MAO:556/18

Oy Saaristomaailma - Skärgårdsvärlden Ab - A

verkkotunnuksen merkitseminen oikeudenhaltijalle - suojattu nimi - rekisteristä poistettu yhtiö

Diaarinumero: 2018/13
Antopäivä: 5.11.2018

Päätös, josta valitetaan

Viestintäviraston päätös 5.12.2017 asiassa dnro 217/522/2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Oy Saaristomaailma - Skärgårdsvärlden Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja määrää verkkotunnuksen saaristomaailma.fi merkittäväksi sen käyttöön.

Perusteet

Valittaja on rekisteröinyt toiminimensä Oy Saaristomaailma - Skärgårdsvärlden Ab tasavertaisesti kaksikielisenä toiminimilain 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että kaupparekisteriin merkitty suomenkielinen toiminimi on Oy Saaristomaailma ja ruotsinkielinen toiminimi on Skärgårdsvärlden Ab. Kaupparekisteriviranomaisen kannan mukaan molemmat kieliversiot ja niiden yhdistelmät nauttivat toiminimisuojaa. Edellä todettu merkintätapa on ollut perinteinen ja erityisesti kaksikielisillä alueilla yleinen, eikä rinnakkaistoiminimen käyttäminen ole ainoa mahdollinen tapa merkitä useampikielisiä toiminimiä kaupparekisteriin. Verkkotunnus saaristomaailma.fi on täsmälleen sama kuin valittajan toiminimi Saaristomaailma ja on riittävää, että verkkotunnus vastaa toiminimen suomenkielistä muotoa.

Nimeä Saaristomaailma on myös käytetty 25 vuoden ajan ja se on erittäin ilmeisellä tavalla vakiintunut valittajan toiminimeksi. Viestintävirasto on voinut ilman erillistä selvitystäkin todeta rekisteristään, että nimeä on käytetty valittajan toiminimenä kaikessa verkkotoiminnassa koko fi-verkkotunnushistorian ajan.

Verkkotunnus saaristomaailma.fi vähintäänkin muistuttaa valittajan toiminimeä Oy Saaristomaailma - Skärgårdsvärlden Ab, ja verkkotunnus on hankittu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Verkkotunnus on jäänyt valittajalta virheellisesti uudistamatta. Verkkotunnuksen uusi haltija ei ole esittänyt mitään perusteita tai tarkoitusta toiminnalleen. Valittaja on käyttänyt mainittua toiminimeä 25 vuoden ajan toimintansa tunnuksena saavuttaen mainetta ja tunnettuutta, mistä verkkotunnuksen uusi haltija pyrkii ilmeisesti hyötymään. Uuden haltijan motiivina on ilmeisesti myös estää valittajaa saamasta verkkotunnusta takaisin itselleen ja siten vahingoittaa valittajaa.

Viestintäviraston lausunto

Viestintävirasto on esittänyt, että verkkotunnus saaristomaailma.fi ei ole vastannut valittajan kaupparekisteriin merkittyä toiminimeä Oy Saaristomaailma - Skärgårdsvärlden Ab. Laissa suojatulla nimellä on tarkoitettu täsmälleen toiminimen kaupparekisteriin merkittyä muotoa.

Nimen Saaristomaailma vakiintumisen osalta jo valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että vakiintumisen on Viestintäviraston tulkintakäytännön mukaan oltava kiistatonta. Vakiintumisen tulee olla niin ilmeistä, että ilman siitä esitettävää selvitystäkin Viestintävirasto voi todeta, että verkkotunnus on suojattu nimi. Muiden kuin poikkeuksellisen tunnettujen nimien vakiintumisen toteaminen edellyttäisi laajaa tunnusmerkkioikeudellista näytön arviointia, joka ei ole mahdollista hallinnollisessa verkkotunnusten poistamismenettelyssä.

Verkkotunnus saaristomaailma.fi on muistuttanut valittajan toiminimeä, mutta verkkotunnus voidaan poistaa tai merkitä suojatun nimen haltijan käyttöön tällä perusteella vain, jos verkkotunnus on merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Verkkotunnukset ovat vapaasti haettavissa. Verkkotunnuksen voimassaoloaika oli päättynyt, eikä valittaja ollut uusinut verkkotunnusta suoja-ajankaan puitteissa, jonka jälkeen verkkotunnuksen on merkinnyt toinen taho. Verkkotunnusta ei ole esitetyn selvityksen perusteella merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Vastaajan vastaus

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut siltä pyydetyn lausunnon.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille Viestintäviraston ja Patentti- ja rekisterihallituksen lausuntojen johdosta varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Valittajayhtiö Oy Saaristomaailma - Skärgårdsvärlden Ab on valituksessaan vedonnut vaatimuksensa perusteena ensinnäkin siihen, että vastaajan käyttöön merkitty verkkotunnus saaristomaailma.fi vastaa valittajayhtiön rekisteröidyn toiminimen suomenkielistä muotoa tai vähintäänkin muistuttaa tätä rekisteröityä toiminimeä. Valittajayhtiö on poistettu kaupparekisteristä 7.10.2018 eli sen jälkeen, kun asia on tullut vireille markkinaoikeudessa.

Asiassa sovellettavan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle tai 2 kohdan mukaan muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan mukaan suojatulla nimellä tarkoitetaan kyseisessä laissa muun ohella kaupparekisteriin merkittyä nimeä taikka toiminimilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä tai toissijaista tunnusta. Koska valittajayhtiö on poistettu kaupparekisteristä, sillä ei enää ole sanotussa lainkohdassa tarkoitettua kaupparekisteriin merkittyä nimeä. Valittajayhtiöllä ei näin ollen ole tältä osin myöskään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa ja 166 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettua suojattua nimeä eli oikeutta, jonka perusteella verkkotunnus saaristomaailma.fi voitaisiin lain 169 §:n 3 momentin mukaisesti merkitä valittajayhtiön käyttöön. Kun valittajayhtiön vaatimus ei tältä osin saata menestyä, asiassa ei ole tarpeen arvioida sitä, onko verkkotunnus saaristomaailma.fi sen merkitsemishetkellä 4.10.2016 lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdan vastaisesti vastannut tai 2 kohdan vastaisesti muistuttanut valittajayhtiöllä tällöin ollutta kaupparekisteriin merkittyä toiminimeä.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että nimeä Saaristomaailma on myös käytetty 25 vuoden ajan, ja se on vakiintunut valittajan toiminimeksi. Edellä todetuin tavoin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa ja 166 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettu suojattu nimi voi olla myös toiminimilaissa tarkoitettu vakiintunut nimi tai toissijainen tunnus.

Toiminimilain 2 §:n 3 momentin mukaan toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu. Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan lain 2 §:n 3 momentin säännöstä sovelletaan vastaavasti myös toissijaiseen tunnukseen.

Toiminimen väitetty pitkäaikainen käyttö ei sellaisenaan osoita toiminimen vakiintuneen toiminimilain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi toiminimen tai toissijaisen tunnuksen vakiintumisen tulisi olla siitä mahdollisesti esitettävän näytön perusteella sellaisella tavalla ilmeisen selvää, ettei sen toteaminen edellyttäisi Viestintävirastolta ja siten myöskään tässä valitusasiassa markkinaoikeudelta sen laatuista tunnusmerkkioikeudellista arviointia, joka on käsiteltävissä vain riita-asiassa. Kun valittajayhtiö ei ole esittänyt lainkaan näyttöä toiminimen tai toissijaisen tunnuksen vakiintumisesta, valittajayhtiöllä ei tältäkään osin ole katsottava olevan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa ja 166 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitettua suojattua nimeä eikä asiassa ole perusteita verkkotunnuksen saaristomaailma.fi merkitsemiselle valittajayhtiön käyttöön. Valitus tulee siten hylätä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Pekka Savola.


Viestintäviraston päätös


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 15.11.2018