MAO:319/18

The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board > Oy Karl Fazer Ab

tavaramerkki - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2015/746
Antopäivä: 12.6.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 22.9.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 260070 JAFFA Appelsiini (ulkoasu) rekisteröinnin kumoamiseksi.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan väitteen, joka on kohdistunut rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 260070 JAFFA Appelsiini (ulkoasu) (jäljempänä myös myöhempi merkki tai tavaramerkki JAFFA Appelsiini). Mainittu merkki on sekoitettavissa valittajan aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 216334 Jaffa (kuvio) sekä aikaisemmin rekisteröityihin Euroopan unionin tavaramerkkeihin (EU-tavaramerkki) numero 6992044 Jaffa (kuvio) ja numero 10426799 JAFFA (kuvio) (jäljempänä myös aikaisemmat merkit).

Myöhempi merkki on rekisteröity luokassa 30 tavaroille keksit. Valittajan aikaisemmat merkit on rekisteröity luokissa 29, 30 ja 31 useille tavaroille, mutta ei kekseille. Myöhempi merkki ja valittajan aikaisemmat merkit kattavat kuitenkin samankaltaisia tavaroita, sillä keksit valmistetaan aikaisempien merkkien kattamista tavaroista. Lisäksi kyseisten tavaroiden myynti- ja jakelukanavat sekä kohderyhmä ovat samat.

Myöhempi merkki on ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään sekoitettavissa valittajan aikaisempiin merkkeihin. Kaikissa merkeissä on sama hallitseva osa JAFFA/Jaffa. Myöhempi merkki sisältää kuvan kokonaisesta hedelmästä ja appelsiinin lohkosta. Nämä kuvioelementit ovat omiaan lisäämään mielleyhtymää merkkien välillä kuluttajien keskuudessa. Merkin ovat kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toisiinsa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Oy Karl Fazer Ab:n vastaus

Vaatimukset

Oy Karl Fazer Ab on vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteet

Tavaramerkki JAFFA Appelsiini ei ole sekoitettavissa valittajan aikaisempiin merkkeihin, eikä myöhempää merkkiä ole rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille kuin aikaisempia merkkejä.

Keksit eivät ole sekoitettavissa luokkien 29 tai 31 tavaroihin. Luokassa 30 valittajan aikaisempaa merkkiä ei ole rekisteröity kekseille eikä myöskään jauhoille, viljoista valmistetuille tuotteille tai makeisille. Valittajan aikaisempien merkkien kattamia elintarvikkeita ei käytetä korvaamaan makeistuotteisiin lukeutuvia keksejä, eikä kyseisiä tavaroita edes myydä vähittäismyyntipaikoissa toistensa välittömässä läheisyydessä tai samalla osastolla. Kyseisiä tavaroita valmistavat eri yritykset eivätkä niiden jakelukanavat ole samoja.

Valittajan aikaisempien merkkien sanaosa Jaffa on kuvaileva niiden kattamiin tavaroihin nähden, eikä se siten ole erottamiskykyinen kyseiseille tavaroille. Valittajan merkkien tavaramerkkisuoja kohdistuu kokonaisuuteen, joka muodostuu sanasta "jaffa" ja merkkien kuvio-osista. Kuviollisten elementtien ollessa vähäisiä ja merkin hallitsevan osan muodostuessa sanasta "jaffa" valittajan merkkien erottamiskyky on heikko, joten niiden suoja-ala on huomattavasti suppeampi kuin normaalin tai vahvan erottamiskyvyn omaavilla merkeillä.

Vastaaja on käyttänyt tunnusta JAFFA keksituotteidensa yhteydessä Suomessa vuodesta 1969 lukien, ja se on muun ohella seuraavien keksivalmisteille rekisteröityjen tavaramerkkien haltija: numero 236985 JAFFA (rekisteröity 13.10.2006), numero 236990 JAFFA MINI (rekisteröity 13.10.2006) ja numero 234607 JAFFA APPELSIINI Sisällä sen salaisuus (ulkoasu, rekisteröity 31.10.2005). Vastaaja on toimittanut merkin numero 236985 JAFFA rekisteröinnin yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukselle käyttönäyttöä. Käytön seurauksena vastaajan merkki JAFFA on saavuttanut erottamiskyvyn ja vastaaja yksinoikeuden Suomessa sanalle "jaffa" keksituotteiden yhteydessä. Vastaajan oikeus sanaan "jaffa" on aikaisempi kuin valittajan EU-tavaramerkit. Valittaja on myös sallinut aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistään Jaffa huolimatta sanan "jaffa" käytön ja rekisteröinnin vastaajan toimesta usean vuoden ajan. Samanaikaisesta käytöstä ei ole aiheutunut minkäänlaista sekaannusvaaraa.

Vastaajan myöhempi merkki ja valittajan aikaisemmat merkit eroavat toisistaan huomattavasti kuvio-osiltaan. Niissä on käytetty erilaista väritystä ja erilaisia fontteja. Näin ollen ne eivät ole samankaltaisia ulkonäöltään. Ne eivät ole myöskään lausuntatavaltaan samankaltaisia, sillä vastaajan merkki lausutaan "jaffa appelsiini" ja valittajan merkit "jaffa". Merkkien välinen mahdollinen merkityssisällöllinen yhteys ei ole riittävä aiheuttamaan sekaannusvaaraa tai edes vaaraa mielleyhtymästä. Näin ollen merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Valittajan lausuma

Valittajan JAFFA-merkeillä merkityt appelsiinit tunnetaan laajasti Suomessa. JAFFA-sanan tai -tunnuksen käyttö elintarvikkeiden yhteydessä on siten omiaan antamaan vaikutelman siitä, että tuote sisältää tai on valmistettu appelsiineista. Mielleyhtymä valittajan aikaisempiin merkkeihin on välitön ja suora.

Lausuttaessa valittajan aikaisemmat merkit ja vastaajan myöhempi merkki ovat samanlaisia. Mielikuva yhteisestä kaupallisesta lähteestä tai vähintäänkin tuotteiden kuulumisesta samaan tuoteperheeseen syntyy kuluttajan mielessä helposti.

Keksien ja valittajan aikaisempien merkkien kattamien tavaroiden välillä on samankaltaisuutta, joka ilmenee käytön yhteyden kautta. Osa aikaisempien merkkien kattamista tavaroista on keksien ainesosina käytettäviä ja osa voi olla kuluttajan käytössä samassa tilanteessa, jossa myös keksejä nautitaan. Mielikuva yhteisestä kaupallisesta lähteestä vahvistuu, kun tuotteet ovat rinnakkain.

Vastaajan keksien täytteenä on appelsiinimarmeladia tai -hilloa. Valittajan tuotteet ovat kiistatta vastaajan tuotteita täydentäviä. Kyseessä ovat päivittäistavarat, joita myydään kuluttajille samoissa kaupoissa.

Asian arvioinnissa ei ole merkitystä vastaajan aikaisemmilla tavaramerkkirekisteröinneillä. JAFFA-appelsiinit ovat tulleet Suomen markkinoille 1960-luvulla eli ennen kuin vastaajan keksit, joiden nimi on aivan ilmeisesti johdettu valittajan aikaisemmista merkeistä. Vastaajan toimittama käyttönäyttö sisältää näytteitä useiden merkkien eri aikoina ja eri yhteyksissä tapahtuneesta käytöstä, eikä se siten kokonaisuutena osoita vastaajan myöhemmän merkin käytöstä tai sen erottamiskyvystä vastaajan esittämiä seikkoja.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 22.9.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan väitteen tavaramerkin numero 260070 JAFFA Appelsiini (ulkoasu) (jäljempänä myös myöhempi merkki tai tavaramerkki JAFFA Appelsiini) rekisteröintiä vastaan katsoen, ettei mainittu merkki ole sekoitettavissa valittajan aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 216334 Jaffa (kuvio) (jäljempänä myös aikaisempi tavaramerkki Jaffa), aikaisemmin rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 6992044 Jaffa (kuvio) (jäljempänä myös aikaisempi EU-tavaramerkki Jaffa) tai aikaisemmin rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 10426799 JAFFA (kuvio) (jäljempänä myös aikaisempi EU-tavaramerkki JAFFA).

Asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkki JAFFA Appelsiini sekoitettavissa edellä mainittuihin valittajan aikaisemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan (996/1983) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan suojattuun toiminimeen tai toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Lain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan mainitun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset tekijät, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Myöhempi tavaramerkki JAFFA Appelsiini kattaa luokassa 30 seuraavat tavarat: "Keksit".

Aikaisempi tavaramerkki Jaffa kattaa luokassa 31 seuraavat tavarat: "Färska citrusfrukter dock ej apelsiner".

Aikaisempi EU-tavaramerkki Jaffa kattaa seuraavat tavarat:
- luokka 29: "Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat; sitrushedelmiä tai sitrushedelmän makuista aromiainetta sisältävät elintarvikkeet tässä luokassa";
- luokka 31: "Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; sitrushedelmät; siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet, maltaat".

Aikaisempi EU-tavaramerkki JAFFA puolestaan kattaa seuraavat tavarat luokassa 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; Elintarvikejäätelöt; Hunaja, siirappi; Hiiva, leivinjauhe; Suola, sinappi; Etikka, kastikkeet (mauste-); Mausteet; Jää; Jäätelöt ja sorbetit".

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, ettei myöhempi merkki kata samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin aikaisempi tavaramerkki Jaffa luokassa 31 tai aikaisempi EU-tavaramerkki Jaffa luokissa 29 ja 31. Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin katsonut, että myöhempi merkki kattaa samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin aikaisempi EU-tavaramerkki JAFFA luokassa 30, kuitenkaan yksilöimättä näitä.

Valittaja on esittänyt, että vaikka aikaisemmat merkit eivät kata keksejä, ovat myöhemmän ja aikaisempien merkkien kattamat tavarat samankaltaisia. Valittajan mukaan aikaisemmat merkit kattavat tavaroita, joista keksit valmistetaan, ja myöhemmällä ja aikaisemmilla merkeillä myytävien tavaroiden myynti- ja jakelukanavat sekä kohderyhmät ovat samoja. Valittajan mukaan osa aikaisempien merkkien kattamista tavaroista on keksien ainesosina käytettäviä, osa taas voi olla kuluttajan käytössä samassa tilanteessa, jossa myös keksejä nautitaan. Koska myöhemmän merkin kattamien keksien täytteenä on appelsiinimarmeladia tai hilloa, ovat aikaisempien merkkien kattamat tavarat valittajan mukaan myöhemmän merkin kattamia tavaroita täydentäviä.

Markkinaoikeus toteaa, että myöhempi merkki on rekisteröity yleisesti kekseille, eikä tavaroiden vertailun arvioinnissa ole sinänsä merkitystä sillä, minkälaisia keksejä myöhemmän merkin haltija tosiasiallisesti saattaa markkinoille. Vertailtavana ovat siten myöhemmän merkin osalta "keksit".

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavarat voidaan katsoa keskenään kilpaileviksi, jos ne voidaan korvata toisillaan (ks. tuomio 28.10.2015, Monster Energy v. SMHV – Home Focus (MoMo Monsters), T-736/14, EU:T:2015:809, 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tavarat eivät ole toisillaan korvattavissa, jos niillä on eri käyttötarkoitus eli ne eivät ole vaihdettavissa (ks. em. tuomio Monster Energy v. SMHV – Home Focus (MoMo Monsters), 27 kohta).

Toisiaan täydentävät tavarat ovat puolestaan tavaroita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta. Eri kohdeyleisölle suunnatut tavarat eivät ole toisiaan täydentäviä (tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, 57 ja 58 kohta ja tuomio 11.5.2011, Flaco-Geräte v. SMHV – Delgado Sánchez (FLACO), T-74/10, EU:T:2011:207, 40 kohta).

Oikeuskäytännön mukaan se, että valmistusainetta tarvitaan elintarvikkeen valmistamisessa, ei riitä osoittamaan, että tavarat ovat samankaltaisia, vaikka ne kuuluvat samaan elintarvikkeiden yleisluokkaan. Pelkästään se, että tiettyä tavaraa käytetään toisen osana, elementtinä tai komponenttina, ei nimittäin itsessään riitä sen osoittamiseen, että lopputavarat, jotka sisältävät nämä komponentit, ovat samankaltaiset, sillä niillä voi muun muassa olla täysin eri luonne, käyttötarkoitus ja kuluttajat (ks. tuomio 26.10.2011, Intermark v. SMHV – Natex International (NATY’S), T-72/10, EU:T:2011:635, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on myös katsottu, ettei se, että kyseessä olevia tavaroita voidaan myydä samoissa kaupallisissa yrityksissä, kuten tavarataloissa tai supermarketeissa, ole erityisen merkittävää, koska näissä myyntipisteissä voidaan myydä hyvin erityyppisiä tavaroita ilman, että kuluttajat katsoisivat automaattisesti niillä olevan saman alkuperän (ks. tuomio 26.10.2011, Intermark v. SMHV – Natex International (NATY’S), T-72/10, EU:T:2011:635, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Myöskään sillä, että kaikkien vertailtavien tavaroiden kohdeyleisö on sama, ei ole juurikaan merkitystä, erityisesti kun kohdeyleisönä on suuri yleisö.

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisemman tavaramerkin Jaffa kattamia tuoreita sitrushedelmiä ("färska citrusfrukter dock ej apelsiner") luokassa 31 ei voida pitää samoina eikä samankaltaisina keksien kanssa. Tuoreet sitrushedelmät ja keksit ovat luonteeltaan erilaisia. Pelkästään se, että molemmat on tarkoitettu syötäviksi ja molempia syödään, ei tee niistä samankaltaisia. Ne eivät ole myöskään toisiaan täydentäviä, koska kummatkaan eivät ole välttämättömiä tai tärkeitä toistensa käytön kannalta. Vaikka molempia voidaan sinänsä syödä samassa tilanteessa, kuten välipalana, ei se riitä samankaltaisuuden toteamiseen, koska sitrushedelmien ja keksien tavanomainen alkuperä ei yleensä ole sama eikä niitä myydä samalla marketin osastolla.

Edellä todettu koskee myös aikaisemman EU-tavaramerkin Jaffa kattamia tuoreita hedelmiä ja vihanneksia sekä sitrushedelmiä luokassa 31 sekä luokan 29 säilöttyjä, pakastettuja, kuivattuja ja kuumentamalla valmistettuja hedelmiä ja vihanneksia sekä sitrushedelmiä tai sitrushedelmän makuista aromiainetta sisältäviä elintarvikkeita luokassa 29.

Siltä osin kuin aikaisemman EU-tavaramerkin Jaffa kattamia hilloja, hyytelöitä ja hedelmähillokkeita luokassa 29 voidaan käyttää keksien täytteinä, tämä ei riitä osoittamaan, että mainitut tavarat ovat samankaltaisia keksien kanssa. Hillot ja keksit ovat luonteeltaan erilaisia, niillä on eri käyttötarkoitus ja käyttötapa eivätkä ne ole keskenään kilpailevia. Hillot eivät myöskään ole välttämättömiä tai tärkeitä keksien käyttämiselle, joten ne eivät ole toisiaan täydentäviä. Lisäksi hillojen ja keksien tavanomainen alkuperä on yleensä eri. Vaikka hilloja, hyytelöitä ja hedelmähillokkeita voidaan marketissa myydä keksien lähellä, edellä mainittujen seikkojen perusteella niitä ei kuitenkaan voida pitää samakaltaisina keksien kanssa.

Muut aikaisemman EU-tavaramerkin Jaffa kattamat tavarat luokissa 29 ja 31 ovat vielä kauempana kekseistä kuin edellä mainitut tavarat, joten niitäkään ei voida pitää samankaltaisina keksien kanssa.

Aikaisemman, muun ohella luokan 30 tavaroille rekisteröidyn EU-tavaramerkin JAFFA osalta markkinaoikeus toteaa seuraavan.

Vaikka kahvia, teetä ja kaakaota voidaan nauttia samassa tilanteessa kuin keksejä, ei niitä voida pitää samankaltaisina keksien kanssa. Ne ovat luonteeltaan, käyttötarkoitukseltaan ja käyttötavaltaan erilaisia, eivätkä ne ole keskenään kilpailevia. Mainitut juomat eivät ole välttämättömiä tai tärkeitä keksien käytölle tai päinvastoin, eivätkä ne ole siten myöskään toisiaan täydentäviä. Lisäksi niiden tavanomainen alkuperä on yleensä eri. Näin ollen myöskään se, että kahvia, teetä tai kaakaota voidaan käyttää keksien valmistuksessa, ei edellä todetusti riitä samankaltaisuuden toteamiseen. Vaikka kahvia, teetä ja kaakaota voidaan marketissa myydä keksien lähellä, edellä mainittujen seikkojen perusteella niitä ei kuitenkaan voida pitää samakaltaisina keksien kanssa.

Edellä todettu koskee myös sokeria, riisiä, tapiokaa, saagoa ja kahvinkorviketta, hunajaa ja siirappia, hiivaa ja leivinjauhetta, suolaa sekä mausteita, joita sinänsä voidaan käyttää keksien valmistuksessa. Sinappia, etikkaa ja kastikkeita sekä jäätä ei myöskään voida pitää samankaltaisina keksien kanssa, koska niillä ei ole jakelukanavaa lukuun ottamatta mitään yhteistä tekijää.

Elintarvikejäätelöiden, jäätelöiden ja sorbettien osalta markkinaoikeus toteaa, että niitä voidaan käyttää samassa tilanteessa kuin keksejä, joten niitä voidaan pitää jossain määrin toistensa kanssa kilpailevina. Vaikka tuotteet ovat erilaisia luonteeltaan ja sijaitsevat marketissa eri osastoilla jäätelötuotteiden ollessa pakasteita, jäätelöiden, sorbettien ja keksien tavanomainen alkuperä voi kuitenkin olla sama. Suomen markkinoilla on toimijoita, jotka valmistavat sekä jäätelöitä että keksejä. Edellä mainittujen seikkojen perusteella elintarvikejäätelöitä, jäätelöitä ja sorbetteja voidaan pitää jossain määrin samankaltaisina keksien kanssa.

Edellä todetun perusteella aikaisempi tavaramerkki Jaffa ja aikaisempi EU-tavaramerkki Jaffa eivät kata samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin myöhemmän merkin kattamat keksit. Näin ollen sekaannusvaara ei näiden merkkien osalta tule lainkaan arvioitavaksi.

Sen sijaan aikaisemman EU-tavaramerkin JAFFA on edellä katsottu kattavan luokassa 30 jossain määrin samankaltaisia tavaroita kuin myöhemmän merkin kattamat keksit, joten sekaannusvaaran arviointi on suoritettava mainitun merkin, siltä osin kuin se kattaa elintarvikejäätelöt, jäätelöt ja sorbetit, sekä myöhemmän merkin välillä.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien luokan 30 tavaroiden kohdeyleisö koostuu suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuusastetta ei voida pitää tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Myöhäisempi merkki

MAO319 kuva 1

Aikaisempi EU-tavaramerkki

MAO319 kuva 2

Myöhempi merkki on ulkoasurekisteröinti, joka koostuu suorakulmaisen pakkauksen muodosta sekä kuvio- ja sanaosista. Merkin väriselityksenä on mainittu ruskea, oranssi, keltainen, musta, valkoinen ja vihreä. Pakkauksen pohjaväreinä ovat oranssi ja valkoinen. Pakkauksen sivuilla ja päällä on appelsiinin ja puoliksi syötyjen täytekeksien muodostama kuvio-osa sekä sanaosat JAFFA ja Appelsiini. Sanaosa JAFFA on kirjoitettu isoilla lihavoiduilla kirjasimilla kuvion yläpuolelle, kun taas sanaosa Appelsiini on kirjoitettu huomattavasti pienemmällä kaunokirjoituksella sanaosan JAFFA ja kuvio-osan väliin oikealle. Suomalainen kohdeyleisö voi ymmärtää sanan "jaffa" viittaavan muun ohella kaupunkiin Israelissa sekä appelsiinilajikkeeseen. Appelsiini puolestaan tarkoittaa appelsiinipuun mehukasta, monilohkoista, pinnaltaan oranssinväristä hedelmää. Vaikka sanaosaa Appelsiini, merkin muotoa tai kuvio-osaa ei voida pitää täysin merkityksettöminä, merkin hallitsevimpana osana voidaan pitää sanaosaa JAFFA. Sanaosaa Appelsiini sekä kuvio-osaa voidaan pitää erottamiskyvyttömänä kekseille siltä osin kuin niiden valmistuksessa voidaan käyttää esimerkiksi appelsiinin makuista marmeladia. Vaikka myös sanaosan JAFFA voidaan katsoa viittaavan kysymyksessä oleviin tuotteisiin, on sitä kuitenkin pidettävä myöhemmän merkin erottamiskykyisimpänä osana.

Aikaisempi EU-tavaramerkki JAFFA on kuviomerkki, joka koostuu vihreästä soikiosta, jonka sisällä on tavanomaisella kirjasintyypillä keltaisella värillä kirjoitettu sana "jaffa". Merkin hallitsevana ja erottamiskykyisimpänä osana on pidettävä sen ainoaa sanaosaa Jaffa.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin niiden molempien hallitsevan osan muodostaa sanaosa JAFFA/Jaffa. Ottaen kuitenkin huomioon erityisesti myöhemmän merkin kuvio-osan, ei merkkien samankaltaisuuden aste ulkoasun osalta ole korkea.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "jaffa", joka on aikaisemman EU-tavaramerkin ainoa sana ja haetun merkin hallitseva ja erottamiskykyisin osa. Ottaen huomioon sanan "appelsiini" aseman myöhemmässä merkissä sitä ei välttämättä edes lausuta, joten merkkejä on pidettävä hyvin samankaltaisina lausuntatavaltaan.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti niihin sisältyy muun ohella appelsiinilajikkeeseen viittaava sana "jaffa" ja myöhempään merkkiin myös sana "appelsiini". Näin ollen merkkejä on pidettävä merkityssisällöltään samanlaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Sen arvioimiseksi, missä määrin kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 27 kohta; tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta ja määräys 7.4.2016, Harper Hygienics v. EUIPO, C-475/15 P, EU:C:2016:264, 72 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

Valittaja on vedonnut muun ohella siihen, että sen JAFFA-merkeillä merkityt appelsiinit tunnetaan laajasti Suomessa vetoamatta kuitenkaan laajalti tunnetuille merkeille annettavaan suojaan. Markkinaoikeus toteaa, että nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki JAFFA siltä osin kuin se kattaa eri jäätelötuotteet sekä kekseille rekisteröity myöhempi tavaramerkki JAFFA Appelsiini. Näin ollen asiassa ei ole merkitystä valittajan muiden aikaisempien merkkien mahdollisella tunnettuudella appelsiineille. Valittaja ei ole myöskään esittänyt, että aikaisemmalla EU-tavaramerkillä JAFFA olisi normaalia vahvempi erottamiskyky luokan 30 jäätelötuotteille.

Merkkien samankaltaisuuden asteen osalta markkinaoikeus toteaa, että merkkien ulkoasujen välisille eroille voidaan nyt esillä olevassa asiassa antaa enemmän painoarvoa kuin lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksille, koska kysymyksessä olevia päivittäistavaroita myydään tyypillisesti ruokatavaroita myyvissä myymälöissä, kuten marketeissa, joissa tuotteiden ja tavaramerkkien ulkoasun voidaan katsoa ohjaavan suureen yleisöön kuuluvaa kuluttajaa hänen valitessaan tuotteita myymälän hyllyiltä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ottaen erityisesti huomioon, että edellä on todettu vertailtavien merkkien kattavan vain jossain määrin samankaltaisia tavaroita, että kokonaisuutena arvioiden myöhempi tavaramerkki JAFFA Appelsiini ei ole sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin JAFFA. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei merkeistä saatava kokonaisvaikutelma johda siihen, että kohdeyleisö saattaisi luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Edellä todetun perusteella valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Petri Rinkinen.

PRH:n liite

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Julkaistu 15.6.2018