaan sanasta "ilona", jolla on edellä todettu merkitys naisen nimenä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että aikaisempi EU-tavaramerkki ILONA sisältyy kokonaisuudessaan haettuun merkkiin. Ottaen huomioon, että mainittu sanaosa ILONA muodostaa haetun merkin erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan, ovat vertailtavat merkit hyvin samankaltaisia ulkoasultaan. Se, että haettuun merkkiin sisältyy myös huomattavasti pienemmällä kirjoitetut sanaosat sekä se, että merkissä on vähäisiä, lähinnä eri väreillä toteutettuja kuvioelementtejä, ei poista tätä samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on yhteinen sana "ilona", joka on aikaisemman EU-tavaramerkin ainoa sana ja haetun merkin hallitsevin osa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että merkkejä on pidettävä lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti molempiin merkkeihin sisältyy sana "ilona", jolla on selkeä merkityssisältö naisen nimenä. Haettuun merkkiin sisältyvät lisäksi sanat "hyvä" ja "olo", jotka viittaavat kysymyksessä olevaan palveluun. Vertailtavilla merkeillä on siten jossain määrin samankaltainen merkityssisältö.

Ottaen huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta todettu, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä ILONA on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville palveluille. Merkkiä ei voida pitää kuvailevana tai viitteellisenä kysymyksessä oleville palveluille.

Ottaen huomioon, että edellä todetusti vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ja niiden kattamat palvelut samoja, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki HYVÄ OLO ILONA (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin ILONA. Koska haettua merkkiä hallitsee sanaosa ILONA, josta aikaisempi EU-tavaramerkki kokonaisuudessaan muodostuu, haetusta merkistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

Valittajalle aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin merkityksestä

Valittaja on lisäksi vedonnut siihen, että avoimena yhtiönä toimivan valittajayhtiön yhtiömiehelle on aikaisemmin rekisteröity vastaava merkki.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2006 hyväksynyt haettua merkkiä lähes vastaavan merkin rekisteriin. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kuitenkaan kysymys tämän aiemmin rekisteröidyn, mutta sittemmin rauenneen tavaramerkin uudistamisesta, vaan kyse on uudesta rekisteröintihakemuksesta.

Yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallituksen on tavaramerkin rekisteröintihakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset. Yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa. Näin ollen tavaramerkin rekisteröintiä hakeva ei voi omaksi edukseen vedota toisen tai itsensä hyväksi tapahtuneeseen mahdolliseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi.

Oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava asianmukaista, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti, ja tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa erikseen.

Kuten edellä on todettu, asiassa ei ole kysymys aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin uudistamisesta, eikä mainitulla aikaisemmalla rekisteröinnillä ole siten asiassa merkitystä. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallituksen on tullut arvioida rekisteröinnin esteet edellä kuvatun mukaisesti.

Johtopäätös

Edellä todetulla tavalla haetun merkin HYVÄ OLO ILONA (kuvio) rekisteröinnille on olemassa aikaisemmasta EU-tavaramerkistä johtuva este, joka Patentti- ja rekisterihallituksen on tullut ottaa huomioon rekisteröinnin edellytyksiä arvioidessaan. Valittajan vetoamalla aikaisemmin rekisteröidyllä ja sittemmin rauenneella tavaramerkillä ei ole nyt esillä olevan asian arvioinnissa merkitystä. Valitus on siten hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.


PRH:n päätös

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019