MAO:464/18

A > Patent- och registerstyrelsen

varumärke - risk för förväxling

Diaarinumero: 2017/527
Antopäivä: 21.9.2018

Överklagat beslut

Patent- och registerstyrelsens beslut 16.5.2017 (bifogat)

Handläggningen i Marknadsdomstolen

Besvären

Yrkande

A har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Patent- och registerstyrelsen för upphävande av varumärkesregistreringen nr 262340 Enzo Knives.

Grunder

Det registrerade varumärket nr 262340 Enzo Knives medför visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt en risk för förväxling med ändringssökandens tidigare varumärke nr 1044576 GENZO. Varumärkena är registrerade för samma varor i klass 8.

Beståndsdelen Knives i varumärket Enzo Knives beskriver varorna som registreringen avser, dvs. knivar, och saknar särskiljningsförmåga. Konsumenterna uppfattar inte ordet knives som en del av varumärket och hänvisar lätt till märket enbart med beståndsdelen Enzo. Ordet knives kan inte ändra på den helhetsbild konsumenterna får av märket. Bedömningen av risken för förväxling bör ske utgående från den dominerande beståndsdelen Enzo.

Ordet enzo ingår i sin helhet i ändringssökandens varumärke GENZO. Bokstaven G är inte tillräcklig för att avlägsna den visuella likheten mellan varumärkena.

Fonetiskt är varumärkena i hög grad liknande då uttalet av Enzo och GENZO är detsamma med undantag av g-ljudet, som är mjukt och inte väcker uppmärksamhet vid uttalet. Stavelsen ZO som ingår i vartdera varumärket är däremot sällsynt i det finska språket och bokstaven Z hörs tydligt vid uttalet.

I Finland är Enzo ovanligt som namn och det motsvarar inte finländska namn till sin stil eller uppbyggnad. Då varumärket dessutom har registrerats för s.k. puukko-knivar, som typiskt uppfattas som finska, är det inte sannolikt att konsumenterna i första hand skulle förknippa varumärket med ett utländskt förnamn. Ordet enzo kan inte anses ha ett sådant innehåll som begreppsmässigt skulle särskilja det från ändringssökandens varumärke.

Patent- och registerstyrelsens utlåtande

I besvären har inte anförts något sådant som skulle ge anledning till ändring av det överklagade beslutet.

Brisa Ab Oy:s bemötande

Yrkande

Brisa Ab Oy har yrkat att marknadsdomstolen förkastar besvären.

Grunder

I besvären har inte anförts något sådant som skulle ge anledning till ändring av det överklagade beslutet.

Bedömningen av risken för förväxling är en helhetsbedömning av hela varumärket. Varumärket Enzo Knives utgör en helhet där ordet knives är minst lika centralt som ordet enzo. Även om man inte skulle beakta beståndsdelen Knives, är varumärkena inte tillräckligt liknande för att medföra risk för förväxling.

GENZO och Enzo är inte visuellt förväxlingsbara. Det är fråga om korta ord vilket ökar betydelsen av bokstaven G. GENZO är skrivet med versaler till skillnad från Enzo.

I ett finskt uttal har GENZO en stark inledningskonsonant som låter klart annorlunda än den mjuka vokalinledningen i Enzo. Vid bedömningen är det finska uttalet, dvs. "kentso" relevant. Enzo bör däremot även på den finska marknaden anses ha ett engelskt uttal, vilket understryks av slutdelen Knives. Uttalet av Enzo är normalt "ensou" eller "nsou" med ett knappt hörbart E. En genomsnittskonsument kan utan svårigheter skilja märkena åt då uttalet av Knives dessutom är vasst och tydligt.

Enzo används i allt högre grad som förnamn i Finland och skapar därmed en relativt tydlig association till en person. Knives betyder i sin tur knivar. När dessa ord sammanslås läser en genomsnittlig konsument normalt varumärket lätt som "Enzos knivar" vilket innebär att delarna tolkas som en helhet, samt att betydelseinnehållet är specifikt. GENZO har däremot inget betydelseinnehåll, vilket skiljer de två varumärkena åt begreppsmässigt.

Vidare bör det beaktas att konsumenter överväger sina köpbeslut innan de köper knivar och att få knivar säljs under varumärket GENZO.

Ändringssökandens utsagor

Brisa Ab Oy använder själv beståndsdelen Knives i uppenbart beskrivande syfte.

Det att varumärket GENZO till skillnad från Enzo Knives är skrivet med versaler kan inte anses ha betydelse vid bedömningen av risken för förväxling. Registreringen medför att varumärkena kan användas med både gemener och versaler.

I finskan uttalas bokstaven G avsevärt mjukare än bokstaven K. Uttalet av Z är vanligen "ts". Således skulle Enzo högst sannolikt uttalas "entso", som liknar uttalet av varumärket GENZO, dvs. "gentso".

Enzo och GENZO kan inte skiljas åt begreppsmässigt eftersom de saknar betydelse för de relevanta konsumenterna. Om konsumenterna ändå skulle anses förknippa Enzo med ett förnamn bör det beaktas att också Genzo är ett förnamn av japanskt ursprung. Dessutom används också förnamnet Kenzo i Finland och det uttalas "kentso". Även "Kentsu" är ett vanligt finskt smeknamn. Om de ifrågavarande varumärkena alls ges något begreppsmässigt innehåll, är betydelsen högs likartad.

De varor som varumärket Enzo Knives avser har inte begränsats till specialverktyg i klass 8, utan klassificeringen täcker alla slags knivar. Det är fråga om produkter vilka de relevanta konsumenterna fäster en genomsnittlig grad av uppmärksamhet vid.

Invändningsenheten vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har i sitt beslut ansett det föreligger risk för förväxling mellan det internationella varumärket nr 1044576 GENZO och EU-varumärket nr 16324439 Enzo Trapper 95.

Brisa Ab Oy:s utsaga

Brisa Ab Oy har anfört att beslutet som EUIPO fattat 28.3.2018 har överklagats. Det är i varje fall fråga om ett separat ärende som inte motsvarar detta ärende och som inte bör beaktas.

Marknadsdomstolens avgörande

Motivering

Frågeställningen i marknadsdomstolen och tillämpliga bestämmelser

I ärendet är det fråga om huruvida det registrerade varumärket nr 262340 Enzo Knives medför risk för förväxling med den tidigare internationella varumärkesregistreringen nr 1044576 GENZO, som är i kraft i Finland.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. 7 punkten varumärkeslagen inte registreras om innehavaren av ett tidigare varumärke har ensamrätt till att i näringsverksamhet använda märket som kännetecken för varor. Enligt 14 § 2 mom. 2 punkten varumärkeslagen avses med tidigare varumärke i 14 § 1 mom. 7 punkten ett varumärke som skyddas av en internationell registrering och som är i kraft i Finland eller Europeiska unionen och som utifrån denna registrering har en tidigare rätt i Finland eller Europeiska unionen än den som ansöker om varumärke.

Enligt 6 § 1 mom. 2 punkten varumärkeslagen innefattar ensamrätt till varumärke, med de undantag som anges i lagen och som det inte nu är fråga om, att ingen annan än innehavaren av varumärket utan dennes samtycke som kännetecken för sina varor i näringsverksamhet får använda ett tecken som på grund av att det är identiskt med eller liknar det skyddade varumärket för identiska eller liknande varor medför risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risk för association mellan tecknet och varumärket.

Varuslagslikheten och omsättningskretsen

I ärendet har det överklagade beslutet inte ifrågasatts till den del Patent- och registerstyrelsen ansett att de varor som varumärket Enzo Knives omfattar är av samma slag som de varor den internationella varumärkesregistreringen GENZO i klass 8 omfattar. Således saknas anledning för marknadsdomstolen att uttala sig om varuslagslikheten.

Knivar används dels professionellt och dels i vardags- och fritidsbruk. Beroende på vilket användningsändamål det är fråga om kan målgruppen vara mer eller mindre insatta i knivarnas egenskaper. Omsättningskretsen består således både av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter samt av mer insatta konsumenter och experter, som har en högre grad av uppmärksamhet.

Om omsättningskretsen består av fler än en målgrupp ska bedömningen av risken för förväxling enligt vedertagen rättspraxis göras i förhållande till den målgrupp vars grad av uppmärksamhet är lägst. Således bör omsättningskretsen i detta fall vid bedömningen av förväxlingsrisken anses bestå av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter.

Jämförelse av varumärkena

Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som varumärket avser. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer.

Enligt vedertagen rättspraxis ska bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Tvärtom ska jämförelsen göras genom att en helhetsbedömning görs av vart och ett av de aktuella varumärkena. Omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger kan under vissa förhållanden domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar, men det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (se dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C2015:714, punkterna 36 och 37 och där angiven rättspraxis).

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom (se dom av den 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17).

I ärendet har marknadsdomstolen att jämföra följande ordmärken:
- varumärket nr 262340 Enzo Knives
- det internationella varumärket nr 1044576 GENZO.

Varumärket Enzo Knives har två beståndsdelar och består inalles av 10 bokstäver. GENZO är ett ordmärke bestående av fem bokstäver.

Beträffande särskiljningsförmågan av varumärket Enzo Knives finner marknadsdomstolen att beståndsdelen Enzo bör anses ha särskiljningsförmåga. Vad gäller beståndsdelen Knives konstaterar marknadsdomstolen att den finländska genomsnittskonsumenten kan anses förstå att det engelska ordet knives betyder knivar. Knives beskriver de varor det är fråga om och saknar därför särskiljningsförmåga. Följaktligen är ordet enzo den mest framträdande och särskiljande
beståndsdelen i varumärket Enzo Knives.

Vad gäller varumärkenas visuella likhet saknar det betydelse huruvida de anges med versaler eller gemener. Skyddet som registreringen av ett ordmärke medför gäller nämligen orden i sig, inte den grafiska eller stilistiska utformningen det kan ges. Den i märket Enzo Knives mest framträdande delen Enzo skiljer sig från märket GENZO endast genom begynnelsebokstaven G. Genomsnittskonsumenten fäster i regel större vikt vid varumärkets första del. Då det därtill är fråga om förhållandevis korta ord kan denna skillnad i märkena inte frånses. Den visuella likheten minskas därtill av beståndsdelen Knives i varumärket Enzo Knives. Varumärket Enzo Knives och det tidigare varumärket GENZO liknar således varandra visuellt i viss mån.

Beståndsdelen Knives får konsumenterna att uppfatta uttalet av varumärket Enzo Knives som engelskspråkigt. Eftersom den finländska genomsnittskonsumenten i allmänhet inte kan antas göra större skillnad i sättet att uttala ordet enzo på finska, svenska eller engelska, finner marknadsdomstolen att beståndsdelen Enzo till uttalet motsvarar det tidigare varumärket GENZO, bortsett från det inledande g-ljudet. Också ordet knives i varumärket Enzo Knives skiljer åt varumärkena till uttalet. De motanförda varumärkena liknar varandra fonetiskt i viss mån.

Även om Enzo enligt den utredning som företetts i ärendet i viss mån används som förnamn i Finland är detta så pass sällsynt att det inte i regel förknippas med en person eller ett namn. Ordet enzo har inte någon sådan betydelse som den finländska genomsnittskonsumenten kan antas förstå. Inte heller GENZO kan anses ha ett sådant betydelseinnehåll som skulle uppfattas av genomsnittskonsumenten, varför den begreppsmässiga likheten mellan orden GENZO och Enzo inte kan bedömas. Det senare märkets beståndsdel knives, som betyder knivar, skiljer dock åt märkena vad gäller deras begreppsinnehåll.

Helhetsbedömning av risken för förväxling

Marknadsdomstolen konstaterar inledningsvis att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska göras utgående ifrån de varor som varuförteckningen omfattar. Följaktligen saknar det betydelse för vilka varor varumärkena konkret har använts.

Ordet enzo i märket Enzo Knives ingår i sin helhet i det tidigare ordmärket GENZO och skiljer sig från det sistnämnda endast genom begynnelsebokstaven G. Det finns således en viss visuell och fonetisk likhet mellan märkena till denna del. Då beståndsdelen Knives i märket Enzo Knives har endast en beskrivande karaktär, förtar den inte märkeslikheten.

Som ovan konstaterats finns det ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen. Följaktligen kan en lägre grad av märkeslikhet vägas upp av att de varor som märkena omfattar är identiska, vilket är fallet här. Med beaktande särskilt av att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet och mot bakgrunden av att varuslagen är identiska, finner marknadsdomstolen vid en helhetsbedömning att det finns en förväxlingsrisk mellan varumärket nr 262340 Enzo Knives och det tidigare registrerade internationella varumärket nr 1044576 GENZO.

Slutresultat

Marknadsdomstolen upphäver Patent- och registerstyrelsens beslut 16.5.2017 och återförvisar ärendet till Patent- och registerstyrelsen, som ska upphäva registreringen av varumärket nr 262340 Enzo Knives.

Hur besvär anförs

Enligt 7 kap. 2 § 1 mom. lagen om rättegång i marknadsdomstolen får ändring i detta beslut sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. En besvärsanvisning finns som bilaga.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila och Mirva Näsi.

PRS beslut

Observera

Den som vill veta om beslutet har vunnit laga kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen

 
Julkaistu 26.9.2018