MAO:536/18

Halikon Kumipalvelu Oy > X Oy

toiminimi - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Diaarinumero: 2017/446 ja 2017/488
Antopäivä: 25.10.2018

Kanne

Vaatimukset

Halikon Kumipalvelu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että X Oy:n toimesta tapahtunut kantajan asiakirjatodisteiden 1 ja 2 mukainen verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttö on loukannut Halikon Kumipalvelu Oy:n oikeutta toiminimeensä;

2. vahvistaa, että X Oy:n toimesta tapahtunut kantajan asiakirjatodisteiden 1 ja 2 mukainen verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttö on ollut hyvän liiketavan vastaista;

3. kieltää X Oy:tä 50.000 euron uhkasakon nojalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se käyttää verkkotunnusta kumipalvelu.fi kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevällä tai vastaavalla tavalla;

4. velvoittaa X Oy:n suorittamaan Halikon Kumipalvelu Oy:lle kohtuullisena hyvityksenä toiminimioikeuden loukkauksesta 25.000 euroa;

5. velvoittaa X Oy:n suorittamaan Halikon Kumipalvelu Oy:lle sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta menettelystä aiheutuneesta vahingosta 25.000 euroa;

6. velvoittaa X Oy:n korvaamaan Halikon Kumipalvelu Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 32.952,56 eurolla laillisine viivästyskorkoineen.

Perusteet

Asian tausta

Kantajan toiminimi Halikon Kumipalvelu Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 30.11.1998. Yhtiö tunnetaan vakiintuneesti nimellä Kumipalvelu.

Halikon Kumipalvelu Oy:ssä yrittäjänä toimiva KK on vuodesta 1987 harjoittanut vastaavaa toimintaa toiminimellä T:mi Halikon Kumipalvelu. Hän on myynyt kyseisen liiketoiminnan Halikon Kumipalvelu Oy:lle, joka on jatkanut toimintaa.

Vastaaja X Oy on rekisteröinyt 4.3.2015 verkkotunnuksen kumipalvelu.fi. Vastaaja on käyttänyt verkkotunnusta samalla toimialalla ja samalla maantieteellisellä toiminta-alueella kuin kantaja.

Kantajan kaupparekisteriin merkitty toimialakuvaus on seuraava: "Kuljetinhihnojen, teknisten kumituotteiden ja teollisuustarvikkeiden tuonti, vienti, valmistus, myynti ja asennus sekä liitos- ja korjauspalvelut. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistökauppaa."

Vastaaja on määritellyt oman toimintansa seuraavasti: "Tarjoamme laadukkaat kuljetin- ja kiilahihnat sekä kumi- ja muovituotteet teollisuuteen, maatalouteen sekä yksityiskäyttöön. Palvelemme kokonaisvaltaisesti kuljetinhihnoihin liittyvissä huolto-, mitoitus-, leikkuu- ja asennusasioissa."

Toiminimilain vastainen menettely

Vastaajan verkkotunnus kumipalvelu.fi on sekoitettavissa kantajan toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy ja siten loukkaa kantajan toiminimeä Halikon Kumipalvelu Oy.

Vastaaja käyttää verkkotunnusta kumipalvelu.fi kantajan toiminimeen sekoitettavalla tavalla muun muassa Facebook-sivuillaan sekä omilla verkkosivuillaan osoitteessa kumipalvelu.fi kantajan asiakirjatodisteiden 1 ja 2 mukaisella tavalla.

Kantajan toiminimellä on aikaprioriteetti vastaajan verkkotunnukseen nähden.

Sekoitettavuusarvioinnissa on annettava painoarvoa toiminimen iskuosalle, joka Halikon Kumipalvelu Oy:llä on Kumipalvelu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastainen menettely

Kantaja on ollut osapuolten toimialalla pitkäaikainen ja tunnettu toimija, joka on tunnettu vakiintuneesti lyhyemmin nimellä Kumipalvelu, jota käytetään muun ohella nimenä puhelimeen vastattaessa. Vakiintuminen perustuu siihen, että samalla toimialalla toimivat yritykset sekä kantajan asiakaskohderyhmä, johon kuuluvat tuotantokäytössä käytettävien kumituotteiden ostajat kuten maatalousyrittäjät, tuntevat kantajan nimellä Kumipalvelu.

Käyttäessään verkkotunnusta kumipalvelu.fi kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevällä tavalla vastaaja on hyödyntänyt sopimattomasti ja hyvän liiketavan vastaisesti kantajan tunnettuutta.

Vastaajan käyttäessä verkkotunnusta kumipalvelu.fi kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevällä tavalla kyseisillä verkkosivuilla vierailevat ovat erehtyneet luulemaan kyseessä olevan Halikon Kumipalvelu Oy:n verkkosivut. Mainituista todisteista ilmenevällä tavalla käytettynä verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttäminen johtaa siihen, että asiakkaat mieltävät kyseessä olevan Halikon Kumipalvelu Oy:n tarjoama palvelu, eikä X Oy:n tarjoama palvelu. Täten kyseinen toimintatapa on hyvän liiketavan vastaista.

Toiminnan sopimattomuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että vastaajan toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä toimiva X on työskennellyt kantajan palveluksessa useiden vuosien ajan. Työsuhde on irtisanottu väärinkäytösten johdosta. Työsuhteensa perusteella X on tiennyt, että Kumipalvelu lyhyessä muodossaan on vakiintunut kantajan nimeksi vuosikymmenten aikana niiden keskuudessa, joihin yhtiön toiminta on suuntautunut. On selvää, että kyseisen verkkotunnuksen valitsemisen ja sen toiminimenomaisen käytön tarkoituksena on ollut saada kantajan asiakkaat erehdyksessä johdettua vastaajayhtiön verkkosivuille.

Kantaja ja vastaaja kilpailevat samoista asiakkaista. Ne toimivat samalla maantieteellisellä alueella, kantajan toimiessa Halikossa ja vastaajan Forssassa. Tämä on omalta osaltaan johtanut siihen, että asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan X Oy:n kyseisillä verkkosivuilla tarjoamia palveluja Halikon Kumipalvelu Oy:n palveluiksi.

Vastaajan käytössä oleva verkkotunnus on häirinnyt etenkin kantajan uusasiakashankintaa, minkä lisäksi myös vanhojen asiakkaiden keskuudessa on aiheutunut toistuvasti sekaannusta kyseisten verkkosivujen kaupallisesta alkuperästä.

Verkkotunnuksella kumipalvelu.fi ei ole mitään liityntää vastaajan toiminimeen X Oy; sen sijaan sillä on olennainen liityntä kantajan toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy.

Käyttäessään verkkotunnusta kumipalvelu.fi edellä kuvatun mukaisesti vastaaja on norkkinut kantajan mainetta ja siten toiminut sopimattomasta menettelystä annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti. Vastaaja on lisäksi tällä toiminnallaan käyttänyt hyväksi kantajan goodwill-arvoa ja siten syyllistynyt hyvän liiketavan vastaiseen menettelyyn.

Kieltovaatimus

Vastaajan syyllistyttyä toiminimilain vastaiseen menettelyyn sitä on ensisijaisesti kiellettävä toiminimilain perusteella jatkamasta kyseistä menettelyä. Toiminimilain perusteella voidaan kieltää myös muun kuin rekisteröidyn toiminimen käyttö.

Vastaajan toiminta on kiellettyä myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella, ja toissijaisesti vastaajaa on kiellettävä jatkamasta kyseistä toimintaa mainitun lain perusteella.

Vaadittua vähäisemmän uhkasakon määrä ei olisi riittävä estääkseen vastaajan kielletyn toiminnan.

Korvausvaatimus toiminimilain perusteella

Verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttäminen kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevällä tavalla aiheuttaa Halikon Kumipalvelu Oy:lle huomattavaa vahinkoa. Vastaaja on velvoitettava suorittamaan loukkauksen johdosta hyvitystä. Vastaajan sivustoilla vierailevat asiakkaat ovat luulleet asioivansa Halikon Kumipalvelu Oy:n kanssa, vaikka todellisuudessa ne ovat asioineet vastaajan kanssa, ja näin ollen Halikon Kumipalvelu Oy on menettänyt liikevaihtoa ostojen suuntautuessa vastaajalle. Vastaajan toiminta on ollut edellä kuvatun mukaisesti tahallista.

Toiminimilain loukkauksen perusteella vaadittua 25.000 euron hyvitystä on pidettävä kohtuullisena. Kantaja jättää kohtuullisen hyvityksen määrän arvioinnin markkinaoikeuden harkintavaltaan.

Korvausvaatimus sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella vaadittu vahingonkorvaus 25.000 euroa perustuu siihen, että asiassa on painavia syitä määrätä korvaus kantajalle aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Vastaaja on toiminut asiassa tahallisesti ja aiheuttanut kantajalle taloudellista vahinkoa.

Kantajan liikevaihto on vuonna 2016 jäänyt 250.000 euroa budjetoitua alhaisemmaksi. Kyseisestä määrästä menetetty 20 prosentin käyttökate on määrältään 50.000 euroa, josta vähintään puolet on johtunut vastaajan toiminnan aiheuttamasta menetyksestä. Näin ollen vahingon määrä on 25.000 euroa.

Vastaus

Vaatimukset

X Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää asiassa esitetyt vaatimukset ja velvoittaa Halikon Kumipalvelu Oy:n korvaamaan X Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 19.659,40 eurolla täysimääräisesti laillisine viivästyskorkoineen.

Perusteet

Asian tausta

Vastaaja X Oy on rekisteröinyt verkkotunnuksen kumipalvelu.fi 4.3.2015. Vastaajalla on verkkosivut osoitteessa kumipalvelu.fi, ja mainittua verkkotunnusta on käytetty kyseisillä sivuilla sekä vastaajan Facebook-sivuilla.

Kantaja on esittänyt tammikuussa 2016 Viestintävirastolle vaatimuksen verkkotunnuksen kumipalvelu.fi peruuttamisesta. Viestintävirasto on hylännyt vaatimuksen lainvoimaisella päätöksellään.

Asiassa on riidatonta, että vastaaja toimii samalla toimialalla kuin kantaja. Osapuolet eivät kuitenkaan toimi samalla toimialueella, sillä vastaaja toimii Forssan seudulla ja kantaja Halikossa.

Toiminimilakiin perustuvat vaatimukset

Vastaaja ei ole käyttänyt verkkotunnusta kumipalvelu.fi toiminimilain vastaisesti, eikä vastaajan harjoittama käyttö ole toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy sekoitettavissa olevaa käyttöä.

Kantajalle ei ole vakiintunut oikeutta toiminimeen Kumipalvelu. Sana "kumipalvelu" on vastaajan toiminnan laatua sellaisenaan ilmaiseva termi. Kyseinen sana on vapaasti kaikkien käytettävissä. Sana "kumipalvelu" esiintyy useissa toiminimissä vastaajan asiakirjatodisteiden 4 ja 5 mukaisesti.

Toiminimilain 3 §:ssä on kielletty toiminimeen sekoitettavissa olevan toiminimen käyttö. Verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttäminen ei ole tällaista toiminimen käyttöä. Vaikka katsottaisiin, että kyseessä on toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy sekoitettavissa oleva käyttö, kantaja ei ole saattanut kärsiä kyseisen käytön johdosta vahinkoa.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvat vaatimukset

Vastaaja ei ole menetellyt sopimattomalla tavalla elinkeinotoiminnassa. Kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevä vastaajan verkkotunnuksen käyttö ei viittaa kantajaan eikä ole kantajaan sekoitettavissa, harhaanjohtavaa tai muutenkaan sopimatonta.

Verkkosivuilla on selvästi ilmaistu, että tarjottavat palvelut tuottaa X Oy, ja niillä on ilmaistu vastaajan osoite Forssassa. Samoin Facebook-sivut yhdistyvät selkeästi vastaajaan.

Vastaaja käyttää verkkotunnustaan verkkosivujensa osoitteena sekä palvelujensa ja toimintansa laatua kuvaavana terminä. Tällainen käyttö ei voi olla kantajan toiminimen tunnettuuden tai goodwill-arvon hyväksikäyttöä eikä norkkivaa. Vastaaja kiistää, että kantajan toiminimi tai sen osa olisi vakiintunut, nauttisi goodwill-arvoa tai olisi maineikas alalla. Sana "kumipalvelu" esiintyy useissa toiminimissä vastaajan asiakirjatodisteiden 4 ja 5 mukaisesti.

Asian arvioinnissa ei ole mitään merkitystä sillä, mikä on ollut X:n ja Halikon Kumipalvelu Oy:n välinen suhde. X on toiminut kumialalla koko työuransa, alkaen vuodesta 1972. Hän on ollut työsuhteessa Forssan Kumivaruste Oy:ssä vuoteen 1982 saakka, minkä jälkeen hän on toiminut omissa kumialan yrityksissään vuoteen 2000 asti. Tuolloin hän myi yrityksensä Kumitek Oy:n liiketoiminnan kantajayhtiölle ja siirtyi kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti työsuhteiseksi myyntipäälliköksi yritykseen. Tämän jälkeen hän siirtyi jälleen jatkamaan omaa kumialan liiketoimintaansa omassa yrityksessään X Oy:ssä. X:ää ei irtisanottu, vaan hän irtisanoutui itse, vaikka kantajayhtiö olisi halunnut hänen edelleen jatkavan työsuhteessa.

Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, toimivatko kantaja ja vastaaja samalla maantieteellisellä alueella.

Asian arvioinnissa ei ole myöskään merkitystä sillä, onko tunnus Kumipalvelu vakiintunut kantajalle. Vastaaja kiistää, että se olisi vakiintunut kantajalle. Kyseessä on yleissana, jonka tulee olla kaikkien alalla toimivien käytössä.

Kieltovaatimus

Vastaajan toiminta ei edellä esitetyillä perusteilla ole loukannut kantajan toiminimioikeuksia, joten ensisijaisesti toiminimilakiin perustuva kieltovaatimus on hylättävä.

Vastaajan toiminta ei edellä esitetyillä perusteilla ole ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista, joten myös toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuva kieltovaatimus on hylättävä.

Korvausvaatimus toiminimilain perusteella

Kantaja ei ole saattanut kärsiä vahinkoa siitä, että vastaaja on käyttänyt verkkotunnustaan elinkeinotoiminnassa. Näin ollen korvausvaatimukset on hylättävä. Esitetyt vaatimukset ovat perustelemattomia ja liian suuria. Vastaaja myöntää määrällisesti toiminimilakiin perustuvan hyvityksen osalta 800 euroa.

Korvausvaatimus sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella

Kantaja ei ole kärsinyt vahinkoa siitä, että vastaaja on käyttänyt verkkotunnustaan elinkeinotoiminnassa. Näin ollen vahingonkorvausvaatimukset on hylättävä. Esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia. Vaaditun korvauksen määrä on täysin yksilöimätön, toteennäyttämätön ja perusteeton. Asiassa eivät täyty vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaisen erittäin painavan syyn edellytykset. Vahingonkorvauksen laskemisen perusteena ei voida käyttää budjetoidun liikevaihdon vähentymistä eikä käyttökatteen määrää. Näistä ei myöskään ole esitetty mitään selvitystä. Mikäli vahingonkorvausta tuomittaisiin, sen perusteena voisi olla vain menetetty voitto.

Molemmat korvausvaatimukset perustuvat samaan tapahtumainkulkuun. Vastaajaa ei voida velvoittaa korvaamaan kantajan päällekkäisiä toiminimilakiin perustuvaa hyvitysvaatimusta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta.

Todistelu

Asiakirjatodisteet

Kantaja

1. Ote vastaajan Facebook-sivuilta
2. Ote vastaajan verkkosivuilta kumipalvelu.fi
3. Kantajan taloustiedot vuosilta 2013–2016

Vastaaja

1. Ote vastaajan verkkosivuilta kumipalvelu.fi
2. Ote Google-hausta hakusanalla "kumipalvelu"
3. Ote Yritysopas-palvelusta
4. Hakutulos YTJ-tietokannasta hakusanalla "kumipalvelu"
5. Hakutulos Luettelomedia.com-palvelusta hakusanalla "kumipalvelu"

Henkilötodistelu

Kantaja

1. SK, Halikon Kumipalvelu Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. KK, Halikon Kumipalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa
3. TK
4. JL
5. RT
6. TV

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja asian tausta

1. Asiassa on kysymys siitä, onko X Oy toiminut joko toiminimilain tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti käyttäessään kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevällä tavalla sille rekisteröityä verkkotunnusta kumipalvelu.fi verkkosivuillaan sekä Facebook-sivuillaan.

2. Asiassa esitetyn perusteella on riidatonta, että Halikon Kumipalvelu Oy on aiemmin esittänyt Viestintävirastossa vaatimuksen verkkotunnuksen kumipalvelu.fi peruuttamiseksi, mutta vaatimus on hylätty Viestintäviraston lainvoimaisella päätöksellä. Näin ollen asiassa on riidatonta, että X Oy:llä on sinänsä ollut oikeus verkkotunnukseen kumipalvelu.fi sekä oikeus käyttää kyseistä verkkotunnusta.

3. Asiassa on riidatonta, että asianosaiset toimivat samalla toimialalla ja että molemmat myyvät kumituotteita.

4. Asiassa on riidatonta, että X Oy on käyttänyt omilla verkkosivuillaan sekä Facebook-sivuillaan alla olevasta kuvasta ja kantajan asiakirjatodisteista 1 ja 2 ilmenevällä tavalla ilmaisua kumipalvelu.fi kirjoitettuna versaalein sinisestä taustasta selkeästi poikkeavalla keltaisella värillä kehystettynä. Kyseisen ilmaisun edessä on ollut myös versaalein valkoisella kirjoitettuna nimi X. Lisäksi ilmaisun alla on ollut teksti "Kumi- ja muovialan erikoistuotteet".


verkkotunnus kumipalvelu.fi (kuva)


5. Kantaja on esittänyt, että edellä kuvattu käyttö on ollut toiminimilain vastaista, sillä verkkotunnus kumipalvelu.fi on edellä kuvatulla tavalla käytettynä ollut sekoitettavissa kantajan toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy. Vastaaja on kiistänyt tämän.

6. Lisäksi edellä kuvattu käyttö on kantajan mukaan ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista, sillä se on ollut kantajan toiminimen mainetta ja tunnettuutta norkkivaa ja siten vastoin hyvää liiketapaa. Vastaaja on kiistänyt tämän.

Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat toiminimilain osalta

7. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan.

8. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Lain 5 §:ssä säädetään puolestaan, että toiminimien sekoitettavuuteen voidaan pääsääntöisesti vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

9. Toiminimilain esitöiden (HE 238/1978 vp s. 20) mukaan sekoitettavuus sinänsä on olemassa, milloin toiminimet ulkoisesti muistuttavat toisiaan. Esitöiden mukaan kysymys toiminimien samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta on ratkaistava ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Myös toiminimen osan samankaltaisuus, koskipa se sitten ulkonäköä, merkitystä tai ääntämistä saattaa aiheuttaa sekoitettavuuden. Esitöiden mukaan sekoitettavuutta arvosteltaessa on kuitenkin ennen muuta otettava huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat, kun niitä vertaillaan keskenään. Erityistä painoa on pantava toiminimen iskuosalle, kun taas toiminimen epäolennaisilla aineksilla, kuten toiminnan laatua tai toiminta-aluetta määrittelevillä lisäyksillä samoin kuin yhteisömuotoa osoittavalla toiminimen osalla ei ole sekoitettavuusarviointia suoritettaessa ratkaisevaa merkitystä. Sana tai sanayhdistelmä, joka muutoin olisi varsin jokapäiväinen, saattaa muodostua toiminimen iskuosaksi, jos se käytännössä saa tietyn, määrättyyn yritykseen tai toimintaan kohdistuvan merkityksen. Tällöin on sekoitettavuutta kuitenkin arvosteltava lievemmän mittapuun mukaan kuin silloin, kun kysymyksessä on voimakkaasti omintakeinen iskuosa.

10. Toiminimilain 8 §:n mukaan toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys. Toiminimen yksilöivyyttä arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Toiminimeä, joka ilmaisee vain toiminnan laadun taikka tarjottavan tavaran tai palvelun yleisen nimityksen tahi yksistään sisältää yleisesti käytetyn paikannimen tai muun sellaisen nimen, voidaan pitää yksilöivänä ainoastaan, milloin se on vakiintunut. Yksilöivyyttä lisääväksi tekijäksi ei ole katsottava sellaista toiminimen osaa, joka ilmaisee ainoastaan yritysmuodon.

11. Toiminimilain esitöiden (HE 238/1978 vp s. 23 ja 24) mukaan yksilöivyyteen kuuluu se, että toiminimellä on erottuvuutta. Jos toiminimeä ei voida erottaa muista toiminimistä, sille ei voida antaa toiminimisuojaa. Esitöiden mukaan yksilöivyysvaatimus koskee myös vakiinnutettavia ja käyttöönotettavia toiminimiä. Vielä esitöissä todetaan, että arvosteltaessa toiminimen yksilöivyyttä on huomiota kiinnitettävä kaikkiin ilmeneviin asianhaaroihin. Tällaisina asianhaaroina voidaan mainita aika, jonka toiminimi on ollut tosiasiallisessa käytössä tai jolloin rekisteröintiä koskeva hakemus on saapunut rekisteriviranomaiselle, sekä käytön laajuus. Jos toiminimeä, joka muodostuu sanoista, jotka ovat hyvin vähän omintakeisia, on käytetty suhteellisen kauan tai laajalti, tämä käyttö voi antaa aiheen olettaa toiminimen omaavan riittävän yksilöivyyden. Suojan saaminen ei välttämättä edellytä vakiintumista. Selvää on kuitenkin, että toiminimen tosiasiallisen käytön laajuudelle asetettavat vaatimukset ovat ankarat nimen muodostuessa tavanomaisista selostavista sanoista. Yksilöivyysvaatimusta voidaan perustella paitsi elinkeinonharjoittajan tarpeella pystyä toiminimen avulla yksilöimään yrityksensä myös sillä, että yhdelle elinkeinonharjoittajalle ei tule antaa yksinoikeutta joihinkin yleisessä käytössä oleviin sanoihin. Toiminimi ei tämän vuoksi ole yksilöivä, jos se on pelkästään kuvaileva. Yleinen toiminnan laatua koskeva maininta taikka tavaroiden tai palvelujen nimityksen sisältävä ilmaisu ei 8 §:n mukaan sellaisenaan kelpaa toiminimeksi. Näin ollen toiminimeksi ei voida hyväksyä esimerkiksi seuraavanlaisia nimityksiä: "Tekstiili", "Matkapalvelu". Vielä esitöissä todetaan kuitenkin, että jos kuvaileva toiminimi on vakiintunut, kysymyksessä oleva sana tai nimi on voinut saada alkuperäisen merkityksen ohella toissijaisen merkityksen toiminimen haltijan yrityksen tunnuksena.

12. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 1985 II 145 arvioinut kahden autokauppaa harjoittaneen yhtiön toiminimien sekoitettavuutta. Kyseisessä ennakkopäätöksessä korkein oikeus totesi, ettei yksinoikeus, joka seuraa toiminimen merkitsemisestä kaupparekisteriin, estänyt muita yrittäjiä käyttämästä kielen tavallisia ilmaisukeinoja. Korkeimman oikeuden mukaan sanat "Kehätie" ja "auto" sisältyivät yleiskieleen. Ne kuvasivat paikkaa ja tuotetta ja olivat sen vuoksi tyypiltään sellaisia sanoja, jotka usein otetaan toiminimen osaksi. Lisäksi korkein oikeus totesi, että autoalalla myytävät tuotteet olivat kalliita merkkitavaroita, joita ei ostettu mielijohteesta. Niin ollen ei vaadittu kovin merkittävää erottavaa osaa, jotta toiminimet käytännössä erottuisivat toisistaan. Mainituilla perusteilla korkein oikeus katsoi, että toiminimet Kehätien Autotalo Oy ja Kehätien Autovalinta Oy erosivat siten, että ne saattoivat olla rinnan käytössä olematta toiminimilain 3 §:ssä tarkoitetussa mielessä toisiinsa sekoitettavia.

13. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 1992:183 on puolestaan todettu, että pääasiassa liiketoiminnan laatua kuvaavan yleisluonteisen ilmaisun vakiinnuttaminen ei tuota sellaista yksinoikeutta, että sen perusteella voitaisiin kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa ilmaisua osana rekisteröityä toiminimeään, jos toiminimet muutoin eroavat toisistaan.

14. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 1998:154 todennut, ettei toiminnan laatua kuvailevan toiminimen rekisteröinti tuota sellaista yksinoikeutta, että sen perusteella voitaisiin kieltää toista elinkeinonharjoittajaa kuvaamasta tarjoamaansa palvelua käyttäen kyseistä palvelumuodon ilmausta, jos palvelujen tarjoajan oma toiminimi ilmenee asiayhteydestä sillä tavoin selkeästi, ettei toiminimien sekaantumisen vaaraa ole eikä ilmausta käsitetä palvelujen tarjoajan toiminimeksi tai osaksikaan siitä.

15. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on lisäksi todettu, että deskriptiivisillä eli kuvailevilla toiminimillä tuomioistuinkäytännön mukaan on monesti suppea suoja ja että sama koskee myös monia arkipäiväisiä sanoja, joita ei voida kuitenkaan pitää deskriptiivisinä (ks. Castrén, Martti: Toiminimi, 2008, s. 101). Vielä oikeuskirjallisuudessa on todettu, että mikäli keskenään vertailtavat toiminimet olennaisilta osin tai kokonaan koostuvat heikon erottamiskyvyn omaavista arkipäiväisistä sanoista tai sanayhdistelmistä, on arvioinnissa monesti käytettävä lievempää mittapuuta kuin muulloin (ks. mainittu teos s. 94). Kuitenkin sana tai sanayhdistelmä, joka muutoin olisi varsin jokapäiväinen, saattaa muodostua toiminimen iskuosaksi, jos se saa käytössä tiettyyn määrättyyn yritykseen tai toimintaan viittaavan toissijaisen merkityksen (ks. mainittu teos s. 94).

16. Vastaavasti Ruotsin toiminimilain niiden säännösten osalta, joiden nyt kysymyksessä olevilta osin voidaan katsoa vastaavan Suomen toiminimilain säännöksiä, Ruotsin korkein oikeus on todennut ratkaisussaan (NJA 1999 s. 3), jossa on arvioitu sanan "vakuumplast" sisältäneen toiminimen suoja-alaa, että sana "vakuumplast" kuului sellaisiin kuvaileviin sanoihin, jotka saivat melko heikkoa suojaa. Mainitussa ratkaisussaan Ruotsin korkein oikeus on edelleen todennut, että kuvailevaa nimitystä saattoi käyttää myös toinen elinkeinonharjoittaja, jos toiminimessä oli jotain muuta, joka selvästi erotti sen aiemmin rekisteröidystä toiminimestä.

Asian arviointi toiminimilakiin perustuvan vahvistamisvaatimuksen osalta

17. Halikon Kumipalvelu Oy on esittänyt, että X Oy on toiminut toiminimilain vastaisesti käyttäessään verkkotunnusta kumipalvelu.fi kantajan toiminimeen sekoitettavalla tavalla kantajan asiakirjatodisteiden 1 ja 2 mukaisesti. Kantajan mukaan verkkotunnusta on käytetty toiminimenomaisesti.

18. X Oy on kiistänyt toimineensa toiminimilain vastaisesti. Se on esittänyt, että verkkotunnus kumipalvelu.fi ei ole ollut sekoitettavissa toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy, sillä sana "kumipalvelu" on yleiskielen sana, joka kuvaa tietynlaista toimintaa, ja näin ollen kantajan toiminimi saa hyvin kapeaa suojaa. Sana "kumipalvelu" kuvaa vastaajan mukaan sen toimintaa. Lisäksi vastaaja on esittänyt, että verkkotunnuksen käyttäminen ei voi olla toiminimilaissa kiellettyä toiminimen käyttämistä, eikä kantaja ole saattanut kärsiä vahinkoa verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttämisestä.

19. Kuten edellä oikeudellisen arvioinnin lähtökohdissa toiminimilain osalta on todettu, toiminimen saaman suojan laajuus riippuu muun muassa toiminimen kuvailevuudesta. Heikoista ja kuvailevista elementeistä muodostuva toiminimi saa kapeampaa suojaa kuin vahvoista ja omintakeisista elementeistä muodostuva toiminimi. Ainoastaan kuvailevasta elementistä muodostuva toiminimi ei lähtökohtaisesti ole yksilöivä eikä saa toiminimisuojaa. Tällainen kuvaileva toiminimikin voi kuitenkin saada toiminimisuojaa, mikäli se on vakiintunut.

20. Halikon Kumipalvelu Oy:n toiminimi koostuu paikannimestä, johon ei voi saada yksinoikeutta, sekä yhdyssanasta, joka muodostuu yleiskielen sanasta "kumi" ja siihen liitetystä yleiskielen sanasta "palvelu". Esimerkiksi Kielitoimiston sanakirja ei tunnista yhdyssanaa "kumipalvelu" yleiskielen sanaksi. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että sanan "palvelu" lisääminen lähes mihin tahansa yleissanaan antaa kuvan, että kyseessä on kyseisen yleissanan mukaiseen tuotteeseen liittyvä palvelu. Kyseinen sanakirja tunnistaa useita kymmeniä eri palveluja, mutta ei esimerkiksi sanaa "lakipalvelu". Pelkästään sanan puuttuminen kyseisestä sanakirjasta ei siten yksinään osoita, että kyseessä ei olisi yleiskielen sanaksi ymmärrettävä kokonaisuus, jos palvelun määrittävä sana on yleiskielen sana.

21. Kantajayrityksen perustaja KK on kertonut häntä kuultaessa, että valitessaan nimeä Halikon Kumipalvelu toiminimelleen sen aloittaessa toimintaansa nimi tuntui hyvältä, koska "kumi" viittaa toimialaan ja he palvelevat asiakkaitaan, joten nimi kuvasti heidän toimintaansa.

22. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajan asiakirjatodisteen 4, joka on ote virallisesta YTJ-tietopalvelusta, mukaan Suomessa on ollut kaupparekisteriin merkittynä viisi eri toiminimeä, jotka sisältävät osan Kumipalvelu. Se, että useat yritykset ovat käyttäneet nimitystä Kumipalvelu toiminimessään, johtaa oletukseen, että kyseinen nimitys kuvaa niiden toimintaa.

23. Kantajan todistajana kuultu kumialalla pitkään toiminut JL on vielä kertonut, että hänen näkemyksensä mukaan sana "kumipalvelu" on yleisempi nimitys eikä viittaa tiettyyn yritykseen.

24. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että sana "kumipalvelu" on kuvaileva yleiskielen sana, eikä se yksinään ole yksilöivä toiminimenä. Siten se ei lähtökohtaisesti saa toiminimisuojaa yksinään. Esitetyillä perusteilla markkinaoikeus myös katsoo, että toiminimi Halikon Kumipalvelu Oy ei ole erityisen omintakeinen. Kokonaisuutta voidaan pitää hyvin kuvailevana sen kertoessa, että kyseessä on Halikossa toimiva kumialan palveluja tarjoava yritys. Näin ollen kyseinen toiminimi saa edellä kuvattujen oikeusohjeiden perusteella hyvin kapeaa suojaa.

25. Kantaja on kuitenkin esittänyt, että toiminimen Halikon Kumipalvelu Oy toinen osa Kumipalvelu on vakiintunut sille. Näin ollen asiassa on vielä arvioitava, saisiko kantajan toiminimi tai sen osa Kumipalvelu vahvempaa suojaa vakiintumisen perusteella.

26. Kantajan edustajat toimitusjohtaja SK ja hallituksen puheenjohtaja KK ovat kertoneet, että yhtiössä vastataan puhelimeen sanomalla Kumipalvelu sekä oma nimi. He ovat kertoneet, että asiakkaat tuntevat heidät pelkästään nimellä Kumipalvelu. Markkinaoikeus katsoo, että nimen käyttäminen yhtiön sisäisesti ei osoita vakiintumista. Asiakkaiden kertomusten osalta kantaja on kuullut asiassa neljää todistajaa.

27. Todistaja TK on kertonut etsineensä yhtiötä nimellä "Halikon Kumipalvelu" ja että tämä nimi oli jäänyt hänen mieleensä. Hän ei kertonut mitään nimen vakiintumisesta tai sen tunnettuisuudesta.

28. Todistaja JL on kertonut, että hän ei tiedä, kuinka tunnettu Halikon Kumipalvelu Oy on alalla, mutta että se on jonkun verran tunnettu. Edellä todetusti hän on kertonut, että sana "kumipalvelu" on yleinen nimitys eikä viittaa tiettyyn yritykseen.

29. Todistaja RT on kertonut, että Halikon Kumipalvelu Oy on yksi tunnetuimpia yrityksiä alalla ja että asiakkaat tuntevat sen nimellä Kumipalvelu. Hän on kertonut itse käyttävänsä yrityksestä nimeä Halikon Kumipalvelu.

30. Todistaja TV on kertonut, että Halikon Kumipalvelu Oy on hyvin tunnettu kumihihna ja -levy puolella. Hän on kertonut, että hän toimii yhdeksän hengen yrityksessä Joensuussa ja että heidän yrityksessään kantaja tunnetaan nimellä Kumipalvelu. Hän ei osannut kertoa nimen Kumipalvelu käytöstä laajemmin. Hänen mukaansa nimi Kumipalvelu viittaa vain Halikon Kumipalvelu Oy:hyn.

31. Markkinaoikeus toteaa kantajalla olevan todistustaakka siltä osin, että sen toiminimen osa Kumipalvelu olisi vakiintunut kantajan toiminimeksi. Markkinaoikeus katsoo, että pelkästään todistajina kuultujen RT:n, joka kertoi itse käyttävänsä kantajasta nimeä Halikon Kumipalvelu, ja TV:n, joka edusti yhtä yhdeksän hengen yritystä, kertomukset eivät riitä osoittamaan, että Halikon Kumipalvelu Oy tunnettaisiin laajemminkin nimellä Kumipalvelu tai että tunnus Kumipalvelu olisi vakiintunut Halikon Kumipalvelu Oy:n toiminimeksi.

32. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kantaja ei ole osoittanut, että sen toiminimi saisi laajempaa suojaa sillä perusteella, että tunnus Kumipalvelu olisi vakiintunut kantajan toiminimeksi tai muuksi tunnukseksi. Asiaa ei siten ole tällä perusteella syytä arvioida toisin kuin edellä perustelukappaleessa 24 on todettu.

33. Sekoitettavuutta arvioitaessa markkinaoikeus ottaa vielä huomioon, että korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 1998:154 mukaan kuvailevan toiminimen rekisteröinti ei anna oikeutta kieltää toimintaa kuvailevan tunnuksen käyttöä tilanteessa, jossa palvelujen tarjoajan oma toiminimi ilmenee asiayhteydestä sillä tavoin selkeästi, ettei toiminimien sekaantumisen vaaraa ole, eikä ilmausta käsitetä palvelujen tarjoajan toiminimeksi tai osaksikaan sitä. Markkinaoikeus katsoo, että kantajan asiakirjatodisteissa 1 ja 2 on selkeästi esitetty vastaajan toiminimen dominantti "X", eikä asiassa ole esitetty mitään todistelua siitä, että ilmauksen kumipalvelu.fi käyttö kantajan asiakirjatodisteissa 1 tai 2 olisi aiheuttanut sekaantumisen vaaraa taikka että joku taho olisi ymmärtänyt sen vastaajan toiminimeksi taikka osaksikaan sitä.

34. Toiminimi Halikon Kumipalvelu Oy saa edellä esitetyillä perusteilla hyvin kapeaa suojaa, eikä asiassa ole näytetty, että tämä suoja olisi arvioitava vahvemmaksi vakiintumisen perusteella. Markkinaoikeus katsoo, että vaikka nyt kysymyksessä olevan verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käytön katsottaisiin olevan toiminimilain 3 §:n tarkoittamaa toiminimen käyttöä, ei kyseinen käyttö kuitenkaan ole sekoitettavissa kantajan kapeaa toiminimisuojaa saavaan toiminimeen Halikon Kumipalvelu Oy. Näin ollen asiassa ei jo tällä perusteella ole edellytyksiä vahvistaa, että vastaajan toimesta tapahtunut verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttö olisi sekoitettavissa kantajan toiminimeen.

Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain osalta

35. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

36. Kuten sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöissä (HE 114/1978 vp s. 11) on todettu, Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussäännöistä (ICC-säännöt) voidaan saada johtoa sen arvioimiseksi, onko menettely ollut hyvän liiketavan vastaista. ICC-säännöt sisältävät säännöksen toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäytöstä eli norkkimisesta. ICC-sääntöjen 15 artiklan mukaan markkinoinnissa ei tule oikeudetta käyttää toisen yrityksen tai muun yhteisön nimeä, lyhennettä, logoa, tavaramerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä. Markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).

37. Oikeuskäytännössä on katsottu, että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain yleislausekkeen vastaista on toisen maineen ja tunnettuuden oikeudeton hyväksikäyttäminen eli norkkiminen. Maineen norkkimisen osalta oikeuskäytännössä on katsottu, että se jo luonteensa puolesta edellyttää, että sen elinkeinonharjoittajan, jonka väitetään oikeudettomasti käyttäneen hyväksi toisen elinkeinonharjoittajan mainetta, menettely on luonut mielleyhtymän kyseiseen toiseen elinkeinonharjoittajaan ja että ensiksi mainittu elinkeinonharjoittaja pyrkii näin hyötymään kyseisen toisen elinkeinonharjoittajan maineesta. Edelleen on katsottu maineen norkkimisen edellyttävän, että sen, mitä väitetään käytetyn hyväksi, tulee olla markkinoilla tunnettu ja omata myös mainetta. Jos nämä edellytykset täyttyvät, kysymyksessä voi olla sopimattomana pidettävä norkkiminen, joka ei sinänsä edellytä, että menettelystä aiheutuu sekaannuksen vaaraa kaupallisesta alkuperästä.

Asian arviointi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvan vahvistamisvaatimuksen osalta

38. Halikon Kumipalvelu Oy on esittänyt, että X Oy on toiminut hyvän liiketavan vastaisesti norkkimalla Halikon Kumipalvelu Oy:n mainetta ja tunnettuutta käyttäessään verkkotunnusta kumipalvelu.fi kantajan asiakirjatodisteiden 1 ja 2 mukaisella tavalla.

39. Edellä kuvatusti norkkimisesta voi olla kysymys vain tilanteessa, jossa se, mitä väitetään käytetyn hyväksi, on markkinoilla tunnettu ja omaa mainetta. Lisäksi menettelyn tulee luoda mielleyhtymä norkinnan kohteeseen. Todistustaakka näistä kysymyksistä on norkkimisväitteen esittävällä taholla.

40. Todistajat ovat edellä perustelukappaleiden 27–30 mukaisesti kertoneet Halikon Kumipalvelu Oy:n omaamasta maineesta ja tunnettuudesta. Todistajat RT ja TV ovat kertoneet, että Halikon Kumipalvelu Oy omaa alallaan tunnettuutta. Markkinaoikeudella ei ole syytä epäillä todistajien kertomusten oikeellisuutta, mutta markkinaoikeus katsoo, että kahden Halikon Kumipalvelu Oy:n yhteistyökumppanin edustajan kertomuksen perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöstä siitä, että Halikon Kumipalvelu Oy omaisi norkkimisen yhtenä edellytyksenä pidettävää tunnettuutta ja mainetta. Markkinaoikeus on tässä arvioinnissa ottanut myös huomioon, että muut todistajat eivät ole kertoneet asiasta täysin samalla tavoin.

41. Asiassa ei siten ole näytetty, että Halikon Kumipalvelu Oy:llä taikka tunnuksella Kumipalvelu siihen viittaavana tunnuksena olisi markkinoilla tunnettuutta ja mainetta.

42. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttäminen vastaajan verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla olisi aiheuttanut mielleyhtymän kantajayhtiöön tai sen tunnuksiin. Markkinaoikeus toteaa, että ainoa todistaja, joka esitti erehtyneensä ottamaan yhteyttä vastaajaan, kun hänen oli tarkoitus ottaa yhteyttä kantajaan, oli todistaja TK, joka ei ollut edes käynyt vastaajan verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla tuossa vaiheessa. Hänen kertomuksestaan ei siten voida tehdä päätelmää siitä, että verkkotunnuksen kumipalvelu.fi käyttäminen vastaajan verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla olisi luonut mielleyhtymän kantajaan.

43. Kantaja on perustellut väitettään norkkimisesta myös vastaajayhtiön yrittäjän X:n ja kantajayhtiön aiemmalla historialla eli sillä, että X on ollut kantajayhtiön palveluksessa. Kantajayhtiön hallituksen puheenjohtaja KK on kertonut, että vastaajayhtiön yrittäjä X on toiminut neljä vuotta marraskuusta 2000 vuoden 2004 loppuun kantajayhtiön palveluksessa ja että hänet on tuolloin erotettu väärinkäytösten vuoksi. Vastaaja on kiistänyt erottamisen.

44. Markkinaoikeus toteaa, että tilanteessa, jossa henkilö on siirtynyt yhdestä yrityksestä toiseen ja ryhtynyt toisessa yrityksessä käyttämään tunnusta, joka muistuttaa ensimmäisen yrityksen tunnusta, on olemassa yleiseen elämänkokemukseen perustuen muita tilanteita suurempi todennäköisyys siihen, että tuossa tilanteessa yritetään luoda mielikuvaa aiempaan yritykseen. Nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa vastaajayhtiön yrittäjä on aiemmin ollut kantajayhtiön palveluksessa mutta lopettanut siellä KK:n kertoman mukaan jo vuonna 2004. Verkkotunnus on rekisteröity vasta vuonna 2015. Ottaen huomioon kuluneen ajan markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole mitään erityisiä syitä olettaa, että asiassa olisi yritetty luoda mielleyhtymää kantajayhtiöön.

45. Edellä esitetyillä perusteilla asiassa ei ole perusteita katsoa, että X Oy olisi menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti käyttäessään verkkotunnusta kumipalvelu.fi omilla verkkosivuillaan ja Facebook-sivuillaan. Näin ollen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuva vahvistamisvaatimus on hylättävä.

Kielto- ja korvausvaatimukset

46. Koska sekä toiminimilakiin että sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvat vahvistamisvaatimukset hylätään, asiassa ei ole perusteita määrätä vaadittua kieltoa taikka tuomita vaadittuja korvauksia. Nämäkin vaatimukset on siten hylättävä.

Johtopäätös

47. Edellä esitetyillä perusteilla kanne on kokonaisuudessaan hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

48. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

49. Kantajan vaatimukset hylätään kokonaisuudessaan, joten kantaja on velvollinen korvaamaan X Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

50. X Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Halikon Kumipalvelu Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 19.659,40 eurolla viivästyskorkoineen.

51. Halikon Kumipalvelu Oy on paljoksunut vastaajan asiamiehen tuntipalkkiota 300 euroa ylittävältä osin. Vastaajan asiamiehen tuntipalkkio on esitetyn laskun mukaan ollut 320 euroa. Markkinaoikeus katsoo, että asiamiehen tuntipalkkiota 320 euroa ei voida pitää kohtuuttomana pääkaupunkiseudulla toimivalle vastaavantyyppisiä asioita hoitavalle asianajajalle. Markkinaoikeus katsoo siten, että asiassa ei ole perusteita kohtuullistaa oikeudenkäyntikuluja esitetyllä perusteella.

52. Halikon Kumipalvelu Oy on näin ollen velvoitettava korvaamaan X Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä. Halikon Kumipalvelu Oy saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Halikon Kumipalvelu Oy:n korvaamaan X Oy:n oikeudenkäyntikulut 19.659,40 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 27.12.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 1.11.2018