MAO:403/18

X > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2017/652
Antopäivä: 9.8.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.7.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

X on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio) rekisteröimistä varten.

Perusteet

Haettu tavaramerkki ei ole identtinen tai samankaltainen valituksenalaisessa päätöksessä mainittujen esteeksi asetettujen tavaramerkkien kanssa. Haetun tavaramerkin ei voida katsoa kokonaisuutena arvioiden aiheuttavan sekaannusvaaraa esteeksi asetettuihin tavaramerkkeihin.

Tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran kokonarvioinnin on aina perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ottaen erityisesti huomioon merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä seikalla, että rekisteröinnin esteiksi asetettuihin estemerkkeihin sisältyy teksti BUDDHA BAR lähes identtisenä, ei ole merkitystä, koska itse merkit eivät ole identtisiä tai edes samankaltaisia, ja koska haetussa merkissä on kyse kuviomerkistä ja esteeksi asetetut merkit ovat vain sanamerkkejä.

Valittajan tavaramerkissä kuva, Buddhan puoliprofiili, on huomattavasti suurempi ja hallitsevampi kuin merkin tekstiosat. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole perusteltu sitä, miksi haettuun merkkiin sisältyvä määräinen artikkeli THE ja kuvaileva englanninkielinen teksti ASIAN FUSION KITCHEN sekä haetun merkin kuviollisuus eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa.

Valittajan tavaramerkissä on kaksi erottavaa ja hallitsevaa tekstiosaa, THE BUDDHA BAR ja ASIAN FUSION KITCHEN. Teksti BUDDHA BAR ei sellaisenaan ole määräävässä asemassa haetussa merkissä, vaikka kyseinen teksti onkin kirjoitettu merkissä isommalla kuin teksti ASIAN FUSION KITCHEN. Lisäksi valittajan tavaramerkissä merkin kuva on huomattavasti suurempi ja hallitsevampi kuin merkin molemmat tekstiosat. Teksti BUDDHA BAR ei siten ole määräävässä asemassa haetussa merkissä.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa ratkaisevaa merkitystä ei voida antaa tavaramerkkien merkityssisällön, BUDDHA BAR, osittaiselle samankaltaisuudelle. Kukaan ei voi saada yksinoikeutta sen enempää nimeen Buddha kuin sanaan Bar. Rekisteröinnin esteiksi asetetut merkit ovat jo lähtökohtaisesti erottamiskyvyltään ja suojapiiriltään heikkoja tavaramerkkejä. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole mitenkään perustellut näkemystään siitä, että tekstillä BUDDHA BAR olisi vähintään normaali erottamiskyky.

Esimerkiksi Italian korkein oikeus on katsonut, että tavaramerkiltä Buddha-Bar puuttuu kokonaan erottamiskyky. Olisi hyvin erikoista ja kestämätöntä, mikäli yhden EU-maan korkeimman oikeusasteen katsottua, että kukaan ei voi saada yksinoikeutta sen enempää nimeen Buddha kuin sanaan Bar, suomalainen rekisteriviranomainen tai tuomioistuin katsoisi asian olevan päinvastoin ja antaisi suojaa sanoille BUDDHA ja BAR estäen siten valittajan tavaramerkin rekisteröinnin. Euroopassa on monin paikoin yrityksiä, jotka käyttävät laillisesti liiketoiminnassaan nimeä Buddha Bar valituksenalaisessa päätöksessä mainituista tavaramerkeistä huolimatta.

Haettu tavaramerkki ei anna väärää kuvaa palveluiden kaupallisesta alkuperästä. Haetun tavaramerkin nimen The Buddha Bar Asian Fusion Kitchen perusteella on jokaiselle selvää, mikä on tavaroiden kaupallinen alkuperä eli Helsingissä toimiva itämainen ravintola, joka ei ole sama kuin valituksenalaisessa päätöksessä mainittu ranskalainen yritys ja joka ei ole samaistettavissa tähän ranskalaiseen yritykseen.

Haettu tavaramerkki ja rekisteröinnin esteeksi asetetut tavaramerkit synnyttävät kohdeyleisössään keskenään erilaisen kokonaisvaikutelman eikä kohdeyleisö miellä, että palvelut olisivat peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta tai että merkin haltijoilla olisi jokin taloudellinen etuyhteys.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut asiassa lausuman, jossa se on uudistanut valituksessaan esittämänsä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on arvioitavana kysymys siitä, aiheuttaako haettu merkki THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio) luokan 43 palveluiden "Ravitseminen ja juomien anniskelu" osalta sekaannusvaaran aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numero 2695005 BUDDHA-BAR, numero 4739281 BUDDHA-BAR, numero 4526869 BUDDHA-BAR HOTEL, numero 12018231 BUDDHA-BAR BEACH, numero 11632239 BUDDHA-BAR HOTEL, NOT JUST ANOTHER HOTEL, IT’S A LIFESTYLE… ja numero 10839521 BUDDHA-BAR HOTEL COLLECTION sekä Suomessa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 725306 BUDDHA-BAR.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa mainitulla aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeus kuin tavaramerkin hakijalla. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa mainitulla aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan myös 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 Palveluiden vertailu

Palveluiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Valittaja ei ole kiistänyt, että haetun merkin THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio) kattamat palvelut "Ravitseminen ja juomien anniskelu" luokassa 43 ja valituksenalaisessa päätöksessä esteeksi asetettujen tavaramerkkien kattamat palvelut ovat samoja tai samankaltaisia mainitussa päätöksessä todetulla tavalla. Asiassa ei siten ole tarvetta enemmälti lausua tästä niin sanotusta palveluyhteydestä.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Nyt kyseessä olevien palveluiden osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole nyt kyseessä olevien palveluiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

4 Merkkien vertailu

4.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta). Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta).

Oikeuskäytännössä on jopa katsottu, että sekaannusvaaran toteamiselle ei saa asettaa ehtoa, jonka mukaan moniosaisen merkin sen osan, joka koostuu aikaisemmasta merkistä, on hallittava moniosaisesta merkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (esim. tuomio 6.10.2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, 32 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

- Haettu merkki numero T201652998

THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio)

- EU-tavaramerkki numero 2695005 BUDDHA-BAR
- EU-tavaramerkki numero 4739281 BUDDHA-BAR
- EU-tavaramerkki numero 4526869 BUDDHA-BAR HOTEL
- EU-tavaramerkki numero 12018231 BUDDHA-BAR BEACH
- EU-tavaramerkki numero 11632239 BUDDHA-BAR HOTEL, NOT JUST ANOTHER HOTEL, IT’S A LIFESTYLE…
- EU-tavaramerkki numero 10839521 BUDDHA-BAR HOTEL COLLECTION
- Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 725306 BUDDHA-BAR

Haettu merkki THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosista THE BUDDHA BAR ja ASIAN FUSION KITCHEN sekä mustasta suorakulmion muotoisesta taustasta, jossa on sanaosan THE BUDDHA BAR oikealla puolella harmaanvärinen puolikas istuvan henkilön profiili, joka valittajan esittämän mukaisesti esittää Buddhaa. Sanat THE ja BAR on kirjoitettu punaisella värillä ja muut sanat valkoisella. Sana BUDDHA on lihavoitu ja se on yhdessä punaisen sanan BAR kanssa kaikkein isoimmalla kirjoitettuna pystysuoraan merkin vasemmalla laidalla. Sanaosa ASIAN FUSION KITCHEN on kirjoitettu huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla ja sijaitsee merkin alaosassa.

Ottaen huomioon sanojen BUDDHA ja BAR sekä kuvio-osan koon haetussa merkissä on niitä pidettävä haetun merkin hallitsevimpina osina.

Sana Buddha viittaa buddhalaisen uskonnon tai filosofian perustajana pidettyyn henkilöön. Kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan on katsottava ymmärtävän sanan Buddha viittaavan uskonnolliseen hahmoon, vaikka välttämättä buddhalaisuus uskontona tai filosofiana taikka myöskään sen perustaja eivät olisi tavallisen kuluttajan hyvin tuntema. Niin sanaa Buddha kuin vastaavasti Buddhaa esittävää hahmoa ei ole kuitenkaan pidettävä kuvailevana eikä edes viitteellisenä kysymyksessä oleville luokan 43 palveluille. Näin ollen sanaa BUDDHA ja kyseistä hahmoa esittävää kuvio-osaa on pidettävä haetun merkin erottamiskykyisimpinä osina.

Sana BAR yhdistyy luokan 43 palveluiden yhteydessä käytettynä todennäköisimmin suomenkieliseen sanaan baari, vaikka sillä on muitakin merkityssisältöjä, kuten palkki, tanko tai pylväs. Näin ollen kyseistä sanaa ei voi pitää erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille. Sanaosa ASIAN FUSION KITCHEN tarkoittaa aasialaista fuusiokeittiötä, joten se on kysymyksessä olevia palveluita kuvaileva, eikä siten ole erottamiskykyinen. Sana THE on englanninkielinen määräinen artikkeli, ja se on myös vailla erottamiskykyä. Sanaa BAR ja sanaosaa ASIAN FUSION KITCHEN ei voi pitää kuitenkaan täysin merkityksettöminä, koska BAR erottuu merkistä erityisesti sanan BUDDHA kanssa yhtä isolla kirjoitettuna, vaikkakaan ei lihavoituna, ja myös ASIAN FUSION KITCHEN erottuu tummasta pohjasta valkoisella kirjoitettuna.

4.2 Vertailu EU-tavaramerkkeihin numero 2695005 BUDDHA-BAR ja numero 4739281 BUDDHA-BAR sekä Suomessa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 725306 BUDDHA-BAR

Haetun merkin rekisteröinnin esteeksi asetetut kaksi EU-tavaramerkkiä BUDDHA-BAR ja Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti BUDDHA-BAR ovat sanamerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sanoista BUDDHA ja BAR ja niiden välissä olevasta väliviivasta. Kuten edellä on todettu, sanaa Buddha on pidettävä erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille.

Ulkoasun osalta vertailtavissa merkeissä yhteistä ovat sanat BUDDHA ja BAR. Muilta osin merkit eroavat toisistaan. Ottaen huomioon, että sanat BUDDHA ja BAR muodostavat haetun merkin hallitsevimman osan kuvio-osan kanssa, vertailtavat merkit ovat jossain määrin samankaltaisia ulkoasultaan. Haettuun merkkiin sisältyvä kuvio-osa ja huomattavasti pienemmällä kirjoitettu kuvaileva sanaosa ASIAN FUSION KITCHEN ja erottamiskyvytön sana THE eivät poista tätä samankaltaisuutta. Lisäksi puheena olevissa esteeksi asetetuissa EU-tavaramerkeissä ja kansainvälisessä rekisteröinnissä olevalla väliviivalla sanojen BUDDHA ja BAR välissä ei ole merkitystä merkkien ulkoasua vertailtaessa.

Vertailtavat merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä on sanat BUDDHA ja BAR, jotka ovat puheena olevien esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien ja kansainvälisen rekisteröinnin ainoat sanat ja haetun merkin hallitseva sanallinen osa. Ottaen huomioon ne palvelut, joista asiassa on kysymys, eli ravitseminen ja juomien anniskelu, sekä haetun merkin pituus ja sen sanaosan ASIAN FUSION KITCHEN kuvailevuus sekä sijoittelu ja koko merkissä, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja kiinnittää haetun merkin lausumisessa erityistä huomiota sanoihin BUDDHA ja BAR. Näin ollen vertailtavat merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että sana Buddha viittaa edellä todetusti buddhalaisen uskonnon tai filosofian perustajaan, ja kyseisen sanan merkitys on ainakin jossain määrin suomalaisen keskivertokuluttajan tuntema. Lisäksi englanninkielinen sana bar on suomalaisen keskivertokuluttajan hyvin tuntema. Vertailtavilla merkeillä on siten samanlainen merkityssisältö siltä osin kuin niissä on sanat BUDDHA ja BAR. Ottaen huomioon ne palvelut, joista asiassa on kysymys, eli ravitseminen ja juomien anniskelu, sekä haetun merkin pituus ja sen sanaosan ASIAN FUSION KITCHEN kuvailevuus sekä sijoittelu ja koko merkissä, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisöön kuuluva keskivertokuluttaja kiinnittää haetun merkin merkityssisällön osalta erityistä huomiota sanoihin BUDDHA ja BAR. Lisäksi haetussa merkissä oleva Buddhaa esittävä kuvio-osa vahvistaa vertailtavien merkkien merkityssisällön samankaltaisuutta. Näin ollen vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.

5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Kuten edellä on todettu, haetun merkin THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio) ja esteeksi asetettujen kahden EU-tavaramerkin BUDDHA-BAR ja kansainvälisen rekisteröinnin BUDDHA-BAR kattamat palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

Merkkien ulkoasuissa yhteistä ovat sanat BUDDHA ja BAR, jotka muodostavat pääosan haetun merkin sanallisesta osasta ja ovat edellä todettujen esteeksi asetettujen merkkien ainoat sanat. Sanaa BUDDHA on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille riippumatta siitä, että kysymys on uskonnollisesta hahmosta, joka on suomalaisten keskivertokuluttajien ainakin jossain määrin tietämä, sillä kyseinen sana ei kuvaile millään tavoin kysymyksessä olevia luokan 43 palveluita tai ole niille edes viitteellinen. Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Haetun merkin kuviollisuus ei riitä poistamaan todettua ulkoasun samankaltaisuutta, ja lisäksi haetun merkin Buddhan kuva on pikemminkin omiaan vahvistamaan vertailtavien merkkien merkityssisällön samankaltaisuutta.

Kun otetaan huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja niiden kattamien palveluiden samuudesta tai samankaltaisuudesta edellä todettu ja se, että merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 2695005 BUDDHA-BAR ja numero 4739281 BUDDHA-BAR sekä aikaisempaan Suomessa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 725306 BUDDHA-BAR.

Lisäksi markkinaoikeus katsoo, että haetun merkin THE BUDDHA BAR ASIAN FUSION KITCHEN (kuvio) aiheuttamaa sekaannusvaaraa muihin valituksenalaisessa päätöksessä esteeksi asetettuihin EU-tavaramerkkeihin numero 4526869 BUDDHA-BAR HOTEL, numero 12018231 BUDDHA-BAR BEACH, numero 11632239 BUDDHA-BAR HOTEL, NOT JUST ANOTHER HOTEL, IT’S A LIFESTYLE… ja numero 10839521 BUDDHA-BAR HOTEL COLLECTION ei ole aihetta arvioida eri tavoin kuin mitä esteeksi asetettujen tavaramerkkien BUDDHA-BAR osalta on edellä todettu. Muitakin sanoja kuin BUDDHA ja BAR sisältävissä EU-tavaramerkeissä niiden alussa oleva sanayhdistelmä BUDDHA-BAR on merkkien erottamiskykyisin ja hallitsevin osa, joka jää parhaiten kuluttajien mieleen. Koska kyseinen sanyhdistelmä on yhteinen haetun merkin hallitsevimman sanallisen osan kanssa, eivät haetun merkin muut sanalliset osat ja kuvio-osa riitä poistamaan vertailtavien merkkien samankaltaisuutta. Kokonaisuutena arvioiden haettu merkki aiheuttaa näin ollen sekaannusvaaran myös aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin numero 4526869 BUDDHA-BAR HOTEL, numero 12018231 BUDDHA-BAR BEACH, numero 11632239 BUDDHA-BAR HOTEL, NOT JUST ANOTHER HOTEL, IT’S A LIFESTYLE… ja numero 10839521 BUDDHA-BAR HOTEL COLLECTION.

Aikaisemmin muissa maissa annetuille päätöksille ei ole annettavissa ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa haetun merkin rekisteröitävyyden edellytyksiä Suomessa. Myöskään mahdollisen samankaltaisen merkin käytöllä muussa maassa ei ole merkitystä arvioitaessa haetun merkin rekisteröitävyyden edellytyksiä Suomessa.

Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

PRH:n päätös

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 27.8.2018