MAO:669/18

Monster Energy Company > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekoitettavuus - tavaramerkkiperhe

Diaarinumero: 2016/782
Antopäivä: 27.12.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.10.2016 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Monster Energy Company on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 262713 BATTLE BEAST (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten tavaraluokissa 25, 32 ja 33.

Perusteet

Muun ohella luokan 25, 32 ja 33 tavaroille rekisteröity tavaramerkki BATTLE BEAST (kuvio) (jäljempänä myös myöhempi merkki) on sekoitettavissa valittajalle aikaisemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

Valittajalle on rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 253771 REHAB THE BEAST! muun ohella luokassa 32 sekä vastaava Euroopan unionin tavaramerkki (jäljempänä myös EU-tavaramerkki) numero 9584244 muun ohella luokassa 32 (jäljempänä yhdessä myös aikaisemmat merkit REHAB THE BEAST!). Valittajan mainittujen tavaramerkkien luokassa 32 ja myöhemmän merkin luokissa 32 ja 33 kattamat tavarat ovat samoja ja vähintäänkin erittäin samankaltaisia.

Aikaisemmat merkit REHAB THE BEAST! ovat samankaltaisia kuin myöhempi merkki BATTLE BEAST (kuvio). Myöhemmän merkin kuvio koostuu yksinomaan kahdesta sanasta. Myöhempi merkki sisältää aikaisempien merkkien hallitsevan osan BEAST. Myös merkkien alkuosat ovat ulkoasultaan samankaltaisia, sillä osat REHAB THE ja BATTLE muodostuvat pitkälti samoista kirjaimista. Merkkien osat -HAB THE BEAST ja BATTLE BEAST ovat paitsi ulkoasultaan myös lausuntatavaltaan samankaltaisia. Merkit ovat samankaltaisia myös merkityssisällöltään ottaen huomioon niiden yhteinen sanaosa BEAST. Merkkikokonaisuudet ovat siten samankaltaisia, että myöhempi merkki aiheuttaa sekaannusvaaran ja mielleyhtymän aikaisempiin merkkeihin.

Aikaisemmat merkit REHAB THE BEAST! ovat erottamiskykyisiä, koska ne eivät esimerkiksi millään tavalla kuvaile niiden kattamia luokan 32 tavaroita.

Valittajalle on rekisteröity myös kansallinen tavaramerkki numero 252633 UNLEASH THE BEAST! muun ohella luokassa 32. Valittajalle on rekisteröity vastaava merkki myös EU-tavaramerkkinä numero 13231361 luokassa 25 ja numero 5093174 luokassa 32 (jäljempänä yhdessä myös aikaisemmat merkit UNLEASH THE BEAST!). Valittajan mainittujen tavaramerkkien luokissa 25 ja 32 sekä myöhemmän tavaramerkin luokissa 25, 32 ja 33 kattamat tavarat ovat samoja ja vähintäänkin erittäin samankaltaisia.

Aikaisemmat merkit UNLEASH THE BEAST! ovat samankaltaisia kuin myöhempi merkki. Myöhempi merkki sisältää kokonaisuudessaan aikaisempien merkkien hallitsevan osan BEAST. Merkkien loppuosat THE BEAST ja -TLE BEAST ovat muutoinkin muun ohella ulkoasultaan samankaltaiset. Yhteisen sanaosan BEAST vuoksi merkit ovat samankaltaisia myös merkityssisällöltään.

Aikaisemmat merkit UNLEASH THE BEAST! ovat jo lähtökohtaisesti erottamiskykyisiä, koska ne eivät esimerkiksi millään tavalla kuvaile niiden luokissa 25 ja 32 kattamia tavaroita. Niiden erottamiskykyä vahvistaa myös niiden markkinoilla omaama maine. Valittajan MONSTER ENERGY -tavaramerkki on erittäin hyvin tunnettu tavaramerkki juomien yhteydessä, ja aikaisempia merkkejä UNLEASH THE BEAST! käytetään usein valittajan tuotteiden markkinoinnissa. Näin ollen myös viimeksi mainitut tavaramerkit ovat energiajuomia käyttävien kuluttajien tuntemia, mikä lisää merkkien välistä sekaannusvaaraa.

Edellä mainituista syistä kuluttajat saattavat erehtyä luulemaan, että myöhemmällä merkillä ja aikaisemmilla merkeillä REHAB THE BEAST! ja UNLEASH THE BEAST! olisi jonkinlainen taloudellinen tai kaupallinen yhteys.

Valittajalle on vielä rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 253763 Unleash the Beast! www.monsterenergy.com (kuvio) muun ohella luokassa 32 sekä vastaava EU-tavaramerkki numero 8952624 muun ohella luokassa 32. Mainittujen kuviomerkkien erottuvana osana on sana "Beast". Myöhempi merkki on sekoitettavissa edellä mainituista syistä myös näihin valittajan tavaramerkkeihin.

Lisäksi valittajalle on rekisteröity muun ohella luokassa 32

EU-tavaramerkit numero 11826369 UNLEASH THE ULTRA BEAST!, numero 10645968 UNLEASH THE BEAST WITHIN!, numero 12251898 PUMP UP THE BEAST!, numero 10649184 REHAB THE BEAST! WWW.MONSTERENERGY.COM ja numero 13389002 UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST!. Myöhempi merkki aiheuttaa sekaannusvaaraa myös näihin merkkeihin.

Valittajan kaikki edellä mainitut tavaramerkit muodostavat tavaramerkkiperheen, jota yhdistää erottuvana elementtinä osa BEAST, joka on identtinen myöhemmän merkin osan BEAST kanssa. Kuluttaja saattaa näin luulla myöhemmän merkin kuuluvan valittajan tavaramerkkiperheeseen, mistä aiheutuu sekaannusvaara.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Beast Vision Oy:n vastaus

Rekisteröity tavaramerkki BATTLE BEAST (kuvio) ei ole sekoitettavissa valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin. Merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään 27.10.2016 hylännyt Monster Energy Companyn väitteen siitä, että Beast Vision Oy:n tavaramerkki numero 262713 BATTLE BEAST (kuvio) (myöhempi merkki) olisi sekoitettavissa luokkien 25, 32 ja 33 kattamien tavaroiden osalta Monster Energy Companyn aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin numero 253771 REHAB THE BEAST!, numero 252633 UNLEASH THE BEAST! tai numero 253763 Unleash the Beast! www.monsterenergy.com (kuvio) tai EU-tavaramerkkeihin numero 9584244 REHAB THE BEAST!, numero 5093174 UNLEASH THE BEAST!, numero 13231361 UNLEASH THE BEAST!, numero 8952624 Unleash the Beast! www.monsterenergy.com (kuvio), numero 11826369 UNLEASH THE ULTRA BEAST!, numero 10645968 UNLEASH THE BEAST WITHIN!, numero 122518998 PUMP UP THE BEAST!, numero 10649184 REHAB THE BEAST! WWW.MONSTERENERGY.COM tai numero 13389002 UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST!.

Asiassa on kysymys siitä, onko myöhempi merkki sekoitettavissa edellä mainittuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin. Jäljempänä esitetyn perusteella arviointi voidaan ensi vaiheessa rajoittaa aikaisempaan tavaramerkkiin numero 253771 REHAB THE BEAST!, aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 9584244 REHAB THE BEAST!, aikaisempaan tavaramerkkiin numero 252633 UNLEASH THE BEAST! sekä aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 5093174 UNLEASH THE BEAST! ja numero 13231361 UNLEASH THE BEAST!

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten tavaroiden jakelukanavat sekä tavanomainen alkuperä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että myöhemmän ja aikaisempien merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia luokissa 25 ja 32, kuitenkaan yksilöimättä, miltä osin ne ovat samoja ja miltä osin samankaltaisia, ja mikä samankaltaisuuden aste on. Jäljempänä esitetyn perusteella erottelulla samoihin ja samankaltaisiin tavaroihin tai samankaltaisuuden asteella ei kuitenkaan ole vaikutusta nyt esillä olevan asian lopputuloksen kannalta. Myöhemmän merkin kattamien luokan 33 tavaroiden osalta valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että ne ovat samankaltaisia aikaisempien merkkien kattamien tavaroiden kanssa muun ohella luokassa 32. Valittaja puolestaan on esittänyt, että myöhemmän merkin kattamat tavarat luokissa 25, 32 ja 33 ovat samoja ja vähintään erittäin samankaltaisia kuin aikaisempien merkkien kattamat tavarat luokissa 25 ja 32.

Myöhempi merkki BATTLE BEAST on ensinnäkin rekisteröity luokassa 25 koko luokkaotsikolle "Vaatteet, jalkineet, päähineet".

Valittajan EU-tavaramerkki numero 13231361 UNLEASH THE BEAST! puolestaan kattaa luokassa 25 seuraavat tavarat: "Topit, paidat, pitkähihaiset puserot, T-paidat, huppupaidat ja hupulliset collegepaidat, collegepaidat, takit, housut, kaulaliinat, sukat, hikinauhat ja käsineet; päähineet, nimittäin hatut ja pipot."

Koska myöhempi merkki on edellä todetusti rekisteröity koko luokkaotsikolle, sen kattamia vaatteita ja päähineitä on pidettävä samanlaisina kuin aikaisemman merkin kattamia erilaisia vaatteita ja päähineitä. Myöhemmän merkin kattamia jalkineita voidaan sen sijaan pitää vain samankaltaisina edellä mainittujen aikaisemman merkin kattamien vaatteiden ja päähineiden kanssa.

Myöhempi merkki BATTLE BEAST on rekisteröity myös luokassa 32 koko luokkaotsikolle "Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet" sekä luokassa 33 koko luokkaotsikolle "Alkoholijuomat (paitsi oluet)".

Valittajan tavaramerkki numero 253771 REHAB THE BEAST! sekä tavaramerkki numero 252633 UNLEASH THE BEAST! on kumpikin rekisteröity luokassa 32 tavaroille: "Alkoholittomat juomat". Valittajan EU-tavaramerkki numero 9584244 REHAB THE BEAST! puolestaan kattaa luokassa 32 seuraavat tavarat: "Juomat, nimittäin hiilihappoiset virvoitusjuomat; alkoholittomat hiilihappo- ja hiilihapottomat juomat, joihin on lisätty vitamiineja, kivennäisaineita, ravintoaineita, valkuaisaineita, aminohappoja ja/tai yrttejä; energiajuomat ja urheilujuomat; hedelmämehujuomat luokassa 32". Valittajan

EU-tavaramerkki numero 5093174 UNLEASH THE BEAST! on rekisteröity luokassa 32 tavaroille: "Juomat".

Myöhemmän merkin kattamien tavaroiden luokassa 32 on oluita lukuun ottamatta katsottava sisältyvän edellä mainittuihin aikaisempien merkkien kattamiin erilaisiin alkoholittomiin juomiin ja juomiin, joten niitä on pidettävä samanlaisina. Myöhemmän merkin kattamat oluet ovat myös samanlaisia aikaisemman EU-tavaramerkin numero 5093174 UNLEASH THE BEAST! kattamien juomien kanssa. Sen sijaan oluita on pidettävä vain samankaltaisina muiden edellä mainittujen aikaisempien merkkien kattamien alkoholittomien juomien kanssa. Myös myöhemmän merkin kattamia luokan 33 alkoholijuomia voidaan pitää vain samankaltaisina edellä mainittujen aikaisempien merkkien kattamien luokan 32 alkoholittomien juomien ja juomien kanssa.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Kysymyksessä olevien tavaraluokkien osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Lähtökohdat ja myöhempi merkki

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Myöhempi merkki on seuraava kuviomerkki:


Kuviomerkki BattleBeastMyöhempi merkki koostuu kahdesta allekkaisesta sanaosasta BATTLE ja BEAST. Sanaosat on kirjoitettu vahvasti tyylitellyillä kirjaimilla, ja muita kirjaimia isommalla kirjoitettujen osien ensimmäisten ja viimeisten kirjainten voidaan katsoa muodostavan yhdessä väliin jäävien kirjainten kanssa kuviona pidettävän kokonaisuuden. Suomalainen kohdeyleisö ymmärtää englanninkielisen sanan "battle" tarkoittavan taistelua, kamppailua, taistelemista ja kamppailemista sekä englanninkielisen sanan "beast" tarkoittavan muun ohella petoa, eläintä ja hirviötä. Suomalaisen kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän sanaosien merkitykseksi esimerkiksi taistelupeto tai kamppailupeto. Merkin sisältämiä sanoja ei ole pidettävä kuvailevina eikä edes viitteellisinä kysymyksessä oleville tavaroille yhdessä tai erikseen. Ottaen huomioon, että sanaosa BATTLE on hieman pidempi kuin sanaosa BEAST ja aloittaa merkin, voidaan sitä pitää hieman erottamiskykyisempänä ja hallitsevampana kuin sanaosaa BEAST. Merkin kuviollisuus on kuitenkin myös hallitsevassa asemassa.

Vertailu aikaisempiin merkkeihin REHAB THE BEAST!

Aikaisemmat merkit REHAB THE BEAST! ovat kolmesta sanasta ja niiden perässä olevasta huutomerkistä muodostuvia sanamerkkejä. Suomalainen kohdeyleisö ymmärtää englanninkielisen sanan "rehab" kuntoutuksena, vieroitushoitona ja kuntouttamisena. Edellä todetusti englanninkielinen sana "beast" tarkoittaa muun ohella petoa, eläintä ja hirviötä, ja sana "the" on sen määräävä artikkeli. Mitään sanaa ei voida pitää kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille. Vastoin valittajan esittämää sanaosaa BEAST ei voida pitää merkin hallitsevimpana osana. Merkin alussa oleva sanaosa REHAB on vähintään yhtä hallitseva ja erottamiskykyinen kuin sanaosa BEAST. Merkin on kokonaisuutena katsottava muodostavan sloganin, jonka merkityksenä voidaan pitää suomeksi esimerkiksi "kuntouta peto!" tai "vieroita peto!".

Merkkien ulkoasun vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että molemmissa merkeissä on sanaosa BEAST. Edellä todetusti mainittua sanaosaa ei voida pitää kummankaan merkin hallitsevimpana tai erottamiskykyisimpänä osana. Merkit eroavat huomattavasti muilta osiltaan ja erityisesti myöhemmän merkin kuviollisuuden osalta. Merkkien samankaltaisuuden aste on siten hyvin alhainen ulkoasun osalta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niiden kummankin lopussa on sana "beast". Merkkien alkuosat BATTLE ja REHAB kuitenkin lausutaan eri tavalla, ja lisäksi valittajan merkeissä on vielä sana "the", joka puuttuu myöhemmästä merkistä. Lisäksi kun merkkiin esimerkiksi tuotteita hankittaessa viitataan suullisesti, kiinnittää kohdeyleisö tavanomaisesti enemmän huomiota merkin alkuosaan, jota on pidettävä lausuntatavan osalta hallitsevana osana. Kun otetaan huomioon merkkien alkuosan erilaisuus, merkit eivät ole lausuntatavan osalta erityisen samankaltaisia.

Merkityssisällön vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että ainoastaan merkkien loppuosan merkitys on sama. Edellä todetusti suomalainen kohdeyleisö voi ymmärtää myöhemmän merkin merkitykseksi esimerkiksi taistelupeto tai kamppailupeto, kun taas aikaisemmat merkit muodostavat sloganin "kuntouta peto!" tai "vieroita peto!". Vertailtavat merkit eroavat siten merkityssisällöltään toisistaan.

Edellä todetun perusteella myöhemmän merkin BATTLE BEAST (kuvio) ja aikaisempien merkkien REHAB THE BEAST! samankaltaisuuden aste on kokonaisuutena arvioiden hyvin alhainen.

Vertailu merkkeihin UNLEASH THE BEAST!

Aikaisemmat merkit UNLEASH THE BEAST! ovat kolmesta sanasta ja niiden perässä olevasta huutomerkistä muodostuvia sanamerkkejä. Suomalainen kohdeyleisö ymmärtää englanninkielisen sanan "unleash" vapauttamisena ja irti tai valloilleen päästämisenä. Edellä todetusti englanninkielinen sana "beast" tarkoittaa muun ohella petoa, eläintä ja hirviötä, ja sana "the" on sen määräävä artikkeli. Mitään sanaa ei voida pitää kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille. Vastoin valittajan esittämää sanaosaa BEAST ei voida pitää merkin hallitsevimpana osana. Merkin alussa oleva sanaosa UNLEASH on vähintään yhtä hallitseva ja erottamiskykyinen kuin sanaosa BEAST. Merkin on kokonaisuutena katsottava muodostavan sloganin, jonka merkityksenä voidaan pitää suomeksi esimerkiksi "päästä peto irti!" tai "vapauta peto!".

Merkkien ulkoasun vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että molemmissa merkeissä on sanaosa BEAST. Edellä todetusti mainittua sanaosaa ei voida pitää kummankaan merkin hallitsevimpana tai erottamiskykyisimpänä osana. Merkit eroavat huomattavasti muilta osiltaan ja erityisesti myöhemmän merkin kuviollisuuden osalta. Merkkien samankaltaisuuden aste on siten hyvin alhainen ulkoasun osalta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "beast". Merkkien alkuosat BATTLE ja UNLEASH kuitenkin lausutaan eri tavalla ja lisäksi aiemmissa merkeissä on vielä sana "the", joka puuttuu myöhemmästä merkistä. Edellä todetulla tavalla kohdeyleisö kiinnittää tavanomaisesti enemmän huomiota merkkien alkuosaan, joten lausuntavan osalta merkkejä ei ole pidettä erityisen samankaltaisina.

Merkityssisällön vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että ainoastaan merkkien loppuosan merkitys on sama. Edellä todetusti suomalainen kohdeyleisö voi ymmärtää myöhemmän merkin merkitykseksi esimerkiksi taistelupeto tai kamppailupeto, kun taas aikaisemmat merkit muodostavat sloganin "päästä peto irti!" tai "vapauta peto!". Vertailtavat merkit eroavat siten merkityssisällöltään toisistaan.

Edellä todetun perusteella myöhemmän merkin BATTLE BEAST (kuvio) ja aikaisempien merkkien UNLEASH THE BEAST! samankaltaisuuden aste on kokonaisuutena arvioiden hyvin alhainen.

Vertailu muihin aikaisempiin merkkeihin

Valittaja on valituksessaan vedonnut myös seuraaviin aikaisempiin merkkeihinsä: tavaramerkki numero 253763 Unleash the Beast! www.monsterenergy.com (kuvio) sekä EU-tavaramerkit numero 8952624 Unleash the Beast! www.monsterenergy.com (kuvio), numero 11826369 UNLEASH THE ULTRA BEAST!, numero 10645968 UNLEASH THE BEAST WITHIN!, numero 12251898 PUMP UP THE BEAST!, numero 10649184 REHAB THE BEAST! WWW.MONSTERENERGY.COM ja numero 13389002 UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST!.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut merkit sisältävät edellä tarkasteltuihin aikaisempiin merkkeihin REHAB THE BEAST! ja UNLEASH THE BEAST! nähden vielä enemmän eroavaisuuksia verrattuna myöhempään merkkiin BATTLE BEAST (kuvio), joten niitä ei ole nyt esillä olevassa asiassa tarpeen enemmälti vertailla myöhempään merkkiin.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

Valittaja on esittänyt, että sen tavaramerkki MONSTER ENERGY on erittäin hyvin tunnettu tavaramerkki juomien yhteydessä ja että aikaisempia merkkejä UNLEASH THE BEAST! käytetään usein valittajan tuotteiden markkinoinnissa, joten myös viimeksi mainitut ovat energiajuomia käyttävien kuluttajien tuntemia. Valittaja on esittänyt kuvakaappauksen Monster Energy Companyn verkkosivuilta, joilla esiintyy merkki MONSTER ENERGY ja pienemmällä kuviomerkki UNLEASH THE BEAST!.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt esillä olevassa asiassa valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemän väitteen johdosta vertailtavana myöhempään merkkiin ovat muun ohella valittajan aikaisemmat merkit UNLEASH THE BEAST!. Asiassa ei ole merkitystä valittajan sellaisten merkkien mahdollisella tunnettuudella, joihin ei ole väitteen perusteena vedottu, eikä valittajan esittämää kuvakaappausta voida pitää riittävänä osoittamaan aikaisempien merkkien UNLEASH THE BEAST! tunnettuutta tai vahvempaa erottamiskykyä.

Koska valittajan nyt kysymyksessä olevat aikaisemmat merkit kuten REHAB THE BEAST! ja UNLEASH THE BEAST! eivät kuvaile kysymyksessä olevia tavaroita, on niitä kuitenkin pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille.

Valittaja on myös esittänyt, että sen tavaramerkit muodostavat tavaramerkkiperheen, jota yhdistää erottuvana elementtinä sanaosa BEAST, joka sisältyy myös myöhempään merkkiin. Kohdeyleisö saattaa siten valittajan mukaan luulla myöhemmän merkin kuuluvan valittajan tavaramerkkiperheeseen, mistä aiheutuu sekaannusvaaraa.

Sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa on otettava huomioon, että kun on kyse tavaramerkkiperheestä tai tavaramerkkisarjasta, tällainen vaara aiheutuu siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy myöhemmällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että myöhempi merkki kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai sarjaan (ks. tuomio 18.12.2008, Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 101 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Myöhemmän tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien sarjan välisen mielleyhtymän vaaraan voidaan vedota vain, jos kaksi edellytystä täyttyy samanaikaisesti. Ensinnäkin aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan täytyy toimittaa näyttöä siitä, että on käytetty kaikkia sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä tai vähintään sellaista määrää tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan sarjan. Toiseksi myöhemmän tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan liittää sarjaan (ks. tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 64 ja 65 kohta sekä tuomio 25.11.2014, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, 58 kohta).

Aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan on siten esitettävä näyttö siitä, että sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä on todella käytetty merkityksellisillä markkinoilla, tai ainakin, että niillä on käytetty sellaista määrää tavaramerkkejä, joka voi muodostaa sarjan. Jos näyttö perheen tai sarjan muodostamiseen omiaan olevien tavaramerkkien riittävän määrän käytöstä puuttuu, myöhemmän tavaramerkin ilmestymisestä markkinoille mahdollisesti aiheutuvaa sekaannusvaaraa on arvioitava vertaamalla jokaista aikaisempaa tavaramerkkiä erikseen tarkasteltuina myöhempään tavaramerkkiin (tuomio 25.11.2014, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, 65 ja 60 kohta).

Nyt esillä olevassa asiassa valittaja on vedonnut kolmeen kansalliseen tavaramerkkiin ja yhdeksään EU-tavaramerkkiin, joissa on yhteisenä tekijänä sanaosa BEAST.

Valittaja on antanut merkkiensä käytöstä selvityksenä ainoastaan yhden tulosteen, jossa mahdollisesti yhtä sen nyt kysymyksessä olevaa merkkiä on käytetty valittajan verkkosivuilla. Valittaja ei ole siten esittänyt näyttöä siitä, että sarjaan kuuluvia tavaramerkkejä on todella käytetty merkityksellisillä markkinoilla, tai että niillä on käytetty sellaista määrää tavaramerkkejä, joka voi muodostaa sarjan. Näin ollen tässä yhteydessä ei ole edes tarpeen arvioida sitä, onko myöhemmällä merkillä sellaisia ominaispiirteitä, joiden perusteella se voidaan liittää mahdolliseen sarjaan. Sekaannusvaaran arvioinnissa ei siten nyt esillä olevassa asiassa oteta huomioon valittajan vetoamaa tavaramerkkiperhettä, vaan arviointi tehdään lähtökohtaisesti kunkin aikaisemman merkin osalta erikseen.

Ottaen erityisesti huomioon, että kaikkien vertailtavien merkkien samankaltaisuuden asteen on edellä todettu olevan hyvin alhainen, markkinaoikeus katsoo, vaikka tavarat ovat osittain samoja, että kokonaisuutena arvioiden myöhempi merkki BATTLE BEAST (kuvio) ei ole sekoitettavissa valittajan aikaisempiin merkkeihin REHAB THE BEAST! tai UNLEASH THE BEAST!. Yhteisestä sanaosasta BEAST huolimatta merkkien väliset erot ovat niin suuret, että kohdeyleisö, vaikkei sen tarkkaavaisuuden astetta voida pitää tavanomaista korkeampana, ei saata luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Edellä todetun perusteella myöhempi merkki ei voi olla myöskään sekoitettavissa muihinkaan valittajan vetoamiin aikaisempiin merkkeihin, jotka eroavat vielä enemmän myöhemmästä merkistä, riippumatta niiden kattamien tavaroiden samuudesta tai samankaltaisuudesta.

Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.


PRH:n päätös


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019