MAO:390/18

VesiTekno Oy > TeknoSeesam Oy (aikaisemmin Vesitekno Tukku Oy)

toiminimi – tavaramerkki – toiminimen loukkaus – tavaramerkin loukkaus

Diaarinumero: 2016/100
Antopäivä: 13.7.2018


ASIAN RIIDATON TAUSTA

Kantajayhtiölle on 21.12.2005 rekisteröity toiminimi VesiTekno Oy. Kantajayhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on vesilaitteistoihin ja energialaitteistoihin liittyvien kemiallisten tuotteiden, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden suunnittelu, tuotanto, jatkojalostus, konsultointi, sekä näitä tukeva toiminta ja näiden tuotteiden vähittäiskauppa, tukkukauppa, tuonti- ja vientikauppa, ja laitteisto- ja kiinteistöputkistojen, vesi- ja energialaitteistojen huolto ja kunnossapito.

Vastaajayhtiölle on puolestaan 30.12.2009 rekisteröity toiminimi Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on teknokemian tuotteiden valmistus, markkinointi ja myynti, kiinteistönhoitotuotteiden sekä kemikaalien maahantuonti, yleistukkukauppa.

Kantajayhtiölle on 16.8.2013 tehdystä hakemuksesta 29.11.2013 rekisteröity tavaramerkki numero 259781 Vesitekno. Tavaramerkki Vesitekno on rekisteröity muun ohella luokan 3 tavaroille "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt; kosmeettiset tuotteet; hiustenhoitovalmisteet; hampaidenpuhdistusaineet; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" sekä luokan 40 palveluille "Aineiden ja esineiden käsittely; Kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa".

Kantajayhtiölle on 13.12.2013 tehdystä hakemuksesta 31.3.2014 rekisteröity tavaramerkki numero 260871 Vesitekno Tukku. Tavaramerkki Vesitekno Tukku on rekisteröity muun ohella luokan 40 palveluille "Aineiden ja esineiden käsittely; Kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa".

Kantajayhtiö on 19.2.2017 nostanut käsillä olevan toiminimen ja tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen vastaajayhtiötä kohtaan.

Vastaajayhtiön toiminimi on sittemmin käsillä olevan riita-asian käsittelyn aikana 3.8.2017 muutettu TeknoSeesam Oy:ksi.

KANNE

Vaatimukset

VesiTekno Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. velvoittaa TeknoSeesam Oy:n suorittamaan sille toiminimilain mukaisena hyvityksenä toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämisestä 20.000 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua markkinaoikeuden tuomion antamisesta;

2. velvoittaa TeknoSeesam Oy:n suorittamaan sille toiminimilain mukaisena vahingonkorvauksena toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämisestä 27.000 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua markkinaoikeuden tuomion antamisesta;

3. kieltää TeknoSeesam Oy:tä toiminimilain nojalla 100.000 euron sakon uhalla käyttämästä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy;

4. velvoittaa TeknoSeesam Oy:n suorittamaan sille tavaramerkkilain mukaisena hyvityksenä vakiinnutetun tavaramerkin VESITEKNO sekä rekisteröityjen tavaramerkkien Vesitekno ja Vesitekno Tukku loukkauksesta 1.12.2012 lukien 200 euroa kuukaudessa 3.8.2017 asti, eli yhteensä 11.200 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua markkinaoikeuden tuomion antamisesta;

5. velvoittaa TeknoSeesam Oy:n suorittamaan sille tavaramerkkilain mukaisena vahingonkorvauksena vakiinnutetun tavaramerkin VESITEKNO sekä rekisteröityjen tavaramerkkien Vesitekno ja Vesitekno Tukku loukkauksesta 3.000 euroa viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua markkinaoikeuden tuomion antamisesta;

6. kieltää TeknoSeesam Oy:tä tavaramerkkilain nojalla käyttämästä tämän omilla tai yhteistyökumppaneidensa verkkosivuilla tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy.

Lisäksi VesiTekno Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa TeknoSeesam Oy:n suorittamaan sille oikeudenkäyntikulujen korvauksena 27.289,56 euroa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Toiminimilakiin perustetut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset (kannevaatimukset 1 ja 2)

Vastaajayhtiö on käyttämällä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön oikeutta toiminimeen VesiTekno Oy 1.12.2012 alkaen 3.8.2017 saakka.

Vastaajayhtiöllä on sinänsä ollut toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin kantajayhtiön suostumus. Tämä suostumus oli kuitenkin perustunut kantajayhtiön ja vastaajayhtiön väliseen TeknoSeesam-tuotteiden liiketoimintakauppaan liittyneeseen oletukseen, että ensinnäkin A tulisi johtamaan vastaajayhtiön toimintaa ja että toiseksi vastaajayhtiön omistus tulisi jakautumaan yhtäältä A:n (70 prosentin omistusosuudella) sekä toisaalta kantajayhtiön omistajien B:n ja C:n (molemmat 15 prosentin omistusosuudella) kesken. Kumpikaan mainituista edellytyksistä ei kuitenkaan sittemmin ollut toteutunut.

Edellä mainitusta TeknoSeesam-tuotteiden liiketoimintakaupasta tehtiin kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken 1.1.2010 päivätty kauppakirja.

Mainittuun liiketoimintakauppaan liittyen tarkoituksena oli, että A tulisi johtamaan vastaajayhtiön toimintaa. Kantajayhtiön edustajat luottivat nimittäin A:han, joka myös toimi kantajayhtiön hallituksen jäsenenä vuonna 2010. Sittemmin A kuitenkin ilmoitti, että hän ei voisi toimia muodollisesti omistajana eikä muussakaan virallisessa roolissa vastaajayhtiössä. Sen sijaan A:n tilalle tullutta D:tä, joka on A:n veli, kantajayhtiön edustajat eivät tunteneet. D:llä ei myöskään pitänyt olla mitään todellista roolia vastaajayhtiössä. Kantajayhtiö tai sen edustajat eivät hyväksyneet, että D:n omistamana vastaajayhtiö voisi käyttää sen toiminimen iskuosaa Vesitekno. A johti sinänsä vastaajayhtiön toimintaa ainakin vielä vuoden 2010 ajan. A kuitenkin jäi pois vastaajayhtiöstä kokonaan vuoden 2012 alkuun mennessä, minkä jälkeen yhteistoiminta vastaajayhtiön kanssa kävi mahdottomaksi.

Myöskään kaavailut vastaajayhtiön omistusjärjestelyjen osalta eivät toteutuneet, vaan vastaajayhtiön osakepääoman tuli kokonaisuudessaan omistamaan D.

Koska A:sta ei ollut tullut vastaajayhtiön toiminnan johtajaa ja koska kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken kaavailtu omistusjärjestely ei ollut toteutunut, kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken tehtiin 4.4.2012 päivätty uusi kauppakirja TeknoSeesam-tuotteiden liiketoimintakaupasta. Viimeksi mainittuun kauppakirjaan otettiin muun ohessa kohta 6.4, jolla vastaajayhtiön oikeus toiminimen Vesitekno käyttämiseen tehtiin irtisanomisenvaraiseksi. Mainitulla kohdan 6.4 mukaisella sopimusehdolla tarkoitettiin myös sopia, että vastaajayhtiö ei saanut käyttää tunnusta Vesitekno tavaramerkkinään eikä edes osana toiminimeään ilman kantajayhtiön suostumusta.

Viimeksi mainitun 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan laati kantajayhtiön edustaja B, joka ei ole lakimies. Vastoin vastaajayhtiön esittämää, ®-merkin käyttämisellä kauppakirjan kohdassa 6.4 ei tarkoitettu viitata ainoastaan tunnuksen Vesitekno käyttämiseen tavaramerkkinä. Osaltaan osoituksena viimeksi mainitusta voidaan pitää sitä, että mainitussa kauppakirjassa on käytetty ®-merkkiä muuallakin kantajayhtiön toiminimen yhteydessä, muun muassa kauppakirjan kohdassa 6.3.

Kantajayhtiö irtisanoi 21.8.2012 päivätyllä kirjeellään vastaajayhtiön oikeuden toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen päättymään 30.11.2012.

Viimeksi mainitun ajankohdan jälkeen vastaajayhtiöllä ei ole ollut oikeutta käyttää toiminimeä Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiö on kuitenkin lopettanut toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämisen vasta 3.8.2017 kaupparekisteriin merkityn yhtiön toiminimen muutoksen myötä.

Vastaajayhtiön käyttämä toiminimi Vesitekno Tukku Oy on ollut sekoitettavissa kantajayhtiön aikaisemmin rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy. Kantajayhtiö ja vastaajayhtiö ovat toimineet samalla toimialalla ja kilpailleet toistensa kanssa koko maassa vesi- ja energialaitteistojen puhdistukseen liittyvien teknokemian tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä. Asiakkaat ja jopa viranomaiset ovat sekoittaneet kantajayhtiön ja vastaajayhtiön toisiinsa niiden toiminimien sekoitettavuuden johdosta.

Vastaajayhtiö on näin ollen velvollinen suorittamaan vaaditun hyvityksen ja vahingonkorvauksen.

Hyvityksen määrä

Vastaajayhtiö on velvollinen suorittamaan kantajayhtiölle toiminimen Vesitekno Tukku Oy oikeudettomasta käyttämisestä 1.12.2012 ja 3.8.2017 väliseltä ajalta toiminimilain mukaista hyvitystä. Vaadittu 20.000 euron hyvitysvaatimus vastaa noin 500 euron kuukausittaista maksua.

Vahingonkorvauksen määrä

Vastaajayhtiö on velvollinen suorittamaan kantajayhtiölle toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämisestä 1.12.2012 ja 3.8.2017 väliseltä ajalta myös toiminimilain mukaista vahingonkorvausta.

Vastaajayhtiön suorittama toiminimen Vesitekno Tukku Oy oikeudeton käyttäminen on vähentänyt kantajayhtiön toiminimen VesiTekno Oy liikearvoa ja johtanut sen erottamiskyvyn heikentymiseen. Tätä on osaltaan katsottava osoittavan se, että kantajayhtiön asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat erehtyneet kantajayhtiön ja vastaajayhtiön toiminimissä. Muun muassa Farmos Oy:n edustaja on erehtynyt mainittujen yhtiöiden välisestä suhteesta. Myös Kemira Oyj:lle on annettu väärää ja vastaajayhtiötä hyödyttävää informaatiota nimenmuutoksesta.

Todellisesta vahingon määrästä on mahdotonta tai vain vaikeuksin hankittavissa näyttöä, joten tuomioistuimen on arvioitava vahingon määrä.

Vaadittu määrä perustuu arvioon, jonka mukaan kantajayhtiön liikevaihto olisi vähentynyt 100.000 eurolla, mistä on aiheutunut vahinkoa 20.000 euroa. Lisäksi vahinkoa on aiheutunut goodwill-arvon vähentymisestä ja muusta haitasta, kuten omasta työstä asiakkaiden sekaantumisten oikaisemiseksi, mistä on aiheutunut vahinkoa 10.000 euroa. Tästä yhteensä 30.000 euron määräisestä vahingosta arviolta 27.000 euroa on seurausta kantajayhtiön toimiminen loukkauksesta.

Toiminimilakiin perustettu kieltovaatimus (kannevaatimus 3)

Vastaajayhtiö on sen jälkeen, kun se on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi, eli 3.8.2017 jälkeen, käyttänyt internetsivuillaan tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy.

Mainittu tunnusten Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy käyttäminen on loukannut kantajayhtiön oikeutta tämän rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy.

Tunnukset Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy ovat olleet sekoitettavissa kantajayhtiön toiminimeen VesiTekno Oy. Sekoitettavuuden osalta viitataan edellä hyvitys- ja vahingonkorvausta koskevien vaatimusten yhteydessä esitettyyn.

Vastaajayhtiötä on näin ollen kiellettävä käyttämästä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy. Kiellon tehosteeksi asetettavan uhkasakon tulee olla määrältään tuntuva ottaen huomioon vastaajayhtiön taloudellinen asema.

Tavaramerkkilakiin perustetut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset (kannevaatimukset 4 ja 5)

Kantajayhtiö on ensinnäkin vakiinnuttanut tunnuksen VESITEKNO tavaramerkikseen vuodesta 2002 alkaen glykoleille, pesuaineille, kalkinpoistoaineille sekä jäänsulatusaineille, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin vastaajayhtiön valmistamat ja myymät tavarat.

Lisäksi kantajayhtiö on rekisteröinyt tunnuksen Vesitekno tavaramerkikseen 29.11.2013 lukien. Tavaramerkki Vesitekno on rekisteröity kaikille luokan 3 tavaroille, joihin myös vastaajayhtiön valmistamat ja myymät tavarat kuuluvat. Lisäksi tavaramerkki Vesitekno on rekisteröity kaikille luokan 40 palveluille mukaan lukien aineiden ja esineiden käsittely.

Vielä kantajayhtiö on rekisteröinyt tunnuksen Vesitekno Tukku tavaramerkikseen 31.3.2014 lukien. Tavaramerkki Vesitekno Tukku on rekisteröity kaikille luokan 40 palveluille mukaan lukien aineiden ja esineiden käsittely.

Vastaajayhtiö on käyttämällä oikeudettomasti toiminimeä Vesitekno Tukku Oy tavaramerkinomaisesti sekä tunnusta Vesitekno Tukku loukannut kantajayhtiön edellä mainittuja tavaramerkkejä. Loukkauksen on katsottava alkaneen 1.12.2012, eli siitä lukien, kun vastaajayhtiötä on kielletty käyttämästä tunnusta Vesitekno, ja päättyneen 3.8.2017, jolloin vastaajayhtiö on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi.

Hyvityksen määrä

Vastaajayhtiö on velvollinen suorittamaan kantajayhtiölle tavaramerkkilain mukaista hyvitystä edellä mainittujen kantajayhtiön tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta 1.12.2012 ja 3.8.2017 väliseltä ajalta.

Kohtuullisena hyvityksen määränä on pidettävä 200 euroa täydeltä kuukaudelta 1.12.2012 lukien 3.8.2017 asti riippumatta siitä, katsotaanko vastaajayhtiön loukanneen yhtä tai useampaa kantajayhtiön tavaramerkeistä. Kohtuullisen hyvityksen yhteismääränä on siten pidettävä 11.200 euroa.

Vahingonkorvauksen määrä

Vastaajayhtiö on velvollinen suorittamaan kantajayhtiölle lisäksi tavaramerkkilain mukaista vahingonkorvausta edellä mainittujen kantajayhtiön tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta.

Vastaajayhtiön suorittama oikeudeton toiminimen Vesitekno Tukku Oy tavaramerkinomainen käyttäminen on vähentänyt kantajayhtiön tavaramerkkien liikearvoa ja johtanut niiden erottamiskyvyn heikentymiseen, sillä kantajayhtiön asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat sekoittaneet mainitun vastaajayhtiön suorittaman toiminimen Vesitekno Tukku Oy tavaramerkinomaisen käyttämisen kantajayhtiön tavaramerkkeihin.

Todellisesta vahingon määrästä on mahdotonta tai vain vaikeuksin hankittavissa näyttöä, joten tuomioistuimen on arvioitava vahingon määrä.

Vaadittu määrä perustuu arvioon, jonka mukaan kantajayhtiön liikevaihto olisi vähentynyt 100.000 eurolla, mistä on aiheutunut vahinkoa 20.000 euroa. Lisäksi vahinkoa on aiheutunut goodwill-arvon vähentymisestä ja muusta haitasta, kuten omasta työstä asiakkaiden sekaantumisten oikaisemiseksi, mistä on aiheutunut vahinkoa 10.000 euroa. Tästä yhteensä 30.000 euron määräisestä vahingosta arviolta 3.000 euroa on seurausta kantajayhtiön tavaramerkkien loukkauksesta.

Tavaramerkkilakiin perustettu kieltovaatimus (kannevaatimus 6)

Vastaajayhtiö on sen jälkeen, kun se on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi, eli 3.8.2017 jälkeen, käyttänyt omilla verkkosivuillaan tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy sekä näkyvästi että piilotetusti hakusanana. Lisäksi vastaajayhtiö on käyttänyt mainittuja tunnuksia yhteistyökumppaneidensa verkkosivuilla.

Mainittu tunnusten Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy käyttäminen on loukannut kantajayhtiön vakiinnutettua tavaramerkkiä VESITEKNO sekä rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

Tunnukset Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy ovat olleet sekoitettavissa kantajayhtiön edellä mainittuihin tavaramerkkeihin. Tunnuksia on käytetty samoille tavaroille, joille kantajayhtiön tavaramerkit on rekisteröity ja tavaramerkki VESITEKNO on vakiinnutettu.

Vastaajayhtiötä on näin ollen kiellettävä käyttämästä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy.

VASTAUS

Vaatimukset

TeknoSeesam Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi TeknoSeesam Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Vesitekno Oy:n suorittamaan sille oikeudenkäyntikulujen korvauksena 10.000 euroa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Toiminimilakiin perustetut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset (kannevaatimukset 1 ja 2)

Vastaajayhtiöllä on ollut oikeus käyttää toiminimeä Vesitekno Tukku Oy.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt vastaajayhtiön toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröitäväksi vuonna 2009. Rekisteröintiin on tuolloin ollut kantajayhtiön suostumus.

Kantajayhtiön edustajat ovat olleet tietoisia vastaajayhtiön perustamisesta. Asiaa oli käsitelty muun muassa kokouksessa 21.–22.8.2009, jossa olivat olleet paikalla kantajayhtiön hallituksen jäsenet B, C ja A sekä lisäksi E ja F. Kantajayhtiön edustajat itse olivat ehdottaneet vastaajayhtiön toiminimeksi Vesitekno Tukku Oy:tä, jotta kaavailtu liiketoimintakauppa vaikuttaisi mahdollisimman vähän asiakkaisiin.

Kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken tehtiin sittemmin TeknoSeesam-tuotteiden liiketoimintakauppa.

Edellä mainitun liiketoimintakaupan osalta allekirjoitettiin ensin 1.1.2010 päivätty kauppakirja. D sai kyseisen kauppakirjan allekirjoittamista varten A:lta sähköpostilla 16.3.2010, jolloin siinä ei vielä ollut ollut kantajayhtiön edustajien allekirjoituksia. Vastaajayhtiötä neuvotteluissa oli edustanut A, koska hän oli tuntenut liiketoimintakaupan molemmat osapuolet. Vastaajayhtiön puolesta kauppakirjan allekirjoitti kuitenkin D. A ei ollut myöskään Vesitekno Tukku Oy:ssä omistajana, vaikka oli toiminnassa aluksi mukana. A oli tuolloin yksityishenkilön velkajärjestelyssä, mutta ei liiketoimintakiellossa. Sittemmin A oli halunnut keskittyä toiseen yritykseensä.

Vastoin kantajayhtiön esittämää, kantajayhtiön edustajat olivat edellä mainitun liiketoimintakaupan tekemisen ajankohtana tunteneet D:tä. D oli toiminimen T:mi PJ-Muovi haltijana jo vuodesta 2004 alkaen valmistanut kantajayhtiön myymiä tuotteita. Kyseinen yhteistyö oli jatkunut heinäkuuhun 2012.

Vastaajayhtiö oli aloittanut liiketoiminnan jo ennen 1.1.2010 päivätyn kauppakirjan allekirjoittamista maalis-huhtikuussa 2010. Kantajayhtiön taholta ei ollut mitenkään reklamoitu asiasta.

Edellä mainitun 1.1.2010 päivätyn kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen D ja B kävivät useita, kiivaitakin, keskusteluita puhelimitse mainitun kauppakirjan tiimoilta. Kyseiset keskustelut eivät kuitenkaan olleet liittyneet vastaajayhtiön toiminimeen, vaan muihin kysymyksiin.

Mainitun 1.1.2010 päivätyn kauppakirjan allekirjoittamisesta huolimatta D ei ollut hyväksynyt kantajayhtiön puolelta esitettyä tulkintaa, jonka mukaan vastaajayhtiö olisi maksanut kauppahinnan 200.000 euroa kokonaisuudessaan sekä lisäksi olisi luovuttanut 15 prosenttia vastaajayhtiön osakepääomasta B:lle ja C:lle kummallekin pelkkää yhtiön osakepääomaa vastaavaa korvausta vastaan. B:n ja C:n tulemisesta vastaajayhtiön omistajiksi neuvoteltiin sittemmin, mutta nämä neuvottelut eivät johtaneet sopimukseen. Tämän vuoksi tehtiin uusi, 4.4.2012 päivätty kauppakirja, jolla tehtiin selväksi, että B ja C eivät olleet tulossa vastaajayhtiön omistajiksi. Neuvottelut asiasta käytiin yhtäältä B:n ja C:n sekä toisaalta D:n kesken.

Vastaajayhtiö osti TeknoSeesam-tuotteiden liiketoiminnan kantajayhtiöltä lopullisesti 4.4.2012 päivätyllä kauppakirjalla, joka korvasi aiemman 1.1.2010 päivätyn kauppakirjan. Hallintaoikeus kaupan kohteeseen oli siirtynyt vastaajayhtiölle kuitenkin jo 1.1.2010 päivätyn kauppakirjan perusteella ja vastaajayhtiö oli tästä lähtien harjoittanut TeknoSeesam-tuotteiden kauppaa. Vasta 4.4.2012 päivätyllä kauppakirjalla omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi vastaajayhtiölle ja kaupan muut ehdot, kuten kilpailukielto, tulivat voimaan.

Viimeksi mainitun 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohdan 6.4 oli laatinut kantajayhtiön edustaja. Kyseinen kohta koski kuitenkin vain tavaramerkkiä VESITEKNO, ei vastaajayhtiön toiminimeä Vesitekno Tukku Oy. Tämä on pääteltävissä myös siitä, että sanotussa kohdassa on käytetty vain tavaramerkkien yhteydessä käytettävää ®-merkkiä. Kyseinen kohta ei ole voinut koskea toiminimeä Vesitekno Tukku Oy myöskään sen vuoksi, että Patentti- ja rekisterihallitus oli hyväksynyt vastaajayhtiön toiminimen Vesitekno Tukku Oy ja että vastaajayhtiöllä ei ollut oikeutta käyttää muuta toiminimeä.

Kantajayhtiön ja vastaajayhtiön toiminimien sekoitettavuudesta tuli ongelma vasta kantajayhtiön aloitettua vastaajayhtiön tuotteiden kanssa kilpailevien tuotteiden myynnin vuonna 2013, vaikka 4.4.2012 päivätyssä kauppakirjassa oli ollut kolmen vuoden kilpailukielto. Suuria ongelmia ei kuitenkaan ollut ennen kuin kantajayhtiö ja sen edustajat tuomittiin rangaistukseen Helsingin käräjäoikeudessa. Kyseisen tuomion johdosta kantajayhtiön liikearvo oli mennyt nollaan.

Toiminimien VesiTekno Oy ja Vesitekno Tukku Oy voidaan sinänsä katsoa olevan niminä sekoitettavissa. Vastaajayhtiö oli jo vuonna 2009 tiedostanut, että samankaltaiset toiminimet voivat mennä sekaisin myös asiakkaiden keskuudessa, minkä johdosta vastaajayhtiö oli selvittänyt asiaa omille asiakkailleen.

Kantajayhtiön päätoimiala on 17.3.2016 ollut lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus ja vastaajayhtiön toimiala puolestaan saippuan, pesu-, puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus. Kyseessä ovat siis täysin eri toimialat. Kantajayhtiö ja vastaajayhtiö ovat myyneet samanlaisia tuotteita siltä osin kuin kantajayhtiö on myynyt vastaajayhtiölle myymiensä TeknoSeesam-tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita.

Hyvityksen määrä

Vastaajayhtiö kiistää kantajayhtiön vaatimuksen toiminimilakiin perustuvasta kohtuullisesta hyvityksestä perusteeltaan ja määrältään 1.000 euroa ylittäviltä osin.

Vahingonkorvauksen määrä

Vastaajayhtiö kiistää kantajayhtiön vaatimuksen toiminimilakiin perustuvasta vahingonkorvauksesta perusteeltaan ja määrältään 200 euroa ylittävältä osin.

Kantajayhtiö ei ole osoittanut, että sille olisi lainkaan aiheutunut vahinkoa.

Kantajayhtiön goodwill-arvo ei ole voinut laskea vastaajayhtiön toimien johdosta, vaan se on laskenut kantajayhtiön ja sen vastuuhenkilöiden saaman Helsingin käräjäoikeuden tuomion johdosta.

Kantajayhtiön liikevaihto on vähentynyt sen myytyä TeknoSeesam-tuotteiden liiketoiminnan vastaajayhtiölle.

Toiminimilakiin perustettu kieltovaatimus (kannevaatimus 3)

Vastaajayhtiö ei ole käyttänyt toiminimeä Vesitekno Tukku Oy 3.8.2017 jälkeen.

Vastaajayhtiön verkkosivujen lähdekoodissa on joissakin kohdissa ollut ilmaisu "author/vesitekno". Tämä on johtunut vastaajayhtiön käyttämän palveluntarjoajan tavasta ilmaista, että kyse on ollut verkkosivujen sisällöstä ajalta, jolloin vastaajayhtiön toiminimi on ollut Vesitekno Tukku Oy. Kyseiset ilmaisut on poistettu välittömästi, kun kantajayhtiö on tuonut asian vastaajayhtiön tietoisuuteen.

Muutkin ilmaisut, joissa mahdollisesti on ollut tunnus Vesitekno tai Vesitekno Tukku, ovat olleet ajalta, jolloin vastaajayhtiön toiminimi on ollut vielä Vesitekno Tukku Oy.

Joka tapauksessa vaadittua uhkasakkoa on pidettävä määrältään ylimitoitettuna. Kohtuullisena uhkasakon määrä on pidettävä 10.000 euroa.

Tavaramerkkilakiin perustetut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset (kannevaatimukset 4 ja 5)

Vastaajayhtiö ei ole käyttänyt tavaramerkinomaisesti toiminimeä Vesitekno Tukku Oy tai tunnusta Vesitekno Tukku, vaan ainoastaan toiminimenä 3.8.2017 asti.

Vastaajayhtiö ei ole lainkaan käyttänyt tunnusta Vesitekno, vaan tavaramerkkiä TEKNOSEESAM.

Lisäksi on huomattava, että kantajayhtiön ei ole katsottava vakiinnuttaneen tunnusta VESITEKNO tavaramerkikseen. Kantajayhtiö ei ole käyttänyt kyseistä tunnusta tavaramerkkinään, vaan ainoastaan toiminimenään. Kaikilla kantajayhtiön myymillä tavaroilla on ollut joku muu kauppanimi eli tavaramerkki.

Toiminimen Vesitekno Tukku Oy ei ole katsottava olevan sekoitettavissa kantajayhtiön rekisteröityyn tavaramerkkiin Vesitekno. Vastaajayhtiö on harjoittanut luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden valmistusta ja myyntiä, mutta ei ole tarjonnut luokkaan 40 kuuluvia palveluita.

Toiminimen Vesitekno Tukku Oy ei myöskään ole katsottava olevan sekoitettavissa kantajayhtiön rekisteröityyn tavaramerkkiin Vesitekno Tukku. Tavaramerkkiä Vesitekno Tukku ei ole vastaajan väitteen johdosta rekisteröity lainkaan luokan 3 tavaroille.

Hyvityksen määrä

Vastaajayhtiö kiistää kantajayhtiön vaatimuksen tavaramerkkilakiin perustuvasta kohtuullisesta hyvityksestä perusteeltaan ja määrältään 25 euroa kuukaudessa ylittäviltä osin.

Vahingonkorvauksen määrä

Vastaajayhtiö viittaa kantajayhtiön tavaramerkkilakiin perustetun vahingonkorvausvaatimuksen osalta edellä kantajayhtiön toiminimilakiin perustutun vahingonkorvausvaatimuksen osalta lausumaansa.

Tavaramerkkilakiin perustettu kieltovaatimus (kannevaatimus 6)

Vastaajayhtiö ei ole käyttänyt tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku tai Vesitekno Tukku Oy 3.8.2017 jälkeen, eli sen jälkeen, kun vastaajayhtiön on muuttanut toiminimensä TeknoSeesam Oy:ksi.

Vastaajayhtiön verkkosivuilla on sinänsä ollut ilmaisu "author/vesitekno". Tämä on kuitenkin ollut vastaajayhtiön alihankkijana toimineen mainostoimiston käyttämä ilmaisu, joka on poistettu sieltä välittömästi, kun kantajayhtiö on asiasta huomauttanut.

Vastaajayhtiö on myös ilmoittanut yhteistyökumppaneilleen, kuten Virtahirvi-nimisen verkkosivuston ylläpitäjälle, että vastaajayhtiötä koskevista tiedoista tulee poistaa kaikki viittaukset vastaajayhtiön aiemmin käyttämään toiminimeen Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiö ei ole vastuussa siitä, ovatko sen yhteistyökumppanit poistaneet kaikki ilmaisut. Virtahirvi-nimisellä verkkosivustolla on ollut vanhoja kuvia, joiden metatiedoissa on voinut olla maininta Vesitekno Tukku, sillä kyse on ollut vastaajayhtiön aiemmasta toiminimestä, jota vastaajayhtiöllä on ollut oikeus käyttää.

Edellä kerrottua tunnuksen Vesitekno Tukku mahdollista käyttämistä ei ole pidettävä kantajayhtiön tavaramerkkien loukkauksena, sillä käyttö on perustunut vastaajayhtiön rekisteröidyn toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN LAUSUNTO

Markkinaoikeus on pyytänyt oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:n perusteella lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeuden pyynnön johdosta antanut 6.4.2017 lausunnon.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

VesiTekno Oy

1. Kauppakirja, 4.4.2012

2. Kantajayhtiön kirje, 21.8.2012

3. VesiTekno Oy:n kaupparekisteriote, 10.2.2016

4. Vesitekno Tukku Oy:n kaupparekisteriote, 10.2.2016

5. VesiTekno Oy:n kaupparekisteriote, 2.5.2007

6. Onninen Oy:n ostotilaus, 5.8.2015

7. Onninen Oy:n lasku, 3.12.2015

8. Telko Oy:n lasku, 2.12.2015

9. Mainos Virtahirvi-nimisellä verkkosivustolla

10. Sähköpostikirjeenvaihtoa VesiTekno Oy / Onninen Oy, tammikuu 2015

11. Sähköpostikirjeenvaihtoa B (VesiTekno Oy) / D (Vesitekno Tukku Oy), 4.10.2011–16.2.2012

12. Otteita vastaajayhtiön nettisivuhausta, elokuu 2017

13. Sähköpostikirjeenvaihtoa B (VesiTekno Oy) / G (Kemira Oyj), 13.1.2010

14. Tilasto Farmos Oy:n ostoista kantajayhtiöltä, 1.3.2006–31.12.2010

15. Sähköpostiviesti H:lta (Farmos Oy) B:lle (VesiTekno Oy), 3.5.2013

16. Valokuva Sisä-Suomen poliisilaitoksen postilähetyksestä, 13.4.2015

17. Tavaramerkkiä numero 259871 Vesitekno ja numero 260871 Vesitekno Tukku koskevat tavaramerkkirekisterin otteet

TeknoSeesam Oy

1. Asiakastieto Oy:n raportti koskien VesiTekno Oy:tä, 17.3.2016

2. Sähköpostikirjeenvaihtoa D (Vesitekno Tukku Oy) / B (VesiTekno Oy), lokakuu 2011

3. Sähköpostikirjeenvaihtoa D (Vesitekno Tukku Oy) / B (VesiTekno Oy), 4.10.2011–16.2.2012.

4. Vesitekno Tukku Oy:n pitämä päiväkirja kentällä tapahtuneesta kilpailevien tuotteiden myynnistä kantajayhtiön toimesta

5. Kantajayhtiön vuonna 2013 ilmestynyt X-tuotesarjan katalogi

6. Materiaalia kantajayhtiön suorittamasta kaupankäynnistä X-tuotesarjan tuotteilla

7. Sähköpostiviesti D (Vesitekno Tukku Oy) / I (Jips) 18.8.2017

8. Ruutukaappaus Farmos Oy:n tilauksista, otteita kirjanpidosta

9. TeknoSeesam Rae sekä TeknoSeesam Liuos -tuotteiden etiketit

Henkilötodistelu

VesiTekno Oy

1. VesiTekno Oy:n toimitusjohtaja B, todistelutarkoituksessa

2. F

TeknoSeesam Oy

Ei henkilötodistelua

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys kantajayhtiön (VesiTekno Oy) vastaajayhtiötä (nykyiseltä toiminimeltään TeknoSeesam Oy) vastaan nostamasta toiminimen ja tavaramerkin loukkausta koskevasta kanteesta.

2 Asian keskeisestä tosiseikastosta

2. Kantajayhtiölle on 21.12.2005 rekisteröity toiminimi VesiTekno Oy. Kantajayhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on vesilaitteistoihin ja energialaitteistoihin liittyvien kemiallisten tuotteiden, koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden suunnittelu, tuotanto, jatkojalostus, konsultointi, sekä näitä tukeva toiminta ja näiden tuotteiden vähittäiskauppa, tukkukauppa, tuonti- ja vientikauppa, ja laitteisto- ja kiinteistöputkistojen, vesi- ja energialaitteistojen huolto ja kunnossapito.

3. Vastaajayhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 30.12.2009. Vastaajayhtiölle on tuolloin rekisteröity toiminimi Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on teknokemian tuotteiden valmistus, markkinointi ja myynti, kiinteistönhoitotuotteiden sekä kemikaalien maahantuonti, yleistukkukauppa.

4. Asianosaisten asiassa esittämän perusteella asiassa on riidatonta, että vastaajayhtiöllä on ollut edellä mainitun toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin VesiTekno Oy:n puolesta annettu suostumus.

5. Asiassa esitetyn mukaan kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken on alkuvuodesta 2010 allekirjoitettu TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoimintaa koskenut kauppakirja. Kauppakirja on ollut päivätty 1.1.2010, mutta todellisuudessa se asiassa esitetyn valossa on allekirjoitettu vasta maalis-huhtikuussa 2010. Kauppakirjan allekirjoittajina ovat olleet B kantajayhtiön puolesta ja D vastaajayhtiön puolesta.

6. Edelleen asiassa esitetyn mukaan edellä mainitulla kauppakirjalla kantajayhtiö on myynyt vastaajayhtiölle TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoiminnan 200.000 eurolla. Tämän lisäksi kauppakirjaan on asiassa esitetyn mukaan muun ohella sisältynyt ehto, jonka mukaan kantajayhtiön omistajat B ja C tulevat vastaajayhtiön omistajiksi, kumpikin 15 prosentin omistusosuudella.

7. Asiassa esitetyn mukaan kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken on sittemmin allekirjoitettu uusi, 4.4.2012 päivätty kauppakirja TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoimintakaupasta (kantajan asiakirjatodiste K1).

8. Edellä mainitulla 4.4.2012 päivätyllä kauppakirjalla on asiassa esitetyn mukaan korvattu aikaisempi 1.1.2010 päivätty kauppakirja. Kyseiseen 4.4.2012 päivättyyn kauppakirjaan ei ole enää sisältynyt ehtoa, jonka mukaan B ja C tulisivat vastaajayhtiön omistajiksi. Sen sijaan mainittuun 4.4.2012 päivättyyn kauppakirjaan on sisältynyt kohdan 6.4 mukainen sopimusehto, jota asiassa esitetyn mukaan ei ole sisältynyt aikaisempaan, 1.1.2010 päivättyyn kauppakirjaan.

9. Edellä mainittu, 4.4.2012 päivättyyn kauppakirjaan sisältynyt kohdan 6.4 mukainen sopimusehto, jonka otsikko on ollut "Kaupan kohteen rajaus", on kuulunut kokonaan seuraavasti:

"Kaupan kohteeseen ei sisälly Myyjän käyttämä VesiTekno Oy ® liikenimi, Ostaja saa käyttöoikeuden liikenimeen toistaiseksi voimassaolevana, liikenimen käyttöoikeus voidaan peruuttaa kirjallisesti ilmoitettuna 3 kk irtisanomisajalla.

Myyjällä on liikenimen yksipuolinen käyttö-, hallinta- ja omistusoikeus.

Myyjällä (Vesitekno Oy ®) on kaikissa tilanteissa yksipuolinen ja peruuttamaton oikeus irtisanoa liikenimen (VesiTekno Oy® ja VESITEKNO OY®) käyttöoikeus.

Mikäli liikenimen (VesiTekno Oy ® tai Vesitekno Oy ®) käytöstä aiheutuu Myyjälle haittaa on Ostaja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, ettei kaupan kohteeseen kuulu mitään muuta sellaista, mitä tähän kauppakirjaan ei ole nimenomaisesti sisällytetty."

10. Asiassa esitetyn mukaan kantajayhtiö on sittemmin lähettänyt vastaajayhtiölle 21.8.2012 päivätyn kirjeen (kantajan asiakirjatodiste K2).

11. Edellä mainittu kirje on ollut otsikoitu "Vesitekno nimen käyttöoikeuden kieltäminen" ja se on alkanut seuraavasti:

"Vesitekno nimen käyttäminen kielletään yritysnimen Vesitekno Tukku Oy liikenimen yhteydessä. Käyttökielto astuu voimaan sopimuksessa mainitun ajan kuluessa."

12. Sanotun jälkeen kirjeessä on siteerattu edellä selostettu 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohta 6.4, minkä jälkeen kirje on jatkunut seuraavasti:

"Vesitekno nimi ei saa esiintyä Vesitekno Tukku yrityksen esitteissä, mainonnassa, nettisivuilla hakukoneissa eikä missään missä se voitaisiin sekoittaa VesiTekno Oy yhtiöön.

Vesitekno nimen kaikenlainen käyttö on kielletty 30.11.2012 jälkeen."

13. Kantajayhtiölle on 16.8.2013 tehdystä hakemuksesta 29.11.2013 rekisteröity tavaramerkki numero 259871 Vesitekno. Tavaramerkki Vesitekno on rekisteröity muun ohella luokan 3 tavaroille "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt; kosmeettiset tuotteet; hiustenhoitovalmisteet; hampaidenpuhdistusaineet; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" sekä luokan 40 palveluille "Aineiden ja esineiden käsittely; Kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa".

14. Kantajayhtiölle on lisäksi 13.12.2013 tehdystä hakemuksesta 31.3.2014 rekisteröity tavaramerkki numero 260871 Vesitekno Tukku. Tavaramerkki Vesitekno Tukku on rekisteröity muun ohella luokan 40 palveluille "Aineiden ja esineiden käsittely; Kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa".

15. Vastaajayhtiön toiminimi on käsillä olevan riita-asian käsittelyn aikana 3.8.2017 muutettu TeknoSeesam Oy:ksi.

3 Toiminimilakiin perustetut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset (kannevaatimukset 1 ja 2)

16. VesiTekno Oy on edellä selostetulla tavalla vaatinut, että TeknoSeesam Oy velvoitetaan suorittamaan sille toiminimilain mukaisena hyvityksenä 20.000 euroa sekä mainitun lain mukaisena vahingonkorvauksena 27.000 euroa.

17. Kantajayhtiö on perustanut edellä mainitut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksensa siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön oikeutta aikaisempaan rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy 1.12.2012 alkaen 3.8.2017 saakka.

18. Vastaajayhtiö on edellä selostetulla tavalla kiistänyt kantajayhtiön hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset.

3.1 Asianosaisten käsitykset

19. Kantajayhtiö on esittänyt, että sen vastaajayhtiölle loppuvuodesta 2009 antaman toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiä koskeneen suostumuksen taustalla oli ollut kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken tuolloin kaavaillun TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoimintakaupan toteutuminen, kantajayhtiön toimiessa kaavaillussa liiketoimintakaupassa myyjänä ja vastaajayhtiön toimiessa ostajana. Kantajayhtiön esittämän mukaan liiketoimintakauppa oli ollut tarkoitus toteuttaa siten, että A, johon kantajayhtiön edustajat tunsivat luottamusta, olisi tullut johtamaan vastaajayhtiön toimintaa, minkä lisäksi vastaajayhtiön omistuksen oli ollut tarkoitus jakautua siten, että A olisi tullut omistamaan vastaajayhtiöstä 70 prosenttia sekä VesiTekno Oy:n omistajat B ja C olisivat tulleet omistamaan vastaajayhtiöstä 15 prosenttia kumpikin.

20. Kantajayhtiö on edelleen esittänyt, että koska edellä mainitut edellytykset eivät olleet täyttyneet, kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken oli sittemmin allekirjoitettu uusi, 4.4.2012 päivätty kauppakirja TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoimintakaupasta. Kyseiseen kauppakirjaan sisällytetyn kohdan 6.4 mukaan kantajayhtiöllä on esittämänsä mukaan ollut oikeus irtisanoa vastaajayhtiön oikeus käyttää toiminimeä Vesitekno Tukku Oy sekä tunnusta Vesitekno.

21. Kantajayhtiö on vielä esittänyt, että se oli 21.8.2012 päivätyllä kirjeellään vastaajayhtiölle irtisanonut vastaajayhtiön oikeuden käyttää toiminimeä Vesitekno Tukku Oy sekä tunnusta Vesitekno päättymään 30.11.2012.

22. Vastaajayhtiö on puolestaan esittänyt, että kantajayhtiö oli antanut suostumuksensa toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröinnille. Vastaajayhtiön toiminimen Vesitekno Tukku Oy tultua merkityksi kaupparekisteriin, vastaajayhtiöllä on ollut oikeus käyttää kyseistä toiminimeä toiminimenään.

23. Vastaajayhtiö on edelleen esittänyt, että 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohta 6.4 on koskenut ainoastaan tunnuksen Vesitekno käyttämistä tavaramerkkinä. Kyseinen kohta ei sen sijaan ole koskenut vastaajayhtiön toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämistä. Kantajayhtiöllä ei näin ollen ole mainitun kohdan perusteella ollut oikeutta irtisanoa vastaajayhtiön oikeutta käyttää tämän rekisteröityä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiön ei siten käyttämällä yhtiön rekisteröityä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy ole katsottava loukanneen kantajayhtiön oikeutta toiminimeen VesiTekno Oy.

3.2 Asian arviointi

24. Kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön oikeutta aikaisempaan rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy 1.12.2012 alkaen 3.8.2017 saakka.

25. Asiassa on riidatonta, että vastaajayhtiölle on 30.12.2009 rekisteröity toiminimi Vesitekno Tukku Oy ja että vastaajayhtiöllä on ollut kyseisen toiminimen rekisteröintiin VesiTekno Oy:n puolesta annettu suostumus.

26. Markkinaoikeus toteaa, että kantajayhtiö on kanteensa tueksi vedonnut puheena olevalta osin ensinnäkin siihen, että edellä mainittu suostumus oli kantajayhtiön puolelta annettu edellytyksin, että vastaajayhtiön liiketoimintaa johtamaan tulisi A ja että vastaajayhtiön omistusoikeus tulisi jakautumaan siten, että A:n osuus olisi 70 prosenttia sekä VesiTekno Oy:n omistajien B:n ja C:n osuus 15 prosenttia kummankin. Edelleen kantajayhtiö on vedonnut siihen, että mainittujen edellytysten jäätyä sittemmin kuitenkin toteutumatta oli kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken tehty uusi sopimus TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoimintakaupasta, jonka yhteydessä kantajayhtiön vastaajayhtiölle antama suostumus vastaajayhtiön toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen oli tehty irtisanomisenvaraiseksi, minkä suostumuksen kantajayhtiö oli sittemmin irtisanonut.

27. Markkinaoikeudessa henkilökohtaisesti todistelutarkoituksessa kuultu kantajayhtiön toimitusjohtaja B on kertonut, että kantajayhtiön toimesta vastaajayhtiölle annettu suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin oli annettu vain sillä edellytyksellä, että kantajayhtiön omistajat B ja C tulisivat osakkaiksi vastaajayhtiöön ja että A tulisi johtamaan vastaajayhtiötä. B:n kertoman mukaan hän oli keskustellut näistä ehdoista A:n kanssa.

28. B on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa edelleen kertonut, että TeknoSeesam-nimisten tuotteiden liiketoimintakaupasta tehdyn, 1.1.2010 päivätyn sopimuksen allekirjoittaminen oli tapahtunut joskus maalis-huhtikuussa 2010. B:n kertoman mukaan kauppakirjan allekirjoittaminen oli tapahtunut siten, että B oli toimittanut kauppakirjan allekirjoittamattomana sähköpostitse A:lle kauppakirjan allekirjoittamista varten. B:n mukaan kauppakirja oli sittemmin palautunut takaisin hänelle sähköpostitse D:ltä viimeksi mainitun allekirjoituksella varustettuna, minkä jälkeen B oli allekirjoittanut kauppakirjan VesiTekno Oy:n puolesta.

29. Vielä B on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että 1.1.2010 päivätty kauppakirja korvattiin sittemmin 4.4.2012 päivätyllä kauppakirjalla. Syynä uuden kauppakirjan tekemiseen oli B:n mukaan ollut se, ettei B:n ja C:n tuleminen vastaajayhtiön omistajiksi ollut toteutunut. B:n kertoman mukaan 4.4.2012 päivätty kauppakirja oli hänen laatimansa. Kauppakirjan kohdan 6.4 sisällöstä ei B:n mukaan ollut keskusteltu hänen ja D:n kesken ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

30. B:n kertomuksen perusteella markkinaoikeus pitää sinänsä uskottavana, että osana kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken käytyjä TeknoSeesam-tuotteiden liiketoimintakauppaa koskeneita neuvotteluja joskus vuoden 2009 loppupuolella–vuoden 2010 alkupuolella on keskusteltu B:n kertoman mukaisesti muun ohessa A:n asemasta vastaajayhtiössä sekä B:n ja C:n tulemisesta vastaajayhtiön omistajiksi. Osaltaan tätä voi katsoa tukevan myös sen, että edellä kerrottuun kantajayhtiön ja vastaajayhtiön väliseen 1.1.2010 päivättyyn kauppakirjaan on asiassa esitetyn mukaan sisältynyt B:n ja C:n omistusosuutta vastaajayhtiössä koskenut sopimusehto.

31. Sen sijaan siitä, että kantajayhtiön puolesta vastaajayhtiölle annettu suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin olisi annettu vain sillä edellytyksellä, että kantajayhtiön omistajat B ja C tulisivat osakkaiksi vastaajayhtiöön ja että A tulisi johtamaan vastaajayhtiötä, ei kantajan toimesta ole esitetty muuta näyttöä kuin edellä mainittu B:n kertomus. Asiassa ei ole esitetty mitään muuta näyttöä edes siitä, että vastaajayhtiö olisi ollut tietoinen mainitusta kantajayhtiön tarkoituksesta. Lisäksi on huomattava, että vastaajayhtiön toiminimi Vesitekno Tukku Oy on rekisteröity jo 30.12.2009.

32. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että kantajayhtiön puolesta vastaajayhtiölle annettu suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin olisi annettu kantajayhtiön väittämin tavoin tietyin edellytyksin.

33. Edellä todetulla tavalla asiassa on kysymys vielä siitä, onko vastaajayhtiön katsottava syyllistyneen edellä tarkoitettuun toiminimen loukkaukseen sen perusteella, että kantajayhtiön vastaajayhtiölle antama suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen olisi kantajayhtiön väittämin tavoin katsottava tehdyn sittemmin 4.4.2012 päivätyllä kauppakirjalla irtisanomisenvaraiseksi, ja mihin irtisanomisoikeuteen kantajayhtiön olisi sittemmin katsottava pätevästi vedonneen.

34. Kantajayhtiö on väittämänsä irtisanomisenvaraiseksi tekemisen osalta viitannut kantayhtiön ja vastaajayhtiön välillä tehdyn 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohdan 6.4. mukaiseen sopimusehtoon.

35. Edellä mainitun 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohdan 6.4 mukainen sopimusehto, jonka otsikko on kuulunut "Kaupan kohteen rajaus", on selostettu edellä kokonaisuudessaan perustelukappaleessa 9. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisessä kohdan 6.4 sopimusehdossa on paitsi sen otsikon niin myös sopimusehdon sisällön valossa katsottava sovitun ennen kaikkea siitä, ettei kauppakirjalla sovitun liiketoimintakaupan kohteeseen ole sisältynyt kantajayhtiön toiminimi VesiTekno Oy (ks. erityisesti kohdan 6.4 sopimusehdon otsikko sekä mainitun sopimusehdon ensimmäinen ja viimeinen kappale).

36. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittuun 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohtaan 6.4 on sinänsä sisältynyt lisäksi ensinnäkin viittaus siihen, kuinka vastaajayhtiö saa "käyttöoikeuden liikenimeen" toistaiseksi voimassaolevana kolmen kuukauden irtisanomisajalla, yksilöimättä sanotussa yhteydessä kuitenkaan tarkemmin sitä, mihin käytetyllä ilmaisulla "liikenimi" on tarkoitettu viitata, sekä toiseksi viittaus siihen, että kantajayhtiöllä on oikeus irtisanoa liikenimen käyttöoikeus, missä yhteydessä liikeniminä on suluissa mainittu yhtäältä "VesiTekno Oy ®" sekä toisaalta "VESITEKNO OY ®"

37. Kuten edellä asiassa todistelutarkoituksessa kuullun kantajayhtiön toimitusjohtaja B:n kertomana on selostettu, B:n ja D:n kesken ei oltu keskusteltu 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohdasta 6.4 ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiassa ei ole esitetty muutakaan näyttöä osapuolten yhteisestä tarkoituksesta mainitun kohdan 6.4 mukaisen sopimusehdon osalta sopimusneuvottelujen ajalta.

38. Kantajayhtiön puolesta vastaajayhtiölle on edellä todetulla tavalla annettu suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin loppuvuodesta 2009. Asiassa on sen sijaan jäänyt näyttämättä, että kyseinen suostumus olisi annettu kantajayhtiön väittämin tavoin tietyin edellytyksin. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon edellä selostettu 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohdan 6.4 osalta, markkinaoikeus katsoo, ettei yksin mainitun sopimusehdon sanamuodon perusteella kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken voida katsoa sovitun kantajayhtiön väittämin tavoin siitä, että kantajayhtiön vastaajayhtiölle antama suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen olisi, toiminimen Vesitekno Tukku Oy rekisteröintiin aikaisemmin annetusta suostumuksesta poiketen, tehty sittemmin irtisanomisenvaraiseksi.

39. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo siten jääneen asiassa näyttämättä, että kantajayhtiön ja vastaajayhtiön välisen 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan kohdan 6.4 mukaisen sopimusehdon sanamuodon perusteella kantajayhtiön ja vastaajayhtiön kesken olisi sovittu kantajayhtiön väittämin tavoin siitä, että kantajayhtiön vastaajayhtiölle antama suostumus toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen olisi tehty sittemmin irtisanomisenvaraiseksi. Näin ollen kantajayhtiöllä ei ole ollut kyseisen 4.4.2012 päivätyn kauppakirjan perusteella oikeutta irtisanoa vastaajayhtiön oikeutta toiminimen Vesitekno Tukku Oy käyttämiseen eikä sanotun perusteella myöskään oikeutta kieltää vastaajayhtiötä käyttämästä tämän rekisteröityä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy.

40. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö käyttämällä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy ole kantajayhtiön asiassa esittämän perusteella loukannut kantajayhtiön oikeutta rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy ajalla 1.12.2012–3.8.2017. Kantajayhtiön kannevaatimusten 1 ja 2 tarkoittamat hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset on siten hylättävä jo edellä mainitun perusteella.

4 Toiminimilakiin perustettu kieltovaatimus (kannevaatimus 3)

4.1 Asianosaisten käsitykset

41. VesiTekno Oy on edellä selostetulla tavalla vaatinut, että TeknoSeesam Oy:tä kielletään käyttämästä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy.

42. Kantajayhtiö on perustanut edellä mainitun kieltovaatimuksensa siihen, että vastaajayhtiö on sen jälkeen kun se on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi, eli 3.8.2017 jälkeen, käyttämällä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön oikeutta aikaisempaan rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy.

43. Kantajayhtiö on puheena olevalta osin esittänyt, että vastaajayhtiö on sen jälkeen kun se on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi, eli 3.8.2017 jälkeen, käyttänyt tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy sekä omilla verkkosivuillaan että yhteistyökumppaneidensa verkkosivuilla.

44. Vastaajayhtiö on edellä selostetulla tavalla kiistänyt kantajayhtiön kieltovaatimuksen.

45. Kantajayhtiö on kanteensa tueksi vedonnut puheena olevalta osin ensinnäkin kantajan asiakirjatodisteesta K12 ilmenevään vastaajayhtiön toimesta tapahtuneeseen menettelyyn. Tämän lisäksi kantajayhtiö on puheena olevalta osin vedonnut siihen, että vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuilla on käytetty valokuvatiedoston metatiedoissa tunnuksia "vesiteknotukku" ja "vesitekno tukku".

46. Vastaajayhtiö on kiistämisensä tueksi vedonnut siihen, ettei se ole käyttänyt puheena olevassa kannevaatimuksessa tarkoitettuja tunnuksia kantajayhtiön toiminimeä loukkaavalla tavalla. Vastaajayhtiö on esittänyt, että kantajan asiakirjatodisteesta K12 ilmenevässä menettelyssä on ollut kyse vastaajayhtiön alihankkijana toimineen mainostoimiston toimesta tapahtuneesta menettelystä vasta rakenteilla olleilla vastaajayhtiön verkkosivuilla. Joka tapauksessa kyse ei ole ollut kantajayhtiön toiminimeä loukanneesta menettelystä, minkä lisäksi on huomattava, että kyseinenkin menettely on lopetettu heti kantajayhtiön huomautettua tästä.

47. Viitatun vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuihin liittyneen menettelyn osalta vastaajayhtiö on puolestaan esittänyt, että mainitulta osin kyse on ollut vanhojen, jopa vuodelta 2010 olleiden valokuvatiedostojen metatiedoista. Kyseinen käyttö ei ole tapahtunut vastaajayhtiön toimesta, minkä lisäksi on huomattava, että vastaajayhtiö oli nimenomaan pyytänyt mainittua yhteistyökumppaniaan muuttamaan kaikki verkkosivuilla olleet Vesitekno Tukku -tunnukset TeknoSeesam-tunnuksiksi. Joka tapauksessa ottaen huomioon, että viitatut metatiedot ovat sisältyneet vanhaan valokuvatiedostoon, jossa on käytetty vastaajayhtiön tuolloin voimassa ollutta toiminimeä ilman osakeyhtiötä tarkoittavaa tunnusta, kyseisen menettelyn ei voida katsoa olevan kantajayhtiön toiminimeä loukkaavaa.

4.2 Asian arviointi

48. Kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön oikeutta rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy 3.8.2017 jälkeen eli sen jälkeen kun vastaajayhtiö on muuttanut toiminimensä TeknoSeesam Oy:ksi.

49. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa.

50. Mainittu toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukainen yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa olevan toiminimen käytön kieltämisestä tarkoittaa nimenomaan viimeksi mainitun sekoitettavissa olevan toiminimen käyttämistä yritystunnuksena (ks. hallituksen esitys uudeksi toiminimi-, kaupparekisteri- sekä prokuralainsäädännöksi HE 238/1978 vp s. 18).

51. Kantajayhtiö on esittänyt näyttönä puheena olevalta osin ensinnäkin päivämäärältä 17.8.2017 olevan tulosteen vastaajayhtiön verkkosivuilta www.teknoseesam.fi (kantajan asiakirjatodiste K12).

52. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitusta kantajan asiakirjatodisteena K12 esitetystä tulosteesta ilmenee, kuinka kyseisellä verkkosivulla on sinänsä esiintynyt sana "Vesitekno" useampaan kertaan tekstin eri yhteyksissä, niin erikseen kirjoitettuna kuin myös osana internetosoitetta ("https://www.teknoseesam.fi./www/author/vesitekno"). Verkkosivu on kuitenkin sisältänyt suurimmaksi osaksi erilaisia lähinnä latinaksi ymmärrettäviä tekstikappaleita, joita tyypillisesti käytetään osoittamaan eri yhteyksissä, että kyseiseen kohtaan on tulossa tekstiä myöhemmin. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että tulosteesta ilmenevän mukaan kyseisen sivun yläosassa on esiintynyt värillinen logo "TeknoSeesam®" sekä lisäksi alaosassa kohdan yhteystiedot alla mainittu yrityksen nimenä "TeknoSeesam Oy".

53. Ottaen huomioon edellä selostettu sanan "Vesitekno" käyttämisestä vastaajayhtiön verkkosivuilla markkinaoikeus katsoo, ettei sanotussa käyttämisessä ole ollut kyse sanan "Vesitekno" käyttämisestä nimenomaan vastaajayhtiön yritystunnuksena. Vastaajayhtiön ei näin ollen ole jo sanotun perusteella katsottava loukanneen kantajayhtiön oikeutta rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy.

54. Kuten edellä on selostettu, kantajayhtiö on toiseksi vedonnut puheena olevalta osin siihen, että vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuilla on käytetty valokuvatiedoston metatiedoissa tunnuksia "vesiteknotukku" ja "vesitekno tukku".

55. Markkinaoikeus toteaa asiassa olevan sinänsä riidatonta, että vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuilla (www.virtahirvi.fi) on vastaajayhtiön tuotetta esittävää valokuvaa koskevan valokuvatiedoston metatiedoissa kohdan avainsanat ("Key words") yhteydessä mainittu ilmaisut "vesiteknotukku" ja "vesitekno tukku".

56. Asiassa esitetyn valossa markkinaoikeus toteaa edelleen, että edellä mainitut valokuvatiedostot metatietoineen on luovutettu vastaajayhtiön toimesta sanotulle yhteistyökumppanille ennen 3.8.2017, eli ajankohtana jolloin vastaajayhtiön toiminimi on ollut Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiön asiassa esittämän mukaan se on lisäksi sittemmin ilmoittanut muun ohella mainitulle yhteistyökumppanilleen, että vastaajayhtiötä koskevista tiedoista tulee poistaa kaikki viittaukset sen aiemmin käyttämään toiminimeen Vesitekno Tukku Oy.

57. Edellä esitetty huomioon ottaen sekä kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa 3.2 todettu siitä, ettei vastaajayhtiön käyttämällä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy ajalla 1.12.2012–3.8.2017 ole katsottava loukanneen kantajayhtiön rekisteröityä toiminimeä VesiTekno Oy, markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö myöskään puheena olevan perusteella ole kantajayhtiön väittämin tavoin loukannut kantajayhtiön oikeutta rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy.

58. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö ole kantajayhtiön asiassa esittämän perusteella loukannut kantajayhtiön oikeutta rekisteröityyn toiminimeen VesiTekno Oy 3.8.2017 jälkeisellä ajalla. Kantajayhtiön kannevaatimuksen 3 tarkoittama kieltovaatimus on näin ollen hylättävä.

5 Tavaramerkkilakiin perustetut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset (kannevaatimukset 4 ja 5)

59. VesiTekno Oy on edellä selostetulla tavalla vaatinut, että TeknoSeesam Oy velvoitetaan suorittamaan sille tavaramerkkilain mukaisena hyvityksenä 11.200 euroa sekä mainitun lain mukaisena vahingonkorvauksena 3.000 euroa.

60. Kantajayhtiö on perustanut edellä mainitut hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksensa siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä tavaramerkinomaisesti yhtäältä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy sekä toisaalta tunnusta Vesitekno Tukku loukannut kantajayhtiön vakiinnutettua tavaramerkkiä VESITEKNO sekä rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku 1.12.2012 alkaen 3.8.2017 saakka.

61. Vastaajayhtiö on edellä selostetulla tavalla kiistänyt kantajayhtiön hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset.

5.1 Kannevaatimusten perustaminen vakiinnutetuksi väitetyn tavaramerkin VESITEKNO loukkaukseen

62. Kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla ensinnäkin siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä tavaramerkinomaisesti yhtäältä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy sekä toisaalta tunnusta Vesitekno Tukku loukannut kantajayhtiön vakiinnutettua tavaramerkkiä VESITEKNO 1.12.2012 alkaen 3.8.2017 saakka.

63. Kantajayhtiö on sanottuun liittyen esittänyt, että se on vakiinnuttanut tunnuksen VESITEKNO tavaramerkikseen vuodesta 2002 alkaen glykoleille, pesuaineille, kalkinpoistoaineille sekä jäänsulatusaineille.

64. Tavaramerkkilain ennen 1.9.2016 voimassa olleen 2 §:n 1 momentin (39/1993) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Lain 2 §:n 3 momentin (7/1964) mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.

65. Todistustaakka tavaramerkin vakiinnuttamisesta on kyseiseen seikkaan vetoavalla osapuolella, eli nyt käsillä olevassa asiassa kantajayhtiö VesiTekno Oy:llä.

66. Markkinaoikeus toteaa, ettei kantajayhtiö ole esittänyt asiassa mitään näyttöä tunnuksen VESITEKNO vakiinnuttamisesta Suomessa sen tavaramerkiksi.

67. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole edellytyksiä katsoa tunnuksen VESITEKNO tulleen kantajayhtiön väittämin tavoin vakiinnutetuksi kantajayhtiön tavaramerkiksi. Näin ollen vastaajayhtiön ei ole katsottava loukanneen kantajayhtiön tavaramerkkioikeuksia vakiintuneeksi väitetyn tavaramerkin VESITEKNO osalta.

5.2 Kannevaatimusten perustaminen rekisteröityjen tavaramerkkien Vesitekno ja Vesitekno Tukku loukkaukseen

68. Edellä mainitun lisäksi kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla edelleen siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä tavaramerkinomaisesti yhtäältä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy sekä toisaalta tunnusta Vesitekno Tukku loukannut kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku 1.12.2012 alkaen 3.8.2017 saakka.

69. Edellä perustelukappaleessa 13 selostetulla tavalla kantajayhtiölle on 16.8.2013 tehdystä hakemuksesta 29.11.2013 rekisteröity tavaramerkki Vesitekno muun ohella luokan 3 tavaroille "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt; kosmeettiset tuotteet; hiustenhoitovalmisteet; hampaidenpuhdistusaineet; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" sekä luokan 40 palveluille "Aineiden ja esineiden käsittely; Kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa".

70. Lisäksi edellä perustelukappaleessa 14 selostetulla tavalla kantajayhtiölle on 13.12.2013 tehdystä hakemuksesta 31.3.2014 rekisteröity tavaramerkki Vesitekno Tukku muun ohella luokan 40 palveluille "Aineiden ja esineiden käsittely; Kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa".

71. Kuten edellä on selostettu, vastaajayhtiö on 30.12.2009 rekisteröity kaupparekisteriin toiminimellä Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiön kaupparekisteriin merkittynä toimialana on ollut teknokemian tuotteiden valmistus, markkinointi ja myynti, kiinteistönhoitotuotteiden sekä kemikaalien maahantuonti, yleistukkukauppa. Viimeksi mainittujen toimialojen tarkoittamalta osin vastaajayhtiön sanotun toiminimen Vesitekno Tukku Oy on siten edellä esitetty huomioon ottaen katsottava muodostaneen aikaisemman oikeusperusteen tunnuksen "Vesitekno Tukku" käyttämiselle kuin kantajayhtiön edellä mainittujen tavaramerkkien Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

72. Asiassa ei ole kantajayhtiön toimesta edes väitetty, että vastaajayhtiö olisi käyttänyt tunnusta "Vesitekno Tukku" vastaajayhtiön kaupparekisteriin merkittyjen toimialojen ulkopuolisilla aloilla.

73. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö käyttämällä tunnusta "Vesitekno Tukku" ole kantajayhtiön asiassa esittämän perusteella loukannut kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

5.3 Yhteenveto kannevaatimusten 4 ja 5 osalta

74. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö käyttämällä tunnusta "Vesitekno Tukku" ole kantajayhtiön asiassa esittämän perusteella loukannut kantajayhtiön vakiinnutetuksi väitettyä tavaramerkkiä VESITEKNO taikka rekisteröityä tavaramerkkiä Vesitekno tai Vesitekno Tukku ajalla 1.12.2012–3.8.2017. Kantajayhtiön kannevaatimusten 4 ja 5 tarkoittamat hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset on siten hylättävä.

6 Tavaramerkkilakiin perustettu kieltovaatimus (kannevaatimus 6)

75. VesiTekno Oy on edellä selostetulla tavalla vaatinut, että TeknoSeesam Oy:tä kielletään käyttämästä tämän omilla tai yhteistyökumppaneidensa verkkosivuilla tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy.

76. Kantajayhtiö on perustanut edellä mainitun kieltovaatimuksensa siihen, että vastaajayhtiö on sen jälkeen, kun se on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi, eli 3.8.2017 jälkeen, käyttämällä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön vakiinnutettua tavaramerkkiä VESITEKNO sekä rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

77. Vastaajayhtiö on edellä selostetulla tavalla kiistänyt kantajayhtiön kieltovaatimuksen.

6.1 Kannevaatimusten perustaminen vakiinnutetuksi väitetyn tavaramerkin VESITEKNO loukkaukseen

78. Kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla ensinnäkin siihen, että vastaajayhtiö on loukannut kantajayhtiön vakiinnutettua tavaramerkkiä VESITEKNO 3.8.2017 jälkeen.

79. Kantajayhtiö on sanottuun liittyen esittänyt, että se on vakiinnuttanut tunnuksen VESITEKNO tavaramerkikseen vuodesta 2002 alkaen glykoleille, pesuaineille, kalkinpoistoaineille sekä jäänsulatusaineille.

80. Edellä perustelukappaleessa 67 todetulla tavalla asiassa ei ole katsottava olevan edellytyksiä katsoa tunnuksen VESITEKNO tulleen kantajayhtiön väittämin tavoin vakiinnutetuksi kantajayhtiön tavaramerkiksi. Näin ollen vastaajayhtiön ei ole katsottava loukanneen kantajayhtiön tavaramerkkioikeuksia vakiinnutetuksi väitetyn tavaramerkin VESITEKNO osalta.

6.2 Kannevaatimusten perustaminen rekisteröityjen tavaramerkkien Vesitekno ja Vesitekno Tukku loukkaukseen

6.2.1 Asianosaisten käsitykset

81. Edellä mainitun lisäksi kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla edelleen siihen, että vastaajayhtiö on loukannut kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku 3.8.2017 jälkeen.

82. Kantajayhtiö on puheena olevalta osin esittänyt, että vastaajayhtiö on sen jälkeen, kun se on muuttanut yhtiön toiminimen TeknoSeesam Oy:ksi, eli 3.8.2017 jälkeen, käyttänyt omilla verkkosivuillaan tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy sekä näkyvästi että piilotetusti hakusanana. Lisäksi vastaajayhtiö on kantajayhtiön esittämän mukaan käyttänyt mainittuja tunnuksia yhteistyökumppaneidensa verkkosivuilla.

83. Vastaajayhtiö on edellä selostetulla tavalla kiistänyt kantajayhtiön kieltovaatimuksen.

84. Kantajayhtiö on kanteensa tueksi vedonnut puheena olevalta osin ensinnäkin kantajan asiakirjatodisteesta K12 ilmenevään vastaajayhtiön toimesta tapahtuneeseen menettelyyn. Tämän lisäksi kantajayhtiö on esittänyt, että vastaajayhtiö on käyttänyt tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy piilotetusti hakusanana. Vielä kantajayhtiö on puheena olevalta osin vedonnut siihen, että vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuilla on käytetty tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy.

85. Vastaajayhtiö on kiistämisensä tueksi vedonnut siihen, ettei se ole käyttänyt kannevaatimuksessa tarkoitettuja tunnuksia kantajayhtiön tavaramerkkejä loukkaavalla tavalla. Vastaajayhtiö on esittänyt, että kantajan asiakirjatodisteesta K12 ilmenevässä menettelyssä on ollut kyse vastaajayhtiön alihankkijana toimineen mainostoimiston toimesta tapahtuneesta menettelystä vasta rakenteilla olleilla vastaajayhtiön verkkosivuilla. Kyseinen menettely on lisäksi lopetettu heti kantajayhtiön huomautettua tästä.

86. Viitatun vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuihin liittyneen menettelyn osalta vastaajayhtiö on puolestaan esittänyt, että mainitulta osin kyse on ollut vanhojen, jopa vuodelta 2010 olleiden valokuvatiedostojen metatiedoista. Kyseinen käyttö ei ole tapahtunut vastaajayhtiön toimesta, minkä lisäksi on huomattava, että vastaajayhtiö oli nimenomaan pyytänyt mainittua yhteistyökumppaniaan muuttamaan kaikki verkkosivuilla olleet Vesitekno Tukku -tunnukset TeknoSeesam-tunnuksiksi. Joka tapauksessa ottaen huomioon, että viitatut metatiedot ovat sisältyneet vanhaan valokuvatiedostoon, jossa on käytetty vastaajayhtiön tuolloin voimassa ollutta toiminimeä ilman osakeyhtiötä tarkoittavaa tunnusta, kyseisen menettelyn ei voida katsoa olevan kantajayhtiön tavaramerkkejä loukkaavaa.

6.2.2 Asian arviointi

87. Kanne on puheena olevalta osin perustettu edellä selostetulla tavalla siihen, että vastaajayhtiö on käyttämällä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy loukannut kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku 3.8.2017 jälkeen eli sen jälkeen kun vastaajayhtiö on muuttanut toiminimensä TeknoSeesam Oy:ksi.

88. Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä se mainitun lain 2 luvussa tarkoitettuun tavaramerkkirekisteriin.

89. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena:

1) merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki;

2) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

90. Kantajayhtiö on esittänyt näyttönä puheena olevalta osin ensinnäkin päivämäärältä 17.8.2017 olevan tulosteen vastaajayhtiön verkkosivuilta www.teknoseesam.fi (kantajan asiakirjatodiste K12).

91. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitusta kantajan asiakirjatodisteena K12 esitetystä tulosteesta ilmenee, kuinka kyseisellä verkkosivulla on sinänsä esiintynyt sana "Vesitekno" useampaan kertaan tekstin eri yhteyksissä, niin erikseen kirjoitettuna kuin myös osana internetosoitetta ("https://www.teknoseesam.fi./www/author/vesitekno"). Verkkosivu on kuitenkin sisältänyt suurimmaksi osaksi erilaisia lähinnä latinaksi ymmärrettäviä tekstikappaleita, joita tyypillisesti käytetään osoittamaan eri yhteyksissä, että kyseiseen kohtaan on tulossa tekstiä myöhemmin.

92. Ottaen huomioon, että mainitut verkkosivut ovat edellä todella tavalla olleet vasta rakennusvaiheessa markkinaoikeus katsoo, ettei sanotussa sanan "Vesitekno" käyttämisessä ole ollut kyse mainitun sanan käyttämisestä elinkeinotoiminnassa tavaran tunnuksena, kuten tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa edellytetään. Vastaajayhtiön ei näin ollen ole sanotun perusteella katsottava loukanneen kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

93. Markkinaoikeus toteaa, että kantajayhtiö on vedonnut puheena olevalta osin lisäksi siihen, että vastaajayhtiö olisi käyttänyt omilla verkkosivuillaan tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy myös piilotetusti hakusanana. Kantajayhtiö ei sanottuun liittyen ole kuitenkaan esittänyt mitään näyttöä asiassa. Vastaajayhtiön ei siten ole katsottava loukanneen kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku myöskään sanotun perusteella.

94. Kuten edellä on selostettu, kantajayhtiö on vedonnut puheena olevalta osin vielä siihen, että vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuilla on käytetty tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy.

95. Markkinaoikeus toteaa asiassa olevan sinänsä riidatonta, että vastaajayhtiön yhteistyökumppanin verkkosivuilla (www.virtahirvi.fi) on vastaajayhtiön tuotetta esittävää valokuvaa koskevan valokuvatiedoston metatiedoissa kohdan avainsanat ("Key words") yhteydessä mainittu ilmaisut "vesiteknotukku" ja "vesitekno tukku".

96. Asiassa esitetyn valossa markkinaoikeus toteaa edelleen, että edellä mainitut valokuvatiedostot metatietoineen on luovutettu vastaajayhtiön toimesta sanotulle yhteistyökumppanille ennen 3.8.2017, eli ajankohtana jolloin vastaajayhtiön toiminimi on ollut Vesitekno Tukku Oy. Vastaajayhtiön asiassa esittämän mukaan se on lisäksi sittemmin ilmoittanut muun ohella mainitulle yhteistyökumppanilleen, että vastaajayhtiötä koskevista tiedoista tulee poistaa kaikki viittaukset sen aiemmin käyttämään toiminimeen Vesitekno Tukku Oy.

97. Edellä esitetty huomioon ottaen sekä kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa 3.2 todettu siitä, ettei vastaajayhtiön käyttämällä toiminimeä Vesitekno Tukku Oy ajalla 1.12.2012–3.8.2017 ole katsottava loukanneen kantajayhtiön rekisteröityä toiminimeä VesiTekno Oy, markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö myöskään puheena olevan perusteella ole kantajayhtiön väittämin tavoin loukannut kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

98. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö ole käyttämällä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy ole kantajayhtiön asiassa esittämän perusteella loukannut kantajayhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä Vesitekno ja Vesitekno Tukku.

6.3 Yhteenveto kannevaatimuksen 6 osalta

99. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajayhtiö käyttämällä tunnuksia Vesitekno, Vesitekno Tukku ja Vesitekno Tukku Oy ole kantajayhtiön asiassa esittämän perusteella loukannut kantajayhtiön vakiinnutetuksi väitettyä tavaramerkkiä VESITEKNO taikka rekisteröityä tavaramerkkiä Vesitekno tai Vesitekno Tukku 3.8.2017 jälkeisellä ajalla. Kantajayhtiön kannevaatimuksen 6 tarkoittama kieltovaatimus on siten hylättävä.

7 Johtopäätös

100. Kuten edellä on selostettu, kantajayhtiö on esittänyt asiassa kannevaatimukset 1–6. Edellä todetun perusteella kantajayhtiön kannevaatimukset 1–6 on hylättävä. Näin ollen kantajayhtiön kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

101. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kysymyksessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

102. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

103. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

104. VesiTekno Oy:n esittämät kannevaatimukset hylätään kokonaisuudessaan. TeknoSeesam Oy on näin ollen asian voittanut osapuoli ja sillä on siten oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.

105. TeknoSeesam Oy on vaatinut, että VesiTekno Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen. TeknoSeesam Oy:n esittämän mukaan sen oikeudenkäyntikuluvaatimus koostuu 9.161,14 euron määräisestä palkkiovaatimuksesta, 715,86 euron määräisestä kilometrikorvauksesta sekä kolmesta päivärahasta kokonaismäärältään 123 euroa. Näistä mainittu palkkiovaatimus perustuu TeknoSeesam Oy:n esittämän mukaan korvaukseen yhtiön toimitusjohtajan D:n asian hoitamiseen menneestä työajasta, jonka määräksi TeknoSeesam Oy on ilmoittanut 30 tuntia.

106. VesiTekno Oy on kiistänyt TeknoSeesam Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan edellä mainitun palkkiovaatimuksen osalta. VesiTekno Oy:n mukaan mainitulta osin kyse ei ole sellaisista asianosaiselle aiheutuneista kuluista, jotka voisivat oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n perusteella tulla korvattaviksi. Lisäksi VesiTekno Oy on kiistänyt kyseisen palkkiovaatimuksen määrällisesti 3.000 euroa ylittävältä osin. Muilta osin VesiTekno Oy:llä ei ole ollut huomauttamista TeknoSeesam Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osalta.

107. Markkinaoikeus toteaa, että huomioon ottaen, mitä edellä on selostettu TeknoSeesam Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta, kyseisen vaatimuksen on tosiasiassa katsottava tarkoittavan TeknoSeesam Oy:n asianosaiskulujen korvaamista.

108. Lainvalmistelutöissä (HE 107/1998 vp s. 19) edellä selostettuun oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin säännökseen liittyen on todettu, että korvattaviin oikeudenkäyntikuluihin luetaan lisäksi oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttama työ ja menetys. Mainituissa lainvalmistelutöissä todetun mukaan asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Oikeudenkäynti vaatii asianosaiselta aina aikaa. Jos hän on siinä läsnä itse, voidaan aina puhua ajanhukasta. Jo pelkkä mielenkiinnosta johtuva osallistuminen oikeudenkäyntiin voi olla käsitteellisesti oikeudenkäynnistä johtuvaa ajanhukkaa, mutta ei ole hyväksyttävää, että oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus ulottuu tähän. Asianosaiselle itselleen työstä määrättävä korvaus tulee rajoittaa lähinnä tilanteisiin, joissa asianosainen itse on ammattitaitonsa tai erityisosaamisensa perusteella tehnyt sellaisia oikeudenkäynnin kannalta välttämättömiä paljon aikaa vaatineita toimenpiteitä, jotka jonkun muun suorittamina olisivat myös asiamiehen tai avustajan laskuttamia kulueriä.

109. Markkinaoikeus toteaa, että TeknoSeesam Oy ei ole käyttänyt käsillä olevaa asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä lainkaan oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa asian hoitamisessa. Puheena olevan kaltaisessa tilanteessa asianosaisen itsensä suorittamia toimenpiteitä oikeudenkäyntiin osallistumiseksi on pidettävä suorastaan välttämättöminä asian tuomioistuimessa ajamisen kannalta. Sanottuun nähden mainittuja toimenpiteitä on pidettävä oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamana työnä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin. Sanottua työtä koskevan tarkemman selvityksen puuttuessa markkinaoikeus katsoo, ettei VesiTekno Oy:tä ole syytä velvoittaa suorittamaan TeknoSeesam Oy:lle korvauksena oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä enemmälti kuin VesiTekno Oy:n määrällisesti myöntämä 3.000 euroa.

110. Edellä esitetty huomioon ottaen VesiTekno Oy on velvoitettava korvaamaan TeknoSeesam Oy:lle asianosaiskulut 3.838,86 eurolla. VesiTekno Oy saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa VesiTekno Oy:n korvaamaan TeknoSeesam Oy:n asianosaiskulut 3.838,86 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 11.9.2018.

Asian ovat ratkaisseet yksimielisesti markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 11.7.2018