MAO:589/18

MAK-System International Group > Suomen Punainen Risti, Veripalvelu

turvaamistoimi vastapuolta kuulematta - todistelun turvaaminen

Diaarinumero: 2018/441
Antopäivä: 16.11.2018

Hakemus

Vaatimukset

MAK-System International Group (jäljempänä myös MAK-System tai hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena ulosottomiehen

a) pitämään hallussaan markkinaoikeuden 24.1.2018 antamalla päätöksellä numero 40/18 päättämän väliaikaisen turvaamistoimen perusteella hankkimansa aineiston (Helsingin ulosottovirasto, ulosottoasia numero 1889004103), joka on toistaiseksi ulosottoviraston hallussa, koska varsinaista turvaamistoimea koskevaa asiaa ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu; ja

b) toimittamaan mainituin toimenpitein saadusta aineistosta kopiot hakijalle.

Hakija on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus myöntää a-kohdan osalta vaaditun turvaamistoimen väliaikaisena ilman, että Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulle varataan tilaisuutta tulla kuulluksi.

Perusteet

MAK-System ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu (jäljempänä myös Veripalvelu) ovat 9.7.2014 tehneet lisenssisopimuksen Veripalvelun veren ja verivalmisteiden tuotannon- ja jakelunohjauksessa sekä verenluovutuksen ohjauksessa käytettävästä, MAK-Systemin kehittämästä ePROGESA-ohjelmistosta, joka on asennettu hosting- ja

IT-infrastruktuuripalveluita Veripalvelulle tarjoavan CGI Suomi Oy:n (jäljempänä myös CGI) palvelimelle. Veripalvelulla on sanotun sopimuksen mukaan ollut oikeus käyttää muita palveluntarjoajia ohjelmistoon liittyviä palveluja hankkiessaan. Hakijan immateriaalioikeuksien suojaamiseksi sopimuksessa on kuitenkin sovittu, ettei Veripalvelu saa antaa pääsyä ohjelmiston lähdekoodiin tai muihin ohjelmistoa koskeviin tietoihin hakijan suorille tai epäsuorille kilpailijoille.

Veripalvelu ja CGI ovat yhteistyössä osana Veripalvelun toimintojen digitalisointia olleet kehittämässä kilpailevaa korvaavaa ohjelmistoa, joka on ollut tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2017 aikana. Veripalvelu on irtisanonut ohjelmistoa koskevan lisenssisopimuksen elokuussa 2017.

Hakija ja CGI ovat olleet ainakin keväästä 2017, mahdollisesti jo aiemmin, toisiinsa nähden kilpailevia yrityksiä tai ainakin tulevia kilpailijoita. Veripalvelu on tullut tästä kilpailuasetelmasta tietoiseksi viimeistään silloin, kun se on aloittanut kehitysyhteistyön CGI:n kanssa.

Veripalvelu on menetellyt lisenssisopimuksen vastaisesti, kun se ei ole estänyt sen palveluntarjoajana toimineen, hakijan silloisen tai tulevan kilpailijan CGI:n pääsyä ohjelmistoon. Näin ollen ohjelmiston käyttö on ollut lisenssisopimuksen vastaista. Kyseistä tekijänoikeuden suojaamaa tietokoneohjelmaa on sen käytössä ollessa CGI:n palvelimilla kopioitu esimerkiksi muistiin lukemalla jatkuvasti, mikä edellyttää tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Veripalvelu on ilmeisesti myös muuntanut kaikki tiedot hakijan ohjelmistosta uuteen CGI:n kanssa kehitettyyn ohjelmistoon. Muunnoksen toteuttaminen ilman hakijan myötävaikutusta on välttämättä tarkoittanut ePROGESA-ohjelmiston takaisinkääntämistä, koska ilman tätä tietosisällön muuntaminen ei onnistuisi Veripalvelun toiminnan luonteen edellyttämällä tarkkuudella. Koska Veripalvelu on rikkonut lisenssiehtoja, sillä ei ole enää ollut laillista oikeutta käyttää ohjelmaa, eivätkä tekijänoikeuslain 25 k §:ssä säädetyt edellytykset ole täyttyneet.

Toiminta on tapahtunut Veripalvelun toimeksiannosta ja sen lukuun. Siten Veripalvelu on velvollinen maksamaan tekijänoikeuslain mukaista hyvitystä ja korvausta. Sikäli kuin Veripalvelu ei ole lopettanut käyttämästä ePROGESA-ohjelmistoa, hakija voi myös vaatia tekijänoikeuslain 56 g §:ssä tarkoitettua loukkauksen kieltämistä.

Vaatimuksessa yksilöidyllä aineistolla voidaan olettaa olevan merkitystä menettelystä aiheutuneen vahingon korvaamista ja hyvityksen määräämistä koskevassa pääasiassa. Markkinaoikeuden 24.1.2018 antamallaan päätöksellä numero 40/18 tarkemmin yksilöidyn Veripalvelun ja CGI:n välisen sähköpostikirjeenvaihdon sekä muun aineiston avulla voidaan todennäköisesti osoittaa hakijan tekijänoikeutta loukkaava Veripalvelun menettely ja erityisesti sen kesto, jolla on hakijan hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusten määrällisen arvioinnin kannalta suuri merkitys.

Näin ollen hakijalla on todennäköinen oikeus saada edukseen tuomio, jolla vastapuoli velvoitetaan tekijänoikeuslain nojalla suorittamaan hyvitystä ja vahingonkorvausta sekä mahdollisesti kielletään ohjelmiston käyttäminen tekijänoikeutta loukkaavalla tavalla. Hakemuksessa yksilöity aineisto on tallennettu sähköisesti ja sen hävittämisen vaara on olennainen. Turvaamistoimesta ei voi aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Aineisto on jo otettu ulosottoviranomaisen haltuun, eikä turvaamistoimen toteuttaminen edellytä Veripalvelun toimintaan puuttumista.

Ulosottoviraston hallussa olevan aineiston säilyttämisen osalta vastapuolen kuuleminen voisi viivyttää niin paljon asian käsittelyä, että aineisto tulisi vapautetuksi ulosottoviranomaisen hallusta, jos markkinaoikeuden määräämä väliaikainen turvaamistoimi peruutettaisiin ennen uuden lopullisen turvaamistoimen ratkaisemista. Tällöin aineistoa ei välttämättä voitaisi enää koota uudestaan, koska Veripalvelu ei välttämättä ole säilyttänyt alkuperäistä aineistoa ja on myös voinut sitä hävittää.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Väliaikainen salassapitomääräys

MAK-System International Group on vaatinut, että markkinaoikeus määrää MAK-System International Groupin ja Veripalvelun välisen 9.7.2014 allekirjoitetun lisenssisopimuksen salassa pidettäväksi viidentoista vuoden ajaksi. Hakijan mukaan lisenssisopimus sisältää sen liikesalaisuuksia.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä päättää väliaikaisesti oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuuden rajoittamisesta asiaan osallista kuulematta, jos ratkaisun tekeminen heti on tarpeellista ja julkisuus estäisi tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan päättää oikeudenkäyntiasiakirjan salassapidosta.

Markkinaoikeus määrää lisenssisopimuksen oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettäväksi. Tämä väliaikaismääräys on voimassa, kunnes salassapitoa koskevan vaatimuksen johdosta annetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu lopullinen ratkaisu.

Turvaamistoimen perustelut

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 4 §:n mukaan, jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua, tuomioistuin voi hakijan pyynnöstä antaa väliaikaisen turvaamistoimipäätöksen varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin toisin määrää.

Asiassa on tässä vaiheessa ratkaistavana kysymys hakijan vaatimuksesta määrätä a-kohdassa vaadittu turvaamistoimi väliaikaisena ilman, että vastapuolelle varataan ensin tilaisuus tulla kuulluksi.

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 9) on tuotu esiin, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa todistusaineisto on luonteeltaan usein sellaista, että se voidaan hävittää hyvin nopeasti. Erityisesti tietokoneohjelmat ja muu tietokoneille tallennettu aineisto ovat luonteeltaan sellaisia, että hävittämisen vaara on säännönmukaisesti olennainen. Jos vastapuoli saisi turvaamistoimesta tiedon ennen sen täytäntöönpanoa, todistusaineisto voisi täytäntöönpanoon ryhdyttäessä varsin usein olla kätketty, hävitetty tai siirretty muualle. Sen vuoksi turvaamistoimi tulee käytännössä usein määrättäväksi väliaikaisena hakijan niin vaatiessa. Jos todistusaineisto on luonteeltaan sellaista, että vastapuolen kuuleminen ennen hakemuksen käsittelyä ei vaaranna turvaamistoimen tarkoitusta, vastapuolta on kuitenkin kuultava.

Markkinaoikeus on 24.1.2018 antamallaan väliaikaista turvaamistoimea koskevalla päätöksellä numero 40/18 muun ohella määrännyt, että ulosottomies voi Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tiloissa

a) tutkia ja kopioida tai muuten taltioida MAK-System International Groupin ePROGESA-ohjelmiston teknisiä ratkaisuja koskevat Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun omistuksessa, hallinnassa tai käytössä oleville tietokoneille tai muille tallennusvälineille tallennetut sähköpostiviestit liitetiedostoineen Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun lakimääräisten edustajien tai työntekijöiden kesken ja CGI Suomi Oy:n lakimääräisten edustajien tai työntekijöiden kanssa (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@cgi.com) 1.1.2016 lähtien

b) tutkia ja kopioida tai muuten taltioida Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun hallinnassa olevat fyysisessä tai sähköisessä muodossa olevat asiakirjat, jotka koskevat MAK-System International Groupin ePROGESA-ohjelmistoa tai CGI Suomi Oy:n toteuttamia Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun veren ja verenluovutuksen ohjaukseen tarkoitettuja ohjelmistoja, mukaan lukien muistiot, tekniset erittelyt ja suunnitelmat sekä CGI Suomi Oy:n kanssa tehdyt sopimukset, kuitenkin vain niiltä osin kuin tässä tarkoitetut asiakirjat koskevat edellä mainittujen ohjelmistojen teknisiä ratkaisuja.

Kyseisessä päätöksessä mainituilla toimenpiteillä saatu aineisto on lisäksi määrätty jäämään ulosottomiehen haltuun.

Helsingin ulosottovirasto on pannut määräyksen täytäntöön 28. ja 29.2.2018 asianumerollaan 1889004103.

Markkinaoikeus on 13.6.2018 antamallaan päätöksellä numero 320/18 hylännyt kyseistä turvaamistoimea koskevan hakemuksen ja määrännyt edellä mainitun väliaikaisen turvaamistoimen peruutettavaksi. Kyseisessä päätöksessä markkinaoikeus on myös hylännyt Veripalvelun vaatimuksen antaa täytäntöönpanon peruuttamisen toteuttamisesta tarkempia määräyksiä.

Korkein oikeus on hakijan hakemuksesta 18.6.2018 antamallaan päätöksellä numero 1303 määrännyt, että edellä mainitussa täytäntöönpanoasiassa 1889004103 syntynyt todistusaineisto on säilytettävä edelleen ulosottoviranomaisen hallussa. Määräys on voimassa, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai asiasta toisin määrätään edellyttäen, että hakija hakee määräajassa muutosta markkinaoikeuden päätökseen. Hakija on hakenut valituslupaa ja valittanut markkinaoikeuden päätöksestä, ja asian käsittely on korkeimmassa oikeudessa vireillä diaarinumerolla S2018/331.

Nyt kysymyksessä olevan hakemuksen kohteena on se aineisto, jonka Helsingin ulosottovirasto on väliaikaista turvaamistoimea täytäntöön pannessaan ottanut haltuunsa ja jota se näin ollen pitää hallussaan ainakin niin kauan, kunnes markkinaoikeuden edellä mainittu 13.6.2018 antama päätös on lainvoimainen tai korkein oikeus toisin määrää.

Markkinaoikeus toteaa, että koska hakemuksen kohteena oleva aineisto on ulosottomiehen hallussa, asiassa ei ole vaaraa siitä, että vastapuoli voisi hakemuksesta kuulemisen johdosta ryhtyä toimenpiteisiin hakemuksen kohteena olevan aineiston hävittämiseksi. Näin ollen turvaamistoimen tarkoitus voisi vaarantua ainoastaan, jos ulosottomies hävittäisi tai luopuisi sen hallussa olevasta aineistosta.

Hakija ei ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi pidettävä todennäköisenä, että Helsingin ulosottovirasto tulisi välittömästi edellä mainitun markkinaoikeuden päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen tai kyseisestä päätöksestä poikkeavan korkeimman oikeuden ratkaisun antamisen jälkeen hävittämään tai luopumaan sen hallussa olevasta aineistosta tai että ulosottomiehen hallussa olevan aineiston hävittämisen tai siitä luopumisen todennäköisyyttä olisi pidettävä muutoinkaan ainakaan juuri nyt olennaisena.

Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty riittäviä perusteita sille, että turvaamistoimen määräämisen tarkoitus saattaisi lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaarantua sen vuoksi, että ennen hakijan turvaamistoimihakemuksen ratkaisemista vastapuolelle varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää MAK-System International Groupin vaatimuksen turvaamistoimen määräämisestä väliaikaisena vastapuolta kuulematta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 14 §:n 2 momentin ja oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 33 §:n 3 momentin nojalla tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.


 
Julkaistu 26.11.2018