MAO:666/18

Eastern Company S.A.E. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/191
Antopäivä: 27.12.218

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.1.2016 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Eastern Company S.A.E. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi haetun merkin FILTER TIPPED CLEOPATRA KING SIZE (kuvio) rekisteröintiä varten haetuille luokan 34 tavaroille.

Perusteet

Haettu merkki FILTER TIPPED CLEOPATRA KING SIZE (kuvio) ei ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 11550548 CLEOPATRA (jäljempänä myös aikaisempi merkki). Merkit eroavat toisistaan siitäkin huolimatta, että molemmat merkit sisältävät sanan "cleopatra". Haettu merkki on kuviomerkki, joka sisältää värejä ja arabialaisia kirjaimia ja eroaa siten merkittävästi aikaisemmasta merkistä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

Muut lausumat

Patentti- ja rekisterihallitus on antamassaan lausumassa esittänyt, että haetun merkin ja samoja tavaroita varten rekisteröidyn aikaisemman merkin välillä on sekaannusvaara. Aikaisempi merkki sisältyy kokonaisuudessaan rekisteröitäväksi haettuun merkkiin. Lisäksi sanaosa CLEOPATRA on myös haetussa merkissä hallitsevassa asemassa, eivätkä merkin muut kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevat ilmaisut "filter tipped king size" (filtteripäinen jättikokoinen) ja merkin kuvio-osat ole riittäviä poistamaan sekaannusvaaraa merkkien välillä. Merkkien on siten ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään sekä kokonaisuutena arvioiden katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 25.1.2016 tekemällään valituksenalaisella päätöksellä hylännyt Eastern Company S.A.E:n hakemuksen haetun merkin FILTER TIPPED CLEOPATRA KING SIZE (kuvio) rekisteröimiseksi. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu merkki on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 11550548 CLEOPATRA, joka on rekisteröity samoja ja samankaltaisia tavaroita varten luokassa 34.

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki FILTER TIPPED CLEOPATRA KING SIZE (kuvio) sekoitettavissa edellä mainittuun aikaisempaan merkkiin kysymyksessä olevien tavaroiden osalta.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaroiden vertailu ja kohdeyleisö

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Haettu merkki kattaa luokassa 34 tavarat "Valmistettu tupakka ja raakatupakka".

Aikaisempi EU-tavaramerkki puolestaan kattaa luokassa 34 tavarat "Tupakka; Tupakointivälineet; Tulitikut".

Markkinaoikeus toteaa, että haetun merkin kattamia tavaroita "Valmistettu tupakka ja raakatupakka" on pidettävä samoina kuin aikaisemman merkin kattamia tavaroita "Tupakka".

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Nyt kyseessä olevien luokan 34 tavaroiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Vaikka tupakkatuotteet ovat suhteellisen halpoja massakulutustuotteita, tupakoitsijoita pidetään erityisen huolellisina ja harkitsevina polttamansa savukemerkin valinnan suhteen. Tupakointituotteiden yhteydessä oletuksena on siten kohonnut merkkiuskollisuus ja tarkkaavaisuusaste. Kohdeyleisöön kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuusastetta on näin ollen pidettävä tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että arvioitaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C 20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T 61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Nyt esillä olevassa asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

Haettu merkki

Kuva CLEOPATRA

Aikaisempi EU-tavaramerkki

CLEOPATRA

Haettu merkki on kuviomerkki, jossa on suorakaiteen muotoisella pohjalla merkin vasemmassa alakulmassa mustalla värillä versaaleilla kirjoitettu sanaosa CLEOPATRA, jonka yläpuolella on pienemmillä kirjaimilla mustalla värillä versaaleilla kirjoitettu sanaosa FILTER TIPPED ja jonka alapuolella on myös pienemmillä kirjaimilla mustalla värillä versaaleilla kirjoitettu sanaosa KING SIZE. Sanan "cleopatra" on katsottava viittaavan egyptiläisen historiallisen henkilön Kleopatran nimeen, eikä sitä ole pidettävä kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille. Sanat "filter" ja "tipped" tarkoittavat yhdessä suodatinpäistä tai kärkistä. Sanat "king" ja "size" puolestaan tarkoittavat yhdessä valtavaa tai jättikokoista. Mainittuja ilmaisuja on pidettävä kuvailevina kysymyksessä oleville tavaroille, joten niillä on vain heikko erottamiskyky. Haetun merkin yläosassa on sekä isompia että pienempiä mustalla ja keltaisella värillä kirjoitettuja, valittajan esittämän mukaan arabialaisia kirjaimia, joita suomalaisen keskivertokuluttajan ei ole katsottava ymmärtävän. Merkin oikeassa alakulmassa on egyptiläiseltä rintakuvalta vaikuttava keltamusta kuvio-osa. Kuvio-osaa ei ole pidettävä kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille. Lisäksi merkissä on kauttaaltaan keltaisia vaakaraitoja, ja merkin alaosassa on paksumpi keltamusta viiva. Kyseisiä muodoltaan tavanomaisia kuvio-osia on pidettävä vain heikosti erottamiskykyisinä.

Ottaen huomioon sanaosan CLEOPATRA sekä egyptiläistä rintakuvaa esittävän kuvio-osan koon haetussa merkissä on niitä pidettävä haetun merkin hallitsevimpina osina. Kun otetaan huomioon, että sanaosat ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuvio-osat, sanaosaa CLEOPATRA on pidettävä haetun merkin erottamiskykyisimpänä osana.

Rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi asetettu aikaisempi EU-tavaramerkki on sanamerkki, joka muodostuu yksinomaan sanasta "cleopatra". Edellä todetusti sanan "cleopatra" on katsottava viittaavan historiallisen henkilön Kleopatran nimeen.

Ulkoasun osalta vertailtavissa merkeissä yhteistä on sanaosa CLEOPATRA. Muilta osin merkit eroavat toisistaan. Ottaen huomioon, että sanaosa CLEOPATRA on aikaisemman EU-tavaramerkin ainoa osa ja muodostaa haetun merkin hallitsevimman osan egyptiläistä rintakuvaa esittävän kuvio-osan kanssa, vertailtavat merkit ovat jossain määrin samankaltaisia ulkoasultaan. Haettuun merkkiin sisältyvät kuvio-osat, arabialaiset kirjaimet sekä pienemmällä kirjoitetut sanaosat FILTER TIPPED ja KING SIZE eivät poista tätä samankaltaisuutta.

Vertailtavat merkit ovat lausuntatavaltaan samanlaisia siltä osin kuin niissä on sana "cleopatra", joka on aikaisemman EU-tavaramerkin ainoa sana ja haetun merkin erottamiskykyisin ja hallitsevin sanallinen osa. Haetun merkin muut sanat, joita ei mahdollisesti edes lausuta ääneen, eivät poista merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta.

Vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään samanlaisia siltä osin kuin ne sisältävät sanan "cleopatra", joka viittaa edellä todetusti historiallisen henkilön Kleopatran nimeen. Vertailtavat merkit eroavat merkityssisällöltään haetun merkin sanojen "filter" ja "tipped", jotka edellä todetusti tarkoittavat yhdessä suodatinkärkistä, sekä sanojen "king" ja "size", jotka edellä todetusti tarkoittavat yhdessä jättikokoista, osalta. Lisäksi vertailtavat merkit eroavat merkityssisällöltään haetussa merkissä olevan egyptiläistä rintakuvaa esittävän kuvio-osan osalta. Haetun merkin sisältämillä muilla kuvio-osilla ja arabialaisilla kirjaimilla ei ole katsottava olevan erityistä merkitystä. Edellä esitetyn perusteella vertailtavia merkkejä on pidettävä merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Sen arvioimiseksi, missä määrin kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 27 kohta; tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta ja määräys 7.4.2016, Harper Hygienics v. EUIPO, C-475/15 P, EU:C:2016:264, 72 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa EU-tavaramerkkiä CLEOPATRA on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tupakkatuotteiden osalta merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella on katsottava olevan enemmän merkitystä kuin niiden ulkoasun tai merkityssisällön samankaltaisuudella, koska kyseiset tuotteet eivät yleensä ole myyntipaikassa lainkaan näkyvillä ja ovat saatavilla ainoastaan viittaamalla niihin suullisesti. Esillä olevassa asiassa vertailtavien merkkien on katsottu olevan erityisesti lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Ottaen huomioon, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat edellä todetusti samoja, sekä edellä vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja erityisesti lausuntatavan samankaltaisuudesta todetun, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki FILTER TIPPED CLEOPATRA KING SIZE (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin CLEOPATRA siitä huolimatta, että kohderyhmän tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaista korkeampana. Koska haettua merkkiä hallitsee yhdessä egyptiläistä rintakuvaa esittävän kuvio-osan kanssa sanaosa CLEOPATRA, joka on aikaisemman merkin ainoa sana ja haetun merkin mahdollisesti ainoa ääneen lausuttava sana, haetusta merkistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Riikka Innanen.

PRH:n päätös

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019