MAO:312/18

Viking Outdoor Footwear AS > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - rekisteröintieste - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2018/57
Antopäivä: 7.6.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 18.12.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Viking Outdoor Footwear AS on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 18.12.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1293477 FOOTI hyväksymiseksi koskemaan Suomea luokan 25 tavaroiden: "Children’s footwear" osalta.

Valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan kansainvälinen rekisteröinti numero 1293477 FOOTI on sekoitettavissa aikaisempaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1166650 FOOTIN.

Viking Outdoor Footwear AS on sittemmin toimittanut markkinaoikeudelle Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1166650 FOOTIN haltijan rekisteröintisuostumuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa todennut, että toimitetun rekisteröintisuostumuksen johdosta kansainvälinen rekisteröinti numero 1293477 FOOTI on hyväksyttävissä koskemaan Suomea.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1293477 FOOTI aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1166650 FOOTIN ja ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti numero 1293477 FOOTI siten koske Suomea.

Valittaja on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä toimittanut markkinaoikeudelle Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 1166650 FOOTIN haltijan antaman suostumuksen sille, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1293477 FOOTI hyväksytään koskemaan Suomea luokan 25 tavaroiden "Shoes for Children" osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa todennut edellä mainitun rekisteröintisuostumuksen johdosta, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1293477 FOOTI on hyväksyttävissä koskemaan Suomea.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1293477 FOOTI hyväksymiseksi koskemaan Suomea luokan 25 tavaroiden: "Children’s footwear" osalta ei enää ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle, jonka on edellä esitetty huomioon ottaen asiassa laillisesti meneteltävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 18.12.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Pertti Lenkkeri ja Jukka Koivusalo.


PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 15.6.2018