MAO:561/18

Aiwa Corporation > Aiwa Co., Ltd

tavaramerkki - tosiasiallinen käyttö - menetetyksi julistaminen

Diaarinumero: 2018/32
Antopäivä: 6.11.2018

Kanne

Vaatimukset

Aiwa Corporation on vaatinut, että markkinaoikeus julistaa tavaramerkin numero 53164 AIWA (kuvio) menetetyksi kokonaisuudessaan ja tavaramerkin numero 124168 AIWA (kuvio) menetetyksi luokan 9 tavaroiden osalta.

Lisäksi Aiwa Corporation on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Aiwa Co., Ltd:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.083,09 eurolla ja palkkion osalta 37.350 eurolla eli yhteensä 39.433,09 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkki numero 53164 AIWA (kuvio) on vuonna 1968 rekisteröity seuraaville tavaroille luokassa 9: "Elektriska maskinerier och utrustningar, elektriska kommunikationsapparater och instrument, samt elektroniska apparater och instrument (med undantag av elektriska, medicinska instrument)." Tavaramerkki numero 124168 AIWA (kuvio) on puolestaan rekisteröity vuonna 1993 luokan 9 luokkaotsikolle, joka kattaa kaikki kyseiseen luokkaan kuuluvat tavarat. Vastaaja on hakenut rekisteröintien siirtoa 27.12.2017 ja siirto edelliseltä haltijalta Sony Corporationilta vastaajalle on rekisteröity 1.2.2018.

Tavaramerkkilain mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Kantaja on lähettänyt vastaajalle 4.12.2017 sähköpostikirjeen, jolla kantaja on vaatinut tavaramerkkien poistamista rekisteristä käyttämättömyyden perusteella. Edellä mainittuja tavaramerkkejä ei ole menettämisvaatimusta edeltäneiden viiden vuoden aikana käytetty luokan 9 tavaroille. Vastaajalla on todistustaakka tavaramerkkien käytöstä. Vastaaja ei ole näyttänyt tosiasiallista käyttöä eikä AIWA-merkin ymmärretä Suomessa viittaavan yhtiöön, jolta vastaajalle siirtyneet oikeudet kysymyksessä oleviin tavaramerkkeihin ovat alun perin peräisin.

Vastaaja ei ole myöskään esittänyt hyväksyttävää syytä tavaramerkkien käyttämättömyydelle. Hyväksyttävä syy ei ole se, että tavaramerkit ovat siirtyneet vastaajalle niiden edelliseltä haltijalta Sony Corporationilta kyseisen viiden vuoden ajanjakson kuluessa. Tavaramerkin siirrosta ei seuraa, että siitä alkaisi kulua uusi viiden vuoden ajanjakso. Tavaramerkin uusi haltija ei voi siirron yhteydessä saada tavaramerkkiin parempaa oikeutta kuin mitä aikaisemmalla haltijalla on ollut.

Tavaramerkkilain mukaan tavaramerkin menettämistä koskevaa kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä. Kantajalla on EU-tavaramerkkirekisteröinti numero 14755037 AIWA, joka on identtinen vastaajan tavaramerkkien kanssa ja koskee luokassa 9 seuraavia tavaroita: "Audio amplifiers; Audio cables; Audio electronic components, namely, surround sound systems; Audio headphones; Audio recorders; Audio speakers; Audio tape recorders; Audio-receivers and video-receivers; Boxes specially adapted for housing audio equipment; Computer software for controlling the operation of audio and video devices; Computer software for manipulating digital audio Information for use in audio media applications; Computer software to Control and improve computer and audio equipment sound quality; Consumer electronic products, namely, audio amplifiers, audio speakers, audio receivers, electrical audio and speaker cables and connectors, audio decoders, video decoders, speakers, power Conversion devices, power converters, and power inverters; Digital audio and video recorders and players; Digital audio tape recorders; Earphones and headphones; Electric audio playback units; Electric audio playback units with lights and speakers; Headphones; Headphones including attached lanyard; Loudspeakers, headphones, microphones and CD players; Music headphones; Portable and handheld digital electronic devices for transmitting audio files; Radio receivers and radio signal tuners; Stereo headphones; Cases for music, audio and related electronic equipment, namely, cases for audio speakers." Mainitut tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin vastaajan tavaramerkkien kattamat tavarat.

Kantajan EU-tavaramerkkirekisteröinnin hakemispäivä on 30.10.2015. Vastaajan tavaramerkkirekisteröintien edellinen haltija Sony Corporation ei tehnyt väitettä kantajan EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Vastaajalla on kuitenkin sekaannusvaaran vuoksi edelleen mahdollisuus vaatia kantajan EU-tavaramerkin mitätöintiä tai nostaa loukkauskanne kantajaa vastaan, jos kantaja käyttää EU-tavaramerkkiään Suomessa. Tässä tilanteessa kantajan ei ole mahdollista käyttää EU-tavaramerkkiään Suomessa ja tuoda tuotteitaan täällä markkinoille. Kantajan EU-tavaramerkin käyttö Suomessa ei merkitse vastaajan tavaramerkkien goodwill-arvon ja tunnettuuden hyväksikäyttöä, koska vastaaja ei ole näyttänyt mitään goodwill-arvoa olevan eikä AIWA-brändi ole tunnettu Suomessa. Edellä todetuin perustein kantaja kärsii tavaramerkkilaissa tarkoitetulla tavalla haittaa vastaajan tavaramerkkirekisteröinneistä ja kantajalla on asiassa kanneoikeus.

Kantaja ei ole hakenut EU-tavaramerkkinsä rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Kantaja on hakenut rekisteröintiä ja myös alkanut käyttää merkkiään jo 2015 eli kaksi vuotta ennen kuin Sony Corporation on 1.2.2017 siirtänyt tavaramerkkinsä vastaajalle. Sony Corporation on Yhdysvalloissa luopunut tärkeimmästä AIWA-tavaramerkin rekisteröinnistä jo 2012. Kantajan ensimmäinen AIWA-tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus on jätetty Yhdysvalloissa jo 22.8.2013 eli yli viisi vuotta sen jälkeen, kun Sony oli alun perin ilmoittanut luopuvansa AIWA-tavaramerkin käytöstä. Sony Corporation ei ole tehnyt Yhdysvalloissa väitteitä vastaajan rekisteröintihakemuksia vastaan.

Vastaus

Vaatimukset

Aiwa Co. Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää kanteen.

Aiwa Co. Ltd on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Aiwa Corporationin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 24.150 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kantajalle ei ole aiheutunut konkreettista haittaa vastaajan kansallisista tavaramerkkirekisteröinneistä. Näin ollen kantajalla ei ole oikeussuojan tarvetta ja kanneoikeutta asiassa. Vastaaja ja vastaajan tavaramerkkien edellinen haltija Sony Corporation eivät ole tehneet väitettä kantajan EU-tavaramerkkiä vastaan kysymyksessä olevien tavaramerkkirekisteröintien perusteella, eivätkä ne millään tavoin ole estäneet kantajan EU-tavaramerkin käyttöä Suomessa. Kantaja on väittänyt haitan ilmenevän myös siinä, ettei kantaja voi käyttää identtistä EU-tavaramerkkiä Suomessa samoille ja samankaltaisille tavaroille. Tällainen käyttö tarkoittaisi käytännössä sitä, että kantaja oikeudettomasti hyödyntäisi vastaajan rekisteröityjen tavaramerkkien goodwill-arvoa ja brändin tunnettuisuutta omassa liiketoiminnassaan.

Kantajalla ei ole oikeussuojan tarvetta myöskään siitä syystä, että kantaja on hakenut EU-tavaramerkkinsä rekisteröintiä vilpillisessä mielessä. Kantaja on oikeudettomasti ottanut käyttöönsä Sony Corporationilta vastaajalle siirtyneet AIWA-tavaramerkit ja rekisteröinyt EU-tavaramerkin numero 14755037 AIWA vuonna 2015 huolimatta siitä, Sony Corporationilla eli tavaramerkkien edellisellä haltijalla on ollut EU-tavaramerkkirekisterissä AIWA-tavaramerkkirekisteröinnit vuosilta 1998 ja 2012. Kantaja on ollut ilmeisen tietoinen näistä aikaisemmista identtisistä ja samanlaisille tai samankaltaisille tavaroille rekisteröidyistä EU-tavaramerkeistä.

Tavaramerkkilain mukaan rekisteröinnin menettämistä ei voida vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Asiassa on riidatonta, että tavaramerkkien edellinen haltija Sony Corporation on lopettanut niiden käytön toukokuussa 2008. Kantaja on lähettänyt varoituskirjeen vastaajalle 4.12.2017, jolloin vastaaja on tullut tietoiseksi mahdollisesta menettämisvaatimuksesta. Vastaaja on ottanut tavaramerkit käyttöön ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä, eli käyttämättömyysjakson jälkeen, mutta ennen kuin kanne markkinaoikeudessa on nostettu 30.1.2018. Näin ollen kantajalla ei ole oikeutta vaatia rekisteröintien menettämistä.

Kanne tulee hylätä myös sillä perusteella, että vastaajan tavaramerkit ovat olleet käytössä tarkastelun kohteena olevana ajanjaksona eikä rekisteröintejä siten voi julistaa menetetyiksi käyttämättömyyden perusteella. Tavaramerkin tosiasialliselle käytölle ei ole mitään määrällistä vähimmäisvaatimusta, vaan tuomioistuimen on arvioinnissa otettava huomioon kaikki olosuhteet. Merkkiä tulee käyttää siten, ettei käyttö ole ainoastaan symbolista. Käytön on oltava tavaramerkkioikeuden keskeisen tehtävän mukaista eli sillä on voitava taata kohdeyleisölle tavaran alkuperä. Oikeuskäytännössä tavaramerkin tosiasialliseksi ja hyväksyttäväksi käytöksi on katsottu yksittäisen tuotteen myynti tai muu taloudellinen toiminta, kuten mainoskampanja, jonka tavoitteena on tuotteen markkinoinnin valmistelu tai tuotteiden esittely. Tosiasiallisen käytön edellytykset täyttyvät nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

AIWA-tavaramerkkien historia alkaa 1950-luvulta. Silloinen Aiwa Co., Ltd oli 1960-luvulta lähtien useiden vuosikymmenten ajan markkinajohtaja eri äänentoistolaitteiden tuotekategorioissa. Tavaramerkit siirtyivät Sony Corporationille vuonna 2002 osana silloisen Aiwa Co., Ltd:n yrityskauppaa. Sony Corporation ilmoitti 14.5.2008 lopettavansa AIWA-brändillä varustettujen tuotteiden myynnin. Tämän jälkeen Sony Corporation kuitenkin edelleen vastasi AIWA-tuotteiden huollosta ja ylläpiti tavaramerkkirekisteröintejä. Vuonna 2015 Sony Corporation luovutti Yhdysvalloissa osan oikeuksistaan kantajalle, jonka nimi oli tuolloin Hale Devices. Sittemmin kantajan nimeksi tuli Aiwa Corporation. Kantaja lanseerasi ensimmäisen oman tuotteensa maaliskuussa 2015. Sony Corporationin USA:ssa kantajalle luovuttamat oikeudet eivät sisältäneet AIWA-tavaramerkkejä, jotka Sony Corporation möi 1.2.2017 vastaajalle. Tässä asiassa kysymyksessä olevien tavaramerkkirekisteröintien siirrot vastaajalle on kirjattu tavaramerkkirekisteriin 1.2.2018.

Vastaaja valmistaa äänentoistolaitteita ja otettuaan kaupan jälkeen käyttöön uuden Aiwa Co., Ltd -nimen vastaaja ryhtyi myymään ja markkinoimaan tuotteitaan Sony Corporationin luovuttamalla AIWA-tavaramerkillä. Tavaramerkkioikeuksien siirryttyä vastaajalle se ryhtyi välittömästi toimiin AIWA-tavaramerkin käyttöönottamiseksi. Jo kahden kuukauden kuluttua oikeuksien siirtymisestä tiedotusvälineissä on laajalti mainostettu ja kirjoitettu, että AIWA-brändi palaa markkinoille.

Vastaajalla on AIWA-brändin ostohetkellä ollut toimiva tuotanto ja valmis tuotevalikoima, johon sisältyvät tavarat kuuluvat tavaraluokkaan 9. Vastaajan ainoana toimenpiteenä brändiuudistuksessa on ollut alkaa myydä sekä markkinoida tuotteitaan Sonyltä hankitulla AIWA-tavaramerkillä. Tuotteiden varustaminen uusilla tavaramerkeillä ei kuitenkaan tapahdu hetkessä. Vastaaja on muun ohella perustanut verkkokaupan, joka toimii osoitteessa http://www.ip-aiwa.com. Kyseisessä verkkokaupassa tullaan myymään AIWA-tavaramerkillä varustettuja tuotteita suoraan myös suomalaisille kuluttajille.

Kohdeyleisön keskuudessa AIWA-tavaramerkit mielletään edelleen alkuperäisen Aiwa-yhtiön tavaramerkeiksi. Tästä osoituksena ovat edellä mainitun sivuston lisäksi esimerkiksi harrastelijasivut, käytettyjen tavaroiden verkkokaupat, kuten Tori.fi ja eBay sekä ulkomaiset verkkokaupat, joiden palvelut on kohdennettu myös suomalaisille kuluttajille. AIWA-tuotteita on myynnissä Amazon-verkkokaupassa, joka on erittäin tunnettu kauppapaikka suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Lisäksi AIWA-tuotteille on Suomessa laajalti tarjolla huoltopalveluita eri yritysten toimesta. Vaikka AIWA-tavaramerkit ovat siirtyneet Sony Corporationilta vastaajalle, Sony Corporationin verkkosivuilta on edelleen pääsy AIWA-tuotteiden huoltopalveluita tarjoavien yritysten yhteystietoihin.

Myös AIWA-tuotteiden käyttöohjeita on edelleen saatavilla Internetistä. Lisäksi muiden tuotteiden käyttöohjeissa on mainintoja AIWA-tuotteista. AIWA-tavaramerkillä varustettuja tuotteita myydään Suomessa muun muassa www.hifidealer.fi -liikkeessä ja Classic Audio Finland Oy nimisessä liikkeessä. Myös Clas Ohlsonilla on ollut myynnissä alkuperäisiin AIWA-tuotteisiin liittyvä varaosa. Vaikka tuote on poistunut myynnistä, se näkyy edelleen yhtiön verkkosivuilla.

Siinä tapauksessa, että vastaajan tavaramerkkien katsottaisiin olleen käyttämättä kanteen nostamista edeltävän viiden vuoden ajan eli 30.1.2013–30.1.2018, tälle on ollut hyväksyttävä syy. Vastaaja ei ole voinut käyttää tavaramerkkejä ennen niitä koskevaa kauppaa 1.2.2017, koska se ei ole ollut tavaramerkkirekisteröintien haltija. Vastaajan osalta merkityksellinen ajanjakso tavaramerkin käytölle on siten 1.2.2017–30.1.2018. Hyväksyttävänä syynä voidaan myös pitää sitä, että maailmanlaajuinen AIWA-brändin uudelleenlanseeraus ja markkinointi vievät aikaa.

Tavaramerkkilain mukaan rekisteröinnin menettämistä ei voida kuitenkaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista merkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

Tässä asiassa käyttämättömyyttä on siitä alkaen, kun Sony lopetti AIWA-tuotteiden valmistuksen ja myynnin. Merkin henkiinherättäminen on kuitenkin tehty tai ainakin alkanut kaupan jälkeen 1.2.2017, eikä tavaramerkkilain mukainen kolmen kuukauden rajoitus sovellu tässä tapauksessa. Tavaramerkin käyttö tulee huomioida kanteen vireille tuloon saakka.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Aiwa Corporation

1. Tuloste Amazon.com -verkkokaupan sivustolta
2. Tulosteita Aiwa.com -verkkosivustolta ja siihen linkitetyiltä sivustoilta
3. Norjan rekisteriviranomaisen (Patentstyret) päätös 9.3.2018 norjalaisen tavaramerkin numero 136023 aiwa rekisteröinnin menettämisestä
4. Norjan rekisteriviranomaisen (Patentstyret) päätös 9.3.2018 norjalaisen tavaramerkin numero 152511 aiwa rekisteröinnin menettämisestä
5. Vastaajan kantajaa vastaan Yhdysvalloissa nostama kanne (kannekirjelmän kansilehti) (sama kuin vastaajan todiste 16)
Aiwa Co., Ltd

1. Artikkeli Nikkei Asian Review -verkkosivustolla 26.6.2017
2. Otteet msn.com-sivustolta ja lovemoney.com-sivustolta
3. Ote yoshfunk.blogspot.fi-sivustolta
4. Ote wikivisually-verkkosivustolta
5. Ote Keisen Associates -yrityksen sivustolta
6. Ote Aiwa.com -verkkokauppasivustolta
7. Ote Amazon.com-verkkokauppasivustolta
8. Ote Sony Corporationin verkkosivustolta ja suomalaisten huoltopalveluyritysten sivustoilta
9. Ote Hifidealer.net -verkkosivustolta
10. Ote Classic Audio Finland Oy:n -verkkosivustolta
11. Ote Clas Ohlsonin verkkosivustolta
12. Ote Tori.fi:stä-verkkokauppasivustolta
13. Ote eBay-verkkokauppasivustolta
14. Sony Corporationin todistus 17.10.2017 tavaramerkin numero 124168 AIWA (kuvio) siirrosta vastaajalle
15. Sony Corporationin ja vastaajan välinen asiakirja ("Memorandum") tavaramerkin numero 53164 AIWA (kuvio) siirrosta vastaajalle
16. Vastaajan kantajaa vastaan Yhdysvalloissa nostama kanne (kannekirjelmän kansilehti) (sama kuin kantajan todiste 5)

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Kantajan kanneoikeus

1. Asiassa on kysymys vastaaja Aiwa Co., Ltd:n kansallisten tavaramerkkien numero 53164 AIWA (kuvio) ja numero 124168 AIWA (kuvio) menetetyiksi julistamista koskevasta kanteesta. Tavaramerkkilain 27 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan. Pykälän 2 momentin mukaan kannetta, jota 1 momentissa tarkoitetaan, saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä.

2. Tavaramerkkilain esitöissä (HE 128/1962 vp) ei ole tarkemmin esitetty, mitä edellä mainitulla tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa viitatulla haitalla tarkoitetaan. Mainittu hallituksen esitys on perustunut pitkälti yhteispohjoismaiseen tavaramerkkilakikomitean mietintöön 2/1960, jossa on todettu kannevallan kuuluvan jokaiselle, jonka etua asia koskee (s. 9 ja 34). Tässä mietinnössäkään kanneoikeudesta ei ole esitetty mitään tarkempaa.

3. Vastaaja on esittänyt, että kantajalla ei ole asiassa kanneoikeutta, koska kantajalle ei ole aiheutunut konkreettista haittaa vastaajan kysymyksessä olevista kansallisista tavaramerkkirekisteröinneistä.

4. Asiassa on riidatonta, että kantajalla on luokassa 9 EU-tavaramerkkirekisteröinti numero 14755037 AIWA, jonka rekisteröinnin hakemispäivä on 30.10.2015. Asiassa on niin ikään riidatonta, että kantajan EU-tavaramerkin ja tässä asiassa kysymyksessä olevien vastaajan aikaisempien kansallisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

5. Vastaaja on kantajan puuttuvaa kanneoikeutta koskevan väitteensä tueksi vedonnut ensinnäkin siihen, että vastaaja ja vastaajan tavaramerkkirekisteröintien edellinen haltija Sony Corporation eivät ole tehneet väitettä kantajan EU-tavaramerkkirekisteröintiä vastaan taikka pyrkineet estämään kantajan EU-tavaramerkin käyttöä Suomessa. Vastaaja on kuitenkin esittänyt, että kantajan EU-tavaramerkin käyttö Suomessa samoille ja samankaltaisille tavaroille merkitsisi vastaajan tavaramerkkien goodwill-arvon ja brändin tunnettuisuuden oikeudetonta hyväksikäyttöä. Kun otetaan tämän lisäksi huomioon asiassa riidaton merkkien välinen sekaannusvaara ja tästä seuraava epävarmuus kantajan EU-tavaramerkin pätevyyden osalta, markkinaoikeus katsoo asiassa kysymyksessä olevista vastaajan tavaramerkkirekisteröinneistä aiheutuvan kantajalle tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettua haittaa.

6. Vastaaja on kiistänyt kantajan kanneoikeuden myös sillä perusteella, että kantaja on hakenut EU-tavaramerkkinsä rekisteröintiä vilpillisessä mielessä tietoisena vastaajan aikaisemmista EU-tavaramerkkirekisteröinneistä. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että vastaaja ei ole edes väittänyt tehneensä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle vaatimusta kantajan EU-tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi. Kantajan EU-tavaramerkkiä on siten pidettävä pätevänä eikä vilpillistä mieltä koskevalla väitteellä ole merkitystä arvioitaessa sitä, aiheutuuko vastaajan tavaramerkkirekisteröinneistä kantajalle tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitettua haittaa.

7. Edellä todetuin perustein kantajalla on tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentin mukainen kanneoikeus tässä asiassa ja vastaajan vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

2 Tavaramerkkirekisteröintien menettämistä koskeva vaatimus

2.1 Rekisteröinnin menettämistä koskevat säännökset

8. Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Tavaramerkin käyttö haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuitenkaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista merkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

9. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (kodifioitu toisinto, jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 12 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä.

2.2 Tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö

10. Asiassa on riidatonta, että tavaramerkkirekisteröintien edellinen haltija Sony Corporation on vuonna 2008 lopettanut kysymyksessä olevien tavaramerkkien käytön. Asiassa on samaten riidatonta, että tavaramerkkirekisteröinnit ovat siirtyneet Sony Corporationilta vastaajalle 1.2.2017. Tavaramerkit ovat näin ollen olleet käyttämättä yli viisi vuotta edellä mainittujen ajankohtien välillä. Vastaaja on kuitenkin esittänyt ottaneensa tavaramerkit käyttöön 1.2.2017 jälkeen ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä eli kanteen nostamista markkinaoikeudessa 30.1.2018.

11. Asiassa on näin ollen aluksi arvioitava kysymystä siitä, onko tavaramerkkejä käytetty tavaramerkkidirektiivissä tarkoitetuin tavoin tosiasiallisesti niille luokan 9 tavaroille, joita rekisteröinnit kattavat eli tavaramerkin numero 53164 AIWA (kuvio) osalta seuraaville tavaroille luokassa 9: "Elektriska maskinerier och utrustningar, elektriska kommunikationsapparater och instrument, samt elektroniska apparater och instrument (med undantag av elektriska, medicinska instrument)" ja tavaramerkin numero 124168 AIWA (kuvio) osalta kaikille luokan 9 tavaroille. Vastaajalla on tavaramerkkien haltijana asiassa todistustaakka. Koska kysymys on kansallisista tavaramerkeistä, tosiasiallisen käytön on tullut koskea Suomea.

12. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Tosiasiallista käyttöä ei ole pelkästään symbolinen käyttö, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet ja estämään mahdollinen menettämisvaatimus. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, 43 kohta).

13. Tosiasialliselle käytölle ei unionin tuomioistuimen mukaan ole mahdollista määrittää mitään abstraktia määrällistä vähimmäisvaatimusta, vaan kansallisen tuomioistuimen on voitava ottaa asiaa koskevassa arvioinnissa huomioon kaikki olosuhteet (määräys 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, 25 kohta). Tavaramerkin käytön ei aina edellytetä olevan määrältään huomattavaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska käytön tosiasiallisuus riippuu tavaran tai palvelun ominaispiirteistä markkinoilla (tuomio Ansul, 39 kohta). Käyttö voi tapauskohtaisista olosuhteista riippuen olla tosiasiallista, vaikka tavaroita olisi myyty vain yhdelle ainoalle asiakkaalle ja käytön alueellinen merkityksellisyys on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa (tuomio 11.5.2006, Sunrider v. SMHV, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 76 kohta).

14. Vastaaja on esittänyt tavaramerkkien käyttöä koskevana näyttönä tulosteita eri uutis- ja blogiverkkosivustoilta sekä verkkokauppojen ja muiden jälleenmyyjien ja huoltopalveluja tarjoavien yritysten verkkosivustoilta. Asiassa on arvioitava, osoittaako edellä mainittu näyttö oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä kysymyksessä olevana ajanjaksona.

15. Edellä mainituilta englanninkielisiltä ulkomaisilta uutis- ja blogiverkkosivuilta otetuista tulosteista (vastaajan todisteet 1–5) ilmenee, että vastaaja on ollut vuonna 2017 tuomassa AIWA-tavaramerkillä varustettuja tuotteita, kuten musiikinsoittolaitteita ja televisioita, markkinoille. Mainitut todisteet eivät osoita, että tuotteet on sittemmin todella tuotu markkinoille, vaan kysymys on ollut vasta tämän suunnittelusta tai valmistelusta. Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä (tuomio Ansul, 37 kohta). Tämä merkitsee, että tavaramerkkiä on käytettävä niiden tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä, joita myydään tai joiden myynti, jota yritys valmistelee esimerkiksi mainoskampanjalla, aloitetaan välittömästi.

16. Edellä todetulla perusteella ei sinänsä ole poissuljettua, että tavaroiden markkinoille tuloa välittömästi edeltävien toimenpiteiden katsottaisiin osoittavan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että edellä mainituilla verkkosivuilla ei ole mainittu Suomea eikä niissä edes muutoin mikään viittaa erityisesti juuri Suomeen, vaan verkkosivuilta otetuista tulosteista on pääteltävissä, että tehdyt suunnittelu- ja valmistelutoimenpiteet ovat ainakin kyseisessä vaiheessa koskeneet pikemminkin Japanin markkinoita. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitut todisteet eivät osoita kysymyksessä olevien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä Suomessa.

17. Huoltopalveluja tarjoavien yritysten verkkosivuilta otetuista tulosteista (vastaajan todiste 8) ilmenee, että ainakin muutama yritys Suomessa on verkkosivuilla ilmoittanut tarjoavansa huoltopalveluita Aiwa-merkkisille kodinelektroniikkalaitteille. Unionin tuomioistuin on katsonut (tuomio Ansul, 40–42 kohdat), että tavaramerkin käyttö saattaa tietyissä olosuhteissa olla tosiasiallista sellaistenkin tavaroiden osalta, jotka on jo myyty ja joita varten tavaramerkki on rekisteröity ja joita ei enää tarjota myytäväksi. Tästä saattaa olla kysymys esimerkiksi silloin, kun tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä varaosien myynnissä tai erilaisissa jälkimarkkinointitoimissa, kuten lisävarusteiden tai tarvikkeiden myynnissä taikka huolto- ja korjauspalveluiden suorittamisessa. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitusta todisteesta ei kuitenkaan ilmene mitään sellaista, joka viittaisi tavaramerkkien haltijaan tai siihen, että kysymyksessä olisi tavaramerkkien käyttö niiden haltijan toimesta.

18. Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin käyttö haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Näin ollen olisi sinänsä mahdollista, että Aiwa-tunnuksen käyttö huoltopalveluita tarjoavien yritysten toimesta voitaisiin mainitulla perusteella katsoa tässä asiassa kysymyksessä olevien Aiwa-tavaramerkkien tosiasialliseksi käytöksi. Jotta tavaramerkin käyttö olisi oikeuskäytännössä edellytetyin tavoin tosiasiallista, huoltopalveluyrityksen tulee käyttää tavaramerkkiä sen haltijan suostumuksella. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitusta todisteesta ei ilmene, että kyseiset yritykset olisivat valmistajan tai maahantuojan erityisesti valtuuttamia huoltoliikkeitä tai että Aiwa-tunnusta olisi verkkosivuilla muutoin käytetty niiden haltijan suostumuksella.

19. Korjaus- ja huoltopalveluiden tarjoaminen toisen tavaramerkkiä käyttäen tällä tavaramerkillä varustetuille tavaroille on tietyin edellytyksin sallittua ilman tavaramerkin haltijan suostumustakin. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiään, jos toinen ilmoittaa yleisölle korjaavansa ja huoltavansa tavaramerkin haltijan markkinoille saattamia tavaroita tai olevansa erikoistunut tällaisten tavaroiden korjaukseen ja huoltoon tai olevansa niiden asiantuntija, ellei tavaramerkkiä käytetä sillä tavoin, että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että toisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti että jälleenmyyjäyritys kuuluu tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde (tuomio 23.2.1999, BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, 64 kohta).

20. Markkinaoikeus toteaa, että huoltopalveluyritykset eivät ole käyttäneet tässä asiassa kysymyksessä olevia kuviomerkkejä sellaisinaan, vaan Aiwa-sanamerkkiä yksinomaan sen osoittamiseksi, että ne tarjoavat huoltopalveluja Aiwa-merkkisille laitteille. Edellä todettu huomioon ottaen tässä asiassa todisteena esitetyt tulosteet huoltopalveluyritysten verkkosivuilta eivät osoita tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä.

21. Markkinaoikeus toteaa edellä mainituista todisteena esitetyistä tulosteista kuitenkin vielä, että osassa päiväys on kanteen vireille tulon eli menettämistä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeiseltä ajalta ja osa on kokonaan päiväämättömiä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja näin ollen ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä (määräys La Mer Technology, 30 kohta).

22. Mahdollisia vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja voidaan kuitenkin tarvittaessa ottaa huomioon arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta merkityksellisen ajanjakson kuluessa. Tällaisilla seikoilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista kyseisen ajanjakson kuluessa tai arvioida näitä paremmin (määräys La Mer Technology, 31 kohta). Yhdessäkään edellä mainitussa todisteena esitetyssä tulosteessa ei ole päiväyksen sijaan muitakaan tietoja, joista olisi pääteltävissä, että tuloste suoraan osoittaisi tavaramerkkien käyttöä tämän asian kannalta merkityksellisen ajanjakson kuluessa. Tulosteista ei edes muutoin ilmene seikkoja, joilla olisi merkitystä arvioitaessa tavaramerkkien käytön tosiasiallisuutta tässä asiassa kysymyksessä olevana ajanjaksona.

23. Vastaaja on vielä esittänyt näyttönä tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä tulosteita eri suomalaisilta ja kansainvälisiltä verkkosivustoilta, joissa on ollut myynnissä Aiwa-merkkisiä kodinelektroniikkalaitteita (vastaajan todisteet 6–7 ja 9–13). Markkinaoikeus toteaa myös näiden todisteiden osalta aluksi, että ne ovat joko päiväämättömiä tai päiväys kohdistuu menettämisvaatimuksen tekemisen jälkeiseen ajanjaksoon. Siten näillä todisteilla voi edellä todetun mukaisesti olla merkitystä asiassa ainoastaan, jos niiden perusteella on mahdollisesti tehtävissä johtopäätöksiä tavaramerkkien käytöstä tässä asiassa merkityksellisen ajanjakson kuluessa.

24. Suomalaiselta hifidealer.net-verkkosivulta otetussa tulosteessa (vastaajan todiste 9) on kuva yhdestä Aiwa-merkkisestä tuotteesta, tuotteen mallinimi ja sen ohessa teksti "Myyty!" Liikkeen tietojen yhteydessä on teksti "Vintage Audio Store". Classic Audio Finland Oy:n verkkosivulta otetussa tulosteessa (vastaajan todiste 10) on kolme kuvaa Aiwa-merkkisestä laitteesta eri kuvakulmista. Tulosteessa ei ole minkäänlaista tekstiä yrityksen tietoja lukuun ottamatta. Edellä mainituilla verkkosivuilla olevista laitteiden kuvista ja muista tiedoista on pääteltävissä, että kysymys on yksittäisistä tuotteista. Tuotteet ovat ulkoasun perusteella arvioituna vanhahkoja, minkä lisäksi ilmaisut "Vintage Audio" sekä "Classic Audio" viittaavat käytettyihin tuotteisiin.

25. Tori.fi -verkkokaupan sivustolta otetusta tulosteesta (vastaajan todiste 12) ilmenee, että sivustolla on ollut myynnissä koko Suomen alueella yhteensä 22 Aiwa-merkkistä laitetta. Tori.fi-sivustolla on yksi 349 euron hintainen tuote, jonka kohdalla lukee "Uusi tuote". Muilta osin myytävät tuotteet ovat hinnaltaan olleet keskimäärin joitakin kymmeniä euroja ja myös kuvien perusteella on pääteltävissä, että kysymys on käytetyistä tuotteista. Clas Ohlsonin verkkokaupasta otetusta tulosteesta (vastaajan todiste 11) ilmenee, että verkkokaupassa on ollut myynnissä varaneula Aiwa-merkkiselle laitteelle. Tulosteesta ilmenee myös, että tuote on poistunut valikoimasta.

26. Markkinaoikeus toteaa yhteenvetona edellä mainituilla suomalaisilla verkkosivustoilla myytävinä olleista tuotteista, että ne ovat ilmeisesti käytettyjä yhtä tuotetta lukuun ottamatta ja lisäksi yhden tuotteen on kerrottu poistuneen valikoimasta. Mahdollisesti uuden tuotteen osalta Tori.fi-verkkosivustolta eivät käy ilmi myyjän tiedot eikä muita tietoja, joista olisi pääteltävissä, että kyseinen tuote on tuotu myyntiin Suomessa vastaajan toimesta tai suostumuksella.

27. Kansainvälisiltä Amazon.com- ja eBay-verkkokauppasivustoilta otetuista tulosteista (vastaajan todisteet 7 ja 13) on pääteltävissä, että näissä verkkokaupoissa myynnissä olleet Aiwa-tuotteet ovat olleet ainakin pääosin käytettyjä. Tähän viittaavat ensinnäkin sellaiset ilmaisut kuin "discontinued by manufacturer", "used offers" "pre-owned" ja "vintage". Lisäksi tähän viittaavat ainakin osan tuotteista edulliset hinnat sekä vanhahtavilta vaikuttavat ulkoasut.

28. Myös kantaja on esittänyt todisteenaan tulosteen Amazon.com-verkkokaupan sivustolta (kantajan todiste 1). Kantajan mukaan todisteesta ilmenevä Aiwa-kasettisoitin ei ole ollut toimitettavissa Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Kantajan ja vastaajan todisteet ovat ainakin jossain määrin keskenään ristiriidassa sen suhteen, ovatko

Aiwa-merkkiset tuotteet tilattavissa Amazon.com-verkkosivustolta Suomeen. Asiassa ei ole muutoinkaan esitetty mitään näyttöä siitä, kuinka paljon Amazon.com-verkkosivujen, joilla hinnat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, kautta on mahdollisesti myyty Aiwa-tuotteita Suomeen tai kuinka paljon verkkosivuilla on käyty Suomesta käsin tutustumassa myytävinä olleisiin tuotteisiin.

29. Myöskään eBay-verkkokauppasivuston, jossa ainoa mahdollisesti uusi tuote on hinnoiteltu Yhdysvaltojen dollareissa ja sen lähetysmaaksi on ilmoitettu Yhdysvallat, osalta tällaista näyttöä ei ole esitetty. Aiwa.com-verkkosivustolta otettu tuloste (vastaajan todiste 6) on ilmeisesti japaninkielinen eikä siitä ilmene mitään tietoja, joiden perusteella olisi pääteltävissä, että kysymyksessä olevia tavaramerkkejä olisi tosiasiallisesti käytetty Suomessa.

30. Kun erityisesti otetaan huomioon edellä mainituilla kotimaisilla ja kansainvälisillä verkkokauppasivustoilla myynnissä olleista tuotteista todettu, kansainvälisten verkkokauppasivujen osalta puuttuva näyttö myynnistä Suomeen sekä kaikkien verkkosivujen osalta tulosteiden päiväyksistä edellä todettu, markkinaoikeus katsoo, että verkkokauppasivustoilta esitetyt tulosteet eivät osoita tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä Suomessa kysymyksessä olevana ajanjaksona.

31. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että vastaaja ei ole näyttänyt, että tavaramerkkiä numero 53164 AIWA (kuvio) ja luokan 9 tavaroiden osalta tavaramerkkiä numero 124168 AIWA (kuvio) olisi käytetty tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin menettämisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana.

2.3 Hyväksyttävä syy tavaramerkkien käyttämättömyydelle

32. Asiassa on näin ollen vielä arvioitava, onko tavaramerkkien käyttämättömyydelle ollut vastaajan esittämin tavoin tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä syy. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiseen muodostavat esteet, joilla on välitön yhteys tavaramerkkiin ja jotka tekevät kyseisen tavaramerkin käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi sekä jotka ovat riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta (tuomio 14.6.2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, 55 kohta). Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on näiden ohjeiden valossa arvioida pääasiassa kyseessä olevia tosiseikkoja. Oikeuskirjallisuudessa (Salmi et al., Tavaramerkki, 2008, s. 551) on esitetty, että hyväksyttäviä syitä käyttämättömyydelle voisivat olla esimerkiksi luonnonkatastrofit, maahantuonti- ja maastavientikiellot sekä lakiin tai viranomaisten päätöksiin perustuvat myynti- ja mainontakiellot. Toisaalta tällaiseksi syyksi ei voitane katsoa merkin haltijan liiketoimintaan liittyviä normaaleja ongelmia (Salmi et al., s. 552).

33. Vastaaja on esittänyt, että se ei ole voinut käyttää kysymyksessä olevia tavaramerkkejä ennen niitä koskevaa kauppaa 1.2.2017, koska vastaaja ei ole ollut tavaramerkkirekisteröintien haltija. Vastaajan mukaan merkityksellinen ajanjakso tavaramerkin käytölle on siten 1.2.2017–30.1.2018. Edelleen vastaajan mukaan hyväksyttävänä syynä voidaan myös pitää sitä, että maailmanlaajuinen AIWA-brändin uudelleenlanseeraus ja markkinointi vievät aikaa.

34. Markkinaoikeus katsoo, että vastaajan esittämät syyt tavaramerkkien käyttämättömyydelle eivät ole sellaisia tavaramerkin haltijan tahdosta riippumattomia syitä, jotka tekevät kyseisien tavaramerkkien käytön mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että vastaaja ei ole edes esittänyt asiassa näyttöä sellaisista konkreettisista toimenpiteistä, joita se on tehnyt tavaramerkkien ottamiseksi käyttöön Suomessa. Näin ollen vastaaja ei ole näyttänyt, että tavaramerkkien käyttämättömyydelle olisi ollut hyväksyttävä syy.

2.4 Johtopäätös

35. Koska vastaaja ei ole näyttänyt, että kysymyksessä olevia tavaramerkkejä olisi käytetty tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin menettämisvaatimusta edeltävien viiden vuoden aikana tai käyttämättömyydelle olisi ollut hyväksyttävä syy, vastaajan kansalliset tavaramerkit numero 53164 AIWA (kuvio) ja numero 124168 AIWA (kuvio) on julkistettava menetetyiksi vaatimuksen mukaisessa laajuudessa.

Oikeudenkäyntikulut

36. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

37. Kantaja Aiwa Corporation on voittanut asian. Kantaja on vaatinut, että vastaaja Aiwa Co., Ltd velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.083,09 eurolla ja palkkion osalta 37.350 eurolla eli yhteensä 39.433,09 eurolla viivästyskorkoineen.

38. Vastaaja on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja paljoksunut palkkion osalta sen määrää 24.150 euroa ylittäviltä osin. Vaatimukseen sisältyvien kulujen 2.083,09 euroa osalta sillä ei ole ollut lausuttavaa. Paljoksumisen perusteena vastaaja on esittänyt, että sen oma oikeudenkäyntikuluvaatimus on ollut 24.150 euroa. Lisäksi vastaajan työmäärää suhteessa kantajan työmäärään on lisännyt se, että vastaajalla on asiassa todistustaakka.

39. Kantajan palkkiovaatimuksen osalta markkinaoikeus toteaa, että asia ei ole ollut oikeudellisesti erityisen vaikea tai laaja eikä asiassa ole esitetty henkilötodistelua. Kantajan palkkiovaatimus ylittää vastaajan palkkiovaatimuksen selkeästi sekä määrän että toimenpiteisiin käytetyn ajan osalta. Kantajan vaatimukseen sisältyy toimenpiteitä yhteensä 115,40 tuntia ja vastaajan vaatimukseen yhteensä 83 tuntia. Todistustaakka asiassa on kuulunut vastaajalle, jolle voisi tästä syystä olettaa aiheutuneen kantajaa enemmän työtä. Vastaaja on esittänyt kantajaa laajemman asiakirjatodistelun. Toisaalta kantajan asiamiehen tuntiveloitus on ollut korkeampi kuin vastaajan asiamiehellä. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että asiassa on alun perin ollut kaksi vastaajaa. Kantaja on 7.3.2018 peruuttanut kanteen toisen vastaajan eli Sony Corporationin osalta ja asia on jäänyt tältä osin sillensä. Markkinaoikeus katsoo, että kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimus koskee 7.3.2018 ja sitä edeltävältä ajalta osaksi toimenpiteitä, jotka ovat liittyneet nimenomaan Sony Corporationin asemaan vastaajana. Toisaalta näihin toimenpiteisiin käytetyn ajan voidaan arvioida olevan enintään muutama tunti.

40. Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kantajan kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina on pidettävä palkkion osalta 30.000 euroa. Vastaaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 30.000 eurolla ja kulujen osalta vaaditulla 2.083,09 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus julistaa tavaramerkin numero 53164 AIWA (kuvio) rekisteröinnin menetetyksi kokonaisuudessaan ja tavaramerkin numero 124168 AIWA (kuvio) rekisteröinnin menetetyksi luokan 9 tavaroiden osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Aiwa Co., Ltd:n korvaamaan Aiwa Corporationin oikeudenkäyntikulut 32.083,09 eurolla viivästyskorkoineen korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Muilta osin Aiwa Corporationin vaatimukset hylätään.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 7.1.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen

 
Julkaistu 16.11.2018