MAO:184/18

Veljet Kuusisto Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki – erottamiskyky

Diaarinumero: 2017/643
Antopäivä: 23.3.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.9.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Veljet Kuusisto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Aito Siperianlehtikuusi rekisteröimistä varten.

Perusteet

Haettu merkki Aito Siperianlehtikuusi on erottamiskykyinen. Haetussa merkissä sana "Aito" tarkoittaa etunimeä ja sana "Siperianlehtikuusi" ilmaisee sukunimeä, eli tuotteen sukua erotuksena muista puulajeista.

Merkki on erottamiskykyinen vastaavalla tavalla kuin muutkin Aito-etunimiset tuotteet, kuten Aito Kiuas, Aito Lenkki, Aito Säästöpankki tai Aito Kaurajuoma, jotka ovat erotettavissa omien tuoteryhmiensä muiden tuottajien tuotteista.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä. Valittajan mainitsemat Aito-yhdisteiset merkit eivät ole rekisteröityjä tavaramerkkejä. AITO KIUAS on rekisteröity kuviomerkkinä.

Valittajan lausuma

Vaikka muut Aito-alkuiset merkit eivät ole rekisteröityjä tavaramerkkejä, ovat ne erottamiskykyisiä. Myös Aito Siperianlehtikuusi on erotettavissa muiden alalla toimivien yritysten puutuotteista.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan hakemuksen merkin Aito Siperianlehtikuusi rekisteröimiseksi tavaroille "Muotoiltu puu" luokassa 19, koska haettu merkki on ilman erottamiskykyä.

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko haettua merkkiä Aito Siperianlehtikuusi pidettävä erottamiskykyisenä tavaroille "Muotoiltu puu" luokassa 19.

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Nyt kysymyksessä olevat tuotteet ovat puutavaraa. Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä olevat tavarat ovat suunnattuja sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle.

Näin ollen haetun merkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottava merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Markkinaoikeus toteaa, että Kielitoimiston sanakirjassa sanalle "aito" on annettu seuraavat määritelmät: "oikea, väärentämätön, autenttinen, todellinen, puhdas". Sanalle "siperianlehtikuusi" on puolestaan annettu seuraava määritelmä: "eräs puistopuuna viljeltävä lehtikuusi".

Mikäli merkin osat ovat kuvailevia, myös niiden yhdistelmä on pääsääntöisesti kokonaisuutena kuvaileva. Kokonaisuutena tarkastellen kysymyksessä olevan sanayhdistelmän voidaan katsoa ilmaisevan kohdeyleisölle suoraan ja konkreettisesti, että kysymyksessä on aidosta siperianlehtikuusesta valmistettu muotoiltu puu. Sanayhdistelmä on siten suoraan tuotteiden laatua ja alkuperää kuvaileva.

Se, että sana "Aito" voi olla myös nimi tai että kysymyksessä olevilla sanoilla voi olla useita merkityksiä, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Kuten Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuutta (ks. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Näin ollen valittajan viittaamista mahdollisista muista merkeistä ei voida päätellä, että haettua merkkiä olisi pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisenä nyt kysymyksessä oleville tavaroille.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki Aito Siperianlehtikuusi ei ole tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen merkin kattamille tavaroille luokassa 19. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.4.2018