MAO:465/18

A > Patent- och registerstyrelsen

varumärke - risk för förväxking

Diaarinumero: 2018/201
Antopäivä: 21.9.2018

Överklagat beslut

Patent- och registerstyrelsens beslut 14.3.2018 (bifogat)

Handläggningen i Marknadsdomstolen

Besvären

Yrkande

A har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Patent- och registerstyrelsen för upphävande av varumärkesregistreringen nr 268815 Enzo Trapper 95.

Grunder

Det registrerade varumärket nr 268815 Enzo Trapper 95 medför visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt en risk för förväxling med ändringssökandens tidigare varumärke nr 1044576 GENZO. Varumärkena är registrerade för samma varor i klass 8.

Den senare delen Trapper 95 i varumärket Enzo Trapper 95 är ett beskrivande uttryck, som direkt syftar på varorna som märket är registrerat för. Det engelska ordet trapper syftar på en jägare eller en fångstman och siffran 95 på knivbladets längd i millimeter. Ordet trapper används allmänt i branschen och en sökning på internet med orden Trapper Knives ger en avsevärd mängd resultat. Uttrycket Trapper 95 saknar således särskiljningsförmåga för knivar och delar av knivar. Även om konsumenterna inte skulle fästa uppmärksamhet vid detta uttryck skulle de uppfatta Enzo Trapper 95 som ett s.k. undervarumärke avsett att skilja åt olika Enzo-produkter från varandra. I så fall skulle konsumenterna uppfatta att varorna härrör sig från samma tillverkare, även om de skulle förstå att det är frågan om olika produktsortiment. Konsumenterna har i allmänhet inte möjlighet att jämföra varumärkena direkt med varandra, utan måste förlita sig på sina ofullständiga minnesbilder. Beståndsdelarna Trapper och 95 kan inte anses ändra den helhetsbild konsumenterna får av varumärket Enzo Trapper 95 och de kan inte ges någon särskild betydelse vid bedömningen av risken för förväxling.

Bedömningen bör ske utgående från varumärkenas dominanta beståndsdelar Enzo och GENZO. Dessa är både visuellt och fonetiskt sett i hög grad liknande. Ordet enzo ingår i sin helhet i ändringssökandens varumärke och endast en bokstav skiljer orden GENZO och enzo från varandra. Eftersom Trapper 95 till sin natur är ett svagt element, bör märkena anses vara klart liknande.

Konsumenterna hänvisar lätt till märket Enzo Trapper 95 bara med ordet enzo eftersom Trapper 95 är beskrivande. Fonetiskt är varumärkena i hög grad liknande då uttalet av Enzo och GENZO är detsamma med undantag av g-ljudet, som är mjukt och inte väcker uppmärksamhet vid uttalet. Stavelsen ZO som ingår i vartdera varumärket är däremot sällsynt i det finska språket och bokstaven Z hörs tydligt vid uttalet.

I Finland är Enzo ovanligt som namn och det motsvarar inte finländska namn till sin stil eller uppbyggnad. Då varumärket dessutom har registrerats för s.k. puukko-knivar, som typiskt uppfattas som finska, är det inte sannolikt att konsumenterna i första hand skulle förknippa varumärket med ett utländskt förnamn. Ordet enzo kan inte anses ha ett sådant innehåll som begreppsmässigt skulle särskilja det från ändringssökandens varumärke.

Invändningsenheten vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har i sitt beslut ansett att det föreligger risk för förväxling mellan den internationella varumärkesregistreringen nr 1044576 GENZO och EU-varumärket nr 16324439 Enzo Trapper 95. Enligt beslutet har orden enzo eller GENZO inte någon betydelse för omsättningskretsen.

Patent- och registerstyrelsens utlåtande

I besvären har inte anförts något sådant som skulle ge anledning till ändring av det överklagade beslutet. Vid bedömningen av risk för förväxling är Patent- och registerstyrelsen inte bunden av EUIPO:s beslut.

Brisa Ab Oy:s bemötande

Yrkande

Brisa Ab Oy har yrkat att marknadsdomstolen förkastar besvären.

Grunder

I besvären har inte anförts något sådant som skulle ge anledning till ändring av det överklagade beslutet.

Varumärket Enzo Trapper 95 medför varken visuellt, fonetiskt, eller begreppsmässigt sett risk för förväxling med varumärket GENZO.

Bedömningen av risken för förväxling är en helhetsbedömning även om någon del av något varumärke kan vara mera speciell än andra. Det vore oskäligt att bortse från hälften av bokstäverna vid bedömningen. Hela Brisa Ab Oy:s varumärke ska tas i beaktande.

GENZO består av fem bokstäver, medan Enzo Trapper 95 består av 13 bokstäver och siffror. Det relevanta vid bedömning av visuell förväxlingsbarhet är hur många tecken det förekommer i samma ordning i märkena som jämförs. Eftersom mindre än en tredjedel av Brisa Ab Oy:s varumärke består av samma tecken som ändringssökandens varumärke och med beaktande av de markanta skillnaderna i varumärkenas utformning och längd, kan varumärkena inte anses vara visuellt förväxlingsbara.

Också ordet enzo skiljer sig markant från varumärket GENZO. Konsonanten G är ovanlig i finskan och betonas starkt. Vid bedömningen är det finska uttalet, dvs. "kentso", relevant. Enzo bör däremot även på den finska marknaden anses ha ett engelskt uttal, vilket understryks av ordet trapper. Uttalet av Enzo är normalt "ensou" eller "nsou" med mjuk inledning.

Enzo är ursprungligen ett italienskt manligt namn. Knivarna som Brisa Ab Oy säljer under varumärket tillverkas i Italien. Från detta härstammar idén om att Enzo vore ett förnamn och Trapper ett efternamn. Märket återspeglar knivarnas internationella produktion och historia, vilka är en viktig del av varumärket. Det att namnet Enzo inte är vanligt bland finländare betyder inte att finländarna i ett globalt samhälle inte skulle förknippa ordet med ett förnamn. Då namnet i viss mån är sällsynt är det lättare att komma ihåg. Detta samt det att det engelska ordet trapper betyder pälsjägare gör att varumärkena inte på något sätt kan vara begreppsmässigt förväxlingsbara.

Ordet trapper saknar betydelse i finskan och svenskan, vilket gör att alla inte nödvändigtvis förstår det tämligen ovanliga ordet för pälsjägare på engelska. Det syftar inte ens på varorna som registreringen avser. Vare sig beståndsdelen Trapper eller 95 kan anses vara beskrivande.

Med beaktande av den stora skillnaden i varumärkenas längd och utformning är det högst osannolikt att en genomsnittskonsument skulle förväxla dem. Varumärkena skiljer sig mycket från varandra vid en första anblick. Då man därtill beaktar att Brisa Ab Oy endast säljer knivar under varumärket, medan ändringssökanden säljer huvudsakligen andra produkter, föreligger det ingen risk för förväxling.

Knivar och de övriga varorna i klass 8 är inte dagligvaror. Genomsnittskonsumentens uppmärksamhet är ofta högre då det är fråga om en potentiellt farlig vara och dess varumärke, än vad gäller varumärken med vilka dagligvaror marknadsförs. En normalt uppmärksam och noggrann genomsnittskonsument, som överväger att köpa en produkt i klass 8, exempelvis en kniv, har inga svårigheter att särskilja varumärkena från varandra.

EUIPO:s beslut gällande EU-varumärket Enzo Trapper 95 har gällt förväxlingsbarhet i Danmark och den finländska marknaden eller förväxlingsbarhet i Finland har inte alls bedömts. Fallet motsvarar inte detta ärende som gäller finländska konsumenter. Beslutet har dessutom överklagats.

Ändringssökandens utsaga

Varumärket Enzo Trapper 95 används för knivar vars målgrupp är bl.a. professionella jägare och personer intresserade av friluftsliv. Ordet trapper är synonym till jägare, vilket den finländska målgruppen känner till och förknippar ordet med. Trapper 95 är uppenbart beskrivande och ändrar inte på den helhetsbild konsumenterna får av varumärket.

I finskan uttalas bokstaven G avsevärt mjukare än bokstaven K. Uttalet av Z är vanligen "ts". Således skulle Enzo högst sannolikt uttalas "entso", som liknar uttalet av varumärket GENZO, dvs. "gentso".

Enzo och GENZO kan inte skiljas åt begreppsmässigt eftersom de saknar betydelse för de relevanta konsumenterna. Om konsumenterna ändå skulle anses förknippa Enzo med ett förnamn bör det beaktas att också Genzo är ett förnamn av japanskt ursprung. Dessutom används också förnamnet Kenzo i Finland och det uttalas "kentso". Om de ifrågavarande varumärkena alls ges någon begreppsmässigt innehåll, är betydelsen högst likartad.

Varumärket Enzo Trapper 95 omfattar flera olika typer av knivar, också knivar för dagligt bruk. Sådana kan inte anses vara särskilt farliga. Det är fråga om produkter vilka de relevanta konsumenterna fäster en genomsnittlig grad av uppmärksamhet vid.

Marknadsdomstolens avgörande

Motivering

Frågeställningen i marknadsdomstolen och tillämpliga bestämmelser

I ärendet är det fråga om huruvida det registrerade varumärket nr 268815 Enzo Trapper 95 medför risk för förväxling med den tidigare internationella varumärkesregistreringen nr 1044576 GENZO, som är i kraft i Finland.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. 7 punkten varumärkeslagen inte registreras om innehavaren av ett tidigare varumärke har ensamrätt till att i näringsverksamhet använda märket som kännetecken för varor. Enligt 14 § 2 mom. 2 punkten varumärkeslagen avses med tidigare varumärke i 14 § 1 mom. 7 punkten ett varumärke som skyddas av en internationell registrering och som är i kraft i Finland eller Europeiska unionen och som utifrån denna registrering har en tidigare rätt i Finland eller Europeiska unionen än den som ansöker om varumärke.

Enligt 6 § 1 mom. 2 punkten varumärkeslagen innefattar ensamrätt till varumärke, med de undantag som anges i lagen och som det inte nu är fråga om, att ingen annan än innehavaren av varumärket utan dennes samtycke som kännetecken för sina varor i näringsverksamhet får använda ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar det skyddade varumärket för identiska eller liknande varor medför risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risk för association mellan tecknet och varumärket.

Varuslagslikheten och omsättningskretsen

I ärendet har det överklagade beslutet inte ifrågasatts till den del Patent- och registerstyrelsen ansett att de varor som varumärket Enzo Trapper 95 omfattar är av samma slag som de varor den internationella varumärkesregistreringen GENZO i klass 8 omfattar. Således saknas anledning för marknadsdomstolen att uttala sig om varuslagslikheten.

Knivar används dels professionellt och dels i vardags- och fritidsbruk. Beroende på vilket användningsändamål det är fråga om kan målgruppen vara mer eller mindre insatta i knivarnas egenskaper. Omsättningskretsen består således både av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter samt av mer insatta konsumenter och experter, som har en högre grad av uppmärksamhet.

Om omsättningskretsen består av fler än en målgrupp ska bedömningen av risken för förväxling enligt vedertagen rättspraxis göras i förhållande till den målgrupp vars grad av uppmärksamhet är lägre. Således bör omsättningskretsen i detta fall vid bedömningen av förväxlingsrisken anses bestå av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter.

Jämförelse av varumärkena

Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som varumärket avser. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer.

Enligt vedertagen rättspraxis ska bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Tvärtom ska jämförelsen göras genom att en helhetsbedömning görs av vart och ett av de aktuella varumärkena. Omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger kan under vissa förhållanden domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar, men det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (se dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C2015:714, punkterna 36 och 37 och där angiven rättspraxis).

I ärendet har marknadsdomstolen att jämföra följande ordmärken:
- varumärket nr 268815 Enzo Trapper 95
- det internationella varumärket nr 1044576 GENZO.

Varumärket Enzo Trapper 95 har tre beståndsdelar och består inalles av 13 tecken varav två är siffror. GENZO är ett ordmärke bestående av fem bokstäver.

Beträffande särskiljningsförmågan av varumärket Enzo Trapper 95 finner marknadsdomstolen att beståndsdelen Enzo bör anses ha särskiljningsförmåga. Vad gäller beståndsdelen Trapper konstaterar marknadsdomstolen att det engelska ordet trapper betyder pälsjägare eller fångstman. Den finländska genomsnittskonsumenten, som bör anses ha grundläggande kunskaper i engelska, känner sannolikt inte till betydelsen pälsjägare. Genomsnittskonsumenten kan ändå anses känna till det engelska ordet trap, som betyder fälla eller fånga, och förstå att ordet trapper kan härledas ur detta, samt kunna förknippa ordet allmänt med någon eller något som fångar djur. I ärendet har inte heller visats att ordet trapper allmänt skulle användas för att hänsyfta till knivar av visst slag. Marknadsdomstolen finner att ordet trapper inte har ett tillräckligt direkt och konkret samband med knivar för att genomsnittskonsumenten skulle uppfatta ordet som beskrivande för de varor det är fråga om, varför Trapper har särskiljningsförmåga för dessa. Beståndsdelen 95 kan däremot anses vara beskrivande, eftersom siffran kan uppfattas utvisa knivbladets längd i millimeter.

Den första delen i varumärket Enzo Trapper 95, dvs. Enzo skiljer sig från märket GENZO endast genom begynnelsebokstaven G. Genomsnittskonsumenten fäster i regel större vikt vid varumärkets första del. Då det därtill är fråga om förhållandevis korta ord kan denna skillnad i märkena inte frånses. Den visuella likheten minskas dessutom särskilt av beståndsdelen Trapper, som ovan konstaterats ha särskiljningsförmåga. Varumärket Enzo Trapper 95 och det tidigare varumärket GENZO liknar således varandra visuellt i viss mån.

Beståndsdelen Trapper får konsumenterna att uppfatta uttalet av varumärket Enzo Trapper 95 som engelskspråkigt. Eftersom den finländska genomsnittskonsumenten i allmänhet inte kan antas göra större skillnad i sättet att uttala ordet enzo på finska, svenska eller engelska, finner marknadsdomstolen att beståndsdelen Enzo till uttalet motsvarar det tidigare varumärket GENZO, bortsett från det inledande g-ljudet. Också de resterande delarna, särskilt beståndsdelen Trapper i märket Enzo Trapper 95 skiljer, åt varumärkena till uttalet. De motanförda varumärkena liknar varandra fonetiskt i viss mån.

Även om Enzo enligt den utredning som företetts i ärendet i viss mån används som förnamn i Finland är detta så pass sällsynt att det inte i regel förknippas med en person eller ett namn. Ordet enzo har inte någon sådan betydelse som den finländska genomsnittskonsumenten kan antas förstå. Inte heller GENZO kan anses ha ett sådant betydelseinnehåll som skulle uppfattas av genomsnittskonsumenten, varför den begreppsmässiga likheten mellan orden GENZO och Enzo inte kan bedömas. Det senare märkets resterande delar Trapper och 95, vilkas relevanta innebörd har behandlats ovan, skiljer märkena åt vad gäller deras begreppsinnehåll.

Helhetsbedömning av risken för förväxling

Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska göras utgående ifrån de varor som varuförteckningen omfattar. Följaktligen saknar det betydelse för vilka varor varumärkena konkret har använts.

Som ovan framgått är de motanförda varumärkena registrerade för samma varor. Vidare har marknadsdomstolen funnit att varumärkena liknar varandra visuellt och fonetiskt endast i viss mån, men däremot till sitt begreppsinnehåll skiljer sig från varandra.

Ordet enzo i märket Enzo Trapper 95 ingår i sin helhet i det tidigare ordmärket GENZO och skiljer sig från det sistnämnda endast genom begynnelsebokstaven G. Därtill har beståndsdelen Trapper i mitten av varumärket Enzo Trapper 95 särskiljningsförmåga trots att trapper kan anses ha en viss anknytning till det ändamål för vilket bl.a. knivar kan användas. Beståndsdelen 95 i slutet av varumärket Enzo Trapper 95 har inte särskiljningsförmåga, men den kan inte lämnas helt utan avseende vid helhetsbedömningen.

Vid helhetsbedömningen finner marknadsdomstolen att likheterna i de motanförda varumärkena inte är tillräckliga för att det skulle föreligga en risk att den finländska genomsnittskonsumenten skulle tro att varorna i fråga har samma kommersiella ursprung trots att märkena omfattar identiska varor. Det finns följaktligen inte någon risk för att varumärket Enzo Trapper 95 förväxlas med varumärket GENZO.

Även om det vid bedömningen av risken för förväxling är möjligt att beakta bland annat beslut som fattats av den Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet, finner marknadsdomstolen att besluten som ändringssökanden hänvisat till inte i detta fall visat att faktorerna som påverkar risken för förväxling borde bedömas på annat sätt.

Slutresultat

Marknadsdomstolen förkastar besvären.

Hur besvär anförs

Enligt 7 kap. 2 § 1 mom. lagen om rättegång i marknadsdomstolen får ändring i detta beslut sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. En besvärsanvisning finns som bilaga.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila och Mirva Näsi.

PRS beslut

Observera

Den som vill veta om beslutet har vunnit laga kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen

 
Julkaistu 26.9.2018