MAO:381/18

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) > A

todistelun turvaaminen - tekijänoikeus

Diaarinumero: 2017/674
Antopäivä: 11.7.2018

ASIA Todistelun turvaamista koskeva hakemus

HAKEMUS

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon seuraavat A:n henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet:

- kannettavat tietokoneet ja pöytätietokoneiden keskusyksiköt,
- tablettitietokoneet,
- muistitikut,
- ulkoiset kiintolevyt ja ulkoiset kiintolevypalvelimet sekä -asemat,
- CD-, DVD- ja Blu-ray -levyt, joille käyttäjän on mahdollista kirjoittaa tietoja,
- mediantoistolaitteet, kuten televisioon kytkettävät digisovittimet ja mediatietokoneet, joille käyttäjä voi asentaa ulkoisia ohjelmistoja ja
- internetliittymään kytketty reititin

siinä tarkoituksessa, että niiden sisältö kopioidaan kokonaisuudessaan.

Siltä varalta, että markkinaoikeus ei hyväksy turvaamistoimen määräämistä edellä esitetyssä muodossa, Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on esittänyt, että markkinaoikeus määrää vaaditun turvaamistoimen toteutettuna seuraavasti:

- Ulosottomies suorittaa katselmuksen A:n kotona sekä toteaa ja dokumentoi, mitä hakemuksessa lueteltuja laitteita A:lla on käytössään ja mitä tallennusmuisteja näihin on asennettu;
- A velvoitetaan 10.000 euron sakon uhalla toimittamaan ulosottomiehen raportissa luetellut laitteet ulosottovirastoon laitteiden tallennusmuistin sisällön toisintamista varten. Laitteet tulee toimittaa siten, että niiden sisältö on kokonaisuudessaan asiantuntijan tutkittavissa;
- A:sta kielletään 10.000 euron sakon uhalla poistamasta mitään sisältöä ulosottomiehen raportissa lueteltujen laitteiden tallennusmuistista, mukaan lukien tallennusmuistiin tallentuneet väliaikaistiedostot. Kielto määrätään olemaan voimassa turvaamistoimipäätöksen antamishetkestä lukien siihen saakka, että laitteet on toimitettu ulosottovirastoon;
- Laitteet toimitetaan ulosottovirastosta asiantuntijan tutkittavaksi, ja laitteiden tallennusmuistin toisintamisen jälkeen laitteet palautetaan ulosottovirastoon A:n noudettavaksi; ja
- Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) voi A:n vaatimuksesta luovuttaa tämän käytettäväksi tutkinnan ajaksi korvaavan tietokoneen, jolle A voi kopioida tutkinnan aikana tarvitsemansa tiedostot.

Lisäksi Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on pyytänyt, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1a–1b ja 4 sekä 9.2.2018 päivätyn täydennyksen liitteenä 7 olevat asiakirjat hakijan yksityisiä liikesalaisuuksia ja hakijan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevia seikkoja sisältävinä pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan.

Perusteet

Hakija on valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainnut, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa seuraavia televisiosarjojen jaksoja:

- Black Sails, kausi 3, jaksot 1–8 ja 10
- Black Sails, kausi 4, jaksot 1–2 ja 6–10.

Hakijan ja Starz Entertainment, LLC:n välisen lisenssisopimuksen perusteella hakijalla on yksinoikeus edellä mainittujen teosten välittämiseen yleisölle vertaisverkossa Suomessa. Starz Entertainment, LLC:lla on ollut oikeus luovuttaa mainitut oikeudet hakijalle loukkauksen kohteena olevien televisiosarjojen tuottajana ja Yhdysvaltojen Copyright Officeen rekisteröityneenä oikeudenhaltijana.

Teleoperaattorilta saadun tiedon mukaan oikeudenloukkaukseen käytetty teleliittymä on 28.3.2016 ollut vastapuolen käytössä. Kaikkien hakijan havaitsemien oikeudenloukkausten tekniset jäljet ovat identtisiä operaattorin vahvistamana ajankohtana havaitun oikeudenloukkauksen kanssa, minkä perusteella on erittäin todennäköistä, että kaikki oikeudenloukkaukset ovat peräisin samalta laitteelta. Oikeudenloukkausten tekijällä on näin ollen ollut pitkäaikainen pääsy vastapuolen teleliittymään. Hakija on lisäksi havainnut, että vastapuolen teleliittymän käyttämästä IP-osoitteesta on jaettu säännönmukaisesti ja pitkällä aikavälillä myös muuta aineistoa BitTorrent-verkossa.

Hakija valmistelee vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta. Hakija tulee vaatimaan hyvitystä tekijänoikeuden loukkauksesta 500 euroa kutakin teosta kohden eli yhteensä 8.000 euroa.

Kun oikeudenloukkauksiin on käytetty vastapuolen internetliittymää ja kun loukkausten tekijällä on ollut säännönmukaisesti pääsy liittymään, voidaan olettaa, että vastapuolen hallussa olevat edellä mainitut laitteet ovat todistelun kannalta merkityksellistä aineistoa.

Edellä mainitut vaatimukset-kohdassa luetellut laitteet on pantava takavarikkoon niiden sisältöjen kopioimiseksi ja sen selvittämiseksi, löytyykö niiltä tiedostoja tai muistijälkiä, jotka osoittavat vastapuolen käyttäneen BitTorrent-verkkoa edellä kerrotulla tavalla. Lisäksi reitittimen paneminen takavarikkoon on tarpeen sen selvittämiseksi, onko liittymän käyttäjäpiiri rajoitettu niihin tahoihin, joille vastapuoli on antanut nimenomaisen luvan liittymän käyttöön.

Turvaamistoimen ulottaminen vastapuolen laitteiden tallennusmuistien sisältöön kokonaisuudessaan on välttämätöntä turvaamistoimen tarkoituksen toteuttamiseksi. Hakijan ei ole mahdollista tietää etukäteen varmuudella, millaisia laitteita vastapuolella on hallussaan tai mistä laitteiden tallennusmuistin osista todistelun kannalta merkittävä aineisto on löydettävissä.

Oikeudenloukkausten merkittävyyden vuoksi hakijalla on painava intressi saattaa vastuuseen oikeudenloukkaukset tehnyt henkilö, sillä teosten luvaton saataviin saattaminen on kohdistettu huomattavan suurelle yleisölle. Loukkaus on sitä vakavampi, mitä suuremmalle yleisölle teosta on tarjottu ladattavaksi BitTorrent-verkossa.

Turvaamistoimen määrääminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa vastapuolelle turvattavaan etuun nähden. Jos vastapuolen laitteiden muistijäljistä saadaan asiantuntijan avulla muodostettua kopio todistelua varten, laitteiden pitkäaikainen takavarikointi ei ole tarpeen eikä vastapuoli kohtuuttomasti esty käyttämästä laitteitaan. Laitteiden takavarikko kestäisi noin kahdesta viikosta yhteen kuukauteen. Vastapuolelle aiheutuvaa haittaa vähentää osaltaan se, että vastapuolen haltuun jäisi hänen matkapuhelimensa.

Vastapuolelle aiheutuvan haitan ja hakijan suojattavan intressin vertailussa on otettava lisäksi huomioon, että vastapuoli on mitä ilmeisimmin tahallisesti saattanut yleisön saataviin erittäin paljon tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa BitTorrent-vertaisverkossa.

Käsillä olevassa asiassa on kyse vastakkaisten intressien punninnasta, jossa on arvioitavana yhtäältä hakijan tekijänoikeussuoja eli omaisuuden suoja sekä toisaalta vastapuolen kotirauha ja yksityisyyden suoja. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä on todettu, että turvaamistoimipäätös voidaan ulottaa kattamaan jonkun kodissa toimitettava etsintä silloin, kun turvaamistoimipäätöksessä tarkoitetulla aineistolla voidaan olettaa olevan keskeistä merkitystä todisteena. Turvaamistoimihakemusta ei tule hylätä kategorisesti sillä perusteella, että turvaamistoimi loukkaisi vastapuolen kotirauhaa, sillä se muodostaisi esteen tekijänoikeuden haltijan oikeuksien toteutumiselle.

Nyt käsillä olevassa asiassa turvaamistoimella haetulla todistelulla on hyvin olennainen ja keskeinen merkitys todisteena riita-asiassa. Lisäksi vastapuolen liittymästä havaitut oikeudenloukkaukset ovat olleet huomattavan laajamittaisia ja törkeitä, mille on annettava merkitystä arvioitaessa, kuinka suuri painoarvo vastapuolen kotirauhalle annetaan kokonaisarvioinnissa.

Markkinaoikeus on asettanut ratkaisukäytännössään korkean näyttökynnyksen vastaajan osallisuudesta oikeudenloukkauksiin. Riittävän näytön hankkiminen ilman todisteiden turvaamista olisi suhteettoman vaikeaa.

Esitetyn turvaamistoimen toissijaisen toteuttamistavan osalta hakijan oikeuksien toteutumisen kannalta on olennaista, että hakijalle annetaan mahdollisuus saada tieto kaikista vastapuolen käytössä olevista laitteista ja että laitteiden tallennusmuistien sisältä voidaan tutkia ilman vaaraa siitä, että vastapuoli voi hävittää laitteilla olevaa aineistoa.

VASTAUS

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Perusteet

Hakija ei ole esittänyt yhtään henkilöä yksilöivää tietoa oikeudenloukkauksesta. Pelkkä IP-osoite ei yksilöi liittymän käyttäjää.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitomääräys

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on pyytänyt, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1a–1b ja 4 olevat asiakirjat salassa pidettäviksi 10 vuodeksi. Hakijan esittämän mukaan hakemuksen liitteinä 1a–1b olevat asiakirjat sisältävät tietoja hakijan yksityisestä liikesalaisuudesta ja tietoja hakijan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista, joiden julkiseksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijalle. Lisäksi hakijan mukaan hakemuksen liite 4 sisältää liikesalaisuutena pidettäviä yksityiskohtia hakijan suorittaman valvonnan metodeista ja laajuudesta. Julkisuuteen tullessaan tiedot todennäköisesti vaikeuttaisivat valvonnan suorittamista jatkossa ja siten niiden julkiseksi tuleminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijalle.

Lisäksi Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on pyytänyt, että markkinaoikeus määrää 9.2.2018 päivätyn täydennyksen liitteenä 7 olevan asiakirjan pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan. Hakijan esittämän mukaan edellä mainittu asiakirja sisältää liikesalaisuutena pidettäviä yksityiskohtia hakijan suorittaman valvonnan metodeista ja laajuudesta. Julkisuuteen tullessaan tiedot todennäköisesti vaikeuttaisivat valvonnan suorittamista jatkossa ja siten niiden julkiseksi tuleminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja vahinkoa hakijalle.

Markkinaoikeus katsoo, että Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbeschränkt) hakemuksen liitteinä 1a–1b ja 4 sekä 9.2.2018 päivätyn hakemuksen täydennyksen liitteenä 7 olevat asiakirjat sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja tietoja hakijan yksityisistä liikesalaisuuksista tai tietoja sellaisista muista yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista, joista tiedon antaminen aiheuttaisi hakijalle taloudellista vahinkoa. Koska mainittujen tietojen julkiseksi tulemisen on todennäköisesti katsottava aiheuttavan hakijalle merkittävää haittaa tai vahinkoa, markkinaoikeus hakijan esittämä pyyntö huomioon ottaen oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla määrää sanotut asiakirjat pidettäväksi salassa 10 vuoden ajaksi asian vireille tulosta lukien. Salassapitoaika päättyy 24.10.2027.

Tämän salassapitomääräyksen myötä markkinaoikeuden päätöksissä 22.1.2018 numero 35/18 ja 20.3.2018 numero 162/18 annetut väliaikaiset määräykset asiakirjojen salassapidosta raukeavat.

Pääasiaratkaisun perustelut

Todistelun turvaamista koskevasta sääntelystä

1. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu muun ohella tekijänoikeuslaissa säädettyyn tekijänoikeuden loukkaamiseen.

2. Edellä mainitun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa riita-asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä, joka on todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

3. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on lisäksi, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

4. Markkinaoikeus toteaa, että todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki on säädetty sen selventämiseksi, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaa todistusaineiston turvaamisen teollis- ja tekijänoikeutta koskevissa riita-asioissa siten kuin Suomea velvoittavassa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (niin sanottu TRIPS-sopimus), Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liite 1 liite 1 C) edellytetään (ks. myös HE 119/1999 vp s. 2 ja LaVM 4/2000 vp s. 2).

5. Markkinaoikeus toteaa edelleen, että Euroopan unionin piirissä on lisäksi hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta (jäljempänä myös enforcement-direktiivi). Enforcement-direktiivin 7 artiklassa säädetään toimenpiteistä todisteiden suojaamiseksi. Direktiiviä kansallisesti voimaan saatettaessa on todettu, että todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain voimassa olevat säännökset sellaiseen aineistoon kohdistuvasta takavarikosta tai muusta toimesta, jolla voi olla merkitystä todisteena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa riita-asiassa, täyttävät direktiivin 7 artiklan vaatimukset (HE 26/2006 vp s. 9).

Asian arviointi

6. Hakija on edellä selostetulla tavalla vaatinut todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon kaikki edellä vaatimukset-kohdassa yksilöidyt vastapuolen henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet niiden sisältöjen kopioimiseksi kokonaisuudessaan. Hakija on lisäksi esittänyt turvaamistoimen toteuttamiselle toissijaisen toteuttamistavan, jonka mukaan vastapuolen henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet luovutetaan ulosottoviranomaisille niiden sisältöjen kopioimiseksi kokonaisuudessaan. Hakija on korostanut sitä, että molemmissa tilanteissa turvaamistoimen tarkoituksen toteuttamiseksi on välttämätöntä, että vastapuolen laitteiden tallennusmuistit kopioidaan kokonaisuudessaan.

7. Hakemuksensa perusteena hakija on viitannut erityisesti siihen, että hakija on valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainnut, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa seuraavia televisiosarjojen jaksoja:

- Black Sails, kausi 3, jaksot 1–8 ja 10,
- Black Sails, kausi 4, jaksot 1–2 ja 6–10.

8. Hakija on ilmoittamansa mukaan valmistelemassa vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentissa viitattuna mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettuna riita-asiana on siten pidettävä tekijänoikeuden loukkaukseen eli edellä yksilöityjen televisiosarjojen jaksojen luvattomaan yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa perustettavaa hyvitysvelvollisuuden toteamista tarkoittavaa kannetta.

9. Edellä selostetulla tavalla todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan takavarikon taikka sitä lievemmän toimenpiteen määräämisen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa.

10. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (LaVM 4/2000 vp s. 3) on todettu, että aineistolla tarkoitetaan periaatteessa mitä tahansa aineistoa, jolla voi olla merkitystä edellä kerrotussa suhteessa. Hallituksen esityksessä (HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että turvaamistoimen kohteena voi muun ohella olla vastapuolen omistamat ja sen liiketiloissa olevat tietokoneet ja niissä olevat hakemuksessa mainitut tietokoneohjelmat tai muu tietokoneessa oleva aineisto, josta oikeudenloukkaus saattaa ilmetä. Hallituksen esityksessä todetun mukaan arvioitaessa sitä kysymystä, voidaanko aineistolla olettaa olevan merkitystä todisteena, tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota oikeudenkäymiskaaren säännökseen, jonka mukaan todisteen esittämistä ei voida sallia esimerkiksi silloin, kun se koskee seikkaa, joka on asiaan vaikuttamaton. Jos todisteella, eli sen esille tuomilla todistustosiseikoilla, ei selvästi voi olla näyttöarvoa ilmoitetulle todistusteemalle, hakemus on hylättävä.

11. Lain esitöissä (LaVM 4/2000 vp s. 3) on edelleen todettu yleisenä edellytyksenä olevan, että turvaamistoimihakemuksessa ja päätöksessä toimen kohde määritellään sellaisella tarkkuudella, että täytäntöönpanossa tiedetään, mitä omaisuutta etsitään ja mihin turvaamistoimi kohdistetaan. Hallituksen esityksessä

(HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että hakemukselta ja päätökseltä ei kuitenkaan edellytetä, että niissä aina on nimenomaisesti tarkkaan yksilöity jokainen esine tai asia, johon turvaamistointa haetaan. Yksilöinnin pitää kuitenkin sisältää niin tarkat tiedot turvattavista todisteista, että turvaamistoimen kohde ei jää ulosottomiehen harkintaan. Turvaamistoimipäätöstä tehtäessä ei ole pakko tietää varmasti, onko esine todella vastapuolen tai sen hallussa, jolta esine on tarkoitus takavarikoida. Todennäköisyysnäyttö asiasta riittää. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda siviiliasioihin esitutkintatyyppistä menettelyä.

12. Markkinaoikeus toteaa, ettei hakija ole edes väittänyt, että edellä vaatimukset-kohdassa yksilöityjen laitteiden yksinomaisena tai edes pääasiallisena käyttötarkoituksena olisi pidettävä BitTorrent-vertaisverkon käyttämistä. Päinvastoin kyseisiä laitteita on pidettävä tavallisten, normaaliin elämään liittyvien asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisina kulutushyödykkeinä. Tästä johtuen on pidettävä todennäköisenä, että mainituilla laitteilla on tallennettuna sellaista aineistoa, jolla ei todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin edellyttämin tavoin voida olettaa olevan merkitystä todisteena edellä mainitussa tekijänoikeuden loukkausta koskevassa myöhemmin mahdollisesti vireille pantavassa riita-asiassa, johon hakija on viitannut.

13. Hakija on esittänyt edellä kuvatuin tavoin, että ainoa mahdollisuus toteuttaa vaadittu turvaamistoimi edellyttää vastapuolen käytössä olevien laitteiden sisällön kopioimista kokonaisuudessaan. Tämä koskee kumpaakin edellä selostettua hakijan esittämää turvaamistoimen toteuttamisvaihtoehtoa.

14. Siinä tapauksessa, että laitteiden sisällöt kopioitaisiin kokonaisuudessaan, tulisi edellä esitetty huomioon ottaen todennäköisesti takavarikoitavaksi myös sellaista aineistoa, jolla ei voida olettaa olevan todisteena merkitystä edellä mainitussa tekijänoikeuden loukkausta koskevassa myöhemmin mahdollisesti vireille pantavassa riita-asiassa. Tällaisen aineiston takavarikoitavaksi määrääminen ei kuitenkaan ole mahdollista todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin perusteella.

15. Edellä esitetyn perusteella hakijan vaatimus turvaamistoimen määräämiseksi ei ole hyväksyttävissä hakijan vaatimassa laajuudessa kummallakaan hakijan esittämällä toteuttamistavalla. Hakijan vaatimus turvaamistoimen määräämiseksi on siten jo tällä perusteella hylättävä. Asiassa ei näin ollen ole tarvetta lausua turvaamistoimen myöntämisen muista edellytyksistä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.9.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Pertti Lenkkeri.

LAINVOIMAINEN

Lainvoimainen

 
Julkaistu 11.7.2018