MAO:455/18

Omya AG > Patentti-ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara - toiminimi

Diaarinumero: 2018/51
Antopäivä: 14.9.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.12.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Omya AG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Magnum rekisteröintiä varten.

Perusteet

Haettu merkki Magnum eroaa ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja käsitteellisesti rekisteröinnin esteeksi asetetuista kansallisesta tavaramerkistä MAGNUM-P 44 ja EU-tavaramerkistä MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio) sekä toiminimestä Oy Magnum Finland Ltd.

Merkkien välisen sekaannusvaaran arviointi on aina kokonaisarviointia, jossa tulee ottaa huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Vertailua ei voi suorittaa ottamalla huomioon ainoastaan moniosaisen tavaramerkin yhden osan, ja vertaamalla tätä osaa toiseen tavaramerkkiin, vaan vertailu on suoritettava tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kokonaisuutena.

Esteeksi asetettuun tavaramerkkiin MAGNUM-P 44 sisältyvä osuus -P 44 on liitetty merkkiin yhdysviivan välityksellä, niin että merkki muodostaa yhden, yhdyssanaksi ymmärrettävän kokonaisuuden. Merkistä ei voida erottaa selvästi mitään yhtä hallitsevaa osaa, vaan kuluttajat hahmottavat merkin nimenomaan kokonaisuutena MAGNUM-P 44. Tavaramerkki MAGNUM-P 44 on merkittävästi pidempi kuin haettu merkki Magnum sekä visuaalisesti että foneettisesti arvioituna. Lisäksi asiassa tulee ottaa huomioon se, ettei kyseisellä osuudella -P 44 voida katsoa olevan mitään relevanttia merkitystä kuluttajien kannalta, ja se on näin ollen luontaisesti erottamiskykyinen. Tätä tulkintaa vahvistaa se seikka, ettei kyseinen osuus ole käytössä missään muussa Suomessa rekisteröidyssä merkissä, eikä sitä tunneta myöskään yleisessä kielenkäytössä. Kokonaisuutena arvioituna merkki MAGNUM-P 44 eroaa siinä määrin haetusta merkistä Magnum, ettei sekaannusvaaraa niiden välillä ole.

Haetun merkin rekisteröinnin esteeksi asetettu EU-tavaramerkki MAGNUM HQ MASSÓ on kuviomerkki, joka sisältää mustan kehyksen sisäpuolella sanat MAGNUM HQ MASSÓ. Merkin keskiosaan on lisäksi sijoitettu kirkkaanvihreä raitaelementti, joka kulkee käytännössä koko merkin poikki. Haettu tavaramerkki Magnum on sen sijaan yksinkertainen sanamerkki.

Edellä mainitut elementit saavat EU-tavaramerkille MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio) aikaan selvästi erotettavan visuaalisen ilmeen, joka poikkeaa selvästi haetusta merkistä. EU-tavaramerkissä on käytetty voimakkaita värejä, joiden keskinäiset kontrastit kiinnittävät kuluttajien huomiota, samaten kuin merkkiin sisältyvä vihreä raitaosuus. Vaikka sanaosa HQ MASSÓ on lisätty merkkiin jonkin verran muuta tekstiä pienemmällä fontilla, on se joka tapauksessa selvästi erotettavissa merkistä. Kun vielä otetaan huomioon, ettei kyseisellä sanaosalla ole relevanttia merkityssisältöä suomalaisten kuluttajien kannalta, vaikuttaa se merkittävästi kyseisestä merkistä kuluttajille syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Merkit ovat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, ettei sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa ole.

Tavaramerkin on pääsäätöisesti voitu katsoa olevan sekoitettavissa toiminimeen ainoastaan tapauksissa, joissa sen voidaan katsoa olevan erityisen lähellä suojattua toiminimeä. Oikeuskäytännössä sekoitettavuutta ei ole katsottu syntyneen esimerkiksi tavaramerkin ARMANI COLLEZIONI sekä toiminimen Oy Armani-Mainos Ab välillä (korkeimman hallinto-oikeuden 5.5.2006 antama päätös taltionumero 1110).

Kun otetaan huomioon toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd. sisältyvä osa Finland ja yhtiömuodon tunnukset Oy ja Ltd., ei sen voida kokonaisuutena arvioituna katsoa olevan siinä määrin samankaltainen nyt haetun merkin kanssa, että sekaannusvaara kuluttajien keskuudessa syntyisi. Toiminimessä sana Finland viittaa erityisesti suomalaiseen yritykseen, kun taas nyt esillä olevan tavaramerkin hakija on sveitsiläinen. Myöskään haetussa tavaramerkissä tai sen kattamissa luokan 1 tavaroissa ei ole mitään suomalaisuuteen viittaavaa. Tälläkään perusteella kuluttajat eivät yhdistä haettua tavaramerkkiä suomalaiseen toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd.

Lisäksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saatavilla olevien tietojen mukaan Oy Magnum Finland Ltd:n päätoimiala on mainostoimistot. Yrityksen ilmoittamilla verkkosivuilla www.magnum.fi esitellään erilaisia hevos- ja venetuotteita. Tavaramerkin Magnum rekisteröintiä on puolestaan haettu yksityiskohtaisesti määritellyille puutarhanhoidossa ja maanviljelyksessä käytettäville kalkkituotteille. Toiminimen Oy Magnum Finland Ltd. haltijalla ei ole todellista suojan tarvetta asiassa, eikä myöskään käytännön sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa synny.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Sekä esteeksi asetettujen tavaramerkkien että esteeksi asetetun toiminimen määräävä, mieleenpainuva osa on sana Magnum, joka on haetun merkin ainoa osa.

Valittajan viittaama korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei ole analoginen nyt kyseessä olevan tapauksen kanssa, jossa haettu merkki muodostuu ainoastaan sanasta Magnum. Lisäksi ei ole mitään erityistä syytä, miksi kohdeyleisö ei voisi luulla haetun merkin ja sillä tarjottavien tavaroiden olevan suomalaista alkuperää tai joka tapauksessa samaa kaupallista alkuperää esteeksi asetetun toiminimen kanssa. Hakijan kotimaalla ei ole merkitystä tavaramerkin ja toiminimen välisen sekaannusvaaran arvioinnissa.

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole antanut asiassa lausumaa sille varatusta tilaisuudesta huolimatta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako haettu merkki Magnum sekaannusvaaran aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin kansalliseen tavaramerkkiin numero 139564 MAGNUM-P 44 ja EU-tavaramerkkiin numero 9365503 MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio) sekä toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan myös 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 5 a §:n mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä eikä toiminimeä. Tavaramerkkiin ei myöskään saa ottaa toisen aputoiminimeä eikä toissijaista tunnusta, paitsi jos näiltä puuttuu erottamiskyky tai kysymys on eri toimialoista tai tavaralajeista. Lain 14 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, joka on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojattu toiminimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus, jota tarkoitetaan 5 a §:ssä, taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta. Lain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain (128/1979) 5 §:n nojalla.

2 Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset tekijät, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

2.1 Kansallinen tavaramerkki numero 139564 MAGNUM-P 44 ja

EU-tavaramerkki numero 9365503 MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio)

Valittaja ei ole kiistänyt, että haetun merkin Magnum luokassa 1 kattamat tavarat ja valituksenalaisessa päätöksessä esteeksi asetettujen tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia mainitussa päätöksessä todetulla tavalla. Asiassa ei siten ole tarvetta enemmälti lausua tästä niin sanotusta tavarayhteydestä tältä osin.

2.2 Toiminimi Oy Magnum Finland Ltd.

Valittaja on esittänyt, että haettu tavaramerkki ei aiheuta sekaannusvaaraa toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd., koska yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saatavilla olevien tietojen mukaan kyseisen toiminimen päätoimiala on mainostoimistot, ja lisäksi kyseisen yrityksen verkkosivuilla esitellään erilaisia hevos- ja venetuotteita, kun haettu merkki puolestaan kattaa hyvin yksityiskohtaisesti määriteltyjä kalkkituotteita puutarhanhoidossa ja maanviljelyksessä käytettäviksi.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin ja toiminimen välistä sekaannusvaaraa arvioitaessa verrataan tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja toiminimen rekisteröityyn toimialaan.

Haetun tavaramerkin Magnum luokan 1 tavaraluettelo kuuluu seuraavasti: "Kalkkirakeet ja jauhettu kalkki puutarhanhoitoon ja maanviljelykseen; kalkkirakeet ja jauhettu kalkki maaperän koostumuksen muuttamiseen ja kasvien kasvun tukemiseen."

Toiminimen Oy Magnum Finland Ltd. rekisteröity toimiala on "kaikki laillinen liiketoiminta". Toimialan on näin ollen katsottava kattavan muun ohella haetun tavaramerkin luokassa 1 kattamiin tavaroihin liittyvän liiketoiminnan kuten esimerkiksi kyseisten tavaroiden valmistuksen.

Korkein hallinto-oikeus on lyhyenä ratkaisuselosteena julkaistussa 30.8.2001 antamassaan päätöksessä taltionumero 2008 katsonut, että kaupparekisterin mukainen toimiala muodostaa vakiintuneen käytännön mukaan lähtökohdan tavarayhteyden arvioinnille tapauksissa, joissa tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen johdosta arvioidaan tavaramerkin ja aikaisemmin rekisteröidyn toiminimen välistä sekoitettavuutta. Näin ollen markkinaoikeus toteaa, että nyt käsillä olevassa asiassa ei ole merkitystä niillä seikoilla, joita valittaja on esittänyt Oy Magnum Finland Ltd:n tosiasiallisesti harjoittamasta toiminnasta.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että toiminimen Oy Magnum Finland Ltd. toimiala kattaa haetun tavaramerkin tavaroihin liittyvän liiketoiminnan.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Luokassa 1 samoiksi tai samankaltaisiksi katsottujen haetun merkin Magnum kattamien tavaroiden "Kalkkirakeet ja jauhettu kalkki puutarhanhoitoon ja maanviljelykseen; kalkkirakeet ja jauhettu kalkki maaperän koostumuksen muuttamiseen ja kasvien kasvun tukemiseen" sekä esteeksi asetettujen kansallisen tavaramerkin MAGNUM-P 44 kattamien tavaroiden "Lannoitteet" ja EU-tavaramerkin MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio) kattamien tavaroiden "Kemikaalit maatalous-, puutarha- ja metsätalouskäyttöön; Maanparannusaineet ja kasvilannoitteet" osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa ensinnäkin suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Lisäksi kohdeyleisö koostuu myös puutarhanhoito-, maatalous- ja metsätalousalan ammattilaisista, joiden tarkkaavaisuusastetta kysymyksessä olevien tavaroiden osalta on pidettävä tavanomaista korkeampana.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

4 Merkkien ja toiminimen vertailu

4.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta). Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Edellä tavaramerkkien vertailusta todetusta saa johtoa myös tavaramerkin ja toiminimen vertailuun.

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit ja toiminimi:

- Haettu merkki numero T201751254 Magnum
- Kansallinen tavaramerkki numero 139564 MAGNUM-P 44
- EU-tavaramerkki numero 9365503 MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio alla)

Kuva 1 MAGNUM HQ MASSO

- Toiminimi Oy Magnum Finland Ltd.

Haettu merkki Magnum on sanamerkki, joka muodostuu ainoastaan kyseisestä sanasta. Magnum on alkujaan latinankielinen sana, joka tarkoittaa muun muassa suurta tai suurempaa. MOT Englanti -sanakirjasta sanaan magnum liittyen löytyy suomen kielen sana magnumpullo, joka tarkoittaa yleensä 1,5 litran viinipulloa. Lisäksi samasta sanakirjasta löytyy muun ohella käsite magnum opus, joka tarkoittaa tekijänsä pääteosta tai mestariteosta. Myös Kielitoimiston sanakirjasta löytyy sana magnumpullo, joka tarkoittaa suurta pulloa. Kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan on katsottava ymmärtävän sanan magnum viittaavaan jollain tapaa suureen, suuremmuuteen tai muita suurempaan, vaikka sen latinankielinen alkuperä ei olisikaan tunnettu. Nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta sanaa magnum voidaan pitää suomalaiselle kohdeyleisölle erottamiskyvyltään tavallisena.

4.2 Vertailu kansalliseen tavaramerkkiin MAGNUM-P 44

Aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröity kansallinen tavaramerkki MAGNUM-P 44 on sanamerkki, joka koostuu sanasta MAGNUM ja kirjaimesta P, ja näiden välillä olevasta yhdysviivasta sekä merkin lopussa olevasta numerosta 44.

Ulkoasun osalta vertailtavissa merkeissä yhteistä on sana magnum. Merkit eroavat toisistaan aikaisemmassa merkissä olevan yhdysviivan ja kirjaimen P sekä numeron 44 osalta. Markkinaoikeus katsoo, että sana MAGNUM on aikaisemman kansallisen tavaramerkin hallitsevin ja mieleenpainuvin osa sen sijaitessa merkin alussa ja ottaen huomioon, etteivät kirjain P ja numero 44 sellaisinaan ole erityisen erottamiskykyisiä tai mieleenpainuvia, sillä niiden voidaan ymmärtää esimerkiksi erottavan toisistaan saman tuoteryhmän eri tuotevariaatiot. Kansallisessa tavaramerkissä olevalla yhdysviivalla ei ole merkitystä merkkien ulkoasua vertailtaessa. Ottaen lisäksi huomioon, että sana magnum on haetun tavaramerkin ainoa osa, vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan.

Merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana magnum, joka edellä todetun mukaisesti muodostaa haetun merkin kokonaisuudessaan ja on aikaisemman merkin hallitsevin osa. Merkit ovat näin ollen myös lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että molempiin merkkeihin sisältyvä sana magnum viittaa edellä todetulla tavalla muun muassa suuremmuuteen, ja tällainen merkitys on ainakin jossain määrin suomalaisen keskivertokuluttajan tuntema. Sen sijaan aikaisemman merkin osilla -P ja 44 ei ole katsottava olevan erityistä merkityssisältöä. Merkkejä on siten pidettävä merkityssisällöltään samanlaisina.

4.3 Vertailu EU-tavaramerkkiin MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio)

EU-tavaramerkki MAGNUM HQ MASSÓ on kuviomerkki, joka koostuu ylimpänä olevasta ja suuremmalla kirjoitetusta sanasta MAGNUM ja alla olevista pienemmällä kirjoitetuista kirjaimista HQ ja sanasta MASSÓ. Kaikki merkin sanat ja kirjaimet on kirjoitettu valkoisella värillä mustan suorakulmion muotoisen taustan päälle. Sanan MAGNUM alla on lisäksi vihreä kaartuva viiva.

Ulkoasun osalta vertailtavilla merkeillä on yhteistä sana magnum. Merkit eroavat toisistaan EU-tavaramerkissä olevan kuvio-osuuden ja sanaosien HQ ja MASSÓ osalta. Markkinaoikeus katsoo, että aikaisemman EU-tavaramerkin hallitsevin ja mieleenpainuvin osa on ylimpänä ja suuremmalla kirjoitettu sana MAGNUM. Ottaen huomioon haetun merkin ainoan sanan ja EU-tavaramerkin hallitsevimman sanaosan yhtäläisyys ja se, että merkin sanaosat ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuvio-osat, merkit ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaiset.

Edellä todettu vertailtavien merkkien yhtäläisyys huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että merkit ovat myös lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia. Vaikka aikaisemmasta EU-tavaramerkistä puhuttaessa lausuttaisiin myös siinä esiintyvät kirjaimet HQ ja sana MASSÓ, ei tämä riitä poistamaan kokonaan merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta.

Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti molempiin merkkeihin sisältyvä sana magnum viittaa muun muassa suuremmuuteen, ja tällainen merkitys on ainakin jossain määrin suomalaisen keskivertokuluttajan tuntema. Sen sijaan aikaisemman merkin kirjaimilla HQ ja sanalla MASSÓ ei ole katsottava olevan ainakaan suomalaisen keskivertokuluttajan tuntemaa merkityssisältöä. Merkkejä on siten pidettävä merkityssisällöltään samanlaisina.

4.4 Vertailu toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd.

Esteeksi asetettu toiminimi muodostuu sanoista Magnum ja Finland sekä yhtiötunnuksista Oy ja Ltd. Toiminimen sanaa Magnum on pidettävä edellä todetun mukaisesti erottamiskykyisenä. Sen sijaan sen sana Finland on kuvaileva sen ilmaistessa maantieteellistä alkuperää, ja myös yhtiötunnukset Oy ja Ltd. ovat sellaisenaan erottamiskyvyttömiä.

Ulkoasun osalta vertailtavissa tunnuksissa yhteistä on sana magnum. Ottaen huomioon, että sana magnum muodostaa haetun merkin kokonaisuudessaan ja on esteeksi asetetun toiminimen hallitsevin ja ainoa erottamiskykyinen osa, vertailtavat tunnukset ovat jossain määrin samankaltaisia ulkoasultaan. Toiminimessä oleva maantieteellistä alkuperää kuvaileva sana Finland ja yhtiömuodosta kertovat tunnukset Oy ja Ltd. eivät poista tätä samankaltaisuutta.

Vertailtavat tunnukset lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä on sana magnum, joka edellä todetun mukaisesti muodostaa haetun merkin kokonaisuudessaan ja on esteeksi asetetun toiminimen hallitsevin ja ainoa erottamiskykyinen osa. Toiminimessä olevat yhtiötunnukset Oy ja Ltd. jätetään käytännössä usein lausumatta, joten ne eivät riitä erottamaan tunnuksia toisistaan lausuntatavaltaan. Ainoa lausuntatapaan vaikuttava ero on toiminimessä oleva kuvaileva sana Finland, joten vertailtavat tunnukset ovat lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia.

Merkityssisällön osalta on otettava huomioon ensinnäkin vertailtavissa tunnuksissa olevan sanan magnum edellä todettu merkitys tarkoittaen muun muassa suuremmuutta. Myös toiminimessä esiintyvällä sanalla Finland ja yhtiötunnuksilla Oy ja Ltd. on merkitys suomalaiselle kohdeyleisölle, joten merkityssisällöltään tunnukset eroavat tältä osin toisistaan. Ottaen kuitenkin huomioon, että sana magnum muodostaa haetun merkin kokonaisuudessaan ja on esteeksi asetetun toiminimen hallitsevin ja ainoa erottamiskykyinen osa, tunnuksia on pidettävä merkityssisällöltään samankaltaisina.

5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

5.1 Kansallinen tavaramerkki MAGNUM-P 44

Kuten edellä on todettu, haetun tavaramerkin Magnum ja esteeksi asetetun kansallisen tavaramerkin MAGNUM-P 44 luokassa 1 kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.

Vertailtaville merkeille on yhteistä sana magnum. Kyseistä sanaa on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Sana MAGNUM on aiemman kansallisen tavaramerkin hallitsevin ja mieleenpainuvin osa, kun otetaan huomioon sanan MAGNUM sijainti merkin alussa sekä kirjaimen P ja numeron 44 heikko erottamiskyky.

Kun aiemman merkin hallitseva osa on identtinen haetun merkin kanssa, ja luokan 1 tavarat samoja tai samankaltaisia, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki Magnum aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 139564 MAGNUM-P 44.

5.2 EU-tavaramerkki MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio)

Kuten edellä on todettu, haetun tavaramerkin Magnum ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio) luokassa 1 kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia.

Merkkien ulkoasuissa yhteinen osa on sana magnum, joka muodostaa haetun merkin kokonaisuudessaan ja on EU-tavaramerkin hallitsevin osa. Sanaa magnum on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia. Esteeksi asetetussa merkissä oleva kuviollisuus ei riitä poistamaan ulkoasun samankaltaisuutta.

Kun otetaan huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja niiden kattamien tavaroiden samuudesta tai samankaltaisuudesta edellä todettu sekä se, että merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki Magnum aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 9365503 MAGNUM HQ MASSÓ (kuvio).

5.3 Toiminimi Oy Magnum Finland Ltd.

Edellä todetuin tavoin toiminimen Oy Magnum Finland Ltd. toimiala kattaa haetun tavaramerkin Magnum tavaroihin liittyvän liiketoiminnan. Haetun merkin tavaraluettelo ja esteeksi asetun toiminimen rekisteriin merkitty toimiala ovat siten päällekkäisiä. Kun otetaan tämän lisäksi huomioon, että haettu tavaramerkki muodostuu ainoastaan sanasta magnum, joka edellä todetun mukaisesti on toiminimen Oy Magnum Finland Ltd. hallitsevin ja ainoa erottamiskykyinen osa, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu tavaramerkki Magnum aiheuttaa sekaannusvaaran toiminimeen Oy Magnum Finland Ltd.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jenni Ihalainen.

PRH:n päätös

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.9.2018