MAO:477/18

Scanbox Entertainment A/S > Telia Finland Oyj

tekijänoikeus - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen

Diaarinumero: 2017/587
Antopäivä: 28.9.2018

Hakemus

Scanbox Entertainment A/S (jäljempänä myös hakija) on markkinaoikeuteen toimittamassaan hakemuksessa 5.9.2017 sekä hakemuksen täydennyksissä 15.9.2017, 14.2.2018 ja 13.4.2018 pyytänyt, että markkinaoikeus määrää Telia Finland Oyj:n antamaan käyttäjien yhteystiedot sille kuuluvista, hakemuksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä liitteessä mainittuina aikoina.

Käyttäjän yhteystiedoilla tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, mitä Telia Finland Oyj:llä on liittymän käyttäjästä ja tilaajasta. Hakemus koskee tietojen luovuttamista vain siltä osin kuin Telia Finland Oyj säilyttää tietoja tietoyhteiskuntakaaren 137 §:n nojalla. Hakija ei vaadi luovutettavaksi niitä tietoja, joita säilytetään yksinomaan tietoyhteiskuntakaaren 157 §:ssä säädetyn säilytysvelvollisuuden perusteella. Hakija ei luovuta henkilötietoja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Hakija on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää liikesalaisuuksia ja hakijan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevia tietoja sisältävinä sen asiakirjatodisteet 29 (Valtakirja teokseen Burnt), 30 (Valtakirja teokseen Southpaw), 31 (Valtakirja teokseen The Hateful Eight), 32 (Selvitys valtakirjojen merkityksestä), 33 (Liite teosta Captain Fantastic koskevaan lisenssisopimukseen 17.10.2014), 34 (Liite teosta Hell or High Water koskevaan lisenssisopimukseen 6.7.2015), 35 (Liite teosta Snowden koskevaan lisenssisopimukseen 13.2.2015), 36 (Liite teosta The Neon Demon koskevaan lisenssisopimukseen 18.12.2014) ja 38 (Tarkempi loki hakemuksen kohteena olevasta numerolla 185 yksilöidystä IP-osoitteesta) salassa pidettäväksi 10 vuoden ajaksi.

Hakija on havainnut, että hakemuksen liitteessä yksilöidyistä internetliittymistä on ilman sen lupaa saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa elokuvateoksia A Walk Among the Tombstones, Burnt, Captain Fantastic, Hell or High Water, Snowden, Southpaw, The Hateful Eight ja The Neon Demon, joihin hakijalla on yksinomainen oikeus Suomessa. Internetliittymistä on saatettu yleisön saataviin tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman hakijan suostumusta loukaten näin hakijan yksinoikeutta valmistaa teoskappaleita ja saattaa teosta yleisön saataviin. Hakemuksen liitteessä 1 yksilöidyistä IP-osoitteista on havaittu jaettavan kyseisiä elokuvateoksia seuraavasti:
havaittu jaettavan kyseisiä elokuvateoksia seuraavasti:

- numeroilla 1–7 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos A Walk Among the Tombstones;
- numeroilla 8–37 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos Burnt;
- numeroilla 38–95 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos Captain Fantastic;
- numeroilla 96–180 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos Hell or High Water;
- numeroilla 181–245 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos Snowden;
- numeroilla 246–271 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos Southpaw;
- numeroilla 272–411 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos The Hateful Eight; ja
- numeroilla 412–443 yksilöidyt IP-osoitteet: elokuvateos The Neon Demon.

Seuraavilla ja hakemuksesta 5.9.2017 sekä hakemuksen täydennyksistä 15.9.2017, 14.2.2018 ja 13.4.2018 tarkemmin ilmenevillä perusteilla Telia Finland Oyj on määrättävä antamaan hakemuksessa tarkoitetut yhteystiedot.

Hakijana oleva Scanbox Entertainment A/S käyttää asiassa puhevaltaa myös muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta. Hakijana on Tanskassa rekisteröity yhtiö, joka on hankkinut Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen alueen kattavan lisenssioikeuden hakemuksessa mainittuihin elokuviin niiden tuotantoyhtiöltä ja edustaa näillä alueilla oikeudenhaltijaa. Kysymys on elokuvateoksista, joiden tuottajien kotipaikat ovat Yhdysvalloissa ja Tanskassa.

Hakijalla on oikeus puuttua lisensoidun teoksen oikeudenloukkauksiin yksinomaisella levitysalueellaan, eikä elokuvan varustaminen tekstityksellä tai loukkaavan version varustamatta jättäminen vaikuta hakijan oikeuksiin. Elokuvateosta ei voida tallentaa samalle medialle useita kertoja eri versioina eri tekstitysvaihtoehdoille, joten digitaalisessa jakelussa teos toistetaan alkuperäisenä ja sen päällä näytetään kulloinkin valittua tekstitystä vastaava taso.

Hakija on kiinnittynyt sen teoksia jakaviin parviin vertaisverkossa valvontaohjelmalla, joka kirjaa lokitiedostoihin olennaiset tiedot kustakin parveen kiinnittyneestä IP-osoitteesta. Hakija on tehnyt koelatatuksen kunkin IP-osoitteen kohdalta varmistaen, että nämä todella ovat sallineet lataamiensa teosten edelleen jakamisen. Koelatauksen tulosta on myös verrattu hakijan teoksiin, millä on varmistettu, että tiedoston jakaminen on loukannut hakijan tekijänoikeutta.

Markkinaoikeuden 12.6.2017 antamaa ratkaisua numero 333/17 ei tule tulkita niin, että sillä olisi tarkoitettu olennaisesti korottaa tekijänoikeuslain 60 a §:ään kirjattua merkittävissä määrin -kynnystä. Niin sanottua merkittävyyskynnystä tulee ensisijassa tulkita tekijän oikeuksien suojan kannalta, eikä sitä voida yksityisyyden suojaan nojautuen asettaa tekijän kannalta kohtuuttoman korkealle. Merkittävyyskynnys on edelleen pidettävä sellaisella tasolla, että piratismiin puuttuminen on mahdollista ja EU-oikeuden edellyttämä ennaltaehkäisevä vaikutus säilyy.

Hakijan toimittamasta hakemuksen liitteestä 1 ilmenee, onko IP osoitteesta tapahtunut loukkauksia toistuvasti tai pidemmän aikaa taikka onko yleisön saataviin saattaminen koskenut useita teoksia.

Liitteen sarake "Teoksen koepalat" tarkoittaa niiden koepalojen lukumäärää, jolla teleliittymästä välitetyn tiedoston on varmistettu loukkaavan hakijan oikeutta hakemuksessa yksilöityyn teokseen.

NARS-ohjelma pyrkii luomaan yhteyden kyseiseen teleliittymään, tai teleliittymässä käytetty asiakasohjelma ottaa yhteyden NARS-ohjelmaan tiedoston tarjoamista varten. Yksi havainto tarkoittaa tyypillisesti

60–120 sekunnin yhteyttä liittymästä käytettyyn asiakasohjelmaan. Useampi havainto viittaa siihen, että liittymästä on toistuvasti kyetty lataamaan koepala. Erittäin suuri koepalojen määrä puolestaan viittaa siihen, että vertaisverkko-ohjelma on aktiivisesti itse pyrkinyt tarjoamaan tiedostoa valvontaohjelmalle.

Liitteen sarake "Tarkastetut teokset" tarkoittaa niiden tiedostojen lukumäärää, joita hakemuksen kohteena olevasta IP-osoitteesta on saatettu teknisesti yhtenevällä tavalla luvattomasti yleisön saataviin ja joista NARS-valvontaohjelmalla on ladatun koepalan avulla tarkistettu ja todettu tekijänoikeutta loukkaavaksi. Sellaisia tiedostoja, joihin ei ole ajallista ja teknistä yhteyttä hakemuksessa täsmennettyyn tiedostoon, ei ole tässä listattu, vaan kaikki tiedostot ovat teknisten jälkien perusteella peräisin samasta teleliittymästä. Torrent-paketti voi myös sisältää useita televisiosarjan jaksoja, jolloin koepalan vastatessa tällaista tiedostoa jokainen itsenäinen teos lasketaan omaksi tarkastetuksi teokseksi.

Liitteen sarake "Kaikki koepalat" tarkoittaa koepalojen määrää kaikkien sellaisten kohdassa "tarkastetut teokset" todettujen tiedostojen osalta, jotka on tarkistettu ja todettu tekijänoikeutta loukkaavaksi.

Liitteen sarake "DHT-havainnot" tarkoittaa niiden tiedostojen määrää, joita kyseisestä IP-osoitteesta käytetty asiakasohjelma on DHT-protokollan kautta ilmoittanut saattavansa yleisön saataviin. Havainnot on laskettu vain, jos tekninen jälki on vastannut koepalojen teknistä jälkeä ja on näin ollen perusteltu syy todeta, että BitTorrent aktiivisuus on peräisin samasta asiakasohjelmasta. Näistä havainnoista ei ole suoritettu koelatausta, mutta niiden osalta tiedostonimet viittaavat sellaisiin suojattuihin teoksiin, joita ei luvallisesti tällä menetelmällä saateta yleisön saataviin. Kukin tiedosto on kirjattu kerran yhden vuorokauden osalta.

Liitteen sarake "Aika (vrk)" tarkoittaa niiden vuorokausien lukumäärää, joina IP-osoitteesta on teknisesti ja ajallisesti yhtenevällä tavalla havaittu tarjotun tekijänoikeutta loukkaaviksi todettuja tai epäiltyjä tiedostoja.

Edellä todettu laajennettu lokitiedosto osoittaa, että hakemuksen kohteena olevista teleliittymistä tapahtuneet oikeudenloukkaukset eivät ole olleet kertaluontoisia. Liittymiä on käytetty oikeudenloukkauksiin toistuvasti tai pidemmän aikaa. Loukkaukset ovat ylittäneet merkittävyyskynnyksen, ja myös sellaisissa tapauksissa, joissa on tehty vain yksittäisiä havaintoja, osallistuminen teosten tehokkaaseen levittämiseen BitTorrent-verkossa on aiheuttanut huomattavaa haittaa ja vahinkoa oikeudenhaltijalle. Kun kysymys on dynaamisia IP osoitteita käyttävistä teleliittymistä, IP osoitteiden vaihtuminen voi tehdä mahdottomaksi tiettyjen liittymätyyppien luvattoman toiminnan seuraamisen pidemmällä aikavälillä. IP-osoitteiden dynaamisuus myös rajoittaa tietojen luovutuksesta teleliittymän haltijan yksityisyyden suojalle aiheutuvaa haittaa. Elokuvateokset ovat lisäksi erityisen alttiita piratismille.

Hakemuksen täydennyksen liitteenä 37 olevasta NARS valvontaohjelman lokitiedostosta ilmenee, että havaitut oikeudenloukkaukset ovat tapahtuneet nimenomaan hakijan kannalta merkittävissä määrin. Kyseinen lokitiedosto sisältää tiedon loukattujen hakijan teosten lukumäärästä, hakijan teoksista ladattujen koepalojen lukumäärästä ja oikeudenloukkaukseen käytetyn teleliittymän muista IP osoitteista.

Liitteen sarake "Hakijan teokset" tarkoittaa niiden hakijan omistamien teosten lukumäärää, joita hakemuksen kohteena olevasta IP-osoitteesta on saatettu teknisesti yhtenevällä tavalla luvattomasti yleisön saataviin ja joista NARS-valvontaohjelmalla on ladatun koepalan avulla tarkistettu ja todettu tekijänoikeutta loukkaavaksi. Sellaisia loukkauksista tehtyjä havaintoja, joilla ei ole keskenään ajallista ja teknistä yhteyttä ei ole tässä listattu, vaan kaikki havainnot ovat teknisten jälkien perusteella peräisin samasta teleliittymästä. Hakijan valvomien teosten nimikkeet on täsmennetty kyseisen lokitiedoston viimeisellä sivulla kohdassa "Hakijan valvomat teokset". Hakijalla on oikeudet useisiin teoksiin, joista hakija on esittänyt lisenssisopimukset esimerkinomaisesti ja siten näyttänyt oikeutensa toteen korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun KKO 1989:87 mukaisesti riittävällä tavalla.

Liitteen sarake "Hakijan koepalat" tarkoittaa kunkin teleliittymän osalta niiden koepalojen lukumäärää, joilla teleliittymästä välitettyjen teosten on varmistettu loukanneen hakijan oikeutta kohdassa "Hakijan valvomat teokset" teoksiin. Kyseisessä kohdassa ei ole otettu huomioon sellaisia koepaloja, joilla liittymästä on havaittu tekijänoikeuden loukkaus jonkin toisen tahon omistamaan teokseen.

Liitteen sarake "Muut liittymän IP-osoitteet" tarkoittaa muita IP osoitteita, joista hakija on havainnut teknisesti ja ajallisesti yhtenevästi teostensa oikeudenloukkauksia. Näistä IP-osoitteista havaitut oikeudenloukkaukset ovat peräisin samasta teleliittymästä teknisten jälkien eli käytettyjen tietoliikenneporttien, BitTorrent-asiakasohjelmien ja vertaisverkon parvien perusteella. NARS-valvontaohjelma on asetettu tulostamaan vain kolme ensimmäistä muuta IP-osoitetta. Mikäli muita IP osoitteita on tätä enemmän, NARS-valvontaohjelma näyttää tällöin kolme ensimmäistä IP-osoitetta ja muiden IP-osoitteiden kokonaislukumäärän. Hakija ei pyydä muiden liittymän IP-osoitteiden yhteystietoja luovutettaviksi, vaan luettelo ilmentää sitä, että tekijänoikeuden loukkausta on jatkettu IP-osoitteen vaihtumisesta huolimatta.

Hakijan oikeudet teoksiin on rajattu maantieteellisesti siten, että oikeudet teosten taloudelliseen hyödyntämiseen ovat voimassa ainoastaan Pohjoismaissa. Hakijan teosten laillinen yleisö on siten markkinaoikeuden aiempiin päätöksiin liittyvien hakijoiden teosten laillista yleisöä rajatumpaa, jolloin yksittäiset oikeudenloukkaukset ovat hakijan oikeuksien kannalta aiempia oikeudenloukkauksia merkittävämpiä. Teosten luonne ja kohdeyleisön laajuus ovat oikeudenloukkauksen merkittävyyteen vaikuttavia seikkoja, joten hakijan oikeuksien loukkausta on arvioitava kohdeyleisön laajuuden kannalta. Oikeudenloukkausten merkittävyydestä hakijalta edellytettävä näyttö on asetettava huomattavasti matalammalle kuin noin 250 koepalaan. Tämän lisäksi oikeudenloukkauksen merkittävyyttä lisää se, että oikeudenloukkaus on kohdistunut useaan hakijan teokseen, jolloin hakijalta vaadittavien koepalalatausten lukumääränkin on oltava aiempia markkinaoikeuden päätöksiä alempi.

Hakijan toimittamasta numerolla 185 yksilöityä IP-osoitetta koskevasta tarkemmasta lokitiedostosta (liite 38) ilmenee, että hakija on vahvistanut teoksen Snowden oikeudenloukkauksen yhteensä kahdeksan koepalan lataamisella, vaikka hakemuksen aikaleiman perusteena olevasta elokuvateoksen versiosta on ladattu viisi koepalaa.

Asiaan osallisen lausumat

Telia Finland Oyj on lausumissaan 27.9.2017, 26.2.2018 ja 2.5.2018 ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa, ja pyytänyt markkinaoikeutta harkitsemaan, mikä merkitys hakijan esittämälle lisäselvitykselle tulee antaa.

Telia Finland Oyj on ilmoittanut, että se on asiassa annetun turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä ottanut talteen 286 IP-osoitteen liittymätiedot. Talteenotetut liittymätiedot ovat ajalta 90 vuorokautta taaksepäin päivästä 12.10.2017 klo 16.15 laskettuna. Tätä vanhempia tietoja ei ole enää olemassa.

Markkinaoikeuden päätös turvaamistoimesta ja asiakirjojen salassapidosta

Scanbox Entertainment A/S on hakemuksessaan 5.9.2017 esittänyt turvaamistoimen määräämistä koskevan pyynnön. Telia Finland Oyj ei ole vastustanut turvaamistoimen määräämistä.

Markkinaoikeus on päätöksellään 20.9.2017 numero 581/17 määrännyt oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla Telia Finland Oyj:n selvittämään ja säilyttämään päätöksen liitteestä ilmenevien teleliittymien tiedot liitteessä mainittuina aikoina mahdollista myöhemmin tapahtuvaa luovuttamista varten lukuun ottamatta niitä tietoja, joita Telia Finland Oyj määräyksen täytäntöönpanohetkellä säilyttää tietoyhteiskuntakaaren 157 §:n nojalla pelkästään viranomaistarpeita varten. Päätöksen mukaan turvaamistointa koskeva markkinaoikeuden määräys on voimassa, kunnes pääasiassa annetaan päätös tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Kyseisellä päätöksellään markkinaoikeus on lisäksi antanut asiakirjojen salassapitoa koskevan määräyksen.

ASIAKIRJATODISTELU

Scanbox Entertainment A/S

1. Ote NARS-valvontaohjelman lokitiedostosta
2. Teoksen A Walk Among the Tombstones elokuvajuliste
3. Teosta A Walk Among the Tombstones koskeva lisenssisopimus 10.4.2014 (salassa pidettävä)
4. Teoksen Burnt DVD-julkaisun kannet
5. Teosta Untitled Chef Project eli Burnt koskeva lisenssisopimus 12.11.2012 (salassa pidettävä)
6. Teosta Captain Fantastic koskeva ote Yhdysvaltain tekijänoikeusrekisteristä
7. Teosta Captain Fantastic koskeva lisenssisopimus 17.10.2014 (salassa pidettävä)
8. Teosta Comancheria eli Hell or High Water koskeva ote Yhdysvaltain tekijänoikeusrekisteristä
9. Teosta Comancheria eli Hell or High Water koskeva lisenssisopimus 6.7.2015 (salassa pidettävä)
10. Teosta Snowden koskeva ote Yhdysvaltain tekijänoikeusrekisteristä
11. Teosta The Snowden File eli Snowden koskeva lisenssisopimus 13.2.2015 (salassa pidettävä)
12. Teoksen Southpaw elokuvajuliste
13. Teosta Southpaw koskeva lisenssisopimus 4.2.2015 (salassa pidettävä)
14. Teoksen The Hateful Eight elokuvajuliste
15. Teosta The Hateful Eight koskeva lisenssisopimus 10.3.2015 (salassa pidettävä)
16. Teosta The Neon Demon koskeva ote Yhdysvaltain tekijänoikeusrekisteristä
17. Teosta The Neon Demon koskeva lisenssisopimus 18.12.2014 (salassa pidettävä)
18. Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1989:87 ja tätä koskevat valituskirjelmät ja lisenssisopimus
19. Telia Finland Oyj:n tiedote 12.5.2017 tietojen säilytysajoista
20. Svea Hovrättin ratkaisu asiassa ÖÄ 6116-15
21. Selvitys Scanbox Entertainment A/S:n asemasta Scanbox-konsernissa
22. Otteet (5 kpl) Tanskan kaupparekisteristä koskien Scanbox-konsernin yhtiöitä
23. Teosta Untitled Chef Project eli Burnt koskeva laajennettu ote Yhdysvaltain tekijänoikeusrekisteristä
24. Teoksen Hell or High Water DVD-julkaisun kannet
25. Teosta Snowden koskeva laajennettu ote Yhdysvaltain tekijänoikeusrekisteristä
26. Suurennos teoksen The Hateful Eight elokuvajulisteen tekijätiedoista
27. Yhtiötä Weinstein Global Film Corp. koskeva ote New Yorkin osavaltion rekisteristä
28. Kuvakaappaukset (2 kpl) teoksesta A Walk Among the Tombstones
29. Valtakirja teokseen Burnt (salassa pidettävä)
30. Valtakirja teokseen Southpaw (salassa pidettävä)
31. Valtakirja teokseen The Hateful Eight (salassa pidettävä)
32. Selvitys valtakirjojen merkityksestä (salassa pidettävä)
33. Liite teosta Captain Fantastic koskevaan lisenssisopimukseen 17.10.2014 (salassa pidettävä)
34. Liite teosta Hell or High Water koskevaan lisenssisopimukseen 6.7.2015 (salassa pidettävä)
35. Liite teosta Snowden koskevaan lisenssisopimukseen 13.2.2015 (salassa pidettävä)
36. Liite teosta The Neon Demon koskevaan lisenssisopimukseen 18.12.2014 (salassa pidettävä)
37. Ote NARS-valvontaohjelman lokitiedostosta
38. Tarkempi loki hakemuksen kohteena olevasta numerolla 185 yksilöidystä IP-osoitteesta (salassa pidettävä)

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitomääräys

Scanbox Entertainment A/S:n vaatimuksesta, jota Telia Finland Oyj ei ole vastustanut, markkinaoikeus määrää oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla liikesalaisuuksia ja hakijan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevia tietoja sisältävinä salassa pidettäväksi Scanbox Entertainment A/S:n asiakirjatodisteet 29 (Valtakirja teokseen Burnt), 30 (Valtakirja teokseen Southpaw), 31 (Valtakirja teokseen The Hateful Eight), 32 (Selvitys valtakirjojen merkityksestä), 33 (Liite teosta Captain Fantastic koskevaan lisenssisopimukseen 17.10.2014), 34 (Liite teosta Hell or High Water koskevaan lisenssisopimukseen 6.7.2015), 35 (Liite teosta Snowden koskevaan lisenssisopimukseen 13.2.2015), 36 (Liite teosta The Neon Demon koskevaan lisenssisopimukseen 18.12.2014) ja 38 (Tarkempi loki hakemuksen kohteena olevasta numerolla 185 yksilöidystä IP osoitteesta).

Markkinaoikeus määrää asiakirjat pidettäväksi salassa 10 vuotta asian vireille tulosta lukien eli 5.9.2027 saakka.

Pääasiaratkaisun perustelut

Hakijan oikeudet

Scanbox Entertainment A/S:lle on sen ilmoituksen mukaan sopimuksin siirtynyt kysymyksessä olevien elokuvateosten oikeudet siten, että sillä on oikeus esittää asiassa tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia.

Tekijänoikeuslain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Tässä tapauksessa kysymys on hakijan ilmoituksen mukaan elokuvista, joiden tuottajien kotipaikka on Yhdysvalloissa tai Tanskassa. Yhdysvallat, Tanska ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus).

Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan yleissopimuksen mukaista suojaa sovelletaan sellaisten elokuvateosten tekijöihin, joiden valmistajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on liittomaassa.

Bernin sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Artiklan 1 kohdan mukaan tekijöillä on sopimuksessa suojattujen teostensa osalta muissa liittomaissa kuin teoksen alkuperämaassa ne oikeudet, jotka noiden maiden asianomaisissa laeissa nyt tai vastedes myönnetään niiden omille kansalaisille, samoin kuin tässä yleissopimuksessa erityisesti myönnetyt oikeudet.

Bernin sopimuksen 14 bis artiklan 2 a kohdan mukaan se, kenelle elokuvateoksen tekijänoikeus kuuluu, määräytyy sen maan lainsäädännön mukaan, jossa suojaa vaaditaan.

Tekijänoikeuslain 7 §:n 1 momentin mukaan tekijänä pidetään, jollei näytetä toisin olevan, sitä, jonka nimi taikka yleisesti tunnettu salanimi tai nimimerkki yleiseen tapaan pannaan teoksen kappaleeseen tai ilmaistaan saatettaessa teos yleisön saataviin.

Hakija on asiavaltuutensa osoittaakseen toimittanut markkinaoikeudelle elokuvajulisteita, DVD-julkaisun kansia ja Yhdysvaltojen tekijänoikeusrekisterin otteita hakemuksen kohteena olevista elokuvateoksista sekä kyseisiä elokuvateoksia koskevia lisenssisopimuksia ja niiden liitteitä, valtakirjoja ja niitä koskevia erillisiä selvityksiä ja kuvakaappauksia teoksesta. Tässä hakemusasiassa hakijan toimittamasta selvityksestä käy riittävällä tavalla ilmi, että hakijalla on oikeus ryhtyä toimiin teoksiin kohdistuvien oikeudenloukkausten johdosta.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hakijalla on esillä olevassa tekijänoikeuslain 60 a §:ää koskevassa asiassa asiavaltuus ja oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia hakemuksen kohteena olevista teoksista.

Yhteystietojen luovuttamista koskevat oikeudelliset lähtökohdat

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 1 momentin mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietojen luovuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan oikeudenkäymiskaaren 8 lukua. Tuomioistuin voi määrätä yhteystietojen turvaamisesta noudattaen oikeudenkäymiskaaren 7 lukua.

Hallituksen esityksestä (HE 28/2004 vp) antamassaan lausunnossa eduskunnan lakivaliokunta on ehdotettujen tekijänoikeutta loukkaavan aineiston saannin estämistä koskevien tekijänoikeuslain 60 a–60 d §:n osalta todennut yleisinä lähtökohtina muun ohella (LaVL 5/2005 vp s. 8), että laittoman toiminnan estämiseksi tulee olla käytettävissä riittävät keinot. Ensisijaisesti näiden keinojen tulee kohdistua siihen henkilöön, jonka väitetään saattavan yleisön saataviin tekijänoikeudelle suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Sekä viestinnän vapauden turvaamisen näkökulmasta yleensä että väitetyn loukkaajan oikeusturvan kannalta erityisesti on tärkeää, että tällaisille viestinnän harjoittamiseen puuttuville toimille asetetaan riittävät edellytykset ja että asiassa noudatettava menettely sisältää takeet kaikkien osapuolten oikeuksien huomioon ottamisesta.

Lakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan ehdotetun 60 a §:n osalta todennut (s. 8–9), että koska tietoja ei luovuteta viranomaiselle vaan suoraan toiselle yksityiselle, säännös sisältää myös luovuttamisvelvollisuutta rajaavan edellytyksen. Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisen liittymän osalta, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeutta loukkaavaa aineistoa.

Lakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan myös todennut (s. 9), että viime kädessä tuomioistuimen tehtävänä on valvoa, että aineiston yleisön saataville saattaminen laajuudeltaan ylittää tämän merkittävyyskynnyksen. Jos tämä kriteeri ei täyty, tekijällä tai hänen edustajallaan on aina mahdollisuus kääntyä asiassa poliisin puoleen. Lisäksi lakivaliokunta on todennut, että säännöksessä tarkoitettu korvausvelvollisuus on oletettavasti samalla omiaan suuntaamaan pykälässä tarkoitettuja tietojen luovuttamispyyntöjä tekijänoikeuden suojan toteuttamisen kannalta merkityksellisiin tapauksiin.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n säännös liittyy tekijänoikeuslain muutokseen, jolla on saatettu kansallisesti voimaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY. Mainitun direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tekijänoikeuslain muuttamiseen johtaneessa edellä mainitussa hallituksen esityksessä

(HE 28/2004 vp) ei ehdotettu erillistä tietojen luovuttamista koskevaa säännöstä, vaan tekijänoikeuslain 60 a § lisättiin lakivaliokunnan aloitteesta lakiin erillisen sääntelyn tarpeen tultua esiin lainsäädäntöprosessin aikana. Lakivaliokunta kuitenkin painotti edellä mainitussa lausunnossaan (s. 8), että säännöstä on syytä tarkastella uudelleen, kun saatetaan kansallisesti voimaan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY. Säännöstä ei kuitenkaan tuossa yhteydessä tarkasteltu uudestaan eikä säännökseen ole tehty tältä osin muutoksia.

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisuissaan arvioinut sitä, kuinka edellä mainittuja direktiivejä sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) on tulkittava arvioitaessa tunnistamistietojen luovuttamista koskevia edellytyksiä siviiliprosessia varten (muun muassa tuomio 29.1.2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54 ja tuomio 19.4.2012, Bonnier Audio ym., C-461/10, EU:C:2012:219).

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin viestinnän luottamuksellisuutta koskevan 5 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on kansallisella lainsäädännöllä varmistettava yleisen viestintäverkon ja yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen välityksellä tapahtuvan viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuus. Mainitun direktiivin 6 artiklassa säädetään tilaajia ja käyttäjiä koskevien liikennetietojen käsittelystä.

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan muun ohella mainitun direktiivin 5 ja 6 artiklassa säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien soveltamisalaa, jos tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, asianmukaisia ja oikeasuhteisia tiettyjen säädettyjen päämäärien toteuttamiseksi ja edellyttäen, että toimenpiteet ovat unionin oikeuden yleisten periaatteiden kuten perusoikeuksien mukaisia.

Unionin tuomioistuin on katsonut, ettei sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdassa suljeta pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää velvollisuudesta paljastaa henkilötietoja siviiliprosessin yhteydessä, mutta siinä ei myöskään aseteta näille valtioille velvollisuutta säätää tällaista velvollisuutta (ks. em. tuomio Promusicae, C-275/06, 54–55 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., C-461/10, 54–55 kohta). Myöskään muut edellä mainitut direktiivit tai kansainväliset sopimukset eivät sisällä tällaista velvollisuutta (ks. em. tuomio Promusicae, 57–60 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., 55 kohta). Jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten on tällaisia toimenpiteitä täytäntöön pannessaan tulkittava kansallista oikeuttaan mainittujen direktiivien mukaisesti tavalla, jolla voidaan varmistaa unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien välinen tasapaino sekä yleisten oikeusperiaatteiden, kuten suhteellisuusperiaatteen noudattaminen (ks. em. tuomio Promusicae, 68 ja 70 kohta ja em. tuomio Bonnier Audio ym., 59–61 kohta).

Unionin tuomioistuin on sittemmin liikennetietojen säilyttämistä koskevassa ratkaisussaan todennut, että koska jäsenvaltiot voivat sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohdan nojalla rajoittaa viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden varmistamista koskevan lähtökohtaisen velvollisuuden ulottuvuutta, sitä on unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kuitenkin tulkittava suppeasti (tuomio 21.12.2016, Tele2 Sverige ja Watson ym., C-203/15 ja C-698/15, EU:C:2016:970, 89 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin tuomioistuin on viimeksi mainitun ratkaisunsa perusteluissa viitannut sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 15 artiklan 1 kohtaan ja siihen, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen luottamuksellisuuden periaatteesta poikkeavan toimenpiteen, jos se on välttämätön, asianmukainen ja oikeasuhteinen demokraattisen yhteiskunnan toimenpide tässä säännöksessä ilmaistuihin tavoitteisiin nähden. Tuomioistuin on todennut edelleen, että mainitun direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleessa täsmennetään, että tällaisen toimenpiteen on "ehdottomasti" oltava oikeassa suhteessa sen tarkoitukseen nähden (em. tuomion 95 kohta). Tuomioistuin on vielä todennut, että suhteellisuusperiaatteen noudattaminen perustuu myös unionin tuomioistuimen vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan yksityiselämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden suoja unionin tasolla edellyttää, että henkilötietojen suojaa koskevat poikkeukset ja rajoitukset on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa (em. tuomion 96 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetuista ratkaisuista ilmenevällä tavalla yhteystietojen luovuttaminen siviiliprosessissa on mahdollista edellyttäen, että tämä toteutetaan ja säännöksiä tulkitaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Unionin tuomioistuin on viimeksi mainitussa ratkaisussaan kuitenkin edelleen korostanut tällaisten poikkeusperusteiden suppeaa tulkintaa ja sitä, että toimenpiteiden on ehdottomasti oltava oikeassa suhteessa tarkoitukseensa nähden ja ne on toteutettava täysin välttämättömän rajoissa.

Hakemuksen kohteena olevien tietojen saatavuus

Hakemuksen liitteestä ilmenee, että havainnot, joiden osalta hakija on pyytänyt Telia Finland Oyj:tä antamaan teleliittymiä koskevat yhteystiedot, ovat olleet ajalta 1.6.2017–3.9.2017.

Sähköisen viestin ja välitystietojen käsittelystä säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (ennen 1.6.2018 tietoyhteiskuntakaari) 17 luvussa. Luvun 137 §:n 1 momentin mukaan sähköisten viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä. Pykälän 3 momentissa säädetään puolestaan, että käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin säädetä.

Markkinaoikeus toteaa, että säilytysvelvolliset yritykset määrittelevät itse käsittelyajan omaa tarvetta varten muun ohella sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 137 §:ssä ja muutoin sen 17 luvussa säädetty huomioon ottaen. Telia Finland Oyj on ilmoittanut, että se on turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä ottanut talteen liittymätiedot ajalta 90 vuorokautta taaksepäin päivästä 12.10.2017 klo 16.15 laskettuna ja että tätä vanhempia tietoja ei ole enää olemassa. Telia Finland Oyj:n ilmoituksen mukaan kaikkia tietoja ei ole enää saatavissa. Hakija ei ole kiistänyt Telia Finland Oyj:n ilmoitusta.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todettuun nähden hakemuksen kohteena olevia, teleliittymän tunnistamiseksi välttämättömiä tietoja ei ole enää kaikilta osin saatavissa. Hakemus on näin ollen kyseisiltä osin hylättävä.

Arviointi tietojen luovuttamisen edellytyksistä

Hakemukseen liitettyjen valvontaohjelman lokitiedoista muodostettujen taulukoiden perusteella voidaan katsoa saatetun tässä asiassa riittävän todennäköiseksi, että kustakin mainituissa liitteissä yksilöidystä

IP-osoitteesta on liitteissä yksilöitynä ajankohtana saatettu niin sanotussa BitTorrent-vertaisverkossa yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Hakijalla on edellä todetun mukaisesti oikeus esittää kysymyksessä olevaan suojattuun aineistoon perustuvia tekijänoikeuslain 60 a §:än perustuvia vaatimuksia. Hakemuksessa ilmoitetun mukaan mainittu yleisön saataviin saattaminen on tapahtunut ilman oikeudenhaltijan suostumusta.

Markkinaoikeus voi tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla määrätä kysymyksessä olevan viestinnän välittäjän luovuttamaan yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman oikeudenhaltijan suostumusta. Kyseisellä merkittävyyskynnyksellä on pyritty kohdistamaan menettelyt riittävän moitittaviin, tietyn vakavuusasteen ylittäviin tekoihin. Pykälää sovellettaessa on erityisesti oikeudenloukkauksen merkittävyyttä arvioitaessa kysymys yhtäältä oikeudenhaltijan omaisuudensuojan ja sen toteuttamiseen liittyvien oikeussuojakeinojen käytettävyyden sekä toisaalta hakemuksessa tarkoitettujen IP-osoitteita vastaavien teleliittymien haltijoiden henkilötietojen sekä viestintää koskevien tietojen luottamuksellisuuden ja siten yksityiselämän suojan välisestä punninnasta. Merkittävässä määrin -kriteerin täyttymistä tulee arvioida kunkin teleliittymän ja tässä tapauksessa IP-osoitetta koskevan havainnon osalta erikseen ottaen arvioinnissa huomioon sekä oikeudenhaltijan että kunkin teleliittymän haltijan edellä mainitut intressit.

Asiassa on näin ollen vielä arvioitava, onko tekijänoikeudella suojatun aineiston saataviin saattamista katsottava asiassa esitetyn selvityksen perusteella tapahtuneen kustakin teleliittymästä eli tässä tapauksessa kustakin tietyllä ajanhetkellä yksilöidystä IP-osoitteesta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin.

Hakija on esittänyt selvitystä ensinnäkin kunkin teleliittymää koskevan havainnon osalta ladattujen koepalojen lukumäärästä, tarkastettujen hakijan teosten määrästä, kaikkien hakijan teosten koepalojen määrästä ja siitä, kuinka monta tiedostoa asiakasohjelma on ilmoittanut saattavansa yleisön saataviin sekä niiden vuorokausien lukumäärästä, jolloin tekijänoikeutta loukkaaviksi todettuja tai epäiltyjä tiedostoja on saatettu yleisön saataviin.

Markkinaoikeus toteaa, että kaksi viimeksi mainittua ovat hakijankin ilmoittaman perusteella sisältäneet tietoja myös muiden kuin hakijan teoksia koskevista todetuista tai epäillyistä oikeudenloukkauksista. Kyseisiltä osin hakijalla ei ole ensinnäkään asiavaltuutta ja toiseksi tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisesti tekijällä tai hänen edustajallaan on mahdollisuus saada tietoja vain sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Kun esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, miltä osin selvitys koskee hakijan oikeuksia, mainituista tiedoista ei ole tehtävissä päätelmiä yleisön saataville saattamisen merkittävyydestä nimenomaan hakijan oikeuksien suojan kannalta.

Hakija on vielä esittänyt aiempaan lokitiedostoon liittyvää lisäselvitystä kunkin teleliittymää koskevan havainnon osalta tarkastettujen hakijan teosten määrästä ja näitä teoksia koskevien ladattujen koepalojen lukumäärästä. Lisäksi hakija on esittänyt erillisen luettelon hakijan valvomista teoksista ja lisäselvitystä taulukossa yksilöityjä teleliittymiä koskevista muista IP-osoitteista.

Hakijan mukaan taulukon tietylle riville lisätyistä IP-osoitteista havaitut oikeudenloukkaukset ovat teleliittymän teknisten jälkien perusteella peräisin hakemuksen kohteena olevasta, kyseisen rivin IP-osoitteen osoittamasta teleliittymästä. Hakijan mukaan lisätyt IP-osoitteet ilmentävät sitä, että tekijänoikeuden loukkausta on jatkettu IP-osoitteen vaihtumisesta huolimatta. Markkinaoikeus toteaa, että hakijan esittämästä uudesta taulukosta ei kuitenkaan ilmene, mikä osa taulukossa ilmoitetuista koepaloista on koskenut mitäkin IP-osoitetta tilanteessa, jossa taulukossa on ilmoitettu myös muita IP-osoitteita kuin hakemuksen kohteena oleva osoite. Näin ollen pelkkien muiden IP-osoitteiden ilmoittamisesta ei voida sellaisenaan tehdä päätelmiä tekijänoikeuden loukkauksen jatkumisesta tai yleisön saataviin saattamisen merkittävyydestä hakemuksen kohteena olevasta teleliittymästä.

Alkuperäisen selvityksen tarkastettuja hakijan teoksia ja kaikkia teosten koepaloja koskevissa määrissä sekä uuden selvityksen hakijan teoksia ja hakijan koepaloja koskevissa määrissä on hakijan esittämän mukaan otettu huomioon myös muita kuin hakemuksen kohteena olevia hakijan teoksia. Hakija on uudessa selvityksessään esittänyt luettelon valvomistaan yhteensä 34 teoksesta. Hakemus on koskenut kahdeksaa hakijan teosta, joiden osalta hakija on myös esittänyt esillä olevassa hakemusasiassa riittävän selvityksen asiavaltuudestaan. Muiden teosten osalta ei ole esitetty mitään selvitystä asiavaltuudesta. Myöskään muihin kuin alkuperäisessä taulukossa IP-osoitekohtaisesti ilmoitettuihin teoksiin liittyvästä yleisön saataviin saattamisesta ei ole esitetty mitään yksilöityä selvitystä. Hakijan esittämistä taulukoista ei ilmene, mikä osa alkuperäisessä taulukossa ilmoitetusta kaikkien koepalojen määristä tai uudessa taulukossa ilmoitetuista hakijan koepalojen määristä on koskenut mitäkin teosta. Vaikka oikeudenloukkauksen kohdistuminen useaan hakijan teokseen on seikka, joka voidaan ottaa huomioon yleisön saataville saattamisen merkittävyyttä arvioitaessa, hakijan esittämän selvityksen perusteella ei voida luotettavasti päätellä mitä ja miten hakijan teoksia on tietystä teleliittymästä saatettu yleisön saataviin, eikä hakijan selvityksestä ole näin ollen myöskään edellä todetuilta osin lähtökohtaisesti tehtävissä ratkaisevia päätelmiä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä.

Toisaalta siltä osin kuin hakijan uudessa selvityksessä hakijan teoksia on ilmoitettu olevan ainoastaan yksi, voidaan katsoa asian laatu huomioon ottaen osoitetun riittävällä tavalla, että kyseinen teos on ollut sama kuin mitä hakemus on koskenut ja mikä on yksilöity hakijan alkuperäisessä selvityksessä. Tältä osin markkinaoikeus katsoo, että hakijan uudessa selvityksessä esittämä hakijan koepalojen määrä on koskenut ainoastaan sellaista teosta, josta hakija on esittänyt tässä hakemusasiassa riittävän selvityksen asiavaltuudestaan.

Hakemuksen liitteenä olevassa alkuperäisessä taulukossa ilmoitettujen 443 IP-osoitteen osalta havainnoitu ladattujen hakemuksessa ilmoitettua teosta koskevien koepalojen määrä on vaihdellut välillä 1–2.816. Esimerkiksi kahdeksassa tapauksessa koepalojen määrä on ollut vähintään 500, 29 tapauksessa 100–499 ja noin 220 tapauksessa alle kymmenen.

Hakemuksen täydennyksessä olevassa taulukossa ilmoitettujen 443 IP osoitteen osalta havainnoitu ladattujen hakijan teoksia koskevien koepalojen määrä on puolestaan vaihdellut välillä 1– 21.939. Esimerkiksi 17 tapauksessa koepalojen määrä on ollut vähintään 500, 40 tapauksessa 100–499 ja noin 190 tapauksessa alle kymmenen. Osa näistä määristä on koskenut sellaisia IP-osoitteita, joiden osalta koepalat ovat edellä todetuin tavoin koskeneet muitakin kuin alkuperäisessä taulukossa nimenomaisesti mainittua teosta.

Asiassa esitetyn perusteella teosten koepaloja on ladattu yhtäältä passiivisesti odottamalla teleliittymästä tapahtuvaa yhteydenottoa ja toisaalta aktiivisesti NARS-valvontaohjelmistolla teleliittymään yhteyttä ottamalla. Etenkin viimeksi mainitussa tapauksessa valvontaohjelmaan on voitu lähtökohtaisesti itse määrittää, kuinka usein se pyrkii ottamaan yhteyttä teleliittymään, eikä asiassa ole esitetty selvitystä siitä, kuinka koepalojen määrä on jakautunut kyseisten seurantatapojen kesken. Esitetystä selvityksestä ei myöskään käy ilmi, kuinka usein tai millä aikavälillä liitteessä todetun yksittäisen teoksen koepaloja on ladattu. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa kyseisten koepalojen määrästä ei ole sellaisenaan pääteltävissä, kuinka toistuvaa tai pitkäkestoista teleliittymästä tapahtunut yleisön saataviin saattaminen on ollut.

Tässä tapauksessa asiassa esitetyn selvityksen rajoitukset ja puutteellisuudet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ottaen myös huomioon vaikutukset yksinomaan Pohjoismaissa toimivan hakijan oikeuksien suojaan, että hakija on esittänyt riittävän selvityksen tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen ylittymisestä niiden 13 tämän päätöksen liitteestä ilmenevän teleliittymän osalta, joista hakemuksessa nimenomaisesti ilmoitetun teoksen koepaloja on ladattu eniten ja määrältään varsin paljon.

Hakemuksessa tarkoitettujen tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimuksen kohdentamiseksi teoksen yleisön saataville saattajaan. Edellä mainituissa olosuhteissa yleisön saataviin saattamista voidaan edellä mainitulla tavalla pitää siinä määrin merkittävänä, että oikeudenhaltijalla on oltava mahdollisuus puuttua siihen, vaikka se edellyttää teleliittymän haltijan yhteystietojen antamista oikeudenhaltijalle ja merkitsee puuttumista teleliittymän haltijan yksityisyyden suojaan. Teleliittymän haltijalle aiheutuvia haittoja rajoittaa se, että tekijänoikeuden haltija saa käyttää luovutettavia tietoja vain loukkauksen selvittämiseen ja vaatimusten esittämiseen sekä että väärinkäytösten estämiseksi tekijänoikeuden haltijaan sovelletaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä sekä tietoturvasta. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tunnistamistietojen luovuttamista puoltavat syyt ovat mainituilta osin merkittävämpiä kuin tietojen luovuttamisesta teleliittymän haltijalle aiheutuva haitta.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että edellä todetuista teleliittymistä on saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävissä määrin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan suostumusta. Asiassa on sen vuoksi perusteet määrätä Telia Finland Oyj selvittämään ja antamaan hakijalle selvitetyt tämän päätöksen liitteessä yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot.

Kyseisiltä osin tiedot on määrättävä luovutettavaksi jäljempänä todetusti päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla. Muilta osin hakemuksen hyväksymiselle ei ole nyt esitetyn selvityksen perusteella edellytyksiä.

Luovuttamismääräyksestä

Edellä todetusti Telia Finland Oyj on turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä ottanut talteen hakemuksen kohteena olleet tiedot tietyiltä osin. Tällä päätöksellä luovutettavaksi määrättävät tiedot koskevat kyseisiä talteenotettuja tietoja, ja ne ovat siten turvaamistoimipäätöksen voimassa ollessa Telia Finland Oyj:n saatavissa ja luovutettavissa

Markkinaoikeus katsoo, että luovutettavien yhteystietojen tulee sisältää sellaiset saatavissa olevat tiedot teleliittymän käyttäjästä ja tilaajasta, jotka mahdollistavat käyttäjän ja tilaajan tunnistamisen sekä tavoittamisen. Yhteystiedot tulee luovuttaa salassapitosäännösten estämättä.

Hakemuksessa esitetyt vaatimukset ovat perustuneet hakijalle sopimuksin myönnettyihin oikeuksiin. Hakija saa siten käyttää sille luovutettavia tunnistamistietoja ainoastaan selvittääkseen ja esittääkseen sillä kysymyksessä olevien sopimusten nojalla oleviin oikeuksiin perustuvia vaatimuksia tekijänoikeuslain nojalla Suomessa.

Turvaamistoimen peruuttaminen

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 9 §:ssä säädetään, että kun tuomioistuin tai 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu muu viranomainen ratkaisee pääasian, sen tulee samalla määrätä, kuinka kauan turvaamistoimi on voimassa. Jos kanne hylätään tai jätetään tutkimatta, samalla voidaan määrätä, että turvaamistoimi peruuntuu vasta pääasiaa koskevan ratkaisun saatua lainvoiman.

Markkinaoikeus katsoo, että sen päätöksessä 20.9.2017 numero 581/17 annettu turvaamistointa koskeva määräys on peruutettava vasta, kun markkinaoikeuden pääasiaa koskeva ratkaisu on saanut lainvoiman tai asiassa toisin määrätään.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Telia Finland Oyj:n selvittämään ja antamaan Scanbox Entertainment A/S:lle käyttäjän ja tilaajan yhteystiedot tämän päätöksen liitteestä ilmenevistä teleliittymistä siinä mainittuina aikoina.

Scanbox Entertainment A/S on sitoutunut olemaan luovuttamatta annettavia tietoja Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja se saa käyttää sille edellä mainituin tavoin luovutettavia yhteystietoja ainoastaan selvittäessään ja esittäessään sille tämän päätöksen liitteessä mainittujen elokuvateosten tuotantoyhtiöltä siirtyneitä oikeuksia koskevia Suomen tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia Suomessa.

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen muilta osin.

Markkinaoikeus määrää 20.9.2017 antamallaan päätöksellä numero 581/17 määräämänsä turvaamistoimen peruutettavaksi, kun markkinaoikeuden päätös tulee lainvoimaiseksi tai asiassa toisin määrätään.

MUUTOKSENHAKU

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 27.11.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pekka Savola ja Mirva Näsi.

LAINVOIMAINEN

Ei lainvoimainen

 
Julkaistu 4.10.2018