MAO:527/18

Ravintola Roka Oy > ICHIZOKU OY

toiminimi - toiminimen loukkaus - sekoitettavuus - toiminimen rekisteröinnin kumoaminen - hyvitys - vahingonkorvaus - takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon

Diaarinumero: 2017/765
Antopäivä: 19.10.2018

ASIAN TAUSTA

Markkinaoikeus on antanut 4.12.2017 asiassa diaarinumero 2017/487, jossa kantajana on ollut Ravintola Roka Oy ja vastaajana ICHIZOKU OY, yksipuolisen tuomion ja tuomion numero 741/17.

Yksipuolisella tuomiollaan markkinaoikeus on kumonnut ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA rekisteröinnin, kieltänyt ICHIZOKU OY:tä 50.000 euron sakon uhalla käyttämästä aputoiminimeä ROKA SUSHI AND ROBATA ja tunnusta ROKA sekä velvoittanut ICHIZOKU OY:n suorittamaan Ravintola Roka Oy:lle toiminimen oikeudettomasta käyttämisestä ja toiminimiloukkauksesta 5.000 euroa.

Tuomiollaan markkinaoikeus on velvoittanut ICHIZOKU OY:n korvaamaan Ravintola Roka Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen.

ICHIZOKU OY on hakenut takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon. Tuomion osalta markkinaoikeuden ratkaisu on lainvoimainen.

KANNE

Vaatimukset

Ravintola Roka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. ensisijaisesti kumoaa ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA rekisteröinnin; ja

2. kieltää ICHIZOKU OY:tä käyttämästä Ravintola Roka Oy:n toiminimeä loukkaavia aputoiminimeä ROKA SUSHI AND ROBATA ja ilmaisua "Roka" tai "ROKA" ICHIZOKU OY:n aputoiminimen yhteydessä sekä asettaa tämän velvoitteen tehosteeksi 50.000 euron määräisen uhkasakon; tai

3. toissijaisesti kieltää ICHIZOKU OY:tä käyttämästä aputoiminimeä ROKA SUSHI AND ROBATA siten epätäydellisenä, että aputoiminimestä käytetään ainoastaan sen osaa "Roka" tai "ROKA" ja velvoittaa ICHIZOKU OY:n käyttämään aputoiminimeä ROKA SUSHI AND ROBATA sen kaupparekisteriin merkityssä muodossa sekä asettaa näiden velvoitteiden tehosteeksi 50.000 euron määräisen uhkasakon; ja lisäksi

4. velvoittaa ICHIZOKU OY:n suorittamaan Ravintola Roka Oy:lle 5.000 euron määräisen hyvityksen ja 45.000 euron määräisen vahingonkorvauksen yhtiön rekisteröidyn toiminimen oikeudettomasta käytöstä ja loukkauksesta.

Lisäksi Ravintola Roka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa ICHIZOKU OY:n suorittamaan Ravintola Roka Oy:lle sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.200 eurolla ja palkkion osalta 19.457,50 eurolla eli yhteensä 20.657,50 eurolla sekä asianosaiskulut 1.600 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Ravintola Roka Oy on rekisteröinyt toiminimensä 4.5.2015. Ravintola Roka Oy:n toiminimen hallitseva iskuosa on sana "Roka". Kyseinen sana on erottuva, keksitty sana, jolla ei ole suoranaista merkityssisältöä. Ravintola Roka Oy on tullut tunnetuksi ympäri Suomea. Toimintaa on harjoitettu maanlaajuisesti kantajan omistamissa ravintoloissa ja myyntikojuissa erilaisten tapahtumien yhteydessä.

ICHIZOKU OY on vuonna 2017 ryhtynyt harjoittamaan liiketoimintaa ravintola-alalla ja ottanut käyttöönsä nimen ROKA Sushi and Robata. Ravintola Roka Oy on kieltänyt ICHIZOKU OY:tä keväällä 2017 useaan otteeseen käyttämästä toiminimeään loukkaavaa nimeä. ICHIZOKU OY ei ole lopettanut nimen käyttämistä vaan on 28.4.2017 rekisteröinyt Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta loukkaavan aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA. Aputoimini on rekisteröity toiminimilain vastaisesti. Ilmaisu "Roka" on aputoiminimen hallitseva iskuosa sekä erottuva ja keksitty sana, jolla ei ole suoranaista merkityssisältöä. Aputoiminimen osat "sushi" ja "robata" puolestaan ovat yleisluonteisia sanoja ja kuvaavat ICHIZOKU OY:n tarjoamaa palvelua. ICHIZOKU OY ei ole vakiinnuttanut ROKA SUSHI AND ROBATA:a tavaramerkkinä tai aputoiminimenä. ICHIZOKU OY on käyttänyt ravintolatoiminnassaan ravintolansa nimen ROKA Sushi & Robata tai aputoiminimensä ROKA SUSHI AND ROBATA lisäksi myös erikseen pelkkää ravintolan nimen ja aputoiminimen osaa "ROKA" tai "Roka". ICHIZOKU OY on käyttänyt kyseistä osaa hallitsevana elementtinä myös aputoiminimensä tai ravintolansa nimen yhteydessä käytettynä.

ICHIZOKU OY:n aputoiminimi ja sen osa "Roka" loukkaavat Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta. ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ja Ravintola Roka Oy:n toiminimen iskuosat ovat samoja. Molemmat asianosaiset tarjoavat ravintolapalveluita ja harjoittavat näin ollen samaa tai samankaltaista toimintaa. ICHIZOKU Oy on rekisteröinyt aputoiminimensä tietoisena siitä, että se loukkaa Ravintola Roka Oy:n yksinoikeutta rekisteröityyn toiminimeen ja on siihen sekoitettavissa. ICHIZOKU OY:n toiminta on ollut tahallista. Kannevaatimukset on perustettu toiminimilakiin.

Asianosaisten liiketoiminta on liikeidealtaan samanlaista, ja sitä harjoitetaan samoilla maantieteellisillä alueilla. Asianosaiset kilpailevat samoista asiakkaista. ICHIZOKU OY:n markkinointi sosiaalisessa mediassa on aiheuttanut haittaa Ravintola Roka Oy:lle. ICHIZOKU OY:n oikeudettoman aputoiminimen käytön seurauksena ravintolat on sekoitettu keskenään asiakkaiden ja tavarantoimittajien keskuudessa. Virheellisiä varauksia ja tilauksia on tullut useita kertoja kuukaudessa. Asiakkaat ovat erehtyneet luulemaan, että ravintolatoiminnat kuuluvat samaan ketjuun. Muun ohella käyttämättä jääneistä pöytävarauksista on aiheutunut Ravintola Roka Oy:lle merkittävää haittaa ja työajan menetystä.

Kohtuullinen hyvitys ja vahingonkorvaus asiassa on yhteensä vähintään 50.000 euroa. Hyvityksen ja vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon ICHIZOKU OY:n tahallinen menettely ja se, että se on Ravintola Roka Oy:n kielloista huolimatta laajentanut Ravintola Roka Oy:n toiminimeä loukkaavan nimen käyttämistä. Lisäksi hyvityksen ja vahingonkorvauksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon Ravintola Roka Oy:n toiminimeä loukkaavan toiminnan pitkäaikaisuus ja laajuus sekä tosiasiallisesti tapahtuneet ravintoloiden sekoittumiset. Ravintola Roka Oy on suunnitellut laajentuvansa Ouluun keväällä 2018, Leville syksyllä 2018 ja Tampereelle keväällä 2019. Suunniteltu laajentuminen on viivästynyt vuodella ICHIZOKU OY:n toiminimiloukkauksen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Ravintola Roka Oy:lle on aiheutunut tästä vahinkoa, joka on arvioitavissa usean kymmenen tuhannen euron määräiseksi. Kun otetaan huomioon vuonna 2017 toiminimiriidasta johtuneet kulut, Ravintola Roka Oy:n yhden toimipisteen tilikauden voitto vuonna 2017 on ollut noin 17.000 euroa. Mikäli kolme uutta toimipistettä olisi voitu avata, Ravintola Roka Oy olisi saanut liikevoittoa kolmen toimipaikan verran enemmän. Tampereen toimipaikan liikevaihto ja liiketulos olisi ollut Rovaniemeen verrattuna noin 1,5-kertainen johtuen Tampereen isommasta asukasmäärästä ja paikallisten aktiivisemmasta ostoskäyttäytymisestä Rovaniemeen verrattuna. Varovainen arvio liikevoiton menetyksestä kolmen toimipaikan viivästyessä on ollut ainakin 45.000 euroa. Asiaa arvioitaessa on otettava huomioon lisäksi ketjuravintolakonseptin luonne, jossa muun ohella toiminimi on merkittävässä roolissa. ICHIZOKU OY:n ravintola on myös supistanut aukioloaikojaan, mikä on ravintoloiden sekoitettavuudesta johtuen vahingoittanut Ravintola Roka Oy:n toimintaa ja imagoa. ICHIZOKU OY:n toiminnasta Ravintola Roka Oy:lle aiheutunut vahinko on näytetty riittävällä tavalla toteen niin, että tuomioistuin voi arvioida vahingon määrää.

Ravintola Roka Oy on jo alkuperäisessä haastehakemuksessaan vaatinut toiminimilain 23 §:n perusteella hyvitystä tai korvausta. Vaatimusta on perusteltu tosiasiallisesti tapahtuneilla sekaannuksilla, ICHIZOKU OY:n tahallisella menettelyllä ja ICHIZOKU OY:n nimen käytön laajentamisella Ravintola Roka Oy:n kieltoyhteydenottojen jälkeisenä ajankohtana. Asiaa on jo tuolloin perusteltu sekä hyvitys- että vahingonkorvausvaatimuksena.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksen määrän korottaminen on ollut sallittua oikeudenkäymiskaaren tarkoittamin tavoin, koska Ravintola Roka Oy on haastehakemuksen jättämisen jälkeen saanut tiedon siitä, että ICHIZOKU OY ei ole jättänyt vastinetta asiassa markkinaoikeuden asettamassa määräajassa, ja koska tästä johtuva asian pitkittyminen on aiheuttanut Ravintola Roka Oy:lle vahinkoa laajentumissuunitelman viivästymisen vuoksi. Lisäksi hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat joka tapauksessa johtuneet olennaisesti samasta perusteesta eli siitä, että ICHIZOKU OY on oikeudettomasti loukannut Ravintola Roka Oy:n oikeutta toiminimeen. Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat myös kumpikin perustuneet samaan oikeudelliseen perustaan eli toiminimilain 23 §:ään.

Prosessiekonomisista syistä Ravintola Roka Oy:n vahingonkorvausvaatimus tulee tutkia. Myös Ravintola Roka Oy:n toissijainen vaatimus johtuu oikeudenkäymiskaaren tarkoittamin tavoin olennaisesti samasta perusteesta kuin aiemmin esitetyt vaatimukset.

VASTAUS

Vaatimukset

ICHIZOKU OY on vaatinut, että markkinaoikeus

1. jättää tutkimatta tai hylkää Ravintola Roka Oy:n vaatimuksen ilmaisun "Roka" tai "ROKA" käytön kieltämisestä ICHIZOKU OY:n aputoiminimen yhteydessä, Ravintola Roka Oy:n toissijaisen vaatimuksen ja Ravintola Roka Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen;

2. hylkää Ravintola Roka Oy:n muut vaatimukset; ja

3. poistaa 4.12.2017 asiassa diaarinumero 2017/487 antamansa yksipuolisen tuomion numero 741/17.

Lisäksi ICHIZOKU OY on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Ravintola Roka Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.790 eurolla ja palkkion osalta 15.000 eurolla eli yhteensä 17.790 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

ICHIZOKU OY ei ole loukannut Ravintola Roka Oy:n yksinoikeutta toiminimeen. ICHIZOKU OY:n aputoiminimi ROKA SUSHI AND ROBATA ja Ravintola Roka Oy:n toiminimi eivät ole sekoitettavissa toiminimilaissa tarkoitetulla tavalla. Kyseiset aputoiminimi ja toiminimi antavat erilaisen kokonaisvaikutelman, kun otetaan huomioon niiden ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö.

ICHIZOKU OY:n ROKA Sushi & Robata -niminen ravintola on avattu Tampereella 8.4.2017. Yhtiön aputoiminimi ROKA SUSHI AND ROBATA on rekisteröity 28.4.2017. ICHIZOKU OY on vakiinnuttanut markkina-alueellaan ROKA SUSHI AND ROBATA:n sekä aputoiminimenä että ravintolaliiketoiminnan tavaramerkkinä keväällä 2017 eli ennen sen toiminimirekisteröintiä ja -hakemusta sekä Ravintola Roka Oy:n yhteydenottoa. ICHIZOKU OY:llä on ollut hyväksyttävä peruste aputoiminimensä rekisteröimiselle.

ICHIZOKU OY käyttää toiminnassaan nimeä ROKA Sushi & Robata kokonaisuudessaan eikä ainoastaan sen osaa "ROKA". Ravintola Roka Oy:n toiminimi ja ICHIZOKU OY:n ravintolan nimi tai aputoiminimi eroavat käytössä toisistaan myös ulkoasujensa kuviollisten elementtien perusteella. Ravintola Roka Oy:n toiminnassa sana "Roka" lienee lyhennys sanoista "Rovaniemen kaupunki". ICHIZOKU OY:n toiminnassa sanan "Roka" käyttäminen perustuu espanjan kielen kiveä tarkoittavaan sanaan "roca" ja japanin kielen sanaan "rocu", joka tarkoittaa japanilaista onnennumeroa kuusi. Sanat "Sushi" ja "Robata" kuvaavat ICHIZOKU OY:n toimintaa.

ICHIZOKU OY:llä on joka tapauksessa oikeus käyttää aputoiminimeään tai ravintolansa nimeä, koska Ravintola Roka Oy ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Ravintola Roka Oy harjoittaa toimintaansa ainoastaan Rovaniemellä. Koska ravintoloiden maantieteelliset sijainnit eroavat merkittävästi toisistaan, ne eivät ole osa samaa markkina-aluetta eivätkä kilpaile samoista asiakkaista. Paria yksittäistä tapausta lukuun ottamatta ravintoloiden asiakkaat, yhteistyötahot tai muut sidosryhmät eivät ole sekoittaneet ravintoloita toisiinsa. Myös ravintolatoimintojen nimet ja nimien ulkoasu, konsepti, asiakaskunta ja koko liiketoiminta poikkeavat toisistaan. Ravintola Roka Oy ja ICHIZOKU OY eivät siten harjoita samaa tai samankaltaista toimintaa toiminimilaissa tarkoitetulla tavalla.

Hyvitystä tai vahingonkorvausta koskeva Ravintola Roka Oy:n vaatimus on perusteeton. Ravintola Roka Oy:n toteennäyttämättömien laajentumissuunnitelmien toteutumatta jääminen ei ole johtunut ICHIZOKU OY:stä, eikä toteutumatta jääminen ole aiheuttanut Ravintola Roka Oy:lle vahinkoa. Toisaalta Ravintola Roka Oy on itse aiheuttanut väitetyn vahingon vaatimalla yksipuolisen tuomion antamista. Ravintola Roka Oy:lle ei ole aiheutunut myöskään mitään imagohaittaa ICHIZOKU OY:n toiminnasta. Joka tapauksessa Ravintola Roka Oy:n ja ICHIZOKU OY:n ravintoloiden erityyppisyys, eri markkina-alue ja asiakaskunta sekä käytettyjen nimien erilainen ulkoasu tulee ottaa huomioon myös mahdollisen hyvityksen ja vahingonkorvauksen määrän arvioinnissa.

Ravintola Roka Oy on sidottu esittämiinsä vaatimuksiin, joiden mukaisesti yksipuolinen tuomio on annettu. Ravintola Roka Oy on muuttanut vaatimustaan numero 2 vaatimalla, että ICHIZOKU OY ei saisi käyttää sanaa "roka" tai "ROKA" aputoiminimensä yhteydessä. Yksittäisen toiminimen osan käytön kieltäminen ei ole toiminimilain perusteella mahdollista. Ravintola Roka Oy:llä ei ole yksinoikeutta sanaan "Roka" tai "ROKA". Ravintola Roka Oy on yrittänyt rekisteröidä sanan "Roka" tavaramerkkinä Suomessa, mutta Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt useita rekisteröinnin esteitä. Myös Ravintola Roka Oy:n toissijainen vaatimus on samoilla perusteilla lakiin perustumaton ja perusteeton sekä lisäksi kanteenmuutoskiellon vastainen. ICHIZOKU OY on käyttänyt omaa aputoiminimeään rekisteröidyssä muodossa jo nyt vapaaehtoisesti, joten uhkasakolle ei ole tarvetta.

Ravintola Roka Oy on kanteenmuutoskiellon vastaisesti esittänyt myös vahingonkorvausvaatimuksen vasta yksipuolisen tuomion antamisen jälkeisessä takaisinsaantiasiassa. Ravintola Roka Oy ei ole haastehakemuksessaan väittänyt nyt vaadittua vahinkoa tai muutakaan vahinkoa syntyneen, ja vahingonkorvausvaatimus on sekä perusteeltaan että määrältään kokonaan uusi vaatimus. Asiassa ei ole tapahtunut Ravintola Roka Oy:n väittämää olosuhteiden muutosta, eikä sen tietoon ole vasta oikeudenkäynnin aikana tullut seikkaa, joka olisi mahdollistanut kanteen muuttamisen. Ravintola Roka Oy:n laajentumissuunnitelmat ovat olleet sen tiedossa jo alkuperäistä haastehakemusta laadittaessa. Uusi vahingonkorvausvaatimus ei ole johtunut myöskään olennaisesti samasta perusteesta kuin alun perin vaadittu hyvitys. Alkuperäisessä haastehakemuksessa ei ole myöskään nimetty todistelua vahingonkorvaukseen liittyen.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Ravintola Roka Oy

1. Ravintola Roka Oy:n sähköpostiviesti 21.4.2017 ravintola ROKA Sushi & Robatalle ja kuvakaappaus ravintola ROKA Sushi & Robatan Facebook-julkaisusta 21.4.2017
2. AV:n sähköpostiviesti 18.6.2017 Ravintola Roka Oy:lle
3. LK:n ja Ravintola Roka Oy:n välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 3.7.2017–5.7.2017
4. Ote RA:n sosiaalisen median palstalta 22.4.2017 sisältäen Aamulehden artikkelin 20.4.2017 internetsivustolla https://www.aamulehti.fi
5. Otteita ICHIZOKU OY:n internetsivustolta / sosiaalisesta mediasta
6. Otteita ICHIZOKU OY:n internetsivustolta / sosiaalisesta mediasta
7. Otteita Ravintola Roka Oy:n logoista
8. Ote internetin hakutuloksista hakusanalla "roka ravintola"
9. Ote blogikirjoituksesta "Tampereen parhaat ravintolat ja kahvilat vuonna 2017" 25.2.2018
10. Ote blogikirjoituksesta "Arvostelu: Roka Sushi & Robata hallitsee sushin ytimen suvereenisti" 23.5.2018
11. ICHIZOKU OY:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 26.4.2017
12. Ote sosiaalisesta mediasta koskien aihetunnistetta "ravintolaroka"
13. Ravintola Roka Oy:n uuden työntekijän viesti työnantajalleen 25.6.2018
14. Otteet Ravintola Roka Oy:n ja ICHIZOKU OY:n internetsivuilta
15. Ravintola Roka Oy:n tuloslaskelma vuodelta 2017 ja Ravintola Roka Oy:n ja ICHIZOKU OY:n välisen toiminimiriidan oikeudenkäyntikululasku 8.11.2017
16. Google-hakutulokset 22.8.2017 hakusanoilla "roka ravintola", "roka sushi" ja "roka" (sama kuin ICHIZOKU OY:n asiakirjatodiste 4)

ICHIZOKU OY

1. Todistus yksipuolisen tuomion tiedoksisaannista
2. Kuva ICHIZOKU OY:n ravintolan logosta
3. Kuva Ravintola Roka Oy:n logosta
4. Google-hakutulokset 22.8.2017 hakusanoilla "roka ravintola", "roka sushi" ja "roka" (sama kuin Ravintola Roka Oy:n asiakirjatodiste 16)
5. Kuvakaappaukset Ravintola Roka Oy:n ja ICHIZOKU OY:n Instagram tileiltä
6. Kuvakaappaukset Ravintola Roka Oy:n ja ICHIZOKU OY:n Facebook tileiltä
7. Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätös 3.7.2017 koskien Ravintola Roka Oy:n tavaramerkin rekisteröintihakemusta

Henkilötodistelu

Ravintola Roka Oy

1. SK, Ravintola Roka Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. TK, Ravintola Roka Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa
3. TL, Ravintola Roka Oy:n työntekijä

ICHIZOKU OY

1. PH, ICHIZOKU OY:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu ja asian arvioinnin lähtökohdat

1. Asiassa on esitettyjen vaatimusten perusteella kysymys toiminimioikeudellisesta asiasta. Asiassa on tarkemmin kysymys siitä, loukkaako ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA käyttäminen tai ilmaisun "ROKA" tai "Roka" käyttäminen ICHIZOKU OY:n aputoiminimen yhteydessä Ravintola Roka Oy:n yksinoikeutta rekisteröityyn toiminimeen ja tuleeko kyseisten aputoiminimen ja ilmaisujen käyttäminen siten kieltää sekä siitä, onko ICHIZOKU OY:n aputoiminimi rekisteröity toiminimilain vastaisesti ja onko se siten kumottava. Lisäksi asiassa on kysymys mahdollisen toiminimioikeudellisen hyvityksen ja vahingonkorvauksen määräämisen edellytysten arvioinnista.

2. Kantajayhtiön toiminimi Ravintola Roka Oy on rekisteröity 4.5.2015. Kantajayhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on "Ravitsemistoiminta, viinitasting, konsultointipalvelut, henkilöstönvuokraus sekä kaikki lailliset liiketoiminnat".

3. ICHIZOKU OY:n aputoiminimi ROKA SUSHI AND ROBATA on puolestaan rekisteröity 28.4.2017. ICHIZOKU OY:n mukaan se on lisäksi vakiinnuttanut markkina-alueellaan tunnuksen ROKA SUSHI AND ROBATA sekä aputoiminimenään että ravintolaliiketoimintansa tavaramerkkinä keväällä 2017.

4. Asiassa on riidatonta, että sekä Ravintola Roka Oy että ICHIZOKU OY harjoittavat ravintolaliiketoimintaa. Asiassa on edelleen riidatonta, että ICHIZOKU OY käyttää aputoiminimeään ROKA SUSHI AND ROBATA ravintolansa ROKA SUSHI & ROBATA toiminnassa. Asiassa esitetyn ICHIZOKU OY:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan 26.4.2017 ja asiassa todistelutarkoituksessa kuullun yhtiön hallituksen puheenjohtaja PH:n mukaan ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA toimialaksi on päätetty ravintolatoiminta Tampereella.

2 Oikeusohjeet

5. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Pykälän 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Pykälän 3 momentin mukaan mitä toiminimilaissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

6. Toiminimilain 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus toiminimeen saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla toiminimi. Pykälän 2 momentin mukaan toiminimi voidaan merkitä kaupparekisteriin, jos se on tämän lain mukainen ja selvästi erottuu rekisterissä ennestään olevista toiminimistä. Pykälän 3 momentin mukaan toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu.

7. Tavaramerkkilain 4 a §:n 3 momentin mukaan tavaramerkki katsotaan vakiinnutetuksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

8. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa.

9. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

10. Toiminimilain 6 §:n 1 momentin mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

11. Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa muun ohella toisen suojatun toiminimen kanssa.

12. Toiminimilain 18 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi tai sen käyttö on hyvän tavan vastaista tai vaarantaa yleistä järjestystä taikka johtaa yleisöä harhaan, tuomioistuin voi siinä laajuudessa kuin havaitaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää toiminimen haltijaa käyttämästä sitä. Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu kieltotuomio voidaan antaa ja sakon uhka asettaa myös, jos joku on loukannut toisen oikeutta toiminimeen.

13. Toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi on rekisteröity tämän lain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin.

14. Toiminimilain 23 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja, jonka elinkeinotoiminnassa on tahallisesti tai huolimattomuudesta loukattu toisen oikeutta toiminimeen, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä sekä korvaamaan loukkauksesta aiheutuneen vahingon. Jos huolimattomuus on vain lievää, voidaan korvausta vahingosta sovitella. Pykälän 2 momentin mukaan jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä.

3 Toiminimiloukkauksen arviointi

15. ICHIZOKU OY:n esittämien vakiinnuttamista koskevien väitteiden osalta markkinaoikeus toteaa, ettei ICHIZOKU OY ole esittänyt mitään selvitystä siitä, että tunnus ROKA SUSHI AND ROBATA olisi ennen vastaavan aputoiminimen rekisteröimistä 28.4.2017 tullut toiminimilain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnetuksi niiden keskuudessa, joihin ICHIZOKU OY:n toiminta suuntautuu, tai tavaramerkkilain 4 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnetuksi ICHIZOKU OY:n palveluiden erityisenä merkkinä. Asian arvioinnin perusteeksi on näin ollen otettava ICHIZOKU OY:n 28.4.2017 rekisteröity aputoiminimi.

16. Asiassa on ensin arvioitava, ovatko toiminimi Ravintola Roka Oy ja aputoiminimi ROKA SUSHI AND ROBATA sekoitettavissa toiminimilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Toiminimilain esitöissä (HE 238/1978 vp s. 20) on todettu toiminimioikeudellisesta sekoitettavuudesta muun ohella seuraavaa:

"Kysymys toiminimien samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta on ratkaistava ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Selvää on, että identtiset toiminimet aina ovat toisiinsa sekoitettavissa. Myös toiminimen osan samankaltaisuus, koskipa se sitten ulkonäköä, merkitystä tai ääntämistä saattaa aiheuttaa sekoitettavuuden. Sekoitettavuutta arvosteltaessa on kuitenkin ennen muuta otettava huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat, kun niitä vertaillaan keskenään. Erityistä painoarvoa on pantava toiminimen iskuosalle, jota käytännössä usein käytetään eräänlaisena lyhennettynä toiminimenä. Jos kahden toiminimen iskuosat ovat toisiinsa sekoitettavissa, on toiminimiä yleensä pidettävä toisiinsa sekoitettavissa olevina huolimatta siitä, että niissä on myös erottavia aineksia. Esimerkkinä tästä ovat toiminimet, joiden iskuosan muodostaa erityinen keksitty nimi. Iskuosaa täydentävät toiminnan laadun tai toiminta-alueen määrittelevät lisäykset putoavat usein jokapäiväisessä käytössä pois samaten kuin yhtiömuotoa osoittavat toiminimen osat. Tällaisilla toiminimen epäolennaisilla aineksilla ei edellä sanotun mukaisesti sekoitettavuusarviointia suoritettaessa ole ratkaisevaa merkitystä."

17. Ravintola Roka Oy:n toiminimen osa "Ravintola" on yleiskielen sana, joka kuvailee suoraan yhtiön toiminnan laatua eli ravintolaliiketoimintaa. Kirjainyhdistelmä "Oy" puolestaan osoittaa haltijansa yhtiömuotoa. Myös ICHIZOKU OY:n aputoiminimeen sisältyvät sanat "sushi" ja "robata" kuvailevat suoraan aputoiminimellä harjoitettavan ravintolatoiminnan tarkempaa laatua. Myös kyseiset aputoiminimen osat yhdistävä englanninkielinen sana "and" on epäolennainen osa ICHIZOKU OY:n aputoiminimeä.

18. Vaikka ICHIZOKU OY on esittänyt, että sanan "roka" käyttäminen Ravintola Roka Oy:n toiminimessä saattaa perustua lyhenteeseen sanoista "Rovaniemen kaupunki" ja todennut, että ICHIZOKU OY:n aputoiminimessä sen käyttäminen perustuu japaninkieliseen sanaan "roca" ja espanjankieliseen sanaan "rocu", markkinaoikeus toteaa, että sanalla "roka" ei ole merkityssisältöä suomenkielessä. Kysymys on keksitystä sanasta. Edellä todetun perusteella sana "roka" on sekä Ravintola Roka Oy:n toiminimen että ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA ainoa erottamiskykyinen osa. Kysymys on myös molempien nimien niin sanotusta iskuosasta.

19. Toiminimilain esitöissä todetuin tavoin toiminimien sekoitettavuutta arvioitaessa on otettava ennen muuta huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat, kun niitä vertaillaan keskenään. Koska toiminimiin sisältyville toimintaa kuvaileville, yhteisömuotoa osoittaville tai muille epäolennaisille osille ei sekoitettavuusarvioinnissa kuitenkaan anneta ratkaisevaa merkitystä, markkinaoikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa toiminimen Ravintola Roka Oy ja aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA sekoitettavuutta arvioitaessa vertailu on suoritettava lähinnä niiden osan "Roka" perusteella. Koska vertailtavien nimien identtinen osa "Roka" toimii molemmissa nimissä iskuosana ja ainoana erottamiskykyisenä elementtinä, vertailtavia nimiä on niiden antaman kokonaisvaikutelman osalta pidettävä samankaltaisina. Markkinaoikeus katsoo, että Ravintola Roka Oy:n toiminimeä ja ICHIZOKU OY:n aputoiminimeä ROKA SUSHI AND ROBATA on pidettävä toisiinsa sekoitettavissa olevina.

20. Markkinaoikeus toteaa vielä selvyyden vuoksi, että rekisteröityjen toiminimien toiminimilain mukainen sekoitettavuusarviointi suoritetaan rekisteriin merkittyjen toiminimien perusteella eikä sillä, miten vertailtavia toiminimiä tosiasiallisesti käytetään, ole merkitystä tätä arviointia tehtäessä. Näin ollen sillä seikalla, onko Ravintola Roka Oy:n toiminimen ja ICHIZOKU OY:n aputoiminimen käytön yhteydessä niihin lisätty kuviollisia elementtejä tai muita lisäosia, ei ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa.

21. Kun Ravintola Roka Oy:n toiminimi on edellä todetulla tavalla rekisteröity ennen ICHIZOKU OY:n aputoiminimen rekisteröimistä, kantaja voi vedota asiassa aikaisempaan oikeusperusteeseen toiminimilain 6 §:n 1 momentin mukaisesti.

22. Rekisteröity toiminimi luo haltijalleen lähtökohtaisesti maanlaajuisen suojan. Tästä suojasta on säädetty poikkeus toiminimilain 3 §:n 1 momentissa, jonka mukaan toinen elinkeinonharjoittaja saa käyttää toiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, jos näytetään, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. ICHIZOKU OY on esillä olevassa asiassa vedonnut kyseiseen poikkeukseen.

23. Kyseistä säännöstä koskevien esitöiden (HE 238/1978 vp s. 19) mukaan käytännössä rekisteröidyn toiminimen haltijan suoja on hyvin vahva. Ristiriitatilanteessa toiminimen haltija ei ole velvollinen esittämään näyttöä siitä, että toinen toiminimi aiheuttaa hänelle vahinkoa. Säännöksen sanamuodon mukaan viimeksi mainitun toiminimen haltijan on voitava osoittaa, ettei hänen käyttämänsä toiminimi saata nyt eikä vastaisuudessakaan aiheuttaa vahinkoa edelliselle. Todistustaakka on tarkoituksella säädetty raskaaksi. Sekoitettavissa olevan toiminimen aiheuttaman vahingon ei tarvitse olla välittömästi rahassa mitattavissa. Myös muu sekoitettavuudesta aiheutuva taloudellinen haitta on otettava säännöstä sovellettaessa huomioon.

24. ICHIZOKU OY on vetoamisensa tueksi esittänyt asiakirjatodistelua kysymyksessä olevien ravintoloiden sijainnista, mikä seikka sinänsä on asiassa riidaton. ICHIZOKU OY ei ole kuitenkaan esittänyt sellaista todistelua, mistä ilmenisi, että sen aputoiminimi ei saata aiheuttaa Ravintola Roka Oy:lle vahinkoa. Toisaalta Ravintola Roka Oy:n asiakirjatodisteista 2 ja 3 ilmenee, että asianosaisten ravintolat on tosiasiassa sekoitettu toisiinsa. Tapahtuneista sekoittumisista ravintoloiden välillä ovat jäljempänä tarkemmin todetuin tavoin kertoneet myös markkinaoikeudessa todistajana kuultu Ravintola Roka Oy:n työntekijä TL sekä todistelutarkoituksessa kuullut Ravintola Roka Oy:n toimitusjohtaja SK ja hallituksen puheenjohtaja TK.

25. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole näytetty, ettei ICHIZOKU OY:n aputoiminen käyttäminen saattaisi nyt tai vastaisuudessa aiheuttaa vahinkoa Ravintola Roka Oy:lle. Ravintola Roka Oy:n rekisteröimä toiminimi saa näin ollen esillä olevassa asiassa toiminimilain 3 §:n 1 momentin pääsäännön mukaisesti maanlaajuista suojaa.

26. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa. Kyseisen säännöksen esitöissä (HE 238/1978 vp s. 21) on mainittu esimerkkinä samasta tai samankaltaisesta toimialasta hotelliala ja ravintola-ala sekä huolintaliikkeen ja kuljetusliikkeen harjoittaminen.

27. Asiassa on edellä todetuin tavoin riidatonta, että molemmat asianosaiset toimivat ravintola-alalla ja että ICHIZOKU OY käyttää aputoiminimeään nimenomaan ravintolaliiketoiminnassaan. Jo tämän perusteella voidaan katsoa, että asianosaiset harjoittavat toiminimilaissa tarkoitetuin tavoin vähintään samankaltaista toimintaa.

28. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että ICHIZOKU OY on käyttämällä Ravintola Roka Oy:n toiminimeen sekoitettavissa olevaa aputoiminimeään ROKA SUSHI AND ROBATA loukannut Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta.

4 Seuraamukset

4.1 Rekisteröinnin kumoaminen ja käytön kieltäminen

29. ICHIZOKU OY:n aputoiminimi ROKA SUSHI AND ROBATA on rekisteröity, vaikka se on ollut sekoitettavissa rekisterissä jo olleeseen Ravintola Roka Oy:n toiminimeen ja se on rekisteröity käytettäväksi vähintään samankaltaisella toimialalla kuin millä aiemmin rekisteröidyn toiminimen haltija Ravintola Roka Oy toimii. ICHIZOKU OY:n aputoiminimi ROKA SUSHI AND ROBATA on näin ollen rekisteröity toiminimilain 10 §:n 4 kohdan vastaisesti. Koska rekisteröinnille on edelleen olemassa este, aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA rekisteröinti voidaan kumota toiminimilain 19 §:n 1 momentin nojalla.

30. Edellä todetuin tavoin ICHIZOKU OY on loukannut Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta. Aputoiminimen käyttö ravintolatoiminnassa voidaan näin ollen lisäksi kieltää toiminimilain 18 §:n 2 momenttien nojalla.

31. Ravintola Roka Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus kieltää ilmaisun "Roka" tai "ROKA" käytön ICHIZOKU OY:n aputoiminimen yhteydessä. ICHIZOKU OY on esittänyt, että Ravintola Roka Oy:n vaatimus ei tältä osin perustu toiminimilakiin ja vaatinut tämän vaatimuksen tutkimatta jättämistä tai hylkäämistä.

32. Ravintola Roka Oy on jo alkuperäisessä haastehakemuksessaan vaatinut ICHIZOKU OY:n aputoiminimen käytön kieltämisen lisäksi myös sanan "Roka" kieltämistä. Ravintola Roka Oy on tämän jälkeen täsmentänyt ja supistanut vaatimustaan siten, että se vaatii kyseisen ilmaisun käytön kieltämistä ICHIZOKU OY:n aputoiminimen yhteydessä käytettynä. Kysymys ei siten ole oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta kielletystä kanteenmuutoksesta, eikä Ravintola Roka Oy:n kyseisen vaatimuksen tutkimatta jättämiselle ole muitakaan syitä. Vaatimus on siten tutkittava.

33. Ravintola Roka Oy:n asiakirjatodisteista 6 ja 14 ilmenee, että ICHIZOKU OY on käyttänyt internetsivuillaan ilmaisua "Roka" lauseissa "Tervetuloa Rokaan" ja "Roka yhdistää japanilaisen keittiön erikoisuudet katutasolle, Tampereen Aleksanterinkadulle". Ilmaisua "Roka" on näin ollen käytetty myös sellaisenaan viittaamaan ICHIZOKU OY:n ravintolan nimeen ja sen toimintaan. Markkinaoikeus katsoo, että kyseistä ilmaisua on siten käytetty toiminimenomaisesti ICHIZOKU OY:n yritystunnuksena.

34. Kuten toiminimilain esitöistä (HE 238/1978 vp s. 18) ja korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 1998:154 ilmenee, toiminimirekisteröinti tuottaa toiminimen haltijalle oikeuden kieltää muita elinkeinonharjoittajia käyttämästä toiminimeen sekoitettavissa olevaa ilmaisua yritystunnuksena.

35. Edellä todetuin perustein asiassa on aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA käytön kieltämisen lisäksi Ravintola Roka Oy:n vaatimuksen mukaisesti kiellettävä ICHIZOKU OY:tä käyttämästä ravintolatoiminnassaan ilmaisua "Roka" tai "ROKA" aputoiminimensä yhteydessä.

36. Ravintola Roka Oy on vaatinut, että asiassa mahdollisesti määrättävän kiellon tehosteeksi asetetaan 50.000 euron sakon uhka. ICHIZOKU OY ei ole riitauttanut asetettavan uhkasakon määrää.

37. Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Markkinaoikeus toteaa, että uhkasakon määrän on oltava omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomista.

38. Asiassa ei ole esitetty selvitystä ICHIZOKU OY:n maksukyvystä. Asiaa kokonaisuutena arvioiden ja asian laatu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo kuitenkin riittäväksi, että uhkasakko asetetaan 25.000 euron määräisenä.

39. Koska Ravintola Roka Oy:n vaatimuskohdissa 1 ja 2 esitetyt ensisijaiset vaatimukset on hyväksytty, asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa Ravintola Roka Oy:n vaatimuskohdassa 3 esitettyihin toissijaisiin vaatimuksiin tai niitä koskevaan ICHIZOKU OY:n tutkimattajättämisvaatimukseen.

4.2 Toiminimioikeudellinen hyvitys

40. ICHIZOKU OY on edellä todetuin tavoin loukannut Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta. Toiminimilain 23 §:n 1 ja 2 momenttien nojalla ICHIZOKU OY on näin ollen velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä riippumatta siitä, onko sen toiminta ollut tuottamuksellista.

41. Toiminimilain 23 §:ää koskevien esitöiden (HE 26/2006 vp s. 25) mukaan toiminimen loukkauksen erityisluonteesta johtuen kohtuullisen hyvityksen määrittämisessä ei aina ole mahdollista ottaa hyvityksen määrittämisen perustaksi tavanomaista käyttökorvausta eli osapuolten välillä neuvoteltua lisenssimaksua. Jos esimerkkejä käyttökorvauksen tasosta ei ole saatavilla, hyvityksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon sellaisia seikkoja, joiden perusteella käyttökorvaus yleensä määritellään, kuten käytön kesto ja laajuus.

42. Ravintola Roka Oy:n toiminimeä loukkaava ICHIZOKU OY:n aputoiminimi on rekisteröity 28.4.2017 ja ICHIZOKU OY:n ravintola ROKA SUSHI & ROBATA on avattu 8.4.2017. ICHIZOKU OY:n hallituksen puheenjohtaja PH on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että he ovat aloittaneet ravintolansa markkinoinnin huhtikuussa 2017. Myös Ravintola Roka Oy:n edustajat SK ja TK sekä todistaja TL ovat kertoneet, että he ovat havainneet ICHIZOKU OY:n ravintolan markkinoinnin ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2017. Ravintola Roka Oy:n toiminimen loukkaus on näin ollen kestänyt noin puolitoista vuotta. ICHIZOKU OY on harjoittanut toimintaansa ainoastaan Tampereella yhdessä toimipisteessä, mutta ravintolaa on markkinoitu internetissä ja sosiaalisessa mediassa, minkä perusteella ravintolan markkinoinnin on katsottava olleen maanlaajuista.

43. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, että Ravintola Roka Oy:n vaatimaa 5.000 euron suuruista hyvitystä voidaan pitää kohtuullisena hyvityksenä edellä todetusta toiminimen käyttämisestä.

4.3 Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeudellisen vahingonkorvausvaatimuksen tutkiminen ja arviointi

44. Ravintola Roka Oy:n esittämän vahingonkorvausvaatimuksen osalta asiassa on ensin otettava kantaa siihen, tuleeko se jättää ICHIZOKU OY:n vaatimin tavoin tutkimatta oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:ssä säädetyn kanteenmuutoskiellon vastaisena.

45. Oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan kannetta riita-asiassa ei saa oikeudenkäynnin aikana muuttaa. Kantajalla on kuitenkin oikeus
1) vaatia muuta kuin kanteessa tarkoitettua suoritusta, milloin vaatimus perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta silloin kantajan tietoon tulleeseen seikkaan;
2) vaatia vahvistettavaksi sellainen oikeussuhde, joka asianosaisten välisessä oikeudenkäynnissä on riitainen ja jonka selvittämistä asian muun osan ratkaiseminen edellyttää, sekä
3) vaatia korkoa tai tehdä muu sivuvaatimus taikka uusikin vaatimus, mikäli se johtuu olennaisesti samasta perusteesta.

46. Ravintola Roka Oy on alkuperäisessä haastehakemuksessaan muotoillut asiaa koskevan vaatimuksensa siten, että se on vaatinut, että markkinaoikeus "velvoittaa ICHIZOKU OY:n suorittamaan toiminimilain 23 §:n perusteella kantajalle 5.000 euron määräisen hyvityksen yhtiön rekisteröidyn toiminimen oikeudettomasta käytöstä ja loukkauksesta".

47. Alkuperäisessä haastehakemuksessaan Ravintola Roka Oy on otsikon "Korvaus asiassa" alla todennut vaatimuksensa perusteina muun ohella seuraavaa:

"Toiminimilain 23 §:n korvaus- ja hyvitysvelvollisuutta koskevan säännön mukaisesti elinkeinonharjoittaja, jonka elinkeinotoiminnassa on tahallisesti tai huolimattomuudesta loukattu toisen oikeutta toiminimeen, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä sekä korvaamaan loukkauksesta aiheutuneen vahingon. Kohtuullisen hyvityksen loukkaaja on velvollinen korvaamaan tuottamuksellisen toiminimeä koskevan oikeuden loukkauksen seurauksena loukkauksesta aiheutuneen tosiasiallisen vahingon täyden korvauksen periaatteen mukaisesti myös kohtuullisen hyvityksen ylittäviltä osin."

"Tosiasiallisesti tapahtuneiden sekaannusten ja kantajan yksinoikeuden loukkauksen johdosta katsomme kohtuullisen korvauksen asiassa olevan määrältään 5.000 euroa. Korvauksen määrää arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon edellä kuvattu vastaajan tahallinen menettely ja se, että vastaaja on kieltoyhteydenotoista huolimatta laajentanut kantajan toiminimeä loukkaavan nimen käyttämistä."

48. Ottaen huomioon, että Ravintola Roka Oy on haastehakemuksessaan edellä kerrotulla tavalla vedonnut tahalliseen loukkaukseen ja käyttänyt termiä korvaus, markkinaoikeus toteaa, että Ravintola Roka Oy:n on katsottava jo alkuperäisessä haastehakemuksessaan esittäneen myös vahingon korvaamista koskevan vaatimuksen.

49. Ravintola Roka Oy on myöhemmin yksipuolista tuomiota koskevaan takaisinsaantihakemukseen vastatessaan korottanut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksensa määrää, eriyttänyt vaatimuksen kahdeksi erilliseksi vaatimukseksi ja esittänyt vaatimusten perusteeksi osittain uusia seikkoja. Markkinaoikeus katsoo ensinnäkin, että hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksen eriyttäminen on ollut sallittua vaatimuksen täsmentämistä. Täydennettyjen perusteiden ilmoittamisesta huolimatta vaatimusten yhteenlasketun määrän korottaminen puolestaan on johtunut olennaisesti samasta perusteesta kuin aiempi vaatimus eli siitä, että Ravintola Roka Oy:n käsityksen mukaan ICHIZOKU OY on loukannut sen toiminimeä ja tästä on aiheutunut sille vahinkoa. Kysymys ei siten ole oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n mukaisesta kielletystä kanteen muuttamisesta, ja Ravintola Roka Oy:n vahingonkorvausvaatimus on tutkittava.

50. Toiminimilain 23 §:n mukaisen vahingonkorvauksen tuomitseminen edellyttää, että ICHIZOKU OY on loukannut Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta tahallisesti tai huolimattomuudesta. Asiassa todistelutarkoituksessa kuultujen SK:n ja TK:n kertomuksista on ilmennyt, että Ravintola Roka Oy on huhtikuussa 2017 ottanut yhteyttä ICHIZOKU OY:öön puhelimitse, sähköpostitse ja Facebookin välityksellä ja pyytänyt ICHIZOKU OY:tä poistamaan markkinoinnistaan Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta loukkaavan tunnuksen "Roka". Kertomuksia tukevasta Ravintola Roka Oy:n asiakirjatodisteena 1 esitetystä sähköpostiviestistä ilmenee, että Ravintola Roka Oy on 21.4.2017 pyytänyt ICHIZOKU OY:tä poistamaan Roka nimen sosiaalisesta mediasta ja nettisivuilta. Ravintola Roka Oy:n asiakirjatodisteena 11 esitetystä ICHIZOKU OY:n hallituksen kokouksen pöytäkirjasta ilmenee, että ICHIZOKU OY:n hallitus on 26.4.2017 päättänyt hakea aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA rekisteröimistä toimialalle ravintolaliiketoiminta Tampereella. ICHIZOKU OY:n hallituksen puheenjohtaja PH on lisäksi kertonut, että ICHIZOKU OY on ollut tietoinen Ravintola Roka Oy:stä ja sen toiminnasta ennen ICHIZOKU OY:n ravintolan nimeämistä ja aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA rekisteröimistä. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on tullut näytetyksi, että ICHIZOKU OY on tietoisena Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeudesta käyttänyt sitä loukkaavaa aputoiminimeään.

51. Edellä todetuin perustein ICHIZOKU OY:n on katsottava vähintään huolimattomuudesta loukanneen Ravintola Roka Oy:n toiminimeä. Näin ollen ICHIZOKU OY on velvollinen korvaamaan Ravintola Roka Oy:lle loukkauksesta mahdollisesti aiheutuneen vahingon.

52. Toiminimilain vahingonkorvaussäännöksen esitöiden (HE 238/1978 vp s. 33) mukaan koko vahinko on korvattava. Korvaus ei rajoitu loukkaukseen syyllistyneen saamaan taloudelliseen voittoon, vaan myös loukatun toiminimen liikearvon vähentyminen on korvattava. Viimeksi mainittu saattaa ilmetä esimerkiksi siinä, että korvausvelvollisen tarjoamien tavaroiden tai palvelusten huonolaatuisuus heijastuu myös loukatun toiminimen nauttimaan arvostukseen. Menetettyjen tulojen määrä voidaan arvioida muun muassa myynnin volyymilukujen avulla. Käytännössä saattaa kuitenkin usein olla vaikeata osoittaa vahingon määrä, jolloin tuomioistuin joutuu arvioimaan määrän.

53. Ravintola Roka Oy on esittänyt ensinnäkin, että ICHIZOKU OY:n toiminta on aiheuttanut sille vahinkoa sen toimintaa koskevien laajentumissuunnitelmien lykkääntymisen johdosta.

54. Ravintola Roka Oy:n toimitusjohtaja SK on kertonut yhtiön laajentumissuunnitelmista muun ohella seuraavaa. Suunnitelmista on alettu keskustella ensimmäisen kerran kevättalvella 2016, ja selkeitä suunnitelmia on alettu tehdä syksyllä 2017. Ravintola Roka Oy:n henkilökunnalle on kerrottu laajentumissuunnitelmista ensimmäisen kerran ennen joulua 2016. Tarkoitus on ollut, että uudet ravintolat avataan Ouluun keväällä 2018, Leville syksyllä 2018 ja Tampereelle sen jälkeen. Laajentumiseen on ollut tarkoitus ottaa pankkilainaa. Laajentumissuunnitelmista ei ole perheyrityksessä tehty virallisia pöytäkirjoja tai päätöksiä. Liiketiloja on jo katseltu, ja Oulun ravintolan vetäjät on valittu. Tämän oikeudenkäynnin lopputulos voi kuitenkin vaikuttaa omalta osaltaan suunnitellun laajentumisen etenemiseen, ja suunnitelmien toteuttamista on lykätty tämän oikeudenkäynnin johdosta, koska ei ole tahdottu, että Ravintola Roka Oy sekoitetaan ICHIZOKU OY:n ravintolaan. Lykkäämisestä on päätetty loppuvuodesta 2017 sen jälkeen, kun ICHIZOKU OY on tehnyt asiassa takaisinsaantihakemuksen.

55. Ravintola Roka Oy:n hallituksen puheenjohtaja TK on kertonut yhtiön laajentumissuunnitelmista muun ohella, että luonteeltaan enemmän yrittäjähenkisenä hän olisi jo toteuttanut laajentumissuunnitelmat. Laajentumisen on ollut tarkoitus alkaa mahdollisimman pian, mutta hän ei ole perheyrityksessä voinut päättää asioista yksin. Tämä oikeudenkäynti on viivästyttänyt laajentumista 19.4.2017 lähtien, koska Suomessa ei voi olla kahta samannimistä ravintolaa. Laajentumiseen liittyen ei ole haettu vielä lainaa pankilta. Oulun ravintolan vetäjien kanssa on ehditty tehdä suulliset sopimukset.

56. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on esitetty selvitystä siitä, että Ravintola Roka Oy:llä on ollut suunnitelmia ravintolatoiminnan laajentamisesta Rovaniemen ulkopuolelle Ouluun, Leville ja Tampereelle ja että näiden suunnitelmien toteuttamista on lykätty. Asiassa on esitetty jossain määrin ristiriitaista selvitystä siitä, milloin suunnitelmia on päätetty lykätä ja mikä lykkääntymisen on aiheuttanut. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että suunnitelmien toteuttamisen lykkääntyminen tai estyminen olisi ollut syy-yhteydessä ICHIZOKU OY:n toiminimiloukkaukseen siten, että se voisi luoda ICHIZOKU OY:lle korvausvelvollisuuden väitetystä vahingosta.

57. Ravintola Roka Oy on lisäksi esittänyt, että ICHIZOKU OY:n ravintolan aukioloaikojen muuttaminen on aiheuttanut Ravintola Roka Oy:lle imagohaittaa ja vahinkoa.

58. ICHIZOKU OY:n hallituksen puheenjohtaja PH on kertonut, että heidän ravintolansa on muuttanut aukioloaikojaan sen vuoksi, että he tarjoavat korkealaatuista tuotetta, jonka tarjoaminen edullisempaan lounashintaan on vaikeaa. Tästä syystä on päätetty siirtyä Á la carte -toimintaan.

59. Ravintola Roka Oy:n toimitusjohtaja SK on kertonut, että aukioloaikojen supistaminen ei yleensä kerro hyvää ravintolan taloudellisesta tilanteesta ja tästä syystä ICHIZOKU OY:n ravintolan aukioloaikojen supistaminen on aiheuttanut ravintoloiden nimien sekoitettavuudesta johtuen imagohaittaa Ravintola Roka Oy:lle. Lisäksi SK on arvioinut, että potentiaaliset asiakkaat ovat voineet katsoa internetistä tai sosiaalisesta mediasta ICHIZOKU OY:n ravintolan aukioloajat ja sen perusteella jättää tulematta Ravintola Roka Oy:n ravintolaan.

60. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ICHIZOKU OY:n ravintolan aukioloaikoja on muutettu. Asiassa ei ole kuitenkaan esitetty edellä mainitun kantajan edustajan kertomuksen lisäksi muuta näyttöä siitä, että ICHIZOKU OY:n ravintolan aukioloaikojen supistaminen olisi aiheuttanut Ravintola Roka Oy:lle imagohaittaa tai muutakaan vahinkoa. Markkinaoikeus katsoo, että väitetty vahinko ei ole tullut näytetyksi.

61. Ravintola Roka Oy on vielä esittänyt, että ICHIZOKU OY:n toiminimiloukkaus on aiheuttanut sille vahinkoa, koska sen potentiaalinen asiakaskunta ja tavaratoimittajat ovat sekoittaneet sen ravintolan ja ICHIZOKU OY:n ravintolan keskenään.

62. Ravintola Roka Oy:n asiakirjatodisteina 2 ja 3 esittämistä sähköposteista ilmenee, että kaksi henkilöä on tehnyt vahingossa pöytävarauksen tarkoittamansa ICHIZOKU OY:n ravintolan sijasta Ravintola Roka Oy:n ravintolaan. Toinen henkilö on perunut tekemänsä varauksen juuri ennen varauksen alkamista, ja toinen henkilö on ilmoittanut erehdyksestään Ravintola Roka Oy:lle vasta myöhemmin seuraavan vuorokauden puolella.

63. Ravintola Roka Oy:n toimitusjohtaja SK on kertonut asiakkaiden ja tavarantoimittajien keskuudessa aiheutuneista sekaannuksista lisäksi muun ohella seuraavaa. Yksi tavarantoimittaja on kerran puhelimessa puhelun aluksi sekoittanut ravintolat keskenään. Muita sekaannuksia tavarantoimittajien keskuudessa ei ole tapahtunut. Hän on kuullut asiakkaiden sekaannuksista tarjoilijoilta, ja hänen omalle kohdalleen sekaannuksia on sattunut pari kertaa. Lisäksi asiakkaat ovat kysyneet useita kertoja kuukaudessa, ovatko Ravintola Roka Oy:n ravintola ja ICHIZOKU OY:n ravintola samaa ketjua tai samaa yritystä. Lisäksi SK:n mukaan Ravintola Roka Oy:n liikevaihto vuonna 2016 on ollut noin 665.000 euroa ja vuonna 2017 noin 905.000 euroa. Vuodelle 2018 on budjetoitu noin 950.000 euroa, ja heinäkuun loppuun mennessä vahvistettu liikevaihto on ollut noin 500.000 euroa.

64. Ravintola Roka Oy:n hallituksen puheenjohtaja TK on kertonut muistavansa, että kaksi kertaa heidän ravintolastaan on yritetty tilata sushia, ja lisäksi hänen kohdalleen on osunut kerran tai pari kahdessa kuukaudessa tilanne, jossa asiakkaat ovat saapuneet heidän ravintolaansa, vaikka ovat tehneet varauksen ICHIZOKU OY:n ravintolaan Tampereelle.

65. Ravintola Roka Oy:n työntekijä TL on kertonut asiakkaiden keskuudessa tapahtuneista sekaannuksista muun ohella seuraavaa. Heidän ravintolassaan on ollut tapana soittaa asiakkaalle aina 15 minuutin kuluttua, jos asiakas ei ole saapunut varaamaansa kellonaikaan. Näin on pyritty varmistamaan, ettei asiakas ole tulossa, ennen kuin pöytä annetaan mahdolliselle seuraavalle asiakkaalle. Jo ennen pöytävarauksen alkamista on tällaisissa tapauksissa jouduttu käännyttämään ihmisiä ovelta turhaan, mikä on aiheuttanut sen, että kyseinen pöytä on ollut turhaan tyhjänä. Ravintola on pieni, ja he joutuvat yleensä käännyttämään pois ihmisiä, joilla ei ole varausta. Sesongin aikana eli marras joulukuussa tällainen pöytävarausten käyttämättä jättäminen on ollut melkein päivittäistä, ja niistä saapumatta jääneistä henkilöistä, jotka ovat vastanneet puhelimeen, suurin osa on ollut Tampereella ICHIZOKU OY:n ravintolassa. Sesongin ulkopuolella tällaisia tapauksia on ollut muutaman kerran kuukaudessa. Lammassaaren arvion mukaan asiakkaiden sekaannuksista johtuvasta hukka-ajasta on aiheutunut Ravintola Roka Oy:lle sesongin aikana vahinkoa vähintään 100 euroa päivässä eli yhteensä noin 5.000–6.000 euroa.

66. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on henkilötodistelulla ja sitä tukevalla asiakirjatodistelulla tullut näytetyksi, että osa Ravintola Roka Oy:n potentiaalisesta asiakaskunnasta ja yksi tavarantoimittaja on sekoittanut sen ravintolan ja ICHIZOKU OY:n ravintolan keskenään. Lisäksi asiassa on esitetty selvitystä muun ohella Ravintola Roka Oy:n liikevaihdosta vuosina 2016–2018.

67. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella voidaan katsoa, että peruuntuneista pöytävarauksista on aiheutunut Ravintola Roka Oy:lle käyttämättömän kapasiteetin johdosta jossain määrin taloudellista vahinkoa, joka on ollut syy-yhteydessä ICHIZOKU OY:n toimintaan. Sen sijaan asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että yhden tavarantoimittajan taholta tapahtunut ravintoloita koskeva sekaannus tai asiakkaiden erehtyminen asianosaisten ravintoloiden ketjuluonteesta olisi aiheuttanut Ravintola Roka Oy:lle liikearvon vähentymistä tai muuta vahinkoa.

68. Pöytävarausten peruuntumisesta aiheutuneen vahingon tarkasta määrästä ei ole saatavilla selvitystä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Vahingon määrän arvioinnissa on otettava huomioon muun ohella Ravintola Roka Oy:n toiminimioikeutta loukkaavan ICHIZOKU OY:n toiminnan kesto. Toisaalta tämä toiminta on ajoittunut niin, että se on kattanut ainoastaan yhden Ravintola Roka Oy:n ravintolan niin sanotun sesonkiajan ja pääasiassa ajoittunut ajanjaksoihin, jolloin asiassa on esitetty pöytävarausten peruuntumisia tapahtuneen keskimäärin vain muutamia kuukausitasolla. Asiassa saadun selvityksen perusteella asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että ravintolan käyttämättä jääneestä kapasiteetista on esillä olevassa asiassa aiheutunut Ravintola Roka Oy:lle 1.000 euron suuruinen vahinko.

5 Markkinaoikeuden antaman yksipuolisen tuomion poistaminen

69. Markkinaoikeus on edellä pääosin hyväksynyt Ravintola Roka Oy:n kannevaatimukset. Markkinaoikeuden 4.12.2017 asiassa diaarinumero 2017/487 antama yksipuolisen tuomion numero 741/17 on poistettava ja kantajan kannevaatimukset hyväksyttävä tuomiolla jäljempänä tuomiolauselmassa todetuilta osin.

6 Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaaminen

70. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kysymyksessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

71. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

72. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

73. Ravintola Roka Oy:n esittämät vaatimukset on sen vahingonkorvausvaatimusta ja kiellon tehosteeksi asetettavan uhkasakon määrää lukuun ottamatta hyväksytty kokonaan. Ravintola Roka Oy:n vahingonkorvausvaatimus ja uhkasakon määrää koskeva vaatimus on hyväksytty osittain. Asianosaisten oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta on siten arvioitava oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 2 momentin perusteella.

74. Ravintola Roka Oy on vaatinut toiminimensä loukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena 45.000 euroa, josta on hyväksytty 1.000 euroa. Siitä huolimatta, että tuomitun vahingonkorvauksen määrä on olennaisesti vaadittua pienempi, asiassa on tältä osin katsottava olevan kysymys sellaisesta harkinnanvaraisesta seikasta, jolla ei ole ollut sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Sama koskee kiellon tehosteeksi vaaditun uhkasakon määrää.

75. ICHIZOKU OY on näin ollen velvoitettava korvaamaan Ravintola Roka Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

76. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä. Pykälän 2 momentin mukaan oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on vaadittaessa määrättävä vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä.

77. Ravintola Roka Oy on vaatinut ensinnäkin, että ICHIZOKU OY velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut asianajopalkkion osalta 19.457,50 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimus on perustunut noin 230 euron keskimääräisellä tuntiveloituksella 83,35 tunnin työstä aiheutuneeseen kustannukseen.

78. ICHIZOKU OY on hyväksynyt määrältään puolet Ravintola Roka Oy:n palkkiovaatimuksen sisältämistä, takaisinsaantiasian vireilletulon 22.12.2017 jälkeisistä toimenpiteistä eli 36,575 tuntia. ICHIZOKU OY:n mukaan sen korvattavaksi eivät voi kuulua yksipuolisen tuomion täytäntöönpanoon tai sen keskeyttämiseen liittyvät kulut eivätkä asianosaisten sovintoneuvotteluihin liittyvät kulut. Lisäksi ICHIZOKU OY on paljoksunut käytettyä keskituntihintaa 200 euroa ylittäviltä osin.

79. Oikeudenkäymiskaaren 21 lukua koskevista esitöistä (HE 191/1993 vp s. 14) ilmenee, että yksipuoliseen tuomioon johtanut riita-asia ja sen johdosta nostettu takaisinsaantiasia on käsiteltävä oikeudenkäyntikulujen suhteen yhtenä kokonaisuutena. Esillä olevassa asiassa Ravintola Roka Oy:n haastehakemuksen laatimisesta ja muista ennen yksipuolisen tuomion ja tuomion antamista tehdyistä toimenpiteistä aihetutuneista kuluista on kuitenkin olemassa erillinen lainvoimainen tuomio. Näiltä osin ICHIZOKU OY:tä ei voida esillä olevassa takaisinsaantiasiassa velvoittaa korvaamaan Ravintola Roka Oy:n oikeudenkäyntikuluja. Yksipuolisen tuomion ja tuomion antamisen jälkeisistä tarpeellisista toimenpiteistä Ravintola Roka Oy:lle aiheutuneet kohtuulliset kulut puolestaan kuuluvat ICHIZOKU OY:n korvattavaksi. Myös yksipuolisen tuomion täytäntöönpanoon ja sen keskeyttämiseen sekä asianosaisten prosessinaikaisiin sovintoneuvotteluihin liittyvät tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset kulut kuuluvat vastapuolen korvattavaksi määrättävissä oleviin oikeudenkäyntikuluihin.

80. Asiassa on takaisinsaannin hakemisesta huolimatta edelleen kysymys riita-asiasta, jossa esitettyjen vaatimusten osalta Ravintola Roka Oy:llä on ollut todistustaakka. Asia ei ole kuitenkaan ollut oikeudellisesti erityisen vaikea tai laaja, eikä asiassa esitetty todistelu ole ollut erityisen laajaa. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa Ravintola Roka Oy:n vaatiman palkkion osalta tarpeellisista toimenpiteistä johtuvaa kohtuullista oikeudenkäyntikulujen määrää.

81. Mitä tulee asiassa käytettyyn keskimääräiseen tuntiveloitukseen, noin 230 euroa, markkinaoikeus toteaa, ettei sitä käsillä olevassa yritysten välisessä toiminimioikeudellisessa riita-asiassa ole pidettävä kohtuuttomana tuntiveloituksena ottaen huomioon myös sen, että ICHIZOKU OY:n oma palkkiovaatimus on perustunut noin 250 euron keskituntiveloitukseen.

82. Edellä lausutun perusteella ja ottaen huomioon Ravintola Roka Oy:n asian ajamiseen käyttämien työtuntien määrä ja siten palkkiovaatimuksen kokonaismäärä, markkinaoikeus katsoo, ettei sitä asian laatuun ja laajuuteen nähden ole pidettävä kohtuullisena. Markkinaoikeus harkitsee kohtuulliseksi määräksi Ravintola Roka Oy:n palkkiovaatimuksen osalta 14.000 euroa.

83. Ravintola Roka Oy on vedonnut asiassa korvattavien oikeudenkäyntikulujen osalta vielä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 5 §:ään, jonka mukaan jos asianosainen on jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä tai esittämällä väitteen, jonka hän on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi, taikka muutoin oikeudenkäyntiä pitkittämällä velvollisuuden vastaisella menettelyllään tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut toiselle asianosaiselle kustannuksia, hän on velvollinen korvaamaan sellaiset kustannukset riippumatta siitä, kuinka oikeudenkäyntikulut muutoin on korvattava. Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että asian hävinneenä osapuolena ICHIZOKU OY on joka tapauksessa edellä todetuin tavoin velvollinen korvaamaan Ravintola Roka Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan. Poikkeussäännökseksi tarkoitettu oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 5 § ei näin ollen tule sovellettavaksi esillä olevassa asiassa.

84. ICHIZOKU OY ei ole kiistänyt Ravintola Roka Oy:n esittämää oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin se on koskenut Ravintola Roka Oy:n suoritettavaksi määrättyä todistajanpalkkiota, 1.200 euroa. ICHIZOKU OY on näin ollen velvoitettava korvaamaan myös Ravintola Roka Oy:n kyseiset todistelukustannukset asiassa.

85. Ravintola Roka Oy on lisäksi vaatinut ICHIZOKU OY:n velvoittamista korvaamaan sille aiheutuneet asianosaiskulut yhteensä 1.600 eurolla. Asianosaiskulut ovat koostuneet pääkäsittelyyn osallistumisen aiheuttamista kahden henkilön lento-, majoitus- ja taksikustannuksista sekä menetetyn työajan palkkakustannuksista. ICHIZOKU OY on kiistänyt palkkakustannuksia koskevan vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään ja lisäksi paljoksunut muita asianosaiskuluvaatimuksia 400 euron ylittäviltä osin.

86. Markkinaoikeus katsoo, että menetettyä työaikaa koskevista palkkakustannuksista ei ole esitetty sellaista selvitystä, että kuluja voitaisiin määrätä vastapuolen korvattaviksi. Ottaen huomioon, että todistelutarkoituksessa pääkäsittelyssä kuullut Ravintola Roka Oy:n edustajat asuvat Rovaniemellä, markkinaoikeus harkitsee kohtuulliseksi korvaukseksi esitettyjen matka- ja majoituskulujen osalta tarkemman selvityksen puuttuessa 600 euroa.

87. Edellä todetuin perustein ICHIZOKU OY on velvoitettava korvaamaan Ravintola Roka Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 1.200 eurolla ja palkkion osalta 14.000 eurolla eli yhteensä 15.200 eurolla sekä lisäksi asianosaiskulut 600 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. ICHIZOKU OY saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus poistaa 4.12.2017 asiassa diaarinumero 2017/487 antamansa yksipuolisen tuomion numero 741/17 ja peruuttaa 5.4.2018 antamallaan päätöksellä numero 213/18 määräämänsä yksipuolisen tuomion täytäntöönpanokiellon.

Markkinaoikeus kumoaa ICHIZOKU OY:n aputoiminimen ROKA SUSHI AND ROBATA rekisteröinnin.

Markkinaoikeus kieltää ICHIZOKU OY:tä käyttämästä aputoiminimeä ROKA SUSHI AND ROBATA ja ilmaisua "Roka" tai "ROKA" ICHIZOKU OY:n aputoiminimen yhteydessä. Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun 25.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa ICHIZOKU OY:n suorittamaan Ravintola Roka Oy:lle hyvityksenä sen toiminimen oikeudettomasta käyttämisestä 5.000 euroa ja korvauksena toiminimioikeuden loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 1.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa ICHIZOKU OY:n korvaamaan Ravintola Roka Oy:n oikeudenkäyntikulut 15.200 eurolla ja asianosaiskulut 600 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää ICHIZOKU OY:n oikeudenkäyntikulujensa korvaamista koskevan vaatimuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 18.12.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Riikka Pirttisalo ja Mirva Näsi.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 30.10.2018