MAO:382/18

Scanbox Entertainment A/S, Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS > A

todistelun turvaaminen - tekijänoikeus

Diaarinumero: 2017/675
Antopäivä: 11.7.2018

ASIA Todistelun turvaamista koskeva hakemus

HAKEMUS

Vaatimukset

Scanbox Entertainment A/S ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS (jäljempänä yhteisesti myös hakijat) ovat vaatineet, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon seuraavat A:n (jäljempänä myös vastapuoli) henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet:

- kannettavat tietokoneet ja pöytätietokoneiden keskusyksiköt,
- tablettitietokoneet,
- muistitikut,
- ulkoiset kiintolevyt ja ulkoiset kiintolevypalvelimet sekä -asemat,
- CD-, DVD- ja Blu-ray -levyt, joille käyttäjän on mahdollista kirjoittaa tietoja,
- mediantoistolaitteet, kuten televisioon kytkettävät digisovittimet ja mediatietokoneet, joille käyttäjä voi asentaa ulkoisia ohjelmistoja ja
- internetliittymään kytketty reititin

siinä tarkoituksessa, että niiden sisältö kopioidaan kokonaisuudessaan.

Siltä varalta, että markkinaoikeus ei hyväksy turvaamistoimen määräämistä edellä esitetyssä muodossa, hakijat ovat esittäneet, että markkinaoikeus määrää vaaditun turvaamistoimen toteutettuna seuraavasti:

- Ulosottomies suorittaa katselmuksen A:n kotona sekä toteaa ja dokumentoi, mitä hakemuksessa lueteltuja laitteita A:lla on käytössään ja mitä tallennusmuisteja näihin on asennettu;
- A velvoitetaan 10.000 euron sakon uhalla toimittamaan ulosottomiehen raportissa luetellut laitteet ulosottovirastoon laitteiden tallennusmuistin sisällön toisintamista varten. Laitteet tulee toimittaa siten, että niiden sisältö on kokonaisuudessaan asiantuntijan tutkittavissa;
- A:sta kielletään 10.000 euron sakon uhalla poistamasta mitään sisältöä ulosottomiehen raportissa lueteltujen laitteiden tallennusmuistista, mukaan lukien tallennusmuistiin tallentuneet väliaikaistiedostot. Kielto määrätään olemaan voimassa turvaamistoimipäätöksen antamishetkestä lukien siihen saakka, että laitteet on toimitettu ulosottovirastoon;
- Laitteet toimitetaan ulosottovirastosta asiantuntijan tutkittavaksi, ja laitteiden tallennusmuistin toisintamisen jälkeen laitteet palautetaan ulosottovirastoon A:n noudettavaksi; ja
- Hakijat voivat A:n vaatimuksesta luovuttaa tämän käytettäväksi tutkinnan ajaksi korvaavan tietokoneen, jolle A voi kopioida tutkinnan aikana tarvitsemansa tiedostot.

Lisäksi Scanbox Entertainment A/S ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ovat pyytäneet, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteenä 3 sekä 9.2.2018 päivätyn hakemuksen täydennyksen liitteenä 3 olevat asiakirjat salassa pidettäväksi sen vuoksi, että ne sisältävät liikesalaisuutena pidettäviä yksityiskohtia hakijoiden suorittaman valvonnan metodeista sekä laajuudesta ja että julkisuuteen tullessaan tiedot todennäköisesti vaikeuttaisivat valvonnan suorittamista jatkossa ja siten aiheuttaisivat merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijoille siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:ssä säädetään. Kyseessä ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassa pidettävät tiedot.

Vielä Scanbox Entertainment A/S ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ovat pyytäneet, että markkinaoikeus määrää 4.5.2018 päivätyn lausuman liitteinä 6–9 olevat asiakirjat hakijan yksityisiä liikesalaisuuksia sekä tietoja hakijan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista sisältävinä pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan. Kyseessä ovat tiedot, jotka ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä. Tietojen julkiseksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa hakijoille siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:ssä säädetään.

Perusteet

Hakijat ovat valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainneet, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa seuraavia elokuvateoksia:

- A Walk Among the Tombstones
- Snowden
- Southpaw
- The Hateful Eight.

Molemmat hakijat kuuluvat Scanbox Entertainment -konserniin, jonka emoyhtiö on Scanbox Entertainment Group ApS. Scanbox Entertainment A/S on konsernin hallinnollinen yksikkö, joka käyttää puhevaltaa kaikkien konserniyhtiöiden puolesta myös tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaisissa hakemusasioissa. Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:lla on konserniyhtiönä oikeus käyttää vastapuolen liittymän käytössä olleesta IP-osoitteesta luovutettuja tietoja.

Scanbox Entertainment A/S:llä on sopimukseen perustuen yksinoikeus saattaa elokuvaa A Walk Among the Tombstones yleisön saataviin Suomessa. Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:lla on samalla tavoin hankitut yksinoikeudet elokuviin Snowden, Southpaw ja The Hateful Eight. Hakijoiden tunnukset DVD-elokuvien kansissa sekä markkinaoikeudelle toimitetut otteet niiden tekemistä tekijänoikeuksien siirtoa koskevista sopimuksista ja hakijoiden toimittamat sopimuksiin liittyvät lisäselvitykset osoittavat tekijänoikeuden siirron tässä asiassa relevantein osin.

Teleoperaattorilta saadun tiedon mukaan oikeudenloukkaukseen käytetty teleliittymä on 12.9.2015 ollut vastapuolen käytössä. Oikeudenloukkausten tekijällä on ollut pitkäaikainen pääsy vastapuolen teleliittymään. Hakijat ovat lisäksi havainneet, että vastapuolen teleliittymän käyttämästä IP-osoitteesta on jaettu säännönmukaisesti ja pitkällä aikavälillä myös muuta aineistoa BitTorrent-verkossa.

Hakijat valmistelevat vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta. Hakijat tulevat vaatimaan oikeudenloukkauksista hyvitystä 750 euroa kutakin teosta kohti eli yhteensä 3.000 euroa.

Kun oikeudenloukkauksiin on käytetty vastapuolen internetliittymää ja kun loukkausten tekijällä on ollut säännönmukaisesti pääsy liittymään, voidaan olettaa, että vastapuolen hallussa olevat edellä mainitut laitteet ovat todistelun kannalta merkityksellistä aineistoa.

Edellä mainitut vaatimukset-kohdassa luetellut laitteet on pantava takavarikkoon niiden sisältöjen kopioimiseksi ja sen selvittämiseksi, löytyykö niiltä tiedostoja tai muistijälkiä, jotka osoittavat vastapuolen käyttäneen BitTorrent-verkkoa edellä kerrotulla tavalla. Lisäksi reitittimen paneminen takavarikkoon on tarpeen sen selvittämiseksi, onko liittymän käyttäjäpiiri rajoitettu niihin tahoihin, joille vastapuoli on antanut nimenomaisen luvan liittymän käyttöön.

Turvaamistoimen ulottaminen vastapuolen laitteiden tallennusmuistien sisältöön kokonaisuudessaan on välttämätöntä turvaamistoimen tarkoituksen toteuttamiseksi. Hakijoiden ei ole mahdollista tietää etukäteen varmuudella, millaisia laitteita vastapuolella on hallussaan tai mistä laitteiden tallennusmuistin osista todistelun kannalta merkittävä aineisto on löydettävissä.

Oikeudenloukkausten merkittävyyden vuoksi hakijoilla on painava intressi saattaa vastuuseen oikeudenloukkaukset tehnyt henkilö, sillä teosten luvaton saataviin saattaminen on kohdistettu huomattavan suurelle yleisölle. Loukkaus on sitä vakavampi, mitä suuremmalle yleisölle teosta on tarjottu ladattavaksi BitTorrent-verkossa.

Turvaamistoimen määrääminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa vastapuolelle turvattavaan etuun nähden. Jos vastapuolen laitteiden muistijäljistä saadaan asiantuntijan avulla muodostettua kopio todistelua varten, laitteiden pitkäaikainen takavarikointi ei ole tarpeen eikä vastapuoli kohtuuttomasti esty käyttämästä laitteitaan. Laitteiden takavarikko kestäisi noin kahdesta viikosta yhteen kuukauteen. Vastapuolelle aiheutuvaa haittaa vähentää osaltaan se, että vastapuolen haltuun jäisi hänen matkapuhelimensa.

Vastapuolelle aiheutuvan haitan ja hakijan suojattavan intressin vertailussa on otettava lisäksi huomioon, että vastapuoli on mitä ilmeisimmin tahallisesti saattanut yleisön saataviin erittäin paljon tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa BitTorrent-vertaisverkossa.

Käsillä olevassa asiassa on kyse vastakkaisten intressien punninnasta, jossa on arvioitavana yhtäältä hakijoiden tekijänoikeussuoja eli omaisuuden suoja sekä toisaalta vastapuolen kotirauha ja yksityisyyden suoja. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä on todettu, että turvaamistoimipäätös voidaan ulottaa kattamaan jonkun kodissa toimitettava etsintä silloin, kun turvaamistoimipäätöksessä tarkoitetulla aineistolla voidaan olettaa olevan keskeistä merkitystä todisteena. Turvaamistoimihakemusta ei tule hylätä kategorisesti sillä perusteella, että turvaamistoimi loukkaisi vastapuolen kotirauhaa, sillä se muodostaisi esteen tekijänoikeuden haltijan oikeuksien toteutumiselle.

Nyt käsillä olevassa asiassa turvaamistoimella haetulla todistelulla on hyvin olennainen ja keskeinen merkitys todisteena riita-asiassa. Lisäksi vastapuolen liittymästä havaitut oikeudenloukkaukset ovat olleet huomattavan laajamittaisia ja törkeitä, mille on annettava merkitystä arvioitaessa, kuinka suuri painoarvo vastapuolen kotirauhalle annetaan kokonaisarvioinnissa.

Markkinaoikeus on asettanut ratkaisukäytännössään korkean näyttökynnyksen vastaajan osallisuudesta oikeudenloukkauksiin. Riittävän näytön hankkiminen ilman todisteiden turvaamista olisi suhteettoman vaikeaa.

Vastapuoli on ottanut riskin mahdollisesta haitasta olemalla passiivinen. Hakijoiden asiamies on ollut yhteydessä vastapuoleen, mutta tämä ei ole reagoinut hänelle lähetettyihin selvityspyyntöihin.

Esitetyn turvaamistoimen toissijaisen toteuttamistavan osalta hakijoiden oikeuksien toteutumisen kannalta on olennaista, että hakijoille annetaan mahdollisuus saada tieto kaikista vastapuolen käytössä olevista laitteista ja että laitteiden tallennusmuistien sisältö voidaan tutkia ilman vaaraa siitä, että vastapuoli voi hävittää laitteilla olevaa aineistoa.

VASTAUS

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Perusteet

Hakijoilla ei ole asiavaltuutta esittää tekijänoikeuden loukkaukseen perustuvia vaatimuksia hakemuksessa mainittujen elokuvateosten osalta.

Asiassa asiakirjatodisteina esitettyjen elokuvateosten kansista ei voi päätellä, että hakijoilla olisi asiavaltuutus hakemuksen esittämiseen.

Myöskään hakijoiden asiakirjatodisteina esittämät otteet sopimuksista eivät osoita, että hakijoilla olisi asiavaltuus hakemuksen esittämiseen.

Asiakirjatodisteena 6a esitettyä sopimusta ei ole allekirjoitettu asianmukaisesti. Siinä ei myöskään anneta hakijoille asiavaltuutta hakemuksen kohteena oleviin kieliversioihin.

Asiakirjatodisteena 6b esitetty sopimus ei puolestaan kata vertaisverkkojakelua eikä torrent-jakelua. Sen allekirjoituksesta ei myöskään saa selvää, kuka sopimuksen on allekirjoittanut lisenssinantajan puolesta.

Asiakirjatodisteina 7a, 7b ja 8 esitetyistä sopimuksista puuttuvat nimenselvennykset, joten niistä ei käy ilmi, että asiakirjat olisivat allekirjoittaneet siihen valtuutuksen omaavat henkilöt. Sama pätee myös asiakirjatodisteina 7c ja 7d esitettyihin sopimuksiin, minkä lisäksi niistä puuttuu virallinen leima, vaikka se tekstin mukaan pitäisi olla. Asiakirjatodisteena 9 esitetyssä sopimuksessa ei puolestaan ole päiväystä, joten siitä ei käy ilmi sen voimassaoloaika.

Lisäksi on huomattava, että hakijat ovat toimittaneet sopimuksista vain otteita, joten ne voivat sisältää sellaisia ehtoja ja rajoituksia, jotka osoittavat, että hakijoilla ei ole asiavaltuutta.

Hakijat ovat myöntäneet, että niille ei ole lisensoitu yksinoikeutta jakeluun vertaisverkossa. Näin ollen niillä ei ole asiavaltuutta esittää vaatimuksia vertaisverkossa tapahtuneen jakelun osalta.

Hakemuksessa viitatun tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaista hakemusasiaa koskevan markkinaoikeuden päätöksen perusteella teleoperaattori on voinut luovuttaa IP-osoitteeseen liittyvä tilaajan yhteystiedot vain Scanbox Entertainment A/S:lle. Käsillä olevassa asiassa hakijana toimii kuitenkin myös Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS -niminen yhtiö. Viimeksi mainitulla yhtiöllä ei mainitun markkinaoikeuden päätöksen mukaan ole mitään oikeuksia kyseisiin tietoihin.

Vastapuoli ei ole jakanut hakemuksessa viitattuja elokuvateoksia vertaisverkoissa tai muulla keinoilla tekijänoikeuslain vastaisesti. Vastapuoli ei ole antanut kenellekään lupaa käyttää internetyhteyttään tekijänoikeuslain vastaiseen toimintaan. Hakijat eivät ole esittäneet mitään näyttöä siitä, että vastapuoli olisi toiminut tekijänoikeuslain vastaisesti. Kyseessä olevan internetliittymän osoitteessa on ollut käytössä monia videopalveluita, joten laittomia elokuvia ei ole ollut edes tarpeen ladata. Hakemuksessa viitattu IP-osoite ei ole ollut vastapuolen tilaaman liittymän käytössä aikavälillä 12.9.2015–21.1.2017. Hakijat eivät ole olleet vastapuoleen missään yhteydessä ennen turvaamistoimihakemuksen vireille panemista. Hakemuksessa on käytetty osoitetta, jossa vastapuoli ei asu.

Asiassa ei myöskään ole olemassa vaaraa, että vastapuoli kätkisi, hävittäisi tai luovuttaisi todistusaineistoa millään tavalla taikka vaarantaisi todistusaineiston säilymisen, sillä vastapuolen omistuksessa ei ole mitään hakemuksessa lueteltuja laitteita.

Vaadittua laitteiden takavarikkoa ei voida pitää kohtuullisena toimena väitettyjen tekijänoikeuksien loukkauksien selvittämiseksi.

Takavarikko aiheuttaisi turvattavaan etuuteen nähden huomattavaa haittaa sekä vastapuolelle että kolmansille tahoille, mikäli takavarikko kohdistuisi näiden omistamiin laitteisiin. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon, että markkinaoikeuden oikeuskäytännössä kohtuulliseksi hyvitykseksi on elokuvateoksen osalta katsottu 100 euroa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitomääräys

Scanbox Entertainment A/S ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ovat pyytäneet, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteenä 3 sekä 9.2.2018 päivätyn hakemuksen täydennyksen liitteenä 3 olevat asiakirjat salassa pidettäviksi 10 vuodeksi. Hakijoiden esittämän mukaan edellä mainitut asiakirjat sisältävät liikesalaisuutena pidettäviä yksityiskohtia hakijoiden suorittaman valvonnan metodeista ja laajuudesta. Hakijoiden esittämän mukaan julkisuuteen tullessaan tiedot todennäköisesti vaikeuttaisivat valvonnan suorittamista jatkossa ja siten niiden julkiseksi tuleminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijoille.

Lisäksi Scanbox Entertainment A/S ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS ovat pyytäneet, että markkinaoikeus määrää 4.5.2018 päivätyn lausuman liitteinä 6–9 olevat asiakirjat hakijoiden yksityisiä liikesalaisuuksia sekä tietoja hakijoiden yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista sisältävinä pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan.

Vastapuoli on vastustanut salassapitomääräyksen antamista sillä perusteella, että salassa pidettäväksi vaadittujen asiakirjojen julkiseksi tuleminen ei aiheuttaisi taloudellista vahinkoa hakijoille.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.

Markkinaoikeus toteaa, että viimeksi mainittuun lainkohtaan sisältyvä edellytys "jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa" liittyy ainoastaan sellaisiin asiakirjoihin, "jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta". Näin ollen kyseinen vaatimus ei liity niihin mainitussa lainkohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta.

Hakijat ovat edellä selostetulla tavalla perustelleet salassapitopyyntöjään sillä, että niiden kohteina olevat asiakirjat sisältävät liikesalaisuuksia ja lisäksi osittain sillä, että sanotut asiakirjat sisältävät tietoja hakijoiden yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista.

Markkinaoikeus toteaa hallituksen esityksestä (HE 13/2006 vp s. 44 ja 45) ilmenevän, että liike- ja ammattisalaisuuksia on tarkoitettu suojattavan oikeudenkäynnissä pääsääntöisesti asianosaisen tahdon mukaisesti. Asiaa ratkaistaessa merkitystä voidaan antaa vastapuolen mielipiteelle, mutta ratkaisevassa asemassa on salassapitomääräystä pyytäneen näkemys ja asiassa esittämänsä. Mainittujen esitöiden mukaan salassapitopyynnön käsittelystä ei ole tarkoitettu muodostuvan suhteettoman raskasta prosessia.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Scanbox Entertainment A/S:n ja Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n hakemuksen liitteenä 3, 9.2.2018 päivätyn hakemuksen täydennyksen liitteenä 3 sekä 4.5.2018 päivätyn lausuman liitteinä 6–9 olevat asiakirjat sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja tietoja hakijoiden yksityisistä liikesalaisuuksista. Näin ollen jo yksin mainitun perusteella ja hakijoiden esittämä pyyntö huomioon ottaen markkinaoikeus oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla määrää sanotut asiakirjat pidettäväksi salassa 10 vuoden ajaksi asian vireille tulosta lukien. Salassapitoaika päättyy 24.10.2027.

Tämän salassapitomääräyksen myötä markkinaoikeuden päätöksissä 20.3.2018 numero 163/18 ja 14.5.2018 numero 281/18 annetut väliaikaiset määräykset asiakirjojen salassapidosta raukeavat.

Käsittelyratkaisu

1. Vastapuoli on kiistänyt, että hakijoilla olisi asiavaltuus hakemuksen esittämiseen. Vastapuoli on esittänyt, etteivät hakijat ole osoittaneet, että niillä olisi asiavaltuutus hakemuksen esittämiseen. Vastapuolen esittämän mukaan hakijoiden toimittamien sopimusten perusteella ei ole pääteltävissä, että hakijoille olisi siirretty tekijänoikeus sillä tavoin, että hakijoilla olisi oikeus vaatia korvauksia tekijänoikeuden loukkauksista vertaisverkossa tapahtuvien loukkauksien osalta. Vastapuolen mukaan sopimukset eivät osoita hakijoiden oikeuksia kyseisten teosten erilaisiin kieliversioihin taikka antavan yksinoikeutta vertaisverkkojakeluun. Vastapuolen esittämän mukaan sopimuksista on lisäksi peitetty osia ja ne voivat siten sisältää ehtoja, jotka osoittavat, että hakijoilla ei ole asiavaltuutta. Lisäksi vastapuoli on kiinnittänyt huomiota siihen, että kaikista sopimuksista ei voi päätellä sopimuksen ajankohtaa tai allekirjoittajaa taikka allekirjoittajan oikeutta sopimuksen allekirjoittamiseen. Vielä vastapuoli on kiinnittänyt huomiota sopimuksista ilmeneviin puutteisiin niiden notarisoinnissa.

2. Markkinaoikeus toteaa, että hakijat ovat toimittaneet markkinaoikeudelle sopimuksia, joiden perusteella niillä olisi oikeus esittää vaatimuksia kyseisissä sopimuksissa yksilöityjen ja tässä asiassa kyseessä olevien elokuvien tekijänoikeuksien osalta. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että markkinaoikeus on käsitellyt hakijoista Scanbox Entertainment A/S:n asiavaltuutta vastaavien sopimusten perusteella useissa viimeaikaisissa ratkaisuissaan, kuten markkinaoikeuden tuomiossa 15.9.2017 numero 556/17, jossa markkinaoikeus on katsonut, että Scanbox Entertainment A/S:lla on ollut asiavaltuus esittää jopa hyvitystä koskevia vaatimuksia elokuvan A Walk Among the Tombstones osalta. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hakijat ovat esittäneet riittävän selvityksen asiavaltuudestaan käsillä olevassa todistelun turvaamista koskevassa asiassa.

3. Lisäksi vastapuoli on kiinnittänyt huomiota Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS:n osalta siihen, että markkinaoikeus on päätöksellään numero 471/16 velvoittanut TeliaSonera Finland Oyj:n antamaan kyseisessä päätöksessä yksilöidyt tiedot, eli tiedot tiettyjen IP-osoitteiden haltijoista, vain Scanbox Entertainment A/S:lle.

4. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitussa päätöksessä on määrätty, että Scanbox Entertainment A/S saa käyttää sille kyseisen päätöksen perusteella luovutettavia yhteystietoja ainoastaan selvittäessään ja esittäessään sille elokuvateosten tuotantoyhtiöltä siirtyneitä oikeuksia koskevia Suomen tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia Suomessa. Markkinaoikeus toteaa, että sen osalta, onko myös Scanbox Entertainment Distribution Rights ApS edellä mainitussa markkinaoikeuden päätöksessä määrätyn estämättä voinut käyttää sanotulla päätöksellä saatuja tietoja hyväkseen, ei ole kuitenkaan katsottava olevan kysymys luonteeltaan asian tutkimiseen liittyvästä prosessuaalisesta seikasta, vaan käsillä olevan pääasian aineelliseen ratkaisemiseen liittyvästä seikasta.

5. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käsillä oleva hakijoiden hakemus on tutkittava.

Pääasiaratkaisun perustelut

Todistelun turvaamista koskevasta sääntelystä

6. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu muun ohella tekijänoikeuslaissa säädettyyn tekijänoikeuden loukkaamiseen.

7. Edellä mainitun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa riita-asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä, joka on todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

8. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on lisäksi, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

9. Markkinaoikeus toteaa, että todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki on säädetty sen selventämiseksi, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaa todistusaineiston turvaamisen teollis- ja tekijänoikeutta koskevissa riita-asioissa siten kuin Suomea velvoittavassa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (niin sanottu TRIPS-sopimus), Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liite 1 liite 1 C) edellytetään (ks. myös HE 119/1999 vp s. 2 ja LaVM 4/2000 vp s. 2).

10. Markkinaoikeus toteaa edelleen, että Euroopan unionin piirissä on lisäksi hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta (jäljempänä myös enforcement-direktiivi). Enforcement-direktiivin 7 artiklassa säädetään toimenpiteistä todisteiden suojaamiseksi. Direktiiviä kansallisesti voimaan saatettaessa on todettu, että todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain voimassa olevat säännökset sellaiseen aineistoon kohdistuvasta takavarikosta tai muusta toimesta, jolla voi olla merkitystä todisteena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa riita-asiassa, täyttävät direktiivin 7 artiklan vaatimukset (HE 26/2006 vp s. 9).

Asian arviointi

11. Hakijat ovat edellä selostetulla tavalla vaatineet todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon kaikki edellä vaatimukset-kohdassa yksilöidyt vastapuolen henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet niiden sisältöjen kopioimiseksi kokonaisuudessaan. Hakijat ovat lisäksi esittäneet turvaamistoimen toteuttamiselle toissijaisen toteuttamistavan, jonka mukaan vastapuolen henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet luovutetaan ulosottoviranomaisille niiden sisältöjen kopioimiseksi kokonaisuudessaan. Hakijat ovat korostaneet sitä, että molemmissa tilanteissa turvaamistoimen tarkoituksen toteuttamiseksi on välttämätöntä, että vastapuolen laitteiden tallennusmuistit kopioidaan kokonaisuudessaan.

12. Hakemuksensa perusteena hakijat ovat viitanneet erityisesti siihen, että hakijat ovat valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainneet, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteista on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa seuraavia elokuvateoksia:

- A Walk Among the Tombstones
- Snowden
- Southpaw
- The Hateful Eight.

13. Hakijat ovat ilmoittamansa mukaan valmistelemassa vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentissa viitattuna mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettuna riita-asiana on siten pidettävä tekijänoikeuden loukkaukseen eli edellä yksilöityjen teosten luvattomaan yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa perustettavaa hyvitysvelvollisuuden toteamista tarkoittavaa kannetta.

14. Edellä selostetulla tavalla todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan takavarikon taikka sitä lievemmän toimenpiteen määräämisen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa.

15. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (LaVM 4/2000 vp s. 3) on todettu, että aineistolla tarkoitetaan periaatteessa mitä tahansa aineistoa, jolla voi olla merkitystä edellä kerrotussa suhteessa. Hallituksen esityksessä (HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että turvaamistoimen kohteena voi muun ohella olla vastapuolen omistamat ja sen liiketiloissa olevat tietokoneet ja niissä olevat hakemuksessa mainitut tietokoneohjelmat tai muu tietokoneessa oleva aineisto, josta oikeudenloukkaus saattaa ilmetä. Hallituksen esityksessä todetun mukaan arvioitaessa sitä kysymystä, voidaanko aineistolla olettaa olevan merkitystä todisteena, tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota oikeudenkäymiskaaren säännökseen, jonka mukaan todisteen esittämistä ei voida sallia esimerkiksi silloin, kun se koskee seikkaa, joka on asiaan vaikuttamaton. Jos todisteella, eli sen esille tuomilla todistustosiseikoilla, ei selvästi voi olla näyttöarvoa ilmoitetulle todistusteemalle, hakemus on hylättävä.

16. Lain esitöissä (LaVM 4/2000 vp s. 3) on edelleen todettu yleisenä edellytyksenä olevan, että turvaamistoimihakemuksessa ja päätöksessä toimen kohde määritellään sellaisella tarkkuudella, että täytäntöönpanossa tiedetään, mitä omaisuutta etsitään ja mihin turvaamistoimi kohdistetaan. Hallituksen esityksessä (HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että hakemukselta ja päätökseltä ei kuitenkaan edellytetä, että niissä aina on nimenomaisesti tarkkaan yksilöity jokainen esine tai asia, johon turvaamistointa haetaan. Yksilöinnin pitää kuitenkin sisältää niin tarkat tiedot turvattavista todisteista, että turvaamistoimen kohde ei jää ulosottomiehen harkintaan. Turvaamistoimipäätöstä tehtäessä ei ole pakko tietää varmasti, onko esine todella vastapuolen tai sen hallussa, jolta esine on tarkoitus takavarikoida. Todennäköisyysnäyttö asiasta riittää. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda siviiliasioihin esitutkintatyyppistä menettelyä.

17. Markkinaoikeus toteaa, etteivät hakijat ole edes väittäneet, että edellä vaatimukset-kohdassa yksilöityjen laitteiden yksinomaisena tai edes pääasiallisena käyttötarkoituksena olisi pidettävä BitTorrent-vertaisverkon käyttämistä. Päinvastoin kyseisiä laitteita on pidettävä tavallisten, normaaliin elämään liittyvien asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisina kulutushyödykkeinä. Tästä johtuen on pidettävä todennäköisenä, että mainituilla laitteilla on tallennettuna sellaista aineistoa, jolla ei todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin edellyttämin tavoin voida olettaa olevan merkitystä todisteena edellä mainitussa tekijänoikeuden loukkausta koskevassa myöhemmin mahdollisesti vireille pantavassa riita-asiassa, johon hakijat ovat viitanneet.

18. Hakijat ovat esittäneet edellä kuvatuin tavoin, että ainoa mahdollisuus toteuttaa vaadittu turvaamistoimi edellyttää vastapuolen käytössä olevien laitteiden sisällön kopioimista kokonaisuudessaan. Tämä koskee kumpaakin edellä selostettua hakijoiden esittämää turvaamistoimen toteuttamisvaihtoehtoa.

19. Siinä tapauksessa, että laitteiden sisällöt kopioitaisiin kokonaisuudessaan, tulisi edellä esitetty huomioon ottaen todennäköisesti takavarikoitavaksi myös sellaista aineistoa, jolla ei voida olettaa olevan todisteena merkitystä edellä mainitussa tekijänoikeuden loukkausta koskevassa myöhemmin mahdollisesti vireille pantavassa riita-asiassa. Tällaisen aineiston takavarikoitavaksi määrääminen ei kuitenkaan ole edellä selostetulla tavalla mahdollista todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin nojalla.

20. Edellä esitetyn perusteella hakijoiden vaatimus turvaamistoimen määräämiseksi ei ole hyväksyttävissä hakijoiden vaatimassa laajuudessa kummallakaan hakijoiden esittämällä toteuttamistavalla. Hakijoiden vaatimus turvaamistoimen määräämiseksi on siten jo tällä perusteella hylättävä. Asiassa ei näin ollen ole tarvetta lausua turvaamistoimen myöntämisen muista edellytyksistä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.9.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

LAINVOIMAINEN

Lainvoimainen

 
Julkaistu 11.7.2018