MAO:234/18

Lookinno Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2017/731
Antopäivä: 17.4.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 6.10.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lookinno Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin MEDICS24 rekisteröimiseksi.

Perusteet

Merkki MEDICS24 on erottamiskykyinen hakemuksen kohteena oleville luokan 9 tavaroille.

Ottaen huomioon että hakemuksen kohteena olevat tavarat ovat ohjelmistoja, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden taso on selvästi korkeampi kuin päivittäistavaroita hankittaessa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kyseiset ohjelmistot ja sovellukset on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhoitoon liittyvien konsultaatiopalveluiden yhteydessä, keskivertokuluttaja on sitäkin huolellisempi. Siltä osin kuin tavarat on tarkoitettu terveydenhoitohenkilökuntaan kuuluville ammattilaisille, ammattilaisyleisön osalta tarkkaavaisuuden taso on jo lähtökohtaisesti korkea.

Sana "medic" (monikossa "medics") on brittienglannissa epämuodollinen sana, jolla viitataan lääketieteen harjoittajaan tai opiskelijaan. Amerikanenglannissa sanalla viitataan puolustusvoimissa työskentelevään ensihoitajaan. Sana viittaa siis nimenomaisesti henkilöön, joka harjoittaa lääketiedettä – ei minkäänlaiseen tavaraan tai ohjelmistoon. Amerikanenglanti on suomalaiskuluttajien keskuudessa yleisemmin ymmärretty englannin kielen muoto.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) on rekisteröinyt saman haltijan tavaramerkin MEDICS24 (kansainvälinen rekisteröinti numero 1303110) luokassa 9 jo aiemmin myös vastaaville tavaroille. On oletettavaa, että johtuen sanan harvinaisesta käyttötavasta ja sen yhdistämisestä lukuun 24, myös EUIPO on katsonut merkin erottamiskykyiseksi jopa englannin kieltä puhuvassa kohdeyleisössä. On oletettavaa, että suomen tai ruotsin kieltä puhuva kohdeyleisö on huomattavasti harvemmin törmännyt sanaan "medic" tai "medics". Vaikka sana "medics" ymmärrettäisiin suomalaisessa kohdeyleisössä jollain tavalla lääketieteeseen liittyväksi, rekisteröintiesteen edellyttämää suoraa ja välitöntä yhteyttä merkin ja haettujen tavaroiden välillä ei synny. Tällaisen yhteyden ymmärtämiseen ja tunnistamiseen vaaditaan varsin pitkälle viety päättelyketju, jonka väliset linkit ovat varsin heikkoja.

Vaikka luvun 24 voidaan katsoa viittaavan vuorokauden 24 tuntiin, se voitaisiin katsoa tässä merkityksessä kuvailevaksi ainoastaan palvelujen yhteydessä käytettynä. Hakemuksen kohteena on kuitenkin ohjelmistoja ja sovelluksia eli tavaroita, joiden luonteeseen kuuluu, että niitä voidaan käyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa. Luku 24 ei ole kykenevä ilmaisemaan haetun tavaran käyttötarkoitusta tai kuvailemaan sen minkäänlaista ominaispiirrettä. Luku 24 ei muutoinkaan ilmaise ohjelmistojen lajia, laatua tai määrää.

Merkki MEDICS24 koostuu epätavanomaisella tavalla muodostetusta sanalukuyhdistelmästä. Ei-kuvaileva luku 24 yhdistettynä sanaelementtiin "medics" tekee yhdistelmästä "MEDICS24" kokonaisvaikutelmaltaan erottamiskykyisen haetuille tavaroille.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon johdosta lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu sanamerkki MEDICS24 erottamiskykyinen seuraaville tavaroille luokassa 9: "Tietokoneohjelmistot liittyen sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin; ohjelmistot online-viestintään liittyen sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin; ohjelmistot ja sovellukset mobiililaitteille liittyen sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin; ohjelmistot online-palveluille liittyen sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin; ohjelmistoalustat online-viestintään liittyen sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin; ohjelmistoalustat online-palveluille liittyen sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin."

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Nyt kysymyksessä olevat tavarat ovat ohjelmistoja, sovelluksia tai ohjelmistoalustoja, jotka liittyvät sähköisen tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanotto- ja konsultaatiopalveluihin. Tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä terveydenhoitoalan ammattilaisille että terveydenhoitoalan palveluita tietoverkon välityksellä käyttävälle suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen on katsottava kuitenkin kysymyksessä olevien, terveydenhuoltoon liittyvien tavaroiden osalta olevan tavanomaista korkeampaa.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Merkkiin MEDICS24 sisältyvä englanninkielinen sana "medics" on monikkomuoto sanasta "medic", joka tarkoittaa lääkäriä, lääketieteen opiskelijaa tai lääkintämiestä. Markkinaoikeus katsoo, että suomenkielinen kohdeyleisö ymmärtää sanan viittaavan lääkäreihin tai muihin lääketieteen harjoittajiin. Merkkiin sisältyvä numero 24 puolestaan viittaa yleisesti vuorokauteen sisältyviin 24 tuntiin ja tietoverkkoympäristössä erityisesti ympärivuorokautiseen saatavuuteen. Hakemuksen kattamat ohjelmistot, sovellukset tai ohjelmistoalustat liittyvät palveluihin, joita tarjotaan sähköisen tietoverkon välityksellä. Näin ollen kohdeyleisö ymmärtää merkkiin sisältyvän numeron 24 tarkoittavan sitä, että hakemuksen kattamien ohjelmistojen, sovellusten tai ohjelmistoalustojen kautta tietoverkon välityksellä hankittavat palvelut ovat heidän käytössään ympäri vuorokauden. Näin ollen numero 24 on kysymyksessä olevien tavaroiden kohdetta tai käyttötarkoitusta kuvaileva.

Mikäli merkin osat ovat kuvailevia, myös niiden yhdistelmä on pääsääntöisesti kokonaisuutena kuvaileva. Markkinaoikeus katsoo, että tässä asiassa edellä mainittujen merkin osien yhdistäminen ei luo erilaista vaikutelmaa merkin osista syntyvään vaikutelmaan nähden.

Kaikki hakemuksen kattamat luokan 9 tavarat liittyvät tietoverkon välityksellä tarjottaviin lääkäreiden ja muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten palveluihin, jotka voivat olla saatavissa ympärivuorokautisesti. Markkinaoikeus katsoo, että haetun merkin on katsottava suoraan ilmaisevan kyseiselle kohdeyleisölle hakemuksen kattamien tavaroiden kohdetta ja käyttötarkoitusta.

Valittaja on vielä esittänyt, että EUIPO on hyväksynyt tavaramerkin MEDICS24 (kansainvälinen rekisteröinti numero 1303110) myös vastaaville tavaroille luokassa 9. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan viittaamasta EUIPO:n hyväksynnästä tietyille tavaroille luokassa 9 ei voida suoraan tehdä sellaista johtopäätöstä, että merkin MEDICS24 erottamiskykyyn vaikuttavat seikat tulisi arvioida toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki MEDICS24 ei ole tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen sen kattamille tavaroille luokassa 9. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 20.4.2018