MAo:614/18

Delia Cosmetics Sp. z o.o. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2018/193
Antopäivä: 5.12.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 26.2.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Delia Cosmetics Sp. z o.o. on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin sen kansainvälistä rekisteröintiä numero 1157474 Cameleo (kuvio) ei ole hyväksytty koskemaan Suomea ja että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yhtiö on sittemmin toimittanut markkinaoikeudelle valituksenalaisessa päätöksessä rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi luokan 3 tavaroiden "soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices" osalta asetetun EU-tavaramerkin numero 15038276 CAMALEON by Armonía (kuvio) haltijan antaman rekisteröintisuostumuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausunnossa todennut, ettei toimitetun rekisteröintisuostumuksen johdosta kansainvälisen rekisteröinnin numero 1157474 Cameleo (kuvio) hyväksymiselle Suomessa voimassaolevaksi ole enää estettä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Tavaramerkkilain 14 §:n 3 momentin mukaan niissä tapauksissa, joita pykälän 1 momentin 4–8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 56 c §:n 1 momentin mukaan, jollei rekisteröinnille ole estettä, rekisteriviranomainen kuuluttaa 56 a §:ssä tarkoitetusta kansainvälisen toimiston ilmoituksesta siten kuin 20 §:n 1 momentissa säädetään. Kuulutuksessa tulee olla kansainvälisen toimiston kansainväliselle rekisteröinnille antama päivä.

Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle EU-tavaramerkin numero 15038276 CAMALEON by Armonía (kuvio) haltijan antaman suostumuksen sille, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1157474 Cameleo (kuvio) hyväksytään kansainvälisen rekisteröinnin mukaisesti koskemaan Suomea tavaroille luokassa 3.

Toimitettu rekisteröintisuostumus ja Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto rekisteröinnin hyväksymisen esteen poistumisesta huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä tavaramerkin Cameleo (kuvio) hyväksymiselle koskemaan Suomea myös luokan 3 tavaroiden "soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices" osalta ei enää ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksesta ilmenee.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 26.2.2018 tekemän päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1157474 Cameleo (kuvio) ei ole hyväksytty koskemaan Suomea myös luokan 3 tavaroille "soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices" ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymistä varten.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.


PRH:n päätös


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.12.2018