MAO:627/18

Eezy Osk > Staff4you Oy

tavaramerkki - toiminimi - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2018/197
Antopäivä: 14.12.2018

KANNE

Vaatimukset

Eezy Osk on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. vahvistaa, että Staff4you Oy:n käyttämä tunnus 4eze, verkkotunnus 4eze.fi sekä aputoiminimet 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu loukkaavat Eezy Osk:n oikeutta rekisteröityyn toiminimeen Eezy Osk, aputoiminimeen eezy.fi ja tavaramerkkiin Eezy,
2. kumoaa Staff4you Oy:n aputoiminimien 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu rekisteröinnit,
3. kieltää 50.000 euron sakon uhalla Staff4you Oy:tä käyttämästä tunnusta 4eze, verkkotunnusta 4eze.fi sekä aputoiminimiä 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu,
4. velvoittaa Staff4you Oy:n suorittamaan Eezy Osk:lle hyvityksenä tunnuksen 4eze, verkkotunnuksen 4eze.fi sekä aputoiminimien 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu käyttämisestä 20.000 euroa viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta 17.5.2018 lukien ja
5. velvoittaa Staff4you Oy:n korvaamaan Eezy Osk:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 12.068,73 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Eezy Osk (jäljempänä myös kantaja ja Eezy) on vuonna 2008 perustettu ja siitä lukien yksinomaan laskutuspalvelualalla toiminut yritys. Eezy on viime aikoihin asti ollut alan markkinajohtaja ja on edelleen alan toiseksi suurin yritys.

Eezyn laskutuspalvelussa laskutetaan yksityishenkilöiden tekemiä töitä toisilta yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä, ja lisäksi huolehditaan osapuolten puolesta muun ohella verotukseen liittyvistä velvollisuuksista. Palvelun tarjoajana Eezy lähettää työn tilaajalle laskun, jonka perusteella kertyneet varat se maksaa työn suorittajalle vähennettyään suorituksesta ensin oman palvelumaksunsa.

Staff4you Oy (jäljempänä myös vastaaja) on vuonna 1995 perustettu yhtiö, jonka toimialaan on 16.12.2016 rekisteröity lisäys "laskutuspalvelu". Staff4you Oy on vuonna 2017 ryhtynyt harjoittamaan suoraan Eezyn kanssa kilpailevaa ja käytännössä samanlaista laskutuspalvelutoimintaa käyttäen tunnusta 4eze, verkkotunnustaan 4eze.fi ja aputoiminimiään 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu. Sekä Staff4you Oy että Eezy tarjoavat palveluitaan internetissä, Staff4you Oy osoitteessa www.4eze.fi ja Eezy osoitteessa www.eezy.fi. Niiden toimialueena on koko Suomi. Palvelun käyttäjinä ovat pääasiassa yksityishenkilöt eli niin sanotut kevytyrittäjät. Kantaja ja vastaaja ovat näin ollen toistensa kilpailijoita samoilla markkinoilla, joilla on vain muutamia palveluntarjoajia.

Kantajan toiminimen, aputoiminimen ja tavaramerkin erottamiskykyinen osa eezy ja vastaajan käyttämä tunnus 4eze ja sen verkkotunnuksen ja aputoiminimien erottamiskykyinen osa eze ovat samankaltaisia ja toisiinsa sekoitettavissa. Erottamiskykyiset osat eezy ja eze on johdettu englannin kielen helppoa tarkoittavasta sanasta easy. Erottamiskykyiset osat ja käytetty tunnus ovat siten merkityssisällöltään samat ja lähes identtisiä kirjoitusasultaan. Ne myös lausutaan englanniksi lähes samalla tavalla, minkä lisäksi on otettava huomioon, että suomalaiset saattavat lausua ne myös niiden lähes identtisen kirjoitusasun mukaisesti.

Kantajan tavaramerkki Eezy on erottamiskykyinen vieraskielinen sana, joka on kirjoitettu sanan easy oikeasta kirjoitustavasta selvästi poikkeavalla tavalla. Se ei ole palvelua kuvaileva ja sen suoja-ala on laaja. Numeron 4 lisääminen vastaajan käyttämien verkkotunnuksen ja aputoiminimien erottamiskykyisen osan eteen ei poista sekaannusvaaraa. Samankaltaisuus ja sekoitettavuus etenkin kokonaisvaikutelma huomioon ottaen on ilmeistä ottaen vielä huomioon, että vastaajan tunnusten ja toiminimien erottamiskykyinen osa on myös muokattu samasta vieraskielisestä sanasta lähes samalla tavalla. Vastaajan käyttämät tunnus, verkkotunnus ja aputoiminimet ovat myös käytännössä aiheuttaneet sekaannusta asiakaskunnan keskuudessa. Palvelun sisältöä kuvaavan määritelmän laskutuspalvelu tai kevytyrittäjäpalvelu lisääminen aputoiminimeen ei poista sen sekoitettavuutta. Näin ollen vastaajan käyttämä tunnus 4eze, verkkotunnus 4eze.fi sekä aputoiminimet 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu loukkaavat kantajan yksinoikeutta sen suojattuun toiminimeen, aputoiminimeen ja tavaramerkkiin.

Sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa ei tule antaa merkitystä mahdollisesti erilaiselle kirjoitusasulle yhtiöiden verkkosivuilla. Sanamerkkinä rekisteröidyn kantajan tavaramerkin Eezy nauttima suoja kohdistuu sanaan eikä niihin graafisiin tai tyylillisiin ominaisuuksiin, joita sen esittämisessä voidaan käyttää.

Kantaja on 5.2.2018 vaatinut vastaajaa lopettamaan oikeudenloukkauksen välittömästi, mutta se on kiistänyt vaatimuksen ja sen menettely jatkuu edelleen.

VASTAUS

Vaatimukset

Staff4you Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Eezy Osk:n kanteen ja velvoittaa kantajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 13.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Sekaannusvaara ja vastaajan käyttämä tunnus, verkkotunnus ja aputoiminimet

Vastaajan käyttämä tunnus 4eze, verkkotunnus 4eze.fi ja aputoiminimet 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu eivät loukkaa kantajan oikeuksia toiminimeen Eezy Osk, aputoiminimeen eezy.fi tai tavaramerkkiin Eezy, koska ne ovat selvästi erotettavissa niin ettei sekaannusvaaraa ole.

Sekaannusvaaraa arvioitaessa on ensin otettava huomioon ulkoasujen eroavaisuudet. Kirjainyhdistelmä eezy isolla tai pienellä kirjoitettuna poikkeaa selvästi numero- ja kirjainyhdistelmästä 4eze. Eezy ja 4eze tunnuksissa on erilaiset alku- ja loppuosat. Ainoastaan keskellä olevat kaksi kirjainta ez ovat samoja. 4eze alkaa numerolla 4, joka on visuaalisesti esillä heti ensimmäisenä ja tunnus päättyy kirjaimeen e. 4eze tunnus on lyhyt ja siten kaikki sen osat ovat helposti erotettavissa ja tunnistettavissa. Merkki Eezy alkaa sen sijaan kirjaimella E (tai e) ja loppuu kirjaimeen y. Merkki Eezy tai eezy on myös ulkoasullisena ilmaisuna lyhyt ja kaikki kirjaimet ovat helposti erotettavissa. Kyseinen merkki ei sisällä numeroa, kuten vastaajan tunnus. Kantajan väite siitä, että 4eze tunnuksen iskuosa, johon keskivertokuluttaja kiinnittää ensisijaisesti huomionsa, olisi eze, on perusteeton. Näin ollen ulkoasun osalta toiminimiä ja tunnuksia ei voi pitää samankaltaisina ja siten sekaannusvaaraa aiheuttavina. Kantaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, että sen tavaramerkki olisi laajalti tunnettu ja maineeltaan vahva.

Visuaalisen eroavaisuuden osalta on huomioitava, että markkinoinnissa vastaajan tunnuksessa 4eze on käytetty neljää väriä, eli mustaa, kirkasta sinistä, valkoista ja kirkasta vaaleanpunaista. Eezy-merkissä on käytetty kahta väriä, kirkasta vihreää ja kirkasta oranssia. Asianosaisten merkkien ja tunnusten kirjainten fontti on myös täysin erilainen ja vastaajan aputoiminimissä on sanat kevytyrittäjäpalvelu ja laskutuspalvelu.

Merkki Eezy ja tunnus 4eze eivät kuulosta lausuttuina samoilta ja siten niiden kesken ei aiheudu sekaannusvaaraa. Tunnuksessa 4eze on numero 4 ensimmäisenä ja se on lausuttava joko suomeksi neljä tai englanniksi "foor". Merkit ja tunnukset voidaan lausua ja ääntää suomalaisittain monella eri tavalla, kuten 4eze esimerkiksi neljäeze, fooreze tai fooriisi. Eezy voidaan puolestaan lausua eesy, eezy tai iisi. Suomalaiset lausuvat 4eze lähes poikkeuksetta neljäeze, eli siten kuin se kirjoitetaan.

Yhdistetyn merkityssisällön osalta vastaajan tunnuksena, verkkotunnuksessa ja aputoiminimissä käyttämä 4eze koostuu numeron neljä (4) ja kirjainten eze yhdistelmästä. Toiminimen iskuosaa käytetään usein eräänlaisena lyhennettynä toiminimenä. 4eze laskutuspalvelun markkinoinnissa ei kuitenkaan ole koskaan käytetty lyhennettä eze missään muodossa. Markkinoinnissa käytetyssä tunnuksessa 4eze on numero 4 isommalla fonttikoolla kuin sen perässä olevat kirjaimet eze. Näin ollen kirjainten edessä oleva numero 4 korostuu ja näyttää dominantilta. Numeroa 4 ei siten ole yritetty häivyttää näkyvistä vaan päinvastoin korostaa. Numero 4 on tunnuksessa pääosassa sekä visuaalisesti että foneettisesti, eikä sitä voi missään olosuhteissa jättää pois.

Edellä todetulla tavalla käytetyssä tunnuksessa 4eze ei ole mitään osittaista tai erityistä iskuosaa. Tunnukseen sisältyvällä numerolla 4 on yleisesti tunnettu merkityssisältö; jollekin tai jonkun puolesta. Suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää hyvin mitä tarkoittaa esimerkiksi 4us, 4ever tai friends4ever. Numerolla 4 on olennainen merkitys vastaajan liiketoiminnassa, minkä osoittaa myös yrityksen kaupparekisteriin merkitty toiminimi Staff4you Oy, jonka tulee ymmärtää tarkoittavan työntekijöitä sinulle. Samalla tavalla tunnus 4eze tulee ymmärtää yhdisteltynä merkityssisällöltään tarkoittavan helpoksi sinulle toisin kuin kantajan käyttämä Eezy, joka tarkoittaa suomeksi vain helppoa tai sanaa helppo. Tunnuksen 4eze molemmilla osilla 4 ja eze on siten erikseen ja etenkin myös yhdistettynä oma merkityssisältö, joka ei aiheuta sekaannusvaaraa kantajan käyttämään toiminimeen, aputoiminimeen tai tavaramerkkiin.

Kantajan toiminimeen, aputoiminimeen tai tavaramerkkiin sisältyvän kirjainyhdistelmän eezy alkuperä tulee englanninkielisestä sanasta easy, suomeksi helppo. Easy tai helppo on selkeä yleiskielen ilmaus, jolle ei voida antaa sanana suurta erottamiskykyä etenkin, jos sanaa käytetään yksin tai siitä välittömästi johdetussa muodossa, kuten iisi, eezi tai eezy. Ilmaisua eezy ei voida mitenkään liittää kantajan tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.

Vastaajan toimiala ja toiminta

Kantajan väite siitä, että vastaaja harjoittaa suoraan kantajan kanssa kilpailevaa laskutuspalvelutoimintaa ja kilpailee samoista markkinoista, pitää vain osittain paikkansa.

Vastaaja on vuonna 2017 perustanut laskutuspalvelumarkkinoille kaksiosaisen palvelun, jonka osat ovat saaneet nimeksi 4eze LITE -palvelu ja 4eze PLUS -palvelu. Näiden kahden palvelun toimintatapa on poikennut täysin jo markkinoilla olleista palveluista.

Vastaajan 4eze LITE -palvelussa yksityishenkilöt ovat voineet tehdä laskuja ilman omaa yritystä ja ilman arvonlisäveroa aina 10.000 euroon saakka. Laskutus ei siis ole toiminut vastaajan oman y-tunnuksen ja liikevaihdon alla. 4eze PLUS -palvelu on puolestaan toiminut laskutus- ja taloushallintoalustana toiminimellä varustetuille yrityksille, jotka laskuttavat oman y-tunnuksensa alla. Näin ollen vastaajan laskutuspalvelun toiminta ei ole perustunut pelkästään laskutuspalveluun vaan myös yrityspalveluun, eikä kummassakaan vastaajan tarjoamassa palvelussa ole toimittu vastaajan y-tunnuksen alla.

Vastaajan menettelyn tarkoituksellisuus ja tosiasiallinen sekaantuminen

Kantaja on virheellisesti esittänyt, että vastaajan tarkoituksena on ollut markkinoinnissaan luoda virheellinen mielleyhtymä kantajan tavaramerkkiin Eezy. Ennen aputoiminimiensä rekisteröintiä vastaaja on tarkastanut huolellisesti, ettei aputoiminimien käytölle ole esteitä. Toiminimien rekisteröintikäytännössä on katsottu, että jo pieni eroavaisuus toiminimien välillä poistaa esteen rekisteröinnille. Merkin Eezy ja tunnuksen 4eze välinen eroavaisuus on merkittävä sekä visuaalisesti että foneettisesti. Aputoiminimien tultua rekisteröidyksi vastaaja on olettanut ja luottanut rekisteröintien olevan päteviä.

Vastaaja on myös markkinoinnissaan pyrkinyt erottumaan perinteisistä laskutuspalveluista. Jo pelkästään markkinoinnissa käytetyn tunnuksen ulkoasu ja internetsivustojen täydellisesti poikkeava visuaalinen ilme ja sisällöllinen markkinointi osoittavat vastaajan toiminnan ja toimintamallien poikkeavan merkittävästi kantajan vastaavista.

Kantajan väite siitä, että vastaajan käyttämät tunnus, verkkotunnus ja aputoiminimet ovat myös käytännössä aiheuttaneet sekaannusta asiakaskunnan keskuudessa, on virheellinen. Vastaajan asiakaspalvelunumeroa ei löydy mistään muualta kuin vastaajan internetsivuilta. Kyseiseen numeroon soittavat haluavat nimenomaisesti ottaa yhteyttä vastaajan asiakaspalveluun. Vastaajan asiakaspalveluun ei ole tullut yhtään yhteydenottoa, jossa yhteydenottaja olisi luullut olevansa tekemisissä kantajan kanssa.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Eezy Osk

1. Kuluttajien sähköposteja Staff4you Oy:n markkinointiviestin johdosta

Staff4you Oy

1–3. Tulosteet kantajan ja vastaajan kotisivuilta
4. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokannasta
5. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen toiminimitietokannasta
6. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen toiminimitietokannasta

Henkilötodistelu

Staff4you Oy

MK, hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu ja asian riidaton tausta

1. Asiassa on kysymys siitä, loukkaavatko Staff4you Oy:n käyttämät tunnus 4eze sana- ja kuviomuodoissa, verkkotunnus 4eze.fi ja aputoiminimet 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu (jäljempänä kaikki yhdessä myös vastaajan tunnukset) ensinnäkin Eezy Osk:n yksinoikeutta sen rekisteröityyn tavaramerkkiin ja toiseksi sen rekisteröityyn toiminimeen ja aputoiminimeen.

2. Kantajan toiminimi Eezy Osk on rekisteröity 6.6.2008, ja sen toimialaksi on kaupparekisteriin merkitty työsuoritusten markkinointi, urakointi ja välittäminen, työtilauskeskusten ylläpito jäsenille kotimaassa ja ulkomailla, työllistymisen ja työllistämisen edistäminen, työelämän mallien ja toimintatapojen uudistaminen sekä koulutuksen harjoittaminen. Kantajan aputoiminimi eezy.fi on puolestaan rekisteröity 13.11.2009, ja kaupparekisteriin sen toimialaksi on merkitty työtilausten laskutus.

3. Kantajalle on 11.10.2013 tehdyn hakemuksen perusteella 31.12.2013 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 260121 Eezy luokkien 35, 36 ja 45 palveluille, joista luokka 35 kattaa palvelut "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa." Edellä mainittuun luokan 35 palveluluetteloon sisältyvät laskutuspalvelut.

4. Vastaajayhtiön toiminimi Staff4you Oy on rekisteröity 22.2.1995. Sen toimialaksi on 16.12.2016 kaupparekisteriin merkitty henkilöstövuokraustoiminta, rekrytointi ja konsultointi. Lisäksi yhtiö voi omistaa, hallita, ostaa, myydä ja vuokrata koti- ja ulkomaisia kiinteistöjä, asunto-, kiinteistö-, loma-, peli- ja muita osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa toimitilojen vuokraus- ja välitystoimintaa. Toimialana on vielä mainittu arvopaperikauppa ja laskutuspalvelu. Toimiala on 20.10.2010–16.12.2016 ollut sama kuin edellä mainittu lukuun ottamatta laskutuspalvelua.

5. Staff4you Oy:lle on 7.12.2016 rekisteröity verkkotunnus 4eze.fi ja 16.12.2016 aputoiminimet 4eze ja 4eze laskutuspalvelu ja 4.5.2017 aputoiminimi 4eze kevytyrittäjäpalvelu. Aputoiminimien toimialaksi on rekisteröity laskutuspalvelut.

6. Asiassa on riidatonta, että kantajan ja vastaajan tarjoamien palveluiden käyttäjät ovat samoja siltä osin kuin kysymyksessä ovat niin sanotut mikroyrittäjät, jotka myyvät palveluitaan ilman yritysmuotoa ja omaa

y-tunnusta ja että tarjotut palvelut ovat laskutuspalveluita. Kantaja on aloittanut laskutuspalveluiden tarjoamisen vuonna 2008 ja vastaaja vuonna 2017.

2 Tavaramerkkioikeuden loukkaus

2.1 Sovellettavat oikeusohjeet

7. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

8. Tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentin mukaan käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa katsotaan muun ohella tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen (kohta 2), merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa markkinoinnissa (kohta 4) ja merkin muu vastaava käyttäminen (kohta 5).

9. Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2.2 Sekaannusvaaran arviointi

10. Asiassa on kysymys siitä, aiheuttavatko vastaajan tunnukset sekaannusvaaran kantajan aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin Eezy.

11. Merkkien välillä on sekaannusvaara, jos kohdeyleisö saattaa erehtyä kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä eli luulla, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

12. Oikeuskäytännössä vakiintuneen periaatteen mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, kohta 17).

13. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavara- ja muut merkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

14. Sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 26 kohta).

15. Nyt kysymyksessä olevat vastaajan tarjoamat palvelut ovat asiassa riidattomaksi todetulla tavalla laskutuspalveluita, joita tarjotaan ilman

y-tunnusta toimiville niin sanotuille mikroyrittäjille. Markkinaoikeus toteaa, että kyseiset palvelut ovat siten samoja kuin kantajan tavaramerkin Eezy luokassa 35 kattamat laskutuspalvelut.

16. Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien laskutuspalveluiden kohdeyleisö koostuu pääosin pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavista henkilöistä, joiden tarkkaavaisuusasteen näiden valitessa yritystoiminnan harjoittamisen kannalta keskeistä tukipalvelua voidaan arvioida olevan jonkin verran tavanomaista korkeamman.

17. Tavaramerkin loukkausta ja merkkien välisen sekaannusvaaran käsillä oloa arvioitaessa suoritettava merkkien samankaltaisuusvertailu tehdään rekisteröidyn tavaramerkin sekä myöhemmän, loukkaavaksi väitetyn tunnuksen välillä. Sillä, missä muodossa tavaramerkin haltija on merkkiään mahdollisesti käyttänyt, ei sen sijaan ole arvioinnissa merkitystä.

18. Asiassa on riidatonta, että vastaaja on käyttänyt laskutuspalveluja tarjotessaan ja markkinoidessaan 4eze-tunnusta, verkkotunnusta 4eze.fi sekä aputoiminimiä 4eze, 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu. Vastaaja on esittänyt käyttäneensä 4eze-tunnusta värillisenä, eli kuviomerkkinä. Kantaja on puolestaan esittänyt, että vastaaja on käyttänyt 4eze-tunnusta myös sanallisen tunnuksen muodossa. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajan asiakirjatodisteena 1 ja 2 olevista tulosteista vastaajan verkkosivuilla käy ilmi, että vastaaja on käyttänyt 4eze-tunnusta sekä värillisenä kuviotunnuksena että sanallisessa muodossa.

19. Markkinaoikeus toteaa, että kantajan tavaramerkki Eezy muodostuu yhdestä sanasta, joka siten on kokonaisuudessaan merkin hallitseva ja erottamiskykyinen osa. Vastaajan sanallinen tunnus 4eze muodostuu numerosta 4 ja kirjaimista eze, ja näistä osista kumpikaan ei ole toista erottamiskykyisempi. Värillisen 4eze-tunnuksen erottamiskykyisin elementti on myös sanaosa 4eze, sillä tunnuksessa ei ole mitään erillistä erottamiskykyistä tai hallitsevaa kuvio-osaa. Lisäksi verkkotunnuksen 4eze.fi ja aputoiminimien 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu erottamiskykyinen ja hallitseva osa on myös 4eze, sillä Suomen kansallinen verkkotunnuspääte ".fi" sekä aputoiminimiin sisältyvät tarjottavaa palvelua kuvaavat sanat laskutuspalvelu ja kevytyrittäjäpalvelu ovat lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömiä.

20. Sekaannusvaaran arvioinnissa on edellä todetun perusteella siten ensiksi vertailtava sanallista tunnusta 4eze tavaramerkkiin Eezy.

21. Vertailevina olevien tavaramerkin Eezy ja sanallisen tunnuksen 4eze ulkoasujen osalta markkinaoikeus toteaa, että ne ovat yhtä pitkiä, sillä kantajan merkissä on neljä kirjainta ja vastaajan tunnuksessa yksi numero ja kolme kirjainta. Lisäksi keskellä olevat kaksi kirjainta ez ovat samoja. Vastaajan tunnuksessa korostuu siinä ensimmäisenä oleva numero 4, joka erottuu selvästi muutoin kirjaimista koostuvassa tunnuksessa. Kantajan tavaramerkissä ei vastaavaa numero-osaa ole, vaan se on yhtenäinen sana, joka muistuttaa englanninkielen sanaa easy, mutta on kuitenkin kirjoitettu siitä poikkeavalla tavalla. Lisäksi kantajan tavaramerkissä on viimeisenä kirjaimena y, ja vastaajan tunnuksessa e. Edellä todettu eroavuus ja vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan kohdeyleisö kiinnittää yleensä huomiota enemmän sanamerkin alkuosaan kuin sen loppuosaan, huomioon ottaen kantajan tavaramerkkiä ja vastaajan tunnusta on pidettävä ulkoasultaan vain vähäisessä määrin samankaltaisina.

22. Vastaavasti lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkki Eezy ja tunnus 4eze lausutaan selvästi eri tavalla siltä osin kuin vastaajan tunnuksessa on numero 4. Myös tavaramerkki Eezy ja vastaajan tunnuksen kirjainosa eze lausutaan jossain määrin eri tavalla, riippumatta siitä lausutaanko ne suomalaisittain, eli kuten ne on kirjoitettu, vai englanninkielen ääntämykseen perustuen. Näin ollen kantajan tavaramerkkiä ja vastaajan tunnusta ei ole pidettävä kovinkaan samankaltaisina lausuntatavaltaan.

23. Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että kantajan tavaramerkin Eezy voidaan katsoa viittaavan englanninkielen sanaan easy, eli helppo. Vastaajan tunnuksen 4eze osalta ainakin osa kohdeyleisöstä yhdistää numeron 4 englanninkieliseen sanaan "four", joka on lausuttuna samankaltainen kuin englanninkielinen sana "for", joka tarkoittaa suomeksi jollekin. Niille kohdeyleisöön kuuluville, jotka eivät yhdistä numeroa 4 edellä todetulla tavalla englanninkieliseen sanaan "for", numeron 4 merkityssisältö jää mahdollisesti avoimeksi. Vastaajan tunnuksen loppuosa eze on kirjoitusasultaan jo varsin etäällä sanasta easy, joten markkinaoikeus katsoo, että kantajan tavaramerkin osalta kuvatun suoran mielleyhtymän syntyminen sanaan easy on kantajan tavaramerkkiin verrattuna vastaajan tunnuksen osalta huomattavasti epätodennäköisempää. Näin ollen kantajan tavaramerkkiä ja vastaajan tunnusta on pidettävä merkityssisällöltään ainoastaan vähäisessä määrin samankaltaisina.

24. Ottaen huomioon mitä edellä on todettu tavaramerkin Eezy ja sanallisen 4eze-tunnuksen samankaltaisuudesta, markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkin Eezy ja vastaajan käyttämän kuviollisen

4eze-tunnuksen, verkkotunnuksen 4eze.fi sekä aputoiminimien 4eze laskutuspalvelu ja 4eze kevytyrittäjäpalvelu välinen ulkoasujen, ääntämisen ja merkityssisällön samankaltaisuus on joko edellä todettua vastaava tai sitä vähäisempi. Näin ollen kantajan tavaramerkin ja vastaajan puheena olevien tunnusten samankaltaisuudesta ei ole aihetta lausua enemmälti.

25. Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös tavaramerkin Eezy erottamiskyvyn aste. Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

26. Markkinaoikeus toteaa, että näyttöä kantajan tavaramerkin erityisestä tunnettuudesta ei ole esitetty. Näin ollen asiassa ei ole perusteita katsoa, että kantajan tavaramerkki olisi tullut erityisen erottamiskykyiseksi, ja että sen suoja-ala olisi siten tavanomaista laajempi.

27. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin osalta markkinaoikeus toteaa seuravan. Kuten edellä on todettu, vastaajan tunnuksilla tarjotut palvelut ovat samoja kuin kantajan tavaramerkin Eezy luokassa 35 kattamat laskutuspalvelut. Ottaen kuitenkin huomioon tavaramerkin Eezy ja sanallisen tunnuksen 4eze ulkoasujen, ääntämisen ja merkityssisältöjen eroavuudet, ja siten tavaramerkin Eezy korkeintaan vähäinen samankaltaisuus muidenkin vastaajan tunnusten kanssa, sekä lisäksi kysymyksessä olevien palvelujen kohdeyleisöön kuuluvan henkilön keskivertoa korkeampi tarkkaavaisuusaste, markkinaoikeus katsoo, etteivät vastaajan tunnukset aiheuta sekaannusvaaraa kantajan tavaramerkkiin Eezy.

3 Toiminimioikeuden loukkaus

3.1 Sovellettavat oikeusohjeet

28. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Pykälän 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Pykälän 3 momentin mukaan mitä toiminimilaissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

29. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa.

30. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

3.2 Asian arviointi

31. Toiminimiloukkauksen arvioinnin lähtökohdaksi on otettava se, että kantaja ja vastaaja tarjoavat riidattomasti laskutuspalveluja, ja kysymys on siten samasta tai vähintään samankaltaisesta toiminnasta. Asiassa on siten arvioitava, ovatko kantajan toiminimi Eezy Osk ja aputoiminimi eezy.fi sekä vastaajan tunnukset sekoitettavissa toiminimilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

32. Kysymys sekoitettavuudesta on ratkaistava kantajan toiminimestä ja aputoiminimistä sekä vastaajan tunnuksista saatavan yleisvaikutelman perusteella, ja ottaen huomioon niiden ulkoasujen, ääntämisen ja merkityksen samankaltaisuus. Erityistä painoarvoa on annettava toiminimen iskuosalle, jota usein käytetään lyhennettynä toiminimenä. Iskuosaa täydentävillä toiminnan laatua tai toiminta-aluetta määrittelevillä lisäyksillä ja yhtiömuotoa osoittavilla osilla ei ole sekoitettavuusarvioinnissa ratkaisevaa merkitystä (ks. HE 238/1978 vp s. 20).

33. Eezy Osk:n toiminimen kirjainyhdistelmä "Osk" osoittaa haltijansa yhtiömuotoa. Kantajan aputoiminimen eezy.fi osa ".fi" puolestaan kuvaa Suomen kansallista verkkotunnuspäätettä, kuten myös vastaajan verkkotunnuksen 4eze.fi osa ".fi". Lisäksi vastaajan aputoiminimiin sisältyvät palvelua kuvaavat sanat laskutuspalvelu ja kevytyrittäjäpalvelu. Markkinaoikeus toteaa kaikkien edellä mainittujen kantajan ja vastaajan toiminimien ja tunnusten osien olevan siten sellaisia, joilla ei ole ratkaisevaa merkitystä sekoitettavuusarvioinnissa. Näin ollen sekoitettavuutta arvioitaessa vertailu on suoritettava lähinnä kantajan toiminimen ja aputoiminimen iskuosan Eezy tai eezy ja vastaajan tunnusten osan 4eze perusteella.

34. Arvioitaessa iskuosien Eezy tai eezy ja tunnuksen 4eze ulkonäön, merkityksen ja ääntämisen eli lausuntatavan samankaltaisuutta markkinaoikeus katsoo, ettei arvioinnissa ole perusteita päätyä muuhun johtopäätökseen, kun mihin edellä on päädytty tavaramerkkiloukkauksen osalta sekaannusvaaraa arvioitaessa. Näin ollen Eezy tai eezy ja 4eze ovat ulkoasultaan samankaltaisia lähinnä vain kirjainten ez osalta, mutta erityisesti vastaajan tunnuksessa olevan numeron 4 osalta ulkoasussa on huomattava ero. Niitä ei lisäksi ole pidettävä kovin samankaltaisina lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään.

35. Ottaen huomioon edellä ulkoasun, lausuntatavan sekä merkityssisältöjen osalta todettu markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajan tunnuksista saatava kokonaisvaikutelma johda siihen, että kohdeyleisö sekoittaisi ne kantajan toiminimeen tai aputoiminimeen.

4 Johtopäätös

36. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että vastaajan tunnukset eivät aiheuta sekaannusvaaraa kantajan tavaramerkkiin Eezy eivätkä ole sekoitettavissa kantajan toiminimeen Eezy Osk tai aputoiminimeen eezy.fi. Kantajan kanne on siten sekä tavaramerkkiloukkauksen että toiminimiloukkauksen osalta hylättävä.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

37. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kysymyksessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

38. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

39. Eezy Osk on hävinnyt asian, joten se on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan Staff4you Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

40. Staff4you Oy on vaatinut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 13.000 eurolla. Eezy Osk on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja paljoksunut sitä siltä osin kuin se perustuu 38,5 tuntia ylittävään työmäärään eli 9.625 euroa ylittävältä osaltaan ottaen huomioon, että kahden asiamiehen käyttäminen asian valmistelussa ei ole ollut perusteltua. Staff4you Oy:n puolelta on todettu, että asian hoitamiseen valmisteluistunnossa ei ole ollut tarpeellista käyttää kahta asiamiestä.

41. Markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon asian laadun ja laajuuden, että vastaajan tarpeellisista toimenpiteistä johtuvina kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina ei voida pitää asiamiesten palkkioita siltä osin kun asian valmistelussa on käytetty kahta asiamiestä. Eezy Osk on siten velvoitettava korvaamaan Staff4you Oy:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 12.000 eurolla vaatimukset enemmälti hyläten.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Eezy Osk:n kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Eezy Osk:n korvaamaan Staff4you Oy:n oikeudenkäyntikulut 12.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.2.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Jenni Ihalainen.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 21.12.2018