MAO:374/18

A, A -nimisen toiminimen haltijana > Viestintävirasto

verkkotunnus

Diaarinumero: 2017/543
Antopäivä: 10.7.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Viestintäviraston päätös 11.7.2017 dnro 901/522/2017 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Toiminimi A on rekisteröity kaupparekisteriin 24.5.2016.

Verkkotunnus sino.fi on ollut rekisteröitynä A:lle 20.11.2009 –20.11.2016. Verkkotunnusta ei ole uusittu suoja-ajalla 20.11.−19.12.2016, joten verkkotunnus on vapautunut kaikille vapaasti merkittäväksi 20.12.2016. Verkkotunnus on merkitty nykyiselle käyttäjälle 20.12.2016.

A, A -nimisen toiminimen haltijana on 12.6.2017 vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen sino.fi merkitsemistä sille suojatun nimen haltijana.

Viestintävirasto on 11.7.2017 hylännyt sille esitetyn vaatimuksen.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A:n, A -nimisen toiminimen haltijana on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Viestintäviraston päätöksen ja palauttaa asian Viestintävirastoon verkkotunnuksen sino.fi merkitsemiseksi A:lle.

Perusteet

Verkkotunnus sino.fi on ollut vuosia A:n hallussa. Viestintäviraston tekemien teknisten ylläpitomuutosten vuoksi verkkotunnus on joutunut muun tahon haltuun.

A ei ole saanut tietoa Viestintäviraston lisäselvityspyynnöstä ennen määräaikaa, joten toiminimen A merkitystä asiassa ei ole voitu perustella Viestintävirastolle.

Verkkotunnus sino.fi muistuttaa hyvin paljon toiminimeä A. Sino.fi viittaa Kiinaan, joten se on nimenä arvokas. Toiminimi A harjoittaa liiketoimikonsultaatiota Kiinaan. On selvää, että verkkotunnuksen sino.fi nykyinen käyttäjä on merkinnyt verkkotunnuksen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, mikä ilmenee jo kyseisen verkko-osoitteen avaamalla.

Viestintäviraston lausunto

Valituksessa esitettyjen vaatimusten hyväksymiselle ei ole perusteita.

Valittaja ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta esittänyt Viestintävirastossa perusteita sille, että verkkotunnuksen sino.fi käyttäjä olisi 20.12.2016 merkinnyt mainitun verkkotunnuksen ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Verkkotunnus on merkitty nykyiselle käyttäjälleen 20.12.2016.

Fi-verkkotunnuksille on laissa säädetty voimassaolon päättymisen jälkeen varsin pitkä suoja-aika (yksi kuukausi). Suoja-ajalla verkkotunnusta aikaisemmin käyttäneet internetsivut ja/tai sähköposti eivät toimi, joten verkkotunnuksen käyttäjällä on käytännössäkin mahdollisuus kuukauden ajan huomata verkkotunnuksen voimassaolon lakkaaminen. Verkkotunnus on aina mahdollista uusia edelliselle (samalle) käyttäjälle vielä suoja-ajallakin.

Viestintäviraston verkkotunnusjärjestelmään on tehty teknisiä muutoksia 5.9.2016 voimaanastuneiden tietoyhteiskuntakaaren, jonka nimi on 1.6.2018 lukien muutettu laiksi sähköisen viestinnän palveluista, fi-verkkotunnuksia koskevien säännösten johdosta. Tuolloin on siirrytty niin sanottuun välittäjämalliin, mikä on tarkoittanut sitä, että fi-verkkotunnuksia eivät ole enää voineet hallinnoida tai ylläpitää käyttäjät itse, vaan kaikki muutokset on tullut tehdä verkkotunnusvälittäjien toimesta. Viestintävirasto on informoinut lakimuutoksesta ja teknisistä järjestelmämuutoksista vuosien 2015−2016 aikana kattavasti sekä verkkotunnusten käyttäjiä että välittäjiä sähköpostitse, uutiskirjeillä, internetsivuilla sekä järjestämällä palveluntarjoajille koulutustilaisuuksia ympäri Suomea.

Viestintäviraston verkkotunnusrekisterin lokitietojen mukaan verkkotunnus sino.fi on 31.10.2012 liitetty valtuutusavaimella B-nimisen palveluntarjoajan hallinnointitiliin. Sittemmin palveluntarjoajat MMD Networks Oy ja Louhi Net Oy ovat päivittäneet verkkotunnukselle nimipalvelimensa, mutta kumpikaan ei ole liittänyt verkkotunnusta hallinnointitiliinsä, eivätkä ne siis ole purkaneet niin sanottua valtuutusavainkytköstä, jolloin verkkotunnus on pysynyt B:n tilissä. B ei ole ilmoittautunut välittäjäksi 5.9.2016 muutoksen yhteydessä, mistä syystä verkkotunnus sino.fi on (teknisesti aivan oikein) jäänyt ilman välittäjää eli niin sanotusti orvoksi. Verkkotunnus sino.fi ei ole ollut liitettynä minkään verkkotunnusvälittäjän tiliin 5.9.2016 eikä sen jälkeen voimassaoloaikanaan.

Louhi Net Oy on Viestintäviraston verkkotunnusrekisterin lokitietojen mukaan yrittänyt 14.11.2016 uusia verkkotunnusta sino.fi niin sanotun EPP-rajapinnan kautta. Uusiminen on kuitenkin epäonnistunut, koska verkkotunnus ei ole ollut liitettynä Louhi Net Oy:n välittäjätiliin. Muita uusimisyrityksiä Viestintäviraston verkkotunnusrekisterin lokitiedoista ei löydy. Verkkotunnus sino.fi on vanhentunut 20.11.2016.

Viestintävirasto on ratkaissut useita vastaavia vaatimuksia, joissa verkkotunnus on ollut aikaisemmin vaatimuksen esittäjän käytössä, mutta verkkotunnuksen voimassaoloaika on joko unohtunut uusia tai uusiminen on epäonnistunut. Se, että verkkotunnus on aiemmin ollut vaatimuksen esittäjän käytössä, ei ole sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukainen peruste vaatia verkkotunnusta poistettavaksi. Verkkotunnuksen merkitseminen heti sen vapauduttua ja sittemmin myyminen (uuden käyttäjän toimesta) ei myöskään ole lainvastaista, eikä Viestintävirasto ole pitänyt tällaista toimintaa myöskään osoituksena verkkotunnuksen käyttäjän ilmeisestä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valituksessa esitetty huomioon ottaen asiassa on kysymys siitä, onko muulle taholle kuin valittajalle tehty verkkotunnuksen sino.fi 20.12.2016 tapahtunut merkitseminen poistettava ja verkkotunnus merkittävä valittajalle. Valittaja on perustanut vaatimuksensa siihen, että sille on rekisteröity suojattu toiminimi A ja että verkkotunnus on merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan mukaan mainitussa laissa suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä tarkoitetaan muun ohella kaupparekisteriin merkittyä nimeä tai toiminimilaissa tarkoitettua toissijaista tunnusta.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohtaa koskevien lain esitöiden (HE 221/2013 vp s. 160) mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Verkkotunnuslain (228/2003) säätämisen jälkeen verkkotunnukset ovat olleet vapaasti valittavissa, jolloin on ollut mahdollista saada rekisteröityä myös sellaisia verkkotunnuksia, jotka muistuttavat toisen suojattua nimeä tai merkkiä. Tällaisia verkkotunnuksia voidaan johtaa olemassa olevasta nimestä tai merkistä esimerkiksi kirjoitusasua muokkaamalla. Esitöiden mukaan tuolloin voimassa olleen verkkotunnuslain esitöiden (HE 96/2002 vp) mukaisesti Viestintävirasto on katsonut, että verkkotunnus on hankittu hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijän tavoitteena on ollut saada hyötyä toisen suojatun nimen tai merkin maineesta tai tunnettavuudesta. Vahingoittamistarkoitus taas on voinut ilmetä esimerkiksi sellaisen verkkotunnuksen hankkimisena, joka on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoitus voi olla kysymyksessä myös silloin, kun tunnuksen rekisteröijän motiivina on ainoastaan estää tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta itselleen.

Markkinaoikeus toteaa, samoin kuin Viestintävirasto, että verkkotunnus sino.fi sinänsä muistuttaa kaupparekisteriin merkittyä toiminimeä A. Jotta verkkotunnus voitaisiin merkitä valittajan käyttöön, asiassa tulisi osoittaa, että verkkotunnus on merkitty nykyiselle käyttäjälle ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Valittaja on perustellut hyötymistarkoitusta sillä, että verkkotunnus sino.fi on nimenä arvokas. Lisäksi valittaja on viitannut siihen, että hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus ilmenee jo kyseisen verkko-osoitteen avaamalla.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan asiassa esittämästä ei voida päätellä, että toiminimellä A olisi sellaista tunnettuutta tai mainetta, josta verkkotunnuksen merkinnyt taho olisi voinut hyötyä. Valittajan asiassa esittämästä ei voida myöskään päätellä, että verkkotunnuksen merkinneellä taholla olisi ollut vahingoittamistarkoitusta. Asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä valittajan esittämällä, että verkkotunnus sino.fi olisi sinänsä itsenäisesti arvokas sen viitatessa Kiinaan.

On siten jäänyt selvittämättä, että verkkotunnuksen merkinneen tahon ilmeisenä tavoitteena olisi ollut sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa tarkoitetuin tavoin hyötyä valittajan suojatun nimen maineesta tai tunnettuudesta taikka vahingoittaa valittajaa. Näin ollen valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto- oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Viestintäviraston päätös


HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmasta hallinto-oikeudessa 12.12.2018 taltionumero 5843.

 
Julkaistu 11.7.2018