MAO:313/18

ContextLogic Inc. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2017/749
Antopäivä: 8.6.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.10.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

ContextLogic Inc. on markkinaoikeuteen 12.12.2017 saapuneessa valituksessaan vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi siten, että sen kansainvälinen rekisteröinti numero 1285023 MAMA THOUGHTFUL SHOPPING hyväksytään koskemaan Suomea luokan 9 tavaroiden osalta haetuin tavoin. Valituksesta ja sen 15.1.2018 markkinaoikeuteen saapuneesta täydennyksestä on ilmennyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessään rekisteröinnin esteeksi sekaannusvaaran vuoksi asettaman kansallisen tavaramerkin numero 144405 MAMA rekisteriin merkitty haltija on kuollut. Valittaja on täydentänyt valitustaan edellä todetun esteeksi asetetun tavaramerkin tämänhetkisen oikeudenhaltijan rekisteröintisuostumuksella ja otteella kyseisen merkin rekisteriin merkityn haltijan perukirjasta.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut 5.2.2018 päivätyn lausunnon, jonka mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen käytännön mukaan rekisteröintisuostumuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että suostumuksen antanut taho on esteeksi asetetun tavaramerkin rekisteriin merkitty haltija. Näin ollen rekisteröintisuostumus voidaan hyväksyä vasta sen jälkeen, kun esteeksi asetettu merkki on siirretty tämänhetkiseksi oikeudenhaltijaksi esitetyn henkilön nimiin. Kyseinen siirto on hyväksyttävissä Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettavasta erillisestä siirtohakemuksesta.

ContextLogic Inc. on 26.4.2018 antamassaan lausumassa esittänyt, että Patentti- ja rekisterihallituksen virkamiehen sähköpostitse 16.4.2018 antaman vahvistuksen mukaan Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettu perukirja riittää aiemmin 15.1.2018 markkinaoikeudelle toimitetun rekisteröintisuostumuksen hyväksymiseksi ja että esteeksi asetetun tavaramerkin siirtoa suostumuksen antajalle ei edellytetä suostumuksen hyväksymiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 9.5.2018 antamassaan lausunnossa todennut, että valittaja on 12.4.2018 saapuneella sähköpostilla toimittanut virastolle oikeaksi todistetun kopion esteeksi asetetun tavaramerkin numero 144405 MAMA rekisteriin merkityn haltijan perukirjasta kokonaisuudessaan. Patentti- ja rekisterihallitus katsoo aiemmasta lausunnostaan poiketen, että kyseinen perukirja riittää aiemmin 15.1.2018 markkinaoikeudelle toimitetun rekisteröintisuostumuksen hyväksymiseksi. Näin ollen kansainvälisen rekisteröinnin numero 1285023 MAMA THOUGHTFUL SHOPPING hyväksymiseksi koskemaan Suomea ei ole enää estettä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin, 14 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 56 b §:n 2 momentin nojalla, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1285023 MAMA THOUGHTFUL SHOPPING aiheuttaa sekaannusvaaran kansalliseen tavaramerkkiin numero 144405 MAMA ja ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti siten koske Suomea.

Tavaramerkkilain 14 §:n 3 momentin mukaan niissä tapauksissa, joita pykälän 1 momentin 4–8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Asiassa esitetystä selvityksestä on ilmennyt, että valituksenalaisessa päätöksessä vaaditun rekisteröintitoimenpiteen esteeksi asetetun kansallisen tavaramerkin numero 144405 MAMA rekisteriin merkitty haltija on kuollut. Valittaja on oikeudenkäynnin aikana esittänyt oikeaksi todistetun kopion kyseisen henkilön perukirjasta ja hänen ainoan suoran perillisensä rekisteröintisuostumuksen siihen, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1285023 MAMA THOUGHTFUL SHOPPING hyväksytään koskemaan Suomea.

Esitetty selvitys huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä kansainvälisen rekisteröinnin numero 1285023 MAMA THOUGHTFUL SHOPPING hyväksymiseksi koskemaan Suomea ei enää ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksesta ilmenee.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 13.10.2017 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1285023 MAMA THOUGHTFUL SHOPPING hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen ja Markus Mattila.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 15.6.2018