MAO:539/18

Framery Oy > Wallenium Oü

turvaamistoimi - mallioikeus

Diaarinumero: 2018/333
Antopäivä: 25.10.2018

Hakemus

Vaatimukset

Framery Oy on vaatinut, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla

1) kieltää 50.000 euron sakon uhalla Wallenium Oü:ia käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan tai varastoimasta Suomessa Silen/Chatbox Modular Concept -merkkisiä neuvottelutiloja;

2) kieltää 50.000 euron sakon uhalla Wallenium Oü:ia käyttämästä, tarjoamasta, markkinoimasta, myymästä, tuomasta maahan tai varastoimasta Suomessa Silen/Chatbox Modular Concept -merkkisiä puhelinkoppeja.

Perusteet

Edellytykset oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun niin sanotun yleisluonteisen turvaamistoimen määräämiselle ovat käsillä.

Vaade-edellytys

Framery Oy:llä (jäljempänä myös hakija) on rekisteröidyt yhteisömallit numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002.

Wallenium Oü (jäljempänä myös vastapuoli) on markkinoinut Silen- ja Chatbox Modular Concept –nimillä neuvottelutiloja ja puhelinkoppeja.

Wallenium Oü:n Silen- ja Chatbox Modular Concept -nimillä markkinoimat neuvottelutilat ja puhelinkopit kuuluvat hakijan rekisteröityjen yhteisömallien numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002 suojan piiriin. Wallenium Oü siten loukkaa sanottuja yhteisömalleja. Turvaamistoimen myöntämisen yhtenä edellytyksenä oleva niin sanottu vaade-edellytys siten täyttyy.

Vastapuoli on viitannut mallirekisteröinteihin, jotka ovat ajalta ennen hakijan yhteisömalleja. Sanotun kaltaisten mallin yksilöllisen luonteen puuttumiseen liittyvien väitteiden on lähtökohtaisesti katsottava kuuluvan itse mahdolliseen mallin mitättömäksi julistamista koskevaan pääasiaprosessiin. Joka tapauksessa ottaen huomioon erot edellä mainittujen mallien välillä asiantunteva käyttäjä saa erilaisen yleisvaikutelman aikaisemmista mallirekisteröinneistä hakijan mallirekisteröinteihin verrattuna. Hakijan yhteisömalleja on siten pidettävä yksilöllisinä.

Asiantunteva käyttäjä ei sen sijaan saa yhteisömalleista numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002 sekä vastapuolen Silen- ja Chatbox Modular Concept -nimillä markkinoiduista neuvottelutilasta ja puhelinkopista toisiinsa nähden erilaista yleisvaikutelmaa.

Yhteisömallien numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002 antamaa yleisvaikutelmaa hallitsee erityisesti se, että kopin etu- ja takaseinä ovat lasia. Tämä piirre on toistettu identtisenä vastapuolen Silen- ja Chatbox Modular Concept -nimillä markkinoiduissa neuvottelutilassa ja puhelinkopissa. Vastapuolen neuvottelutilassa ja vastaavasti puhelinkopissa on myös samanlaiset, huomiota herättävät pyöristetyt yläkulmat kuin hakijan yhteisömalleissa. Hakijan yhteisömalleissa yhtäältä sekä vastapuolen neuvottelutilassa ja puhelinkopissa toisaalta on samat tai hyvin samanlaiset mittasuhteet. Myös niiden etuseinien rakenne on hyvin samanlainen. Sekä hakijan yhteisömalleissa että vastapuolen neuvottelutilassa ja puhelinkopissa on lisäksi hyvin samanlaiset, paksut kehykset, ja lasiovissa on samanlaiset raamit. Edelleen hakijan yhteisömallin numero 003305994-0001 ja vastapuolen neuvottelutilan osalta etuseinän lasipaneelien ja ovien mitat suhteessa etuseinän koko pinta-alaan ovat molemmissa samankaltaiset.

Erityisesti hakijan yhteisömallien etu- ja takaseinän lasista rakennetta on pidettävä merkittävänä innovaationa, jota ei vastaavissa tuotteissa ollut tunnettu mallien julkaisuajankohtana. Hakijan yhteisömallien sekä vastapuolen neuvottelutilan ja puhelinkopin väliset erot ovat hyvin vähäisiä ja koskevat ainoastaan epäolennaisia yksityiskohtia, joihin asiantunteva käyttäjä ei kiinnitä huomiota.

Sen sijaan asiantunteva käyttäjä kiinnittää enemmän huomiota hakijan yhteisömallien ja vastapuolen tuotteiden yleisvaikutelmaa hallitseviin samanlaisiin, pyöreisiin yläkulmiin kuin vastapuolen tuotteiden kulmikkaisiin alakulmiin.

Hakijan yhteisömallien tuottaman suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että nyt kysymys on akustisen neuvottelutilan ja puhelinkopin malleista, joiden luojalla on ollut huomattava vapaus ja joiden luomistyötä ei ole rajoittanut mallien käyttötarkoitus. Tällaisten mallien on katsottava omaavan alaltaan laajan suojan, jolloin vähäiset erot mallien yksityiskohdissa eivät riitä poistamaan kahden mallin välistä samanlaista yleisvaikutelmaa. Käytännössä ainoat muotoon liittyvät tekniset rajoitteet ovat, että tilassa tulee olla katto ja seinät. Hakijan yhteisömalleihin sisältyvät uudet ja yksilölliset ratkaisut, erityisesti lasiset etu- ja takaseinät sekä kulmien pyöreä muoto, ovat olleet vapaan ja luovan suunnittelutyön tuloksia, eikä vastapuolella ole ollut mitään tarvetta jäljitellä niitä omien tuotteidensa suunnittelussa. Näitä piirteitä ei ole pidettävä yksinomaan teknisinä piirteinä vaan pikemminkin estetiikan sanelemina piirteinä

Vaaraedellytys

Turvaamistoimen myöntämisen yhtenä edellytyksenä olevan niin sanotun vaaraedellytyksen on katsottava olevan käsillä.

Mikäli turvaamistoimea ei myönnetä, on olemassa vaara siitä, että vastapuoli loukkaa hakijalle kuuluvaa oikeutta myymällä yleisvaikutelmaltaan hyvin samanlaisia puhelinkoppeja ja neuvottelutiloja Suomessa.

Haittavertailu

Edellytykset turvaamistoimen määräämiselle myös niin sanotun haittavertailun näkökulmasta ovat olemassa.

Turvaamistoimen myöntämättä jättämisestä aiheutuisi hakijalle haittaa yhteisömallien loukkaamisesta aiheutuvan vahingon muodossa. Turvaamistoimen myöntämättä jättäminen voisi johtaa myös hakijan markkinaosuuden menettämiseen, myynnin sekä katteen alenemiseen sekä hakijan tuotteille ja brändille aiheutuviin goodwill-vahinkoihin, jotka voivat olla pitkäaikaisia tai jopa pysyviä.

Turvaamistoimen myöntämisestä ei toisaalta aiheutuisi mainittavaa haittaa vastapuolelle. Vastapuolen kotipaikka on Viro, joihin sen varastojen ja liiketoiminnan voidaan myös olettaa enimmäkseen sijoittuvan. Tämän johdosta turvaamistoimi, joka rajoittuu Suomeen, ei olennaisesti haittaisi vastapuolen liiketoimintaa. Lisäksi akustisiin puhelinkoppeihin ja neuvottelutiloihin liittyvä liiketoiminta on vastapuolelle vain vähämerkityksellisessä asemassa. Lisäksi mikäli turvaamistoimi myönnettäisiin, hakijan tulisi asettaa vakuus ja se joutuisi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n nojalla korvaamaan tarpeettomasti hankitusta turvaamistoimesta tai sen täytäntöönpanosta vastapuolelle aiheutuneet vahingot ja kulut.

Vastaus

Vaatimukset

Wallenium Oü on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen. Toissijaisesti Wallenium Oü on vaatinut, että markkinaoikeus lykkää turvaamistoimiasian käsittelyä siihen saakka, kunnes hakijan rekisteröityjen yhteisömallien mitättömäksi julistamista koskevat asiat on lainvoimaisesti ratkaistu Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa.

Lisäksi Wallenium Oü on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Framery Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Turvaamistoimen myöntämiselle ei ole perusteita.

Vaade-edellytys

Turvaamistoimen myöntämisen yhtenä edellytyksenä oleva niin sanottu vaade-edellytys ei täyty.

Hakija on sinänsä rekisteröityjen yhteisömallien numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002 haltija.

Edellä mainituilta hakijan yhteisömalleilta kuitenkin puuttuu yksilöllinen luonne. Vastapuoli on jo vuonna 2007 julkistanut oman läpinäkyvillä etu- ja takaseinillä varustetun, paksukehyksisen Chatbox-neuvottelutilansa. Lisäksi on olemassa useita hakijan yhteisömalleihin nähden aikaisempia vastaavan kaltaisia malleja. Sitä, että hakijan yhteisömalleilta on katsottava puuttuvan yksilöllinen luonne, tukee myös se, että kumpaakin mallia vastaan on vireillä niiden mitättömäksi julistamista koskeva kanne.

Joka tapauksessa vastapuolen tuotteet eroavat hakijan yhteisömalleista siten, että asiantunteva käyttäjä saa niistä erilaisen yleisvaikutelman.

Yleisvaikutelman erilaisuutta arvioitaessa ei voida ottaa huomioon tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Puheena olevissa tuotteissa on kyse äänieristetystä neuvottelutilasta ja äänieristetystä puhelinkopista. Jotta tila voi olla äänieristetty, vaatii tämä välttämättä tekniseksi ratkaisuksi sen, että tilassa on kiinteät seinät ja katto. Lisäksi ratkaisussa täytyy olla ovi, jotta tilaan pääsee sisään. Näin ollen hakijan omina suunnitteluratkaisuinaan korostamat lasiset- etu ja takaseinät ovat jo lähtökohdiltaan puheena olevan käyttötarkoituksen yhteydessä teknisiä ratkaisuja, eivätkä ne voi saada mallioikeussuojaa. Myös etu- ja takaseinien läpinäkyvyys, oven sijoittaminen keskelle ja paksut kehykset ovat käyttötarkoituksen sanelemia teknisiä ratkaisuja.

Joka tapauksessa vastapuolen neuvottelutila ja puhelinkoppi myös muotokieleltään eroavat hakijan yhteisömalleista.

Vastapuolen tuotteiden yleisilme on huomattavasti kulmikkaampi kuin hakijan yhteisömalleissa. Tältä osin on huomattava, että vastapuolen tuotteissa vain moduulin yläosan ulkokulmat on pyöristetty. Kaikki sisäkulmat sekä alaosan ulkokulmat ovat 90 astetta. Lisäksi ne vastapuolen tuotteiden kulmat, jotka ovat pyöristettyjä, ovat kuitenkin huomattavasti terävämpiä kuin hakijan yhteisömalleissa.

Vastapuolen tuotteet poikkeavat hakijan yhteisömalleista vielä siltä osin, että vastapuolen tuotteet ovat liikuteltavia eli niissä on pyörät alla. Lisäksi niissä käytetään aivan toisentyyppisiä ilmakanavia sekä elementtien tekniset mitat ja paksuudet poikkeavat toisistaan.

Vaaraedellytys

Myös turvaamistoimen myöntämisen yhtenä edellytyksenä olevan niin sanottu vaaraedellytys puuttuu.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen niin sanottu yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan mainitun pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin mainitun luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee mainitun pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Asian arviointi

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo.

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ennakkopäätöksissä KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaako Wallenium Oü hakijan rekisteröityjä yhteisömalleja numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002. Tämä kuuluu vasta mahdollisen pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä.

Hakija on perustanut käsillä olevan turvaamistoimihakemuksensa siihen, että sillä on rekisteröidyt yhteisömallit numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002. Vastapuolen Silen- ja Chatbox Modular Concept -nimillä markkinoimat neuvottelutila ja puhelinkoppi kuuluvat edellä mainittujen yhteisömallien suojan piiriin, minkä johdosta vastapuolen on katsottava loukkaavan sanottuja yhteisömalleja.

Vastapuoli on kiistänyt turvaamistoimihakemuksen. Vastapuoli on kiistämisen tuekseen vedonnut muun ohella siihen, että hakijan yhteisömalleilta puuttuu yksilöllinen luonne. Vastapuoli on lisäksi vedonnut siihen, että sen tuotteiden on katsottava eroavan hakijan yhteisömalleista siten, että asiantunteva käyttäjä saa niistä erilaisen yleisvaikutelman.

Markkinaoikeus toteaa, että rekisteröidyn yhteisömallin loukkaukseen perustetun turvaamistoimiasian osalta on lähtökohtana pidettävä sanotun mallioikeuden voimassaoloa Suomessa ja että osapuolella, joka väittää mallioikeutta pätemättömäksi on näyttötaakka tällaisen väitteen osalta.

Vastapuoli on edellä selostetulla tavalla vedonnut siihen, että hakijan yhteisömalleilta puuttuisi yksilöllinen luonne. Tämän väitteensä tueksi vastapuoli on ensinnäkin viitannut siihen, että se on jo vuonna 2007 julkistanut oman läpinäkyvillä etu- ja takaseinillä varustetun, paksukehyksisen Chatbox-neuvottelutilansa, minkä lisäksi on olemassa useita hakijan yhteisömalleihin nähden aikaisempia vastaavan kaltaisia malleja. Sanotulta osin vastapuolen väite hakijan yhteisömallien yksilöllisen luonteen puuttumisesta on kuitenkin jäänyt varsin yleiselle tasolle.

Edelleen vastapuoli on viitannut osoitukseksi siitä, että hakijan yhteisömalleilta puuttuisi yksilöllinen luonne, siihen, että kumpaakin hakijan yhteisömallia vastaan on vireillä niiden mitättömäksi julistamista koskeva kanne. Pelkkää mitättömäksi julistamista koskevan kanteen nostamista sinänsä ei kuitenkaan voida pitää osoituksena yksilöllisen luonteen puuttumisesta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hakijan rekisteröityjä yhteisömalleja koskevan pätevyysolettaman voida katsoa tulleen vastapuolen esittämän johdosta riittävän luotettavasti horjutetuksi. Näin ollen lähtökohdaksi tulee siten ottaa sinänsä hakijan yhteisömallien voimassaolo Suomessa.

Edellä todetulla tavalla hakijalla on näyttötaakka vaade-edellytyksenä olevan mallioikeuden loukkauksen todennäköiseksi saattamisen osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että hakijan turvaamistoimihakemuksessaan esittämien kieltovaatimusten on katsottava merkitsevän, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia sitä oikeutta, jota se kanteellaan tulee vaatimaan. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hakijan turvaamistoimihakemuksessa on sen käsittämien vaatimusten osalta kysymys etukäteisnautintatilanteesta. Turvaamistoimen myöntämistä käsillä olevassa tapauksessa harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on siten edellä selostettujen korkeimman oikeuden ennakkopäätösten mukaisesti asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Hakija on edellä selostetulla tavalla esittänyt, että vastapuolen Silen- ja Chatbox Modular Concept -nimillä markkinoimat neuvottelutila ja puhelinkoppi kuuluvat sen rekisteröityjen yhteisömallien suojan piiriin, minkä johdosta vastapuolen on katsottava loukkaavan sanottuja yhteisömalleja.

Vastapuoli on puolestaan edellä selostetulla tavalla kiistänyt, ettei sen edellä mainittujen tuotteiden olisi katsottava eroavan hakijan yhteisömalleista siten, että asiantunteva käyttäjä saa niistä erilaisen yleisvaikutelman. Sanotun tueksi vastapuoli on viitannut ensinnäkin siihen, että siltä osin kuin mainituissa vastapuolen tuotteissa ja hakijan yhteisömalleissa on samankaltaisuuksia, kyse on tuotteiden käyttötarkoitukseen liittyvien teknisten vaatimusten sanelemista samankaltaisuuksista, joita ei tule ottaa yleisvaikutelmaa arvioitaessa huomioon. Lisäksi vastapuoli on viitannut siihen, että muun ohella kulmien pyöristykseen liittyvien yksityiskohtien eroavuuksien vuoksi asiantunteva käyttäjä saa kyseisistä vastapuolen tuotteesta erilaisen yleisvaikutelman hakijan yhteisömalleihin verrattuna.

Markkinaoikeus toteaa, että vastapuolen kiistämisensä tueksi esittämät seikat ovat sellaisia, joilla voi olla vaikutusta arvioitaessa hakijan yhteisömallien tuottaman suojan piirin laajuutta ja siten myös sitä, loukkaako vastapuoli hakijan yhteisömalleja.

Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että Wallenium Oü:n kiistämisen ja kiistämisen tueksi esitettyjen perusteiden johdosta Framery Oy:n yhteisömallien numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002 loukkaaminen on tullut sillä tavoin epävarmaksi, ettei käsillä olevan luonteeltaan summaarisen turvaamistoimiasian käsittelyn yhteydessä ole mahdollista sanoa, että mainittujen rekisteröityjen yhteisömallien loukkaaminen olisi todennäköisempää, kuin että näin ei olisi.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että väite Framery Oy:n yhteisömallien numero 003305994-0001 ja numero 002393793-0002 loukkaamisesta on tullut sillä tavoin epävarmaksi, ettei Framery Oy ole saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi, että sillä olisi Wallenium Oü:tä vastaan mainittuihin yhteisömalleihin perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Edellytyksiä hakemuksessa vaaditun turvaamistoimen myöntämiselle ei siten ole olemassa jo edellä mainitun johdosta. Hakemus on näin ollen hylättävä.

Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua niin sanottujen vaaraedellytyksen tai haittavertailun täyttymisestä.

Koska hakemus edellä todetulla tavalla hylätään, asiassa ei ole myöskään tarpeen lausua vastapuolen toissijaisesta vaatimuksesta.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun uudistamista koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 179/1990 vp s. 20) on mainitun luvun 10 §:ään liittyen todettu, että pykälän säännös tarkoittaa myös sitä, että kulujen korvaamisesta ei päätetä turvaamistointa koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä lausutun perusteella oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevaa kysymystä ei ole tarkoitettu ratkaistavaksi vielä turvaamistoimihakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Wallenium Oü:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on siten jätettävä tutkimatta käsillä olevan turvaamistoimiasian yhteydessä esitettynä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus jättää tutkimatta Wallenium Oü:n vaatimuksen Framery Oy:n velvoittamisesta korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Markkinaoikeus hylkää Framery Oy:n hakemuksen.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 27.12.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Reima Jussila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen

 
Julkaistu 1.11.2018