MAO:348/18

Kosmetiikka-Divina Oy ja Satelliet Meubelen BV > Viestintävirasto

verkkotunnus

Diaarinumero: 2017/91
Antopäivä: 26.6.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Viestintäviraston päätös 20.1.2017 dnro 559/522/2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kosmetiikka-Divina Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Viestintäviraston päätöksen 20.1.2017, jolla valittajalle rekisteröity verkkotunnus satelliet.fi on peruutettu ja ilmoitettu siirrettäväksi Satelliet Meubelen BV:lle.

Perusteet

Satelliet Meubelen BV:lla ei ole mitään oikeutta valittajalle rekisteröityyn verkkotunnukseen satelliet.fi. Valittaja ei ole mainittua verkkotunnusta rekisteröidessään sopinut Satelliet Meubelen BV:n kanssa rekisteröinnistä tai pyytänyt siihen tämän lupaa. Valittaja on myöhemmin antanut Satelliet Meubelen BV:lle luvan käyttää kyseistä verkkotunnusta, kun tämä aloitti myymään tuotteitaan uuden yrityksen kanssa Suomessa. Koska mainittu uusi yritys ei ole kuitenkaan noudattanut sopimusvelvoitteitaan valittajaa kohtaan, valittaja on peruuttanut antamansa luvan käyttää verkkotunnusta satelliet.fi.

Valittaja ei ole hankkinut verkkotunnusta satelliet.fi hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Valittaja ei ole julkaissut verkkosivuilla www.satelliet.fi mitään Satelliet Meubelen BV:tä tai tämän uutta sopimuskumppania koskevaa aineistoa, eivätkä kyseiset yhtiöt ole olleet valittajaan yhteydessä.

Satelliet on erittäin kansainvälinen nimi myös suomeksi. Valittajalla on ollut suunnitteilla monta eri käyttötapaa kyseiselle tunnukselle, ja sillä on ollut pitkään käytössä verkkotunnuksella varustettuja sähköpostiosoitteita, joita muun ohella valittajan asiakkaat ovat käyttäneet jo pitkään.

Viestintäviraston lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Viestintäviraston päätöstä.

Satelliet Meubelen BV:n vastaus

Viestintäviraston päätös peruuttaa verkkotunnus satelliet.fi ja ilmoittaa se siirrettäväksi vastaajalle on ollut oikea.

Verkkotunnuksen satelliet.fi käyttö on loukannut vastaajan nimeä ja vastaajalle aikaisemmin rekisteröityä Euroopan unionin tavaramerkkiä (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 5468947 SATELLIET indoor outdoor furniture (kuvio).

Vastaajan ja valittajan väliset sopimukset ovat olleet selkeitä vastaajan nimen ja logon käytön suhteen. Vastaajan ja valittajan välillä on lisäksi ollut sopimus satelliet.fi-verkkotunnuksen siirtämisestä vastaajalle vastaajan ja valittajan välisen jakelusopimuksen päätyttyä, mutta valittaja on laiminlyönyt siirron.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Kosmetiikka-Divina Oy:lle on 6.2.2009 rekisteröity verkkotunnus satelliet.fi.

Alankomaalainen yhtiö Satelliet Meubelen BV on 10.5.2016 vaatinut Viestintävirastolta verkkotunnuksen satelliet.fi peruuttamista ja siirtämistä itselleen. Satelliet Meubelen BV on perustanut vaatimuksensa siihen, että verkkotunnus satelliet.fi on sen suojatun nimen ja tavaramerkin johdannainen sekä hankittu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Satelliet Meubelen BV:lle on 15.11.2006 tehdyn hakemuksen perusteella 22.11.2007 rekisteröity EU-tavaramerkki numero 5468947 SATELLIET indoor outdoor furniture (kuvio).

Viestintävirasto on valituksenalaisella päätöksellään hyväksynyt Satelliet Meubelen BV:n vaatimuksen verkkotunnuksen satelliet.fi peruuttamisesta ja siirtämisestä. Viestintävirasto on päätöksessään katsonut olevan painavia syitä epäillä, että kyseinen verkkotunnus on Satelliet Meubelen BV:n suojatun nimen ja merkin johdannainen sekä että verkkotunnus on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Päätöksen mukaan Kosmetiikka-Divina Oy ei ole esittänyt hyväksyttävää perustetta oikeudelleen verkkotunnukseen satelliet.fi.

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko Viestintävirasto menetellyt valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisesti, kun se on valituksenalaisella päätöksellään peruuttanut valittajalle rekisteröidyn verkkotunnuksen satelliet.fi ja ilmoittanut siirtävänsä mainitun verkkotunnuksen Satelliet Meubelen BV:lle.

Oikeusohjeet

Verkkotunnuslaki (228/2003) on kumottu 1.1.2015 voimaantulleella tietoyhteiskuntakaarella, jonka nimi on sittemmin 1.6.2018 lukien muutettu laiksi sähköisen viestinnän palveluista. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 351 §:n 4 momentin mukaan verkkotunnuslakia on kuitenkin sovellettu 4.9.2016 saakka ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain verkkotunnuksia koskeva 21 luku on tullut voimaan 5.9.2016. Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 352 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksen mukaan lain voimaan tullessa vireillä olleen hallintoasian käsittelyyn sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Valituksenalaisella Viestintäviraston päätöksellä ratkaistu asia on tullut Viestintävirastossa vireille 10.5.2016. Esillä olevaan asiaan sovelletaan siten verkkotunnuslain säännöksiä.

Verkkotunnuslain esitöissä (HE 96/2002 vp s. 15) on todettu, että Viestintävirastolle annetaan toimivalta puuttua tilanteisiin, joissa muu kuin nimi- tai merkkioikeuden haltija on saanut suojatun nimen tai merkin mukaisen tai siitä johdetun verkkotunnuksen.

Verkkotunnuslain 4 §:n 3 momentin mukaan verkkotunnus ei saa oikeudettomasti perustua toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen.

Verkkotunnuslain esitöissä (HE 96/2002 vp s. 21) on edellä mainitun säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa korostettu hakijan vastuun merkitystä. Hakijan tulee verkkotunnusta hakiessaan aktiivisesti selvittää, että haettava verkkotunnus ei loukkaa toisten suojattuja oikeuksia, kuten esimerkiksi rekisteröityjä toiminimiä tai tavaramerkkejä.

Verkkotunnuslain 3 §:n 3 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan suojatulla nimellä tai merkillä muun ohella kauppa- tai tavaramerkkirekisteriin merkittyä nimeä tai merkkiä taikka toiminimilaissa ja tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä.

Verkkotunnuslain 12 §:ssä on säädetty niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen ja siirtää sen peruuttamista pyytäneelle taholle. Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai merkki taikka luonnollisen henkilön nimen johdannaisnimi ja se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista, eikä tunnuksen haltija kahden viikon määräajassa esitä hyväksyttävää perustetta oikeudelleen. Saman pykälän 2 momentin mukaan Viestintävirasto voi hakemuksesta siirtää pykälän 1 momentin 4 kohdan nojalla peruutetun tunnuksen peruuttamista pyytäneelle verkkotunnuslaissa säädetyin edellytyksin.

Verkkotunnuslain esitöissä (HE 96/2002 vp s. 27 ja 28) on lain 12 §:n 1 momentin kohdalla todettu, että verkkotunnuksen peruuttaminen on sen sulkemista, josta säädetään mainitun lain 11 §:ssä, painavampi verkkotunnuksen haltijan oikeuteen puuttuva toimi. Tämän vuoksi peruuttamisen edellytykset on määritelty lain 12 §:ssä yksityiskohtaisesti. Verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan osalta esitöissä on todettu, että Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos on painavia perusteita epäillä, että suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai -merkki on haettu verkkotunnukseksi ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, ja nimen tai merkin haltija pyytää tunnuksen peruuttamista. Edellytysten täyttyessä Viestintävirasto voi kaikkein räikeimmissä tapauksissa suojatun nimen tai merkin haltijan pyynnöstä sulkemisen sijaan suoraan peruuttaa verkkotunnuksen. Hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta verkkotunnuslain esitöissä on viitattu lain 11 §:n 1 momentin 5 kohdan osalta esitöissä todettuun ja menettelyä koskien puolestaan 11 §:n 1 momentin 4 kohdan osalta esitöissä esitettyyn.

Verkkotunnuslain 11 §:n 1 momentin 5 kohtaa koskevissa esitöissä (HE 96/2002 vp s. 27) on todettu, että on mahdollista saada rekisteröityä verkkotunnuksia, jotka muistuttavat toisen suojattua nimeä tai merkkiä. Tällaisia verkkotunnuksia voidaan johtaa olemassa olevasta nimestä tai merkistä esimerkiksi kirjoitusasua muokkaamalla. Tunnus katsotaan hankituksi hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijän tavoitteena on ollut saada hyötyä toisen suojatun nimen tai merkin maineesta tai tunnettavuudesta. Vahingoittamistarkoitus taas voi ilmetä esimerkiksi sellaisen verkkotunnuksen hankkimisena, joka on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoituksesta saattaa joskus olla kysymys myös silloin, kun tunnuksen rekisteröijän motiivina on ollut ainoastaan estää tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta itselleen.

Verkkotunnuslain 11 §:n 1 momentin 4 kohtaa koskevissa esitöissä (HE 96/2002 vp s. 26) on todettu, että pyynnön tekijän on esitettävä näyttöä oikeudenloukkauksesta väitteensä tueksi. Tämän jälkeen Viestintävirasto kuulee tunnuksen haltijaa, jonka on kahden viikon kuluessa esitettävä hyväksyttävä peruste oikeudelleen. Jos tunnuksen haltija pystyy Viestintäviraston arvion mukaan esittämään oikeudellisesti relevantin perusteen oikeudelleen, tunnusta ei suljeta, vaan asianosaisten on saatettava tunnusmerkkioikeudellinen riitansa ratkaistavaksi esimerkiksi tuomioistuimeen tai sovittava asia keskenään. Jos tunnuksen haltija ei esitä mitään perustetta oikeudelleen tai haltijan esittämällä perusteella ei selvästi ole merkitystä asiassa, Viestintävirasto voi sulkea tunnuksen asian selvittämistä varten. Myös tässä tapauksessa asianosaisten tulee saattaa tunnusmerkkioikeudellinen riita esimerkiksi tuomioistuimen käsiteltäväksi tai on sovittava asiasta keskenään.

Asian arviointi

Satelliet Meubelen BV:n vaadittua 10.5.2016 verkkotunnuksen satelliet.fi peruuttamista ja siirtoa Viestintäviraston on tullut arvioida, onko painavia perusteita epäillä, että mainittu verkkotunnus on suojatun nimen tai merkin johdannaisnimi tai merkki ja että se on hankittu ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa, sekä mainittujen seikkojen ollessa käsillä edelleen, onko verkkotunnuksen haltija pystynyt esittämään hyväksyttävän perusteen oikeudelleen. Nyt esillä olevassa asiassa tilannetta tulee tarkastella lähtökohtaisesti verkkotunnuksen hakemishetken mukaisena ja tuolloin vallinneesta tilanteesta saatu selvitys huomioon ottaen.

Asiassa saadun selvityksen perusteella on riidatonta, että vastaajalla on oikeus EU-tavaramerkkiin SATELLIET indoor outdoor furniture (kuvio) ja että tämä oikeus on 15.11.2006 tehdyn hakemuksen perusteella ollut voimassa verkkotunnusta satelliet.fi haettaessa 6.2.2009.

Markkinaoikeus toteaa, että verkkotunnus satelliet.fi sisältyy edellä mainittuun EU-tavaramerkkiin muodostaen sen osan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, valituksenalaisessa Viestintäviraston päätöksessä todetuin tavoin, että on painavia perusteita pitää verkkotunnusta satelliet.fi verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla suojatun merkin eli EU-tavaramerkin SATELLIET indoor outdoor furniture (kuvio) johdannaismerkkinä.

Asiassa esitetystä selvityksestä käy edelleen ilmi, että vastaajan, valittajan ja kolmannen osapuolen välillä on allekirjoitettu vastaajan tuotteiden jakelua ja myynninedistämistä Suomessa koskeva päiväämätön jakelusopimus. Sopimuksesta ilmenevien tietojen valossa se on allekirjoitettu aikaisintaan 9.9.2008 ja viimeistään vuonna 2010. Sopimuksen mukaan vastaaja on ollut Suomessa aktiivinen usean vuoden ajan toimien yhteistyössä valittajan kanssa. Lisäksi sopimuksessa on muun ohella todettu, että sopimuksella annetaan kolmannelle osapuolelle oikeus edustaa vastaajaa Suomessa ja ettei vastaaja voi enää jatkaa yhteistyötä valittajan kanssa samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetyn perusteella näytetyksi, että valittajalla ja vastaajalla on ollut vastaajan tuotteita koskeva monivuotinen yhteistyösuhde verkkotunnuksen satelliet.fi hakemishetkellä 6.2.2009. Asiassa esitetyn selvityksen valossa on myös todennäköistä, että edellä kuvattu jakelusopimus, jolla yhteistyötä valittajan kanssa on vähennetty ja jolla on annettu kolmannelle osapuolelle oikeus edustaa vastaajaa Suomessa, on allekirjoitettu ennen mainitun verkkotunnuksen hakemista. Uskottavana ei myöskään ole pidettävä, ettei valittaja olisi ollut tietoinen monivuotisen alankomaalaisen yhteistyökumppaninsa suojatusta merkistä.

Valittaja on esittänyt, että sana "satelliet" olisi erittäin kansainvälinen. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että sana "satelliet" on asiassa esitetyn perusteella hollantia ja tarkoittaa suomeksi satelliittia. Uskottavana ei edellä todetun valossa olekaan pidettävä, että suomalainen yhtiö olisi sattumalta valinnut hollanninkielisen sanan verkkotunnuksekseen ilman mitään yhteyttä vastaajaan.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valittaja on hakiessaan verkkotunnusta satelliet.fi ollut tietoinen vastaajan EU-tavaramerkistä SATELLIET indoor outdoor furniture (kuvio). Ollessaan tietoinen kyseisestä EU-tavaramerkistä ja ollessaan sopimussuhteessa merkinhaltijaan valittajalla ei ole katsottava voineen olla muuta tarkoitusta hakea nyt kysymyksessä olevaa verkkotunnusta kuin hyödyntää EU-tavaramerkistä SATELLIET indoor outdoor furniture (kuvio) johdettua verkkotunnusta satelliet.fi omassa liiketoiminnassaan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo olevan painavia perusteita epäillä, että verkkotunnus satelliet.fi on hankittu ilmeisessä hyötymistarkoituksessa.

Asiassa on tämän jälkeen vielä arvioitava, onko valittaja esittänyt hyväksyttävän perusteen oikeudelleen rekisteröidä verkkotunnus satelliet.fi.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja ei edes ole väittänyt, että verkkotunnus satelliet.fi perustuisi sen itse rekisteröimään tai vakiinnuttamaan tavaramerkkiin tai toiminimeen. Valittaja on ilmoittanut, että se ei ole kyseistä verkkotunnusta rekisteröidessään sopinut vastaajan kanssa rekisteröinnistä tai pyytänyt siihen vastaajan lupaa. Näin ollen valittajalla ei ole voinut olla EU-tavaramerkin SATELLIET outdoor indoor furniture (kuvio) haltijalta peräisin olevaa suostumusta tunnuksen SATELLIET käyttämiseen verkkotunnuksena verkkotunnuksen satelliet.fi rekisteröimisen ajankohtana. Valittaja ei ole muutoinkaan esittänyt mitään oikeudellisesti relevanttia perustetta sanotulle oikeudelleen.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valittaja ei ole esittänyt hyväksyttävää perustetta oikeudelleen rekisteröidä verkkotunnus satelliet.fi.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Viestintävirasto on voinut valituksenalaisella päätöksellään peruuttaa Kosmetiikka-Divina Oy:lle rekisteröidyn verkkotunnuksen satelliet.fi ja ilmoittaa siirtävänsä sen mainitussa päätöksessä todetuin edellytyksin Satelliet Meubelen BV:lle. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Petri Rinkinen.

Viestintäviraston päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.7.2018