MAO:170/18

Daimler AG > Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy

tavaramerkki - mallioikeus - yksipuolinen tuomio

Diaarinumero: 2017/212
Antopäivä: 21.3.2018

KANNE

Vaatimukset

Daimler AG (jäljempänä myös Daimler) on vaatinut, että markkinaoikeus
1) vahvistaa vastaajien loukanneen haastehakemuksessa määriteltyjä Daimlerin tavaramerkki- ja mallioikeuksia;
2) kieltää vähintään 300.000 euron sakon uhalla vastaajia jatkamasta tai toistamasta Daimlerin tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausta;
3) velvoittaa vastaajat hävittämään kaikki hallussaan olevat Daimlerin tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavat tuotteet;
4) velvoittaa vastaajat yhteisvastuullisesti korvaamaan Daimlerille tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkauksen johdosta kohtuullisena hyvityksenä yhteensä 160.370 euroa ja vahingonkorvauksena yhteensä 420.740 euroa korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiantopäivästä lukien;
5) velvoittaa vastaajat yhteisvastuullisesti korvaamaan Daimlerin oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asiassa viivästyskorkoineen. Kulujen tämän hetkinen määrä on 65.000 euroa.

Perusteet

Autosompa-konserniin kuuluvat vastaajat, muun ohessa vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy, ovat myyneet ja markkinoineet valmistuttamiaan kopiovanteita siten, että myynnin ja markkinoinnin yhteydessä ne ovat loukanneet Daimlerin tavaramerkkejä. Loukatut tavaramerkit ovat seuraavat:

- EU-tavaramerkki numero 000139998 MERCEDES
- EU-tavaramerkki numero 000139865 MERCEDES-BENZ
- EU-tavaramerkki numero 000113373 MB
- EU-tavaramerkki numero 000140335 (kuvio)
- Kansainvälinen rekisteröinti numero 757797 SLR
- EU-tavaramerkki numero 003453461 CLS
- Kansallinen tavaramerkki numero 135327 AVANTGARDE
- EU-tavaramerkki numero 001124247 GULLWING.

Muun ohessa mainitut vastaajat ovat myös suunnitelleet, valmistuttaneet, maahantuoneet ja jälleenmyyneet vanteita, jotka ovat identtisiä tai lähes identtisiä kopiota Daimlerin rekisteröidyistä malleista. Vastaajat ovat loukanneet Daimlerin oikeutta seuraaviin rekisteröityihin mallioikeuksiin:

- Yhteisömalli numero 000677331-0004
- Yhteisömalli numero 000691902-0002
- Yhteisömalli numero 002351247-0001
- Yhteisömalli numero 000187125-0002
- Yhteisömalli numero 000529185-0009
- Yhteisömalli numero 000677331-0006
- Yhteisömalli numero 000613419-0005
- Kansainvälinen malli numero DM/079941
- Yhteisömalli numero 000008834-0002.

Autosompa-yhtiöt ovat myyneet vanteita ainakin vannetukku.fi-sivustolla, jonka haltija on vannetukku.fi Oy. Kopiovanteita on ollut siellä myynnissä ainakin vuodesta 2007 lähtien.

Tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausten perusteella vaadittavien hyvityksen ja vahingonkorvauksen määrät perustuvat Autosompa-yhtiöiden muissa yhteyksissä esittämien myyntilukujen pohjalta tehtyyn kokonaisarvioon.

LAUSUMA

Vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n mukaan niitä ei ole haastettu asiassa vastaajiksi lainmukaisella tavalla. Haastamiselle julkisella kuulutuksella eli viimesijaisella haastamistavalla ei ole ollut oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 ja 10 §:ssä asetettuja edellytyksiä.

Vannetukku.fi Oy:llä ja Iisalmen Autosompa Oy:llä on kiinteät liikepaikat, minkä vuoksi haastaminen olisi pitänyt suorittaa oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 tai 14 §:n mukaisella tavalla. Tällaisen menettelyn noudattamiselle ei ole ollut estettä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Oikeudenkäyntiväite

Daimler AG on toimittanut markkinaoikeuteen 17.3.2017 tavaramerkki- ja mallioikeuden loukkaamista koskevan haastehakemuksen ja 3.5.2017 sen täydennyksen. Haastehakemuksessa vastaajiksi on nimetty Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy.

Vannetukku.fi Oy:tä koskevasta 7.3.2017 päivätystä kaupparekisteriotteesta on ilmennyt muun ohessa, että sen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on A ja että sen hallituksen jäsen on B.

Iisalmen Autosompa Oy:tä koskevasta 7.3.2017 päivätystä kaupparekisteriotteesta on ilmennyt muun ohessa, että sen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on A ja että sen hallituksen varsinaisia jäseniä ovat B ja C.

Kymenlaakson käräjäoikeuden haastemies on yrittänyt saada haasteen tiedoksi annetuksi A:lle kyseisessä käräjäoikeudessa pidettävässä rikosasian istunnossa, johon A:ta on yritetty haastaa saapumaan henkilökohtaisesti. Saadun tiedon mukaan tällaisia istuntotilaisuuksia on ollut tarkoitus järjestää ainakin 17.5. ja 10.10.2017. Haastemiehen 11.12.2017 päivätyn estetodistuksen mukaan A ei saapunut istuntoon.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden haastemiehen markkinaoikeuteen 19.7.2017 saapuneen ilmoituksen mukaan hän on antanut Iisalmessa 17.7.2017 haasteen tiedoksi koskien Iisalmen Autosompa Oy:tä rekisteritietojen mukaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle C:lle. C on jättänyt haastemiehelle 25.1.2017 päivätyn kirjallisen ilmoituksen kyseisen yhtiön hallitukselle siitä, että hän välittömästi eroaa hallituksen jäsenyydestä.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden haastemiehen 28.7.2017 päivätyn estetodistusten mukaan koskien vannetukku.fi Oy:tä hän on yrittänyt tavoittaa B:tä käymällä koti- ja työosoitteissa sekä jättämällä ja lähettämällä yhteydenottopyyntöjä. Lisäksi haastemies on todennut tavanneensa B:n kotipihan parkkipaikalla, josta tämä pakeni autolla. Haastemies sai sanottua, että hänellä on tiedoksiantoasiaa. Sen jälkeen haastemies ei ole tavannut B:tä. Tämä oli kerran kotona, mutta ei avannut ovea. Pakoilee.

Lopulta muun ohessa vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy on haastettu asiassa vastaajiksi kuuluttamalla eli julkaisemalla haasteesta ilmoitus 3.1.2018 ilmestyneessä virallisessa lehdessä. Kuulutuksesta on myös lähetetty tieto postitse vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n postiosoitteisiin. A:n pyynnöstä haasteasiakirjat on toimitettu hänelle sähköpostitse 9.1.2018.

Markkinaoikeus toteaa, että oikeushenkilöille, kuten osakeyhtiölle, osoitetun tiedoksiannon vastaanottaa yhtiön laillinen edustaja, kuten esimerkiksi hallituksen jäsen tai varajäsen.

Oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 7 §:ssä säädetty sijaistiedoksianto on vain haastemiehen käytettävissä oleva tiedoksiantotapa.

Oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan, jollei tiedoksiannon vastaajanottajan eikä hänen tiedoksiannon vastaanottamista varten valtuuttaman olinpaikasta voida saada tietoa, tuomioistuin huolehtii tiedoksiannon toimittamisesta kuuluttamalla. Säännös koskee riita-asioita. Haasteen tiedoksianto kuuluttamalla on viimesijainen tiedoksiantokeino niihin tapauksiin, joissa tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi muilla tavoilla.

Ottaen huomioon, mitä edeltä on ilmennyt haastemiesten yrityksistä saada vastaajayhtiöt haastetuiksi antamalla haaste tiedoksi niiden laillisille edustajille, markkinaoikeus katsoo, että asiassa on ollut käsillä edellytykset kuulutustiedoksiannon käyttämiselle. Näin ollen markkinaoikeus hylkää vastaajayhtiöiden haasteen tiedoksi antamista koskevan väitteen.

I TUOMIO

Perustelut

Liittyen yksipuolisen tuomion antamiseen oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:n nojalla, mainitun pykälän 1 momentin perusteella kanne on selvästi perusteettomalta osin hylättävä tuomiolla.

Daimler AG:n vaatimus uhkasakon asettamisesta määrätyn kiellon tehosteeksi on hylättävä lakiin perustumattomana.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Daimler AG:n kannevaatimuksen 2 siltä osin kuin siinä on vaadittu vähintään 300.000 euron uhkasakon asettamisesta kiellon tehosteeksi.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän tuomioon voi hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 21.5.2018.

II YKSIPUOLINEN TUOMIO

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan, jos vastaaja, jota on kehotettu vastaamaan kirjallisesti asiassa, jossa sovinto on sallittu, ei ole antanut pyydettyä vastausta määräajassa (kohta 1) tai ei ole esittänyt vastauksessaan kanteen vastustamiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen (kohta 2), asia ratkaistaan valmistelua jatkamatta. Kanne hyväksytään tällöin yksipuolisella tuomiolla. Pykälän 2 momentin mukaan yksipuolinen tuomio saadaan tämän pykälän nojalla antaa, vaikka kantaja ei ole vaatinut sitä.

Virallisessa lehdessä 3.1.2018 julkaistun haastetta koskevan ilmoituksen mukaan vastaajille osoitettu haaste liitteineen on ollut nähtävillä markkinaoikeuden ja Helsingin hallinto-oikeuden yhteiskirjaamossa. A:n pyynnöstä haasteasiakirjat on siis myös toimitettu hänelle sähköpostitse 9.1.2018. Toimituksen saatteena on selvennetty, että vastaus tulee toimittaa markkinaoikeuteen viimeistään 2.2.2018.

Haasteessa on todettu seurauksena vastauksen antamatta jättämisestä, että mikäli vastaaja ei ole määräajassa antanut pyydettyä kirjallista vastausta kanteeseen tai mikäli vastauksessa ei ole esitetty kanteen vastustamiselle perustetta taikka mikäli vastauksessa on vedottu ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta asian ratkaisemiseen, markkinaoikeus ratkaisee asian valmistelua jatkamatta. Kanne hyväksytään tällöin yksipuolisella tuomiolla. Siltä osin kuin kantaja on luopunut kanteesta tai se on selvästi perusteeton, kanne hylätään tuomiolla.

Haasteessa vastaajaa on kehotettu vastauksessaan ilmoittamaan, myöntääkö vastaaja kanteen vai vastustaako sitä. Jos vastaaja vastustaa kannetta, vastaajaa on kehotettu vastauksessaan

1. esittämään sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian ratkaisemisessa
2. ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan sen todistelun, jonka vastaaja aikoo vastauksensa tueksi esittää, ja mitä kullakin todisteella tai henkilön kuulemisella aiotaan näyttää toteen
3. esittämään oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen, jos vastaaja pitää sitä aiheellisena ja ilmoittamaan jo aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen määrän.

Haasteessa vastaajaa on myös kehotettu esittämään mahdollisen väitteensä siitä, ettei markkinaoikeus voi ottaa asiaa tutkittavaksi.

Vastaajien asiamieheksi ilmoittautunut asianajaja on 2.2.2018 pyytänyt, että vastauksen antamisen uudeksi määräpäiväksi asetetaan 13.4.2018. Markkinaoikeus on suostunut pidennyspyyntöön osittain siten, että vastaus tulee toimittaa markkinaoikeuteen viimeistään perjantaina 23.2.2018.

Vastaajien kirjelmä on saapunut markkinaoikeuteen 23.2.2018. Vastaajista vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy eivät ole kiistäneet kannetta pääasian osalta. Kannevaatimukset eivät ole selvästi perusteettomia muilta kuin edellä tuomiossa todetulta osin. Tällä seikalla ei ole merkitystä vastaajien oikeudenkäyntikuluvastuuseen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

1) vahvistaa vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n loukanneen Daimler AG:n seuraavia tavaramerkkioikeuksia:

- EU-tavaramerkki numero 000139998 MERCEDES
- EU-tavaramerkki numero 000139865 MERCEDES-BENZ
- EU-tavaramerkki numero 000113373 MB
- EU-tavaramerkki numero 000140335 (kuvio)
- Kansainvälinen rekisteröinti numero 757797 SLR
- EU-tavaramerkki numero 003453461 CLS
- Kansalllinen tavaramerkki numero 135327 AVANTGARDE
- EU-tavaramerkki numero 001124247 GULLWING

ja seuraavia mallioikeuksia:

- Yhteisömalli numero 000677331-0004
- Yhteisömalli numero 000691902-0002
- Yhteisömalli numero 002351247-0001
- Yhteisömalli numero 000187125-0002
- Yhteisömalli numero 000529185-0009
- Yhteisömalli numero 000677331-0006
- Yhteisömalli numero 000613419-0005
- Kansainvälinen malli numero DM/079941
- Yhteisömalli numero 000008834-0002;

2) kieltää vannetukku.fi Oy:tä ja Iisalmen Autosompa Oy:tä jatkamasta tai toistamasta Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkausta;

3) velvoittaa vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n hävittämään kaikki hallussaan olevat Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavat tuotteet;

4) velvoittaa vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Daimler AG:lle tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkauksen johdosta kohtuullisena hyvityksenä yhteensä 160.370 euroa ja vahingonkorvauksena yhteensä 420.740 euroa korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 3.1.2018 lukien;

5) velvoittaa vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Daimler AG:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asiassa 65.000 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden yksipuolisen tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, ei saa valittaa siitä.

Takaisinsaanti

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan sen asianosaisen asiana, jonka vaatimuksesta yksipuolinen tuomio on annettu, on huolehtia siitä, että vastapuoli saa tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan asianosaisella, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, on oikeus hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija hänen läsnä ollessaan toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla tavoin todisteellisesti on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos yksipuolinen tuomio on annettu siitä syystä, että asianosainen ei ole noudattanut kehotusta antaa kirjallinen vastaus tai saapua tuomioistuimeen, hakemuksessa on mainittava sellainen syy tuomion muuttamiselle, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkaistaessa.

Jos takaisinsaantia ei haeta oikeudenkäymiskaaressa säädetyllä tavalla, yksipuolinen tuomio jää pysyväksi.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Ville Parkkari.


Tuomio lainvoimainen.

Yksipuolisen tuomion osalta haettu takaisinsaantia.

 
Julkaistu 28.3.2018