MAO:196/18

CTO Holdings Limited > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/443
Antopäivä: 27.3.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.5.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

CTO Holdings Limited on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle määräten tavaramerkin numero 258803 WON DER (kuvio) poistettavaksi tavaramerkkirekisteristä. Lisäksi CTO Holdings Limited on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Wonder Foods Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valituksenalainen tavaramerkki numero 258803 WON DER (kuvio) on sekoitettavissa valittajan aiemmin rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numerot 805002 GOLDEN WONDER ja 3349503 Golden Wonder (kuvio).

Vertailtavat tavaramerkit muodostuvat kokonaan tai ainakin lausuttavilta olevilta osiltaan englanninkielisistä sanoista. Sanaa "wonder" ei voida pitää sen merkityssisällön tai yleisen esiintyvyyden vuoksi mitenkään heikkona merkkinä tavaraluettelon sisältämien tuotteiden yhteydessä. Valituksenalaisen tavaramerkin ainoa lausuttavissa oleva sana "wonder" sisältyy kokonaisuudessaan valittajan aiempiin tavaramerkkeihin.

Visuaaliselta asultaan tavaramerkit antavat samanlaisen kokonaisvaikutelman, koska kyseessä on sanamerkkien vertailu. Visuaalisessa tarkastelussa sana "wonder" nousee merkkien yhteisenä osana tavaramerkkien dominanttiosaksi, joka luo mielikuvaa yhteisestä kaupallisesta alkuperästä.

Konseptuaalista arviota tehtäessä on merkitystä erityisesti sillä, että sana "wonder" on substantiivi, kun taas sana "golden" on adjektiivi. Kaikkien vertailtavana olevien tavaramerkkien merkityssisältö on vähintään samankaltainen, jollei täysin sama. Lisäksi valituksenalaista tavaramerkkiä ympäröivät sädemäiset viivakuviot. Tavaramerkit antavat samankaltaisen mielikuvan eli käsityksen jostain, joka sädehtii tai loistaa. Tavaramerkit ovat konseptuaalisesti arvioituna sekoitettavissa toisiinsa. Sädekuviointi lisää sekoitettavuuden vaaraa.

Valituksenalaisen tavaramerkin kattamat tuotteet ovat kuluttajille suunnattuja elintarvikkeita, jotka hankintaan ruokakaupasta. Relevantti kohdeyleisö koostuu tavallisista elintarvikkeiden kuluttajista, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi. Relevantti kohdeyleisö ei ole erityisen huolellinen valitessaan elintarvikkeita. Valituksenalaisen tavaramerkin ja valittajan tavaramerkkien kattamien tuotteiden myyntikanava on sama. Aiemman tavaramerkin keräämä tunnettuus voi ostotilanteessa johtaa siihen, että valituksenalainen tavaramerkki hyötyy aiemman tavaramerkin hyvästä maineesta ansiottomasti, ja toisaalta vesittää aiemman tavaramerkin erottumista kilpailevista tuotteista.

Tavaramerkkien antaessa visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti samankaltaisen kokonaisvaikutelman ja samalle kohdeyleisölle tarkoitetun yhteisen jakelukanavan vuoksi tavaramerkkien sekoitettavuus on ilmeinen. Sekaannusvaaraa lisää aiemman tavaramerkin pitkäaikainen käyttö. Asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon myös se, että valituksenalaisen tavaramerkin haltijan edustaja on itse pyytänyt peruuttamaan rekisteröinnin. Rekisteröinnin peruuttamista tarkoittava pyyntö osoittaa, että kyseisen tavaramerkin haltija on itsekin katsonut merkin olevan sekoitettavissa viitattuihin aiempiin rekisteröinteihin.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaista päätöstä.

Relevantti kohdeyleisö on keskivertokuluttaja, joka ei suorita erityistä harkintaa tehdessään kulutustavaroiden ostopäätöstä. Valituksenalaiseen tavaramerkkiin sisältyvän sädemäisen kuvion ei voida relevantin kohdeyleisön keskuudessa katsoa luovan mielikuvaa kullasta eikä näin ollen myöskään lisäävän tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa. Päinvastoin, sädemäinen kuviointi on omiaan vähentämään riskiä tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta lisätessään valittajan EU-tavaramerkkien ja valituksenalaisen tavaramerkin välistä visuaalista eroa.

Mitään selvitystä aiemman tavaramerkin pitkäaikaisesta käytöstä tai sen laajuudesta ei ole esitetty. Näin ollen tälle ei voida antaa painoarvoa sekaannusvaaraa arvioitaessa. Myöskään tavaramerkin rekisteristä poistoa koskeneelle hakemukselle, joka sittemmin on jäänyt sillensä, ei voida antaa painoarvoa sekaannusvaaraa arvioitaessa.

Wonder Foods Oy:n vastaus

Vaatimukset

Wonder Foods Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkki WON DER (kuvio) ei ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa valittajan EU-tavaramerkkeihin GOLDEN WONDER ja Golden Wonder (kuvio). Sana "wonder" on suomalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa hyvin tunnettu ihmettä tarkoittava sana, joka esiintyy yleisesti muun ohella rekisteröidyissä EU-tavaramerkeissä. Näin ollen sanaa "wonder" ei voida pitää erityisen mieleen jäävänä ja erottamiskykyisenä merkinosana, eikä tavaramerkkien välille aiheudu sekaannusvaaraa ottaen huomioon nämä sanan "wonder" ominaisuudet sekä tavaramerkkien visuaaliset, lausunnalliset ja merkityssisällölliset piirteet. Vertailtavina olevat tavaramerkit eivät ole sekoitettavissa toisiinsa riippumatta siitä, ajatellaanko kohdeyleisön tarkkaavaisuuden olevan keskimääräistä matalampi tai korkeampi.

Valittajan kuviomerkissä sana "golden" on esitetty yhtä suurella fontilla kuin sana "wonder" ja lisäksi sen yläpuolella, joten tavanomainen suomalainen kuluttaja kiinnittää ensisijaisesti tai vähintään yhtä paljon huomiota sanaparin ensimmäiseen sanaan "golden". Vaikutelmaa yhteisestä alkuperästä ei synny. Sanan "wonder" ei voida katsoa luovan mielikuvaa yhteisestä kaupallisesta alkuperästä, vaikka sana "wonder" katsottaisiin merkin dominanttiosaksi. Tämä johtuu sanan "wonder" yleisestä esiintyvyydestä EU-tavaramerkkirekisterissä ja tavaramerkkien kuvioelementtien selvästä keskinäisestä erilaisuudesta. Vertailtavien kuviomerkkien visuaalista samankaltaisuutta heikentää lisäksi se, että tavaramerkit on kirjoitettu täysin erilaisilla fonteilla ja valituksenalainen kuviomerkki on aseteltu neliön muotoon jakamalla sana kahdelle riville siten, että "WON" ja "DER" näyttävät erillisiltä sanoilta. Koska keskivertokuluttaja ei suorita erityistä harkintaa tehdessään kulutustavaroiden ostopäätöstä, keskivertokuluttajan ei voida ajatella yhdistävän valituksenalaisen tavaramerkin säteitä kultaan. Kultaa todennäköisempi mielleyhtymä on joko sanan "wonder" mukaisesti "ihme" tai vaihtoehtoisesti valon loistaminen, loistavuus tai erinomaisuus, jonkin ilmestyminen, aktiivisuus tai säteily. Näin ollen säteet päinvastoin lisäävät kuviomerkkien välistä erilaisuutta.

Wonder Foods Oy:n tiedossa ei ole, että valittajan tavaramerkkejä olisi koskaan käytetty Suomessa, eikä muustakaan pitkäaikaisesta käytöstä tai sen laajuudesta ole esitetty todisteita. Näin ollen tälle näkökohdalle ei voida antaa painoarvoa sekaantumisvaaraa arvioitaessa.

Wonder Foods Oy on Leader Foods Oy:n ja yksityishenkilön puoliksi omistama vuonna 2012 perustettu yhtiö. Valittajan edustaja on vuonna 2013 ottanut yhteyttä yhtiön toiseen osaomistajaan, Leader Foods Oy:öön, ja pyytänyt tavaramerkkirekisteröinnin poistamista. Väärinymmärryksen seurauksena Leader Foods Oy on erheellisesti allekirjoittanut tavaramerkin WON DER (kuvio) tavaramerkkirekisteristä poistoa koskevan pyynnön ilman, että sillä olisi ollut tähän oikeutta tai tarpeellista valtuutusta. Wonder Foods Oy on jäänyt passiiviseksi tavaramerkin rekisteristä poistamista koskevassa asiassa, koska tavaramerkin poistaminen ei ole sen etujen mukaista ja koska yhtiön toiselta pääomistajalta ei ole saatu asiaan hyväksyntää. Valituksenalaisen tavaramerkin haltija ei ole siis koskaan pyytänyt merkin poistamista rekisteristä. Tälle pätemättömälle ja sillensä jätetylle tavaramerkin poistoa koskeneelle hakemukselle ei voida antaa painoarvoa, kun arvioitavana on nimenomaan tavaramerkkien sekaannusvaara. Ulkopuolisen tahon tekemän tavaramerkkirekisteröinnin peruuttamispyynnön ei myöskään voida katsoa tarkoittavan, että tavaramerkin haltija katsoisi merkin olevan sekoitettavissa valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin.

Valittajan lausumat

Valituksenalaisen tavaramerkin ainoa lausuttavissa oleva sana "wonder" sisältyy sellaisenaan valittajan aiempiin EU-tavaramerkkeihin. Patentti- ja rekisterihallituksen ratkaisukäytännössä on useampia päätöksiä, joissa tavaramerkkejä on pidetty sekoitettavina juuri tästä syystä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut jättää tavaramerkin peruuttamisilmoitusta sillensä. Wonder Foods Oy on peruuttamisilmoituksen tehtyään jäänyt asiassa täysin passiiviseksi sekä virastoa että valittajaa kohtaan. Wonder Foods Oy olisi voinut tarvittaessa tehdä uuden tavaramerkkihakemuksen, mikäli se olisi peruuttamisilmoituksen jälkeen muuttanut mielensä.

Wonder Foods Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on perusteeton. Valitusprosessi on osa normaalia tavaramerkin hakemusprosessia. Lisäksi kustannukset ovat tässä asiassa aiheutuneet nimenomaan Wonder Foods Oy:n passiivisuudesta, sillä valitusprosessiin ei olisi tarvinnut turvautua eikä kuluja olisi näin aiheutunut, mikäli Wonder Foods Oy olisi menetellyt niin kuin aiemmin oli nimenomaisesti sovittu.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

CTO Holdings Limited on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle määräten tavaramerkin numero 258803 WON DER (kuvio) poistettavaksi rekisteristä. Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin mukaan väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille. Valittajan valituksen perusteella markkinaoikeus tutkii näin ollen, onko valituksenalainen päätös kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin WON DER (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten. Toisin kuin valittaja on esittänyt, tässä arvioinnissa ei voida antaa merkitystä sille, että Patentti- ja rekisterihallitukselle on tehty sanotun tavaramerkin poistamista rekisteristä koskeva hakemus, joka on sittemmin jäänyt sillensä.

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako rekisteröity tavaramerkki numero 258803 WON DER (kuvio) sekaannusvaaran aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin valittajan EU-tavaramerkkeihin numero 3349503 Golden Wonder (kuvio) ja numero 805002 GOLDEN WONDER.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain edellä mainittuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n 1 momentin 7 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan (616/2016) mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää laissa jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2 Tavaroiden vertailu ja kohdeyleisö

Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että tavaramerkki WON DER (kuvio) ja EU-tavaramerkit Golden Wonder (kuvio) ja GOLDEN WONDER koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

Sen sijaan seuraavien tavaramerkin WON DER (kuvio) kattamien luokan 31 tavaroiden osalta Patentti- ja rekisterihallitus ei ole valituksenalaisessa päätöksessä lausunut tavarayhteydestä: elävät eläimet; siemenet; luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet. Tältä osin on siten arvioitava, onko tavaramerkki WON DER (kuvio) rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita varten kuin luokkiin 29 ja 30 rekisteröidyt valittajan EU-tavaramerkit.

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla valittajan EU-tavaramerkit kattavat elintarvikkeita. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainittuja tavaramerkin WON DER (kuvio) kattamia luokan 31 tavaroita ei voida niiden osittain erilaisen kohderyhmän, erilaisen luonteen ja käyttötarkoituksen sekä erilaisen jakelukanavan vuoksi pitää samankaltaisina valittajan EU-tavaramerkkien kattamien elintarvikkeiden kanssa. Näin ollen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa (996/1983) tarkoitettua tavarayhteyttä ei tältä osin ole.

Siltä osin kuin vertailtavien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, kysymys on päivittäistavaroista, joiden kohdeyleisö koostuu näiden tavaroiden tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei voida pitää näiden tavaroiden osalta korkeana.

3 Merkkien vertailu

3.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T 312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta). Toisaalta kahden tavaramerkin keskinäinen samankaltaisuus ei edellytä, että niiden yhteinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka haettu tavaramerkki luo, vaan tältä osin on riittävää, että mainittu yhteinen osatekijä ei ole merkityksetön (ks. tuomio 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, C-254/09 P, EU:C:2010:488, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

3.2 Vertailtavat tavaramerkit

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

– Kysymyksessä oleva rekisteröity tavaramerkki WON DER (kuvio)

Kuva 1


– EU-tavaramerkki Golden Wonder (kuvio)

Kuva 2


– EU-tavaramerkki GOLDEN WONDER

Rekisteröity tavaramerkki WON DER (kuvio) muodostuu vähäisessä määrin stilisoiduista kirjainyhdistelmistä "WON" ja "DER", jotka on aseteltu allekkain ja jonka kokonaisuuden ympärille on aseteltu lyhyitä viivoja. Merkki muistuttaa kahdelle riville ilman tavuviivaa jaettua sanaa, jonka ympärillä on säteitä. Sana "wonder" on englantia ja tarkoittaa ihmettä tai ihmetystä.

3.3 Tavaramerkin WON DER (kuvio) ja EU-tavaramerkin Golden Wonder (kuvio) vertailu ja kokonaisarviointi

Valittajan aiempaan hakemukseen perustuvassa EU-tavaramerkissä Golden Wonder (kuvio) sanat "golden" ja "wonder" on aseteltu allekkain ja ne molemmat alkavat suuraakkosella. Sanat on vähäisessä määrin stilisoitu, ja ne on aseteltu hieman kaarevaan muotoon siten, että niiden keskikohta on muuta osaa vähän ylempänä. Sana "golden" on englantia, ja se tarkoittaa kultaista. Valittajan tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta merkin osan "golden" voidaan katsoa viittaavaan tuotteiden väriin tai laadultaan ensiluokkaiseen tuotteeseen. Sanaa "golden" on siten pidettävä tavaroiden laatua osittain kuvailevana ja näin ollen heikosti erottamiskykyisenä osana valittajan tavaramerkkiä. Valittajan tavaramerkin hallitsevana ja erottamiskyvyltään vahvempana osana onkin pidettävä sen loppuosaa "wonder". Markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan tavaramerkin sanaosaa "wonder" ole pidettävä erottamiskyvyltään erityisen heikkona.

Ulkoasultaan edellä mainitut vertailtavat kuviomerkit eroavat toisistaan niiden sisältämien toisistaan eroavien kuviollisten ja tyyliteltyjen elementtien osalta. Merkit eroavat myös valittajan tavaramerkin sisältämän alkuosan "golden" osalta. Tämän osan on kuitenkin edellä todettu olevan heikosti erottamiskykyinen. Merkit muistuttavat toisiaan samankaltaisten merkinosien "wonder" ja kirjainyhdistelmien "won" ja "der" osalta sekä siltä osin kuin valittajan tavaramerkin osa "wonder" sisältyy kokonaisuudessaan kysymyksessä olevaan rekisteröityyn tavaramerkkiin sen ainoana sanaosana. Ulkoasultaan vertailtavien kuviomerkkien on kokonaisuutena arvioiden katsottava eroavan toisistaan.

Lausuntatavaltaan vertailtavat tavaramerkit eroavat toisistaan ainoastaan sanan "golden" osalta. Edellä todetuin tavoin kysymys on valittajan tavaramerkin heikosti erottamiskykyisestä osasta. Vaikka valittajan tavaramerkissä on sitä pidentävänä elementtinä kysymyksessä olevasta rekisteröidystä tavaramerkistä puuttuva sanaosa "golden", tämä ei poista merkkien lausuntatavan tiettyä samankaltaisuutta, koska kuluttajan huomio kiinnittyy merkin toiseen osaan, joka on sama kuin rekisteröidyn tavaramerkin ainoa sanaosa. Lausuntatavaltaan vertailtavien kuviomerkkien on näin ollen katsottava olevan samankaltaisia.

Merkityssisällöltään kysymyksessä oleva rekisteröity tavaramerkki tarkoittaa ihmettä tai ihmetystä. Kirjaimista koostuvan osan ympärillä olevien sädemäisten viivojen voidaan kohdeyleisön näkökulmasta ajatellen katsoa muuttavan tätä merkitystä lähinnä siten, että kysymys on säteilevästä tai aurinkoisesta ihmeestä. Valittajan tavaramerkkiin sisältyvä sana "golden" puolestaan tarkoittaa kultaista ja sen voidaan katsoa viittaavaan myös ensiluokkaisuuteen. Näin ollen rekisteröity tavaramerkki viittaa ihmeeseen tai säteilevään taikka aurinkoiseen ihmeeseen ja valittajan tavaramerkki kultaiseen tai ensiluokkaiseen ihmeeseen. Ainoa ero vertailtavien tavaramerkkien merkityssisällöissä on siten täsmennykset ihmeen luonteesta, ja niidenkin voidaan katsoa viittaavan keskivertokuluttajan mielestä hyvin samankaltaisiin ihmeisiin. Merkityssisällöltään vertailtavien merkkien on näin ollen katsottava olevan hyvin samankaltaisia.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioiden jossain määrin samankaltaisia.

Koska tavaroiden samuus tai samankaltaisuus on edellytys sekaannusvaaran olemassaololle, vertailtavien tavaramerkkien välillä ei voida katsoa olevan sekaannusvaaraa siltä osin kuin niiden kattamien tavaroiden ei ole edellä katsottu olevan samoja tai samankaltaisia.

Siltä osin kuin kysymyksessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia markkinaoikeus katsoo tavaroiden samuudesta tai samankaltaisuudesta, kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta ja merkkien samankaltaisuudesta edellä todettu huomioon ottaen, että kokonaisuutena arvioituna tavaramerkki WON DER (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin Golden Wonder (kuvio).

3.4 Tavaramerkin WON DER (kuvio) ja EU-tavaramerkin GOLDEN WONDER vertailu ja kokonaisarviointi

Edellä kuviomerkkien vertailun osalta todetun perusteella myös EU-tavaramerkin GOLDEN WONDER hallitsevana ja erottamiskyvyltään vahvempana osana on pidettävä sen loppuosaa "wonder".

Ulkoasultaan vertailtavat tavaramerkit eroavat toisistaan kysymyksessä olevan rekisteröidyn tavaramerkin kuviollisten ja tyyliteltyjen elementtien osalta. Merkit eroavat myös valittajan tavaramerkin sisältämän alkuosan "golden" osalta. Tämän osan on kuitenkin edellä todettu olevan heikosti erottamiskykyinen. Merkit muistuttavat toisiaan samankaltaisten merkinosien "wonder" ja kirjainyhdistelmien "won" ja "der" osalta sekä siltä osin kuin valittajan tavaramerkin osa "wonder" sisältyy kokonaisuudessaan rekisteröityyn tavaramerkkiin sen ainoana sanaosana. Ulkoasultaan vertailtavien tavaramerkkien on kokonaisuutena arvioiden katsottava eroavan toisistaan.

Tämä sekä vertailtavien tavaramerkkien lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuudesta edellä kuviomerkkien vertailun osalta todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että myös nyt vertailtavat merkit ovat kokonaisuutena arvioiden jossain määrin samankaltaisia.

Edellä todetuin tavoin vertailtavien tavaramerkkien välillä ei voida katsoa olevan sekaannusvaaraa siltä osin kuin niiden kattamien tavaroiden ei ole edellä katsottu olevan samoja tai samankaltaisia. Siltä osin kuin kysymyksessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia markkinaoikeus katsoo tavaroiden samuudesta tai samankaltaisuudesta, kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta ja merkkien samankaltaisuudesta edellä todettu huomioon ottaen, että kokonaisuutena arvioituna tavaramerkki WON DER (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran myös EU-tavaramerkkiin GOLDEN WONDER.

4 Johtopäätös

Valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin WON DER (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten siltä osin kuin vertailtavien tavaramerkkien välillä on edellä katsottu olevan sekaannusvaara.

5 Oikeudenkäyntikulut

Valittajan asiassa esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus perustuu 2.000 euron oikeudenkäyntimaksua vastaavaan määrään ja valituksen laatimisesta sille aiheutuneeseen 1.000 euron kuluun. Wonder Foods Oy:n asiassa esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus puolestaan perustuu vastauksen laatimisesta sille aiheutuneeseen 1.000 euron kuluun.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian laatu huomioon ottaen ei ole pidettävä kohtuuttomana, että asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asian laatu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen myös Wonder Foods Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 25.5.2016 tekemän päätöksen siltä osin kuin tavaramerkin numero 258803 WON DER (kuvio) rekisteröinti koskee tavaroita luokissa 29, 30 ja 32 sekä tavaroita "viljat ja maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; tuoreet hedelmät ja vihannekset; maltaat sekä kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" luokassa 31, ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 258803 WON DER (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten näiltä osin.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Wonder Foods Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Mirva Näsi.


PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.4.2018