MAO:159/18

LLOYD Shoes GmbH >Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/742
Antopäivä: 20.3.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.10.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

LLOYD Shoes GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen niiltä osin kuin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1106759 LLOYD (kuvio) ei ole katsottu koskevan Suomessa kansainvälisen rekisteröinnin luokissa 18 ja 35 kattamia tavaroita ja palveluita siten kuin niitä molempia on Suomessa rajattu sekä lisäksi ensisijaisesti päättää, että kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomessa näitä tavaroita ja palveluita tai toissijaisesti palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tämän toteamiseksi.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1106759 LLOYD (kuvio) ei aiheuta sekaannusvaaraa valituksenalaisessa päätöksessä esteiksi katsottuihin EU-tavaramerkkeihin.

EU-tavaramerkin numero 2957132 LLOYD’S (kuvio) osalta valituksenalaisessa päätöksessä sekaannusvaaran arvioinnissa on keskitytty tarkastelemaan ainoastaan merkeissä ilmeneviä sanoja, vaikka vertailtavat merkit ovat kuviomerkkejä. Merkkien ulkoasun osatekijät eivät ole merkityksettömiä, joten merkkejä ei voi vertailla ainoastaan niiden sanaosien perusteella. Lisäksi siitä, että merkki koostuu sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä, ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä olisi aina katsottava hallitsevaksi. Vertailtavien merkkien ulkoasut vaikuttavat niiden synnyttämään kokonaisvaikutelmaan enemmän kuin niiden sanaosat. Merkkien muoto ja väritys ovat täysin erilaisia. Kansainvälinen rekisteröinti LLOYD (kuvio) koostuu hallitsevana osana punaisesta suorakulmiosta, josta sanaelementti erottuu ainoastaan hieman tummemman värisävynsä ansiosta. EU-tavaramerkin LLOYD’S (kuvio) hallitseva osa on sininen lintukuvio, joka poikkeaa merkityssisällöltään kansainvälisestä rekisteröinnistä. Merkkien sanaosat poikkeavat siten, että EU-tavaramerkissä on englanninkielinen genetiivipääte, minkä lisäksi sanoissa käytetyt kirjasintyypit ovat huomattavan erilaiset. Nämä vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään ja ulkoasultaan sekä varsinkin kokonaisvaikutelmaltaan erilaiset.

EU-tavaramerkin numero 5777461 Norddeutscher Lloyd osalta sen luokassa 35 kattamat palvelut eivät ole kaikilta osin päällekkäiset kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) kattamien palveluiden kanssa. EU-tavaramerkin Norddeutscher Lloyd kattamat vähittäismyyntipalvelut eivät esimerkiksi koske laukkuja, salkkuja, nahkatuotteita, kukkaroita, rahapusseja tai lompakoita. Jo yksinomaan tällä perusteella kansainvälinen rekisteröinti LLOYD (kuvio) tulee hyväksyä koskemaan Suomea ainakin osalle luokan 35 palveluita.

Kansainvälinen rekisteröinti tulisi kuitenkin hyväksyä koskemaan Suomea luokan 35 osalta kokonaisuudessaan, koska myös vertailtavat merkit eroavat huomattavasti toisistaan. Kansainvälinen rekisteröinti LLOYD on kuviomerkki, jonka hallitseva osa on punainen suorakulmio, kun taas EU-tavaramerkki Norddeutscher Lloyd on sanamerkki. Kansainvälisen rekisteröinnin sanaosa LLOYD on lisäksi kirjoitettu kirjasinlajilla, joka saa sen koostumaan myös kuviollisista elementeistä.

Vertailtaville merkeille yhteinen sanaosa Lloyd on vain pieni osa esteeksi katsottua EU-tavaramerkkiä Norddeutscher Lloyd. Merkit ovat eripituisia ja toisessa on yksi sana, kun taas toisessa on kaksi sanaa. EU-tavaramerkin hallitseva osa on sen alkuosan sana Norddeutscher. Suomalainen kohdeyleisö ei ymmärrä kyseisen saksankielisen sanan merkitystä. Myös muutoin kohdeyleisö kiinnittää merkissä eniten huomiota sen alkuosaan. Siinäkin tapauksessa, että sana Norddeutscher olisi kuvaileva, vertailtavien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa niissä olevat erot huomioon ottaen.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut asiassa lausuman, jossa se on toistanut aikaisemmin esittämänsä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1106759 LLOYD (kuvio) luokan 18 tavaroiden osalta sekaannusvaaran aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 2957132 LLOYD’S (kuvio) ja luokan 35 palveluiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 5777461 Norddeutscher Lloyd.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2 Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

2.1 EU-tavaramerkki numero 2957132 LLOYD’S (kuvio)

Valittaja ei ole kiistänyt, että kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) luokassa 18 kattamat tavarat, siten kuin niitä on Suomessa rajattu, ja EU-tavaramerkin LLOYD’S (kuvio) kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla. Asiassa ei siten ole tarvetta enemmälti lausua tästä niin sanotusta tavarayhteydestä.

2.2 EU-tavaramerkki numero 5777461 Norddeutscher Lloyd

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessä katsonut, että luokassa 35 kaikki kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) kattamat palvelut, siten kuin niitä on Suomessa rajattu, ovat samoja tai samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin Norddeutscher Lloyd kattamat palvelut. Valittajan mukaan palvelut eivät ole kaikilta osin päällekkäiset.

Kansainvälinen rekisteröinti LLOYD (kuvio) on rajattu Suomessa kattamaan seuraavat palvelut luokassa 35: "Wholesale and retail services, including via the Internet and teleshopping, in relation to jewelry, fashion jewelry, tie pins, tie clips, timepieces and chronometric instruments, leather and imitation leather, purses, coin purses and pocket wallets (included in class 18), traveling bags and handbags, trunks and suitcases, clothing, footwear, headgear."

EU-tavaramerkki Norddeutscher Lloyd puolestaan kattaa luokassa 35 muun ohella seuraavat vähittäiskaupan palvelut: "Vähittäiskaupan palvelut, nimittäin kioski- ja valintamyymäläpalvelut seuraavien tuotteiden alalla: kemialliset tuotteet teollisiin, tieteellisiin, valokuvaus-, maatalous-, puutarhanhoito-, metsänhoitotarkoituksiin, maalit, vernissat, lakat, ruosteenestoaineet, puunsuojavalmisteet, väriaineet, peittausaineet, raa'at luonnonhartsit, pesu- ja valkaisuaineet, puhdistus-, kiillotus-, rasvanpoisto- ja teroitusvalmisteet, saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, vartalon- ja kauneudenhoitotuotteet, hiusvedet, hampaidenpuhdistusvalmisteet, teollisuusöljyt ja rasvat, polttoaine (mukaan lukien moottorien polttoaineet) ja valaistusaineet, farmaseuttisiin ja eläinlääketieteelliset valmisteet, saniteettivalmisteet lääkinnälliseen käyttöön, dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoka-aineet, laastarit, sidontatarvikkeet, hampaiden täyteaineet ja hampaanjäljennösaineet, desinfiointiaineet, sienimyrkyt, rikkaruohohävitteet, epäjalot metallit ja niiden seokset, metalliset rakennusaineet, siirrettävät metallirakenteet, metalliset rautatiemateriaalit, kaapeli ja langat metallista (muuhun kuin sähkökäyttöön), rautatavarat ja pienet metalliesineet, metalliputket, kassakaapit, metallitavarat, malmit, koneet ja työstökoneet, moottorit (paitsi maa-ajoneuvojen moottorit), kytkimet ja sähkökäyttöiset voimansiirtolaitteet (paitsi maakulkuneuvot), muut kuin käsikäyttöiset maatalouskoneet, käsityökalut ja kojeet, ruokailuvälineet, haarukat ja lusikat, veitset ja teräveitset, parranajolaitteet, tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus-, hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -välineet, laitteet ja välineet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen ja hallintaan, äänen tai kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet, magneettiset tietovälineet, kassakoneet, laskutuskoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet, tulensammutuslaitteet, kirurgiset, lääkinnälliset, hammas- ja eläinlääkinnälliset välineet ja kojeet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat, ortopediset tuotteet, valaisimet, lämmityslaitteet, höyrynkehityslaitteet, keittolaitteet, jäähdytyslaitteet, kuivauslaitteet, ilmastointilaitteet ja vesijohto- ja saniteettilaitteet, ajoneuvot, maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot, tuliaseet, ampumatarvikkeet ja ammukset, räjähdysaineet, jalometallit ja niiden seokset sekä niistä valmistetut tai niillä päällystetyt tavarat, jalokivikorut, korut, jalokivet, kellot ja ajanmittauslaitteet, paperi, pahvi (kartonki) ja niistä tehdyt tavarat, painotuotteet, kirjansidontatuotteet, valokuvat, paperikauppatavarat, taitelijantarvikkeet, pensselit, kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi kalusteet), neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet), muovimateriaalit pakkaustarkoituksiin, raakakumi, guttaperkka, kumi, asbesti, kiille ja niistä valmistetut tavarat, muovitavarat (puolivalmisteena), tiivistys-, pakkaus- ja eristysaineet, letkut (muut kuin metalliset), huonekalut, peilit, kehykset, tavarat puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukasta, meripihkasta, helmiäisestä, merenvahasta ja niiden korvikkeista tai muoveista, kojeet ja säilytysastiat kotitalouskäyttöön ja keittiökäyttöön, kammat ja pesusienet, harjat ja siveltimet (paitsi maalaustarkoituksiin), harjanvalmistusaineet, puhdistukseen käytettävät tarvikkeet, teräsvilla, raaka tai lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi), lasitavara, posliini ja keramiikka, köydet, nuorat, verkot, teltat, suojapeitteet, purjeet, pussit, täyteaineet (paitsi raakakumista tai muoveista), raakakuitutekstiilit, langat ja langat tekstiilikäyttöön, kudotut kankaat ja tekstiilitarvikkeet, sängynpeitteet ja pöytäliinat, vaatteet, jalkineet, päähineet, pitsi ja koruommelaineet, nauhat ja punokset, napit, koukut ja renkaat, neulat, tekokukat, matot, kynnysmatot, niinimatot, linoleum ja muut lattioiden päällystemateriaalit, tapetit (paitsi kankaiset), pelit, leikkikalut, voimistelu- ja urheiluvälineet, joulukuusenkoristeet, liha, kala, siipikarjanliha ja riista, lihauutteet, säilötyt, pakastetut, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja kasvikset, hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet, munat, maito ja maitotuotteet, ravintoöljyt ja -rasvat, kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvikkeet, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leipomotuotteet ja makeiset, jäätelö, hunaja, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suolat, sinapit, etikka, kastikkeet (aromiaineet), mausteet, jäähdytysjää, maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet sekä jyvät, elävät eläimet, tuoreet hedelmät ja kasvikset, siemenet, luonnonkasvit ja luonnonkukat, rehut, mallas, oluet, kivennäisvedet ja hiilihappovesi ja muut alkoholittomat juomat, hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut, mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet, alkoholijuomat (paitsi oluet), tupakka, tupakointivälineet, tulitikut.

Markkinaoikeus toteaa, että kansainvälinen rekisteröinti LLOYD (kuvio) kattaa luokassa 35 yksinomaan tukku- ja vähittäismyyntipalveluja, jotka koskevat erilaisia tavaroita. Myös EU-tavaramerkki Norddeutscher Lloyd kattaa vähittäiskaupan palveluita. Vertailtavien merkkien kattamat palvelut ovat näiltä osin vähintäänkin jossain määrin samankaltaisia jo sillä perusteella, että ne ovat vähittäismyyntipalveluja. Vertailtavien merkkien kattamat palvelut luokassa 35 ovat samoja korujen, kellojen, ajanmittauslaitteiden sekä vaatteiden, jalkineiden ja päähineiden vähittäismyynnin osalta.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että EU-tavaramerkin Norddeutscher Lloyd kattamat vähittäismyyntipalvelut eivät esimerkiksi koske laukkuja, salkkuja, nahkatuotteita, kukkaroita, rahapusseja tai lompakoita. Markkinaoikeus katsoo vertailtavien merkkien kattamien vähittäismyyntipalvelujen kuitenkin olevan näiltäkin osin hyvin samankaltaisia, sillä mainittuja tavaroita voidaan usein myydä samoissa myyntikanavissa kuin esimerkiksi vaatteita, jalkineita ja päähineitä. Markkinaoikeus katsoo vielä, että myös kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) kattamat tukkumyyntipalvelut ovat samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin kattamat vähittäismyyntipalvelut, sillä molemmat koskevat tavaroiden myyntiä. Lisäksi tukku- ja vähittäismyyntiä voi harjoittaa sama elinkeinonharjoittaja, jolloin palveluilla voi olla sama alkuperä. Samankaltaisuutta lisää nyt esillä olevassa asiassa vielä se, että nämä palvelut koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) luokassa 35 kattamat palvelut, siten kuin niitä on Suomessa rajattu, ovat samoja tai samankaltaisia kuin EU-tavaramerkin Norddeutscher Lloyd kattamat palvelut.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Luokassa 18 samoiksi tai samankaltaisiksi katsottujen tavaroiden eli kukkaroiden, rahapussien ja lompakoiden, matka-arkkujen ja -laukkujen sekä matkakassien ja käsilaukkujen osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Sen sijaan nahan ja nahan jäljitelmien osalta merkityksellinen kohdeyleisö koostuu alan ammattilaisista, joiden tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaista korkeampana.

Luokassa 35 samoiksi tai samankaltaisiksi katsotut vähittäismyyntipalvelut ovat suunnattuja pääosin suurelle yleisölle, mutta myös ylempänä jakelukanavassa toimiville ammattilaisille. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi niiltä osin kuin palvelut koskevat jalokiviä, koruja, kelloja ja vastaavia tavaroita sekä muilta osin tavanomainen. Tukkumyyntipalvelut ovat kohdistettuja ammattilaisista koostuvalle kohdeyleisölle, jonka tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

4 Merkkien vertailu

4.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. esim. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta. Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. esim. tuomio 14.7.2005, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T 312/03, EU:T:2005:289, 37 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

- Kansainvälinen rekisteröinti numero 1106759


Kuva 1 LLOYD


- EU-tavaramerkki numero 2957132


Kuva 2 LLOYD´S


- EU-tavaramerkki numero 5777461 Norddeutscher Lloyd

Nyt kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti LLOYD on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosasta LLOYD, joka on kirjoitettu tummanpunaisella värillä ja tyylitellyllä kirjasinlajilla vaaleamman sävyisen punaisen suorakulmion muotoisen taustan päälle. Markkinaoikeus katsoo, että merkin ulkoasua hallitsee tyylitellyllä kirjasinlajilla kirjoitettu sana LLOYD suorakulmion muotoisen punaisen taustan ollessa perusmuotoinen ja erottamiskyvyltään lähtökohtaisesti heikko kuvio.

4.2 Vertailu EU-tavaramerkkiin LLOYD’S (kuvio)

Aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröity EU-tavaramerkki LLOYD’S (kuvio) koostuu oranssilla kirjoitetusta sanasta LLOYD’S ja sinisestä lintukuviosta, joka on kolmen ensimmäisen kirjaimen päällä. Ulkoasun osalta vertailtavissa merkeissä on yhteistä sanaosan kirjaimet LLOYD. Muilta osin merkit eroavat toisistaan. Markkinaoikeus katsoo, että EU-tavaramerkissä ei ole sellaista osaa, jota olisi pidettävä merkin ulkoasun osalta hallitsevana. Merkin sanaosan alun yhtäläisyydet ja se, että merkin sanaosat ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuvio-osat, huomioon ottaen merkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.

Lausuntatavan osalta vertailtavat merkit eroavat ainoastaan EU-tavaramerkin lopussa olevan s-kirjaimen osalta ensimmäisten viiden kirjaimen ollessa samoja. Merkkejä on pidettävä lausuntavaltaan hyvin samankaltaisina.

Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että sana Lloyd viittaa englanninkieliseen henkilön etu- tai sukunimeen ja sana Lloyd’s on tämän nimen genetiivimuoto. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, ettei ole selvää, että suomalainen kohdeyleisö tunnistaisi sanan merkityksen. Markkinaoikeus katsoo, että edellä todettu sekä EU-tavaramerkkiin sisältyvä lintukuvio huomioon ottaen merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

4.3 Vertailu EU-tavaramerkkiin Norddeutscher Lloyd

Aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröity EU-tavaramerkki on sanamerkki, joka koostuu sanoista Norddeutscher Lloyd. Ulkoasun osalta vertailtavilla merkeillä on yhteistä sana Lloyd. Merkit eroavat toisistaan EU-tavaramerkin alussa olevan sanan Norddeutscher osalta ja lisäksi kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvän kuvio-osan osalta.

EU-tavaramerkkiin sisältyvä sana norddeutscher on saksan kieltä, jota suomalaisen kohdeyleisön ei voi lähtökohtaisesti katsoa ymmärtävän. Suomalainen kohdeyleisö kuitenkin tuntee ruotsin kielen sanan nord, joka merkitsee pohjoista. Lisäksi markkinaoikeus katsoo olevan yleisesti tunnettua, että sana deutsche viittaa saksalaiseen. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että kohdeyleisö tunnistaa sanasta norddeutscher edellä mainitut merkitykset ja ymmärtää sanan jollain tavoin viittaavan pohjoiseen Saksaan tai pohjoissaksalaiseen. Sana norddeutscher ei ole erottamiskykyinen, koska sen voi katsoa kuvailevan palveluiden maantieteellistä alkuperää.

Ottaen huomioon vertailtaville merkeille yhteinen sana Lloyd ja se, mitä edellä on todettu vertailtavien merkkien muiden osien erottamiskyvystä, merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Edellä todettu yhtäläisyys huomioon ottaen merkit ovat lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia, vaikka merkit ovat eri pituisia ja EU-tavaramerkissä on kaksi sanaa, joista ensimmäinen ja eroava sana on selvästi pidempi kuin jälkimmäinen merkeille yhteinen sana. Merkityssisällöltään merkit eivät ole samankaltaisia ottaen huomioon, että merkeille yhteisen sanan Lloyd merkitys ei ole edellä todetun mukaisesti selvästi suomalaisen kohdeyleisön tunnistama.

5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

5.1 EU-tavaramerkki LLOYD’S (kuvio)

Edellä todetuin tavoin kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) ja EU-tavaramerkin LLOYD’S (kuvio) luokassa 18 kattamat tavarat ovat osin samoja ja osin samankaltaisia. Niiltä osin kuin kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen on katsottu olevan tavanomaista korkeampi, merkkien kattamat tavarat ovat samoja.

Merkkien ulkoasuissa yhteinen osa on kirjainyhdistelmä LLOYD, joka on kansainvälisen rekisteröinnin ainoa sanaosio ja pääosa EU-tavaramerkin ainoasta sanaosiosta. Sanaa Lloyd ja sen englanninkielistä genetiivimuotoa Lloyd’s on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille riippumatta siitä, ymmärtääkö suomalainen kohdeyleisö kyseessä olevan sanan merkityksen henkilön nimenä. Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia. Lausuntatavan osalta ero on vähäinen. Merkeissä oleva kuviollisuus ei riitä poistamaan ulkoasun samankaltaisuutta.

Kun otetaan huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ja niiden kattamien tavaroiden samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta edellä todettu sekä se, että kohdeyleisöllä on epätäydellinen muistikuva merkistä ja merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti LLOYD (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin LLOYD’S (kuvio).

Valitus on näin ollen hylättävä niiltä osin kuin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1106759 LLOYD (kuvio) ei ole valituksenalaisella päätöksellä katsottu koskevan Suomessa kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 18 kattamia tavaroita siten kuin ne on Suomessa rajattu.

5.2 EU-tavaramerkki Norddeutscher Lloyd

Kansainvälisen rekisteröinnin LLOYD (kuvio) ja EU-tavaramerkin Norddeutscher Lloyd luokassa 35 kattamat palvelut ovat edellä todetuin tavoin osin samoja ja osin samankaltaisia. Vertailtavat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan.

Vertailtavilla merkeillä on yhteistä sana Lloyd. Kyseistä sanaa on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville palveluille riippumatta siitä, ymmärtääkö suomalainen kohdeyleisö kyseessä olevan sanan merkityksen henkilön nimenä. Kun otetaan huomioon toisaalta sanan Norddeutscher ja toisaalta kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvän yksinkertaisen kuvioelementin erottamiskyvyttömyys, sana Lloyd on molemmissa merkeissä hallitseva osa. Tältä osin ainoa ero on, että kansainvälisessä rekisteröinnissä sana on kirjoitettu tyylitellyin kirjaimin, kun taas EU-tavaramerkki on sanamerkki.

Kun merkkien hallitsevat osat ovat lähes samanlaiset ja luokan 35 palvelut samoja tai samankaltaisia, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien välillä on olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä myös niiltä osin kuin kansainvälisen rekisteröinnin numero 1106759 LLOYD (kuvio) ei ole valituksenalaisella päätöksellä katsottu koskevan Suomessa kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 35 kattamia palveluja siten kuin ne on Suomessa rajattu.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.3.2018