MAO:32/18

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) > A

todistelun turvaaminen- tekijänoikeus

Diaarinumero: 2017/348
Antopäivä: 22.1.2018

ASIA Todistelun turvaamista koskeva hakemus

HAKEMUS

Vaatimukset

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon seuraavat A:n taloudesta löytyvät laitteet, joilla on mahdollisuus käyttää BitTorrent-ohjelmia ja tallentaa BitTorrent-verkosta hankittuja tiedostoja:

- kannettavat tietokoneet ja pöytätietokoneiden keskusyksiköt,
- tablettitietokoneet,- muistitikut,
- ulkoiset kiintolevyt ja ulkoiset kiintolevypalvelimet sekä -asemat,
- CD-, DVD- ja Blu-ray -levyt, joille käyttäjän on mahdollista kirjoittaa tietoja,
- mediantoistolaitteet, kuten televisioon kytkettävät digisovittimet ja mediatietokoneet, joille käyttäjä voi asentaa ulkoisia ohjelmistoja,
- kovalevyt ja muut fyysiset tallennusalustat, joille on voinut tallentua jälkiä vertaisverkon käytöstä, ja
- internetliittymään kytketty reititin.

Lisäksi hakija on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1–3 ja 6 olevat asiakirjat hakijan yksityisiä liikesalaisuuksia ja hakijan yksityistä elinkeinotoimintaa koskevia seikkoja sisältävinä pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan.

Perusteet

Hakija on valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainnut, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksoja 1–13.

Hakijan ja Starz Entertainment, LLC:n välisen lisenssisopimuksen perusteella hakijalla on yksinoikeus edellä mainittujen teosten välittämiseen yleisölle vertaisverkossa Suomessa. Starz Entertainment, LLC:lla on ollut oikeus luovuttaa mainitut oikeudet hakijalle loukkauksen kohteena olevien televisiosarjojen tuottajana ja Yhdysvaltojen Copyright Officeen rekisteröityneenä oikeudenhaltijana.

Teleoperaattorilta saadun tiedon mukaan oikeudenloukkaukseen käytetty teleliittymä on 31.7.2016 ollut vastapuolen käytössä. Kaikki hakijan havaitsemat loukkaukset on käytetyn BitTorrent-ohjelman, TCP-portin ja muiden havainnoista tallentuneiden teknisten jälkien yhteneväisyyden valossa tehty käyttäen samaa laitetta. Oikeudenloukkausten tekijällä on näin ollen ollut pitkäaikainen pääsy vastapuolen teleliittymään. Hakija on lisäksi havainnut, että vastapuolen teleliittymän käyttämästä

IP-osoitteesta on jaettu säännönmukaisesti ja pitkällä aikavälillä myös muuta aineistoa BitTorrent-verkossa.

Hakija valmistelee vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta. Hakija tulee vaatimaan hyvitystä tekijänoikeuden loukkauksesta 500 euroa kutakin teosta kohden eli yhteensä 6.500 euroa.

Kun oikeudenloukkauksiin on käytetty vastapuolen internetliittymää ja kun loukkausten tekijällä on ollut säännönmukaisesti pääsy liittymään, voidaan olettaa, että vastapuolen hallussa olevat edellä mainitut vaatimukset-kohdassa luetellut laitteet ovat todistelun kannalta merkityksellistä aineistoa. Hakijan hankkima selvitys viittaa siihen, että suurella todennäköisyydellä oikeudenloukkausten tekijä ei ole kukaan liittymän käyttöosoitteen ulkopuolinen henkilö. Sen yksilöiminen, kenen hallussa olevaa laitetta oikeudenloukkauksiin on käytetty, ei kuitenkaan ole mahdollista. Näin ollen oikeudenloukkausten selvittämisen kannalta olennaiset todisteet saattavat löytyä jonkin muun taloudessa asuvan henkilön laitteelta. Takavarikon täytäntöönpanon yhteydessä on lisäksi hankala varmuudella havainnoida, kenen käytössä mikäkin talouden laitteista on. Tästä syystä turvaamistoimi on ulotettava kaikkiin vastapuolen taloudessa käytettäviin laitteisiin.

Edellä mainitut vaatimukset-kohdassa luetellut laitteet on pantava takavarikkoon niiden sisältöjen kopioimiseksi ja sen selvittämiseksi, löytyykö niiltä tiedostoja tai muistijälkiä, jotka osoittavat vastapuolen käyttäneen BitTorrent-verkkoa edellä kerrotulla tavalla. Lisäksi langaton reititin on pantava takavarikkoon siitä lähetetyn langattoman verkon suojausta ja asetuksia koskevien tietojen tutkimiseksi.

Oikeudenloukkausten merkittävyyden vuoksi hakijalla on painava intressi saattaa vastuuseen oikeudenloukkaukset tehnyt henkilö, sillä teosten luvaton saataviin saattaminen on kohdistettu huomattavan suurelle yleisölle. Loukkaus on sitä vakavampi, mitä suuremmalle yleisölle teosta on tarjottu ladattavaksi BitTorrent-verkossa. Kokonaisyleisöt ovat olleet pääsääntöisesti tuhansia käyttäjiä yhden päivän aikana kutakin teosta kohti.

BitTorrent-vertaisverkon käyttäminen jättää laitteelle jäljet vertaisverkon käyttämisestä, ja tällaista tietoa tallentuu laitteelle huomattavasti. Tietojen poistaminen tai salaaminen on kuitenkin helppoa. Näin ollen on tärkeää, että hakija saa tutkittavakseen vastapuolen hallussa olevan tietokonelaitteiston kokonaisuudessaan ennen kuin vastapuolella on mahdollisuus kätkeä tai hävittää niillä olevia jälkiä BitTorrent-verkon käytöstä.

Turvaamistoimen määrääminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa vastapuolelle turvattavaan etuun nähden. Jos vastapuolen laitteiden muistijäljistä saadaan asiantuntijan avulla muodostettua kopio todistelua varten, laitteiden pitkäaikainen takavarikointi ei ole tarpeen eikä vastapuoli kohtuuttomasti esty käyttämästä laitteitaan. Laitteiden takavarikko kestäisi noin kahdesta viikosta yhteen kuukauteen. Vaikka vastapuolen laitteisto jouduttaisiinkin takavarikoimaan pidemmäksi ajaksi, hakijan intressi teosten luvattoman ja merkittävissä määrin tapahtuneen levittämisen selvittämisessä ylittää vastapuolen intressin. Vastapuolelle aiheutuvaa haittaa vähentää osaltaan se, että vastapuolen haltuun jäisi hänen matkapuhelimensa. Turvaamistointa ei ole mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisella tavalla, joka aiheuttaisi vastapuolelle vähemmän haittaa. Ainoa takavarikkoon nähden vaihtoehtoinen tapa olisi kopioida laitteiden sisältö vastapuolen asunnossa, mistä aiheutuisi vastapuolelle takavarikkoa enemmän haittaa.

Vastapuolelle aiheutuvan haitan ja hakijan suojattavan intressin vertailussa on otettava lisäksi huomioon, että vastapuoli on mitä ilmeisimmin tahallisesti saattanut yleisön saataviin lyhyessä ajassa erittäin paljon tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa BitTorrent-vertaisverkossa.

VASTAUS

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastausta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitomääräys

Crystalis Entertainment UG (haftungsbeschränkt) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hakemuksen liitteinä 1–3 ja 6 olevat asiakirjat salassa pidettäviksi 10 vuodeksi.

Markkinaoikeus katsoo, että Crystalis Entertainment UG:n (haftungsbeschränkt) hakemuksen liitteinä 1–3 ja 6 olevat asiakirjat sisältävät sellaisia viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja tietoja hakijan yksityisistä liikesalaisuuksista tai muista yksityistä elinkeinotoimintaa koskevista seikoista, joiden julkiksi tuleminen aiheuttaisi merkittävää haittaa ja taloudellista vahinkoa hakijan eduille. Tämän vuoksi markkinaoikeus määrää sanotut asiakirjat pidettäväksi salassa hakijan pyynnön mukaisesti 10 vuoden ajaksi. Salassapitoaika päättyy 2.5.2027.

Tämän salassapitomääräyksen myötä markkinaoikeuden päätöksessä 21.6.2017 numero 378/17 annettu väliaikainen määräys asiakirjojen salassapidosta raukeaa.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Todistelun turvaamista koskevasta sääntelystä

1. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa säädetään todistelun turvaamisesta riita-asiassa, joka perustuu muun ohella tekijänoikeuslaissa säädettyjen tekijänoikeuksien loukkaamiseen.

2. Mainitun lain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa riita-asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä, joka on todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

3. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Puheena olevan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on lisäksi, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

4. Markkinaoikeus toteaa, että todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettu laki on säädetty sen selventämiseksi, että Suomen lainsäädäntö mahdollistaa todistusaineiston turvaamisen teollis- ja tekijänoikeutta koskevissa riita-asioissa siten kuin Suomea velvoittavassa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssa sopimuksessa (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liite 1 liite 1 C, jäljempänä myös TRIPS-sopimus) edellytetään (ks. myös HE 119/1999 vp s. 2 ja LaVM 4/2000 vp s. 2).

5. Markkinaoikeus toteaa edelleen, että Euroopan unionin piirissä on lisäksi hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta (jäljempänä myös enforcement-direktiivi). Enforcement-direktiivin 7 artiklassa säädetään toimenpiteistä todisteiden suojaamiseksi. Direktiiviä kansallisesti voimaan saatettaessa on todettu, että todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain voimassa olevat säännökset sellaiseen aineistoon kohdistuvasta takavarikosta tai muusta toimesta, jolla voi olla merkitystä todisteena teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa riita-asiassa, täyttävät direktiivin 7 artiklan vaatimukset (HE 26/2006 vp s. 9).

2 Aineiston merkityksestä todisteena pääasiassa

6. Edellä selostetulla tavalla todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan takavarikon taikka sitä lievemmän toimenpiteen määräämisen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa.

7. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (LaVM 4/2000 vp s. 3) on todettu, että aineistolla tarkoitetaan periaatteessa mitä tahansa aineistoa, jolla voi olla merkitystä edellä kerrotussa suhteessa. Hallituksen esityksessä

(HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että turvaamistoimen kohteena voi muun ohella olla vastapuolen omistamat ja sen liiketiloissa olevat tietokoneet ja niissä olevat hakemuksessa mainitut tietokoneohjelmat tai muu tietokoneessa oleva aineisto, josta oikeudenloukkaus saattaa ilmetä. Hallituksen esityksessä todetun mukaan arvioitaessa sitä kysymystä, voidaanko aineistolla olettaa olevan merkitystä todisteena, tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota oikeudenkäymiskaaren säännökseen, jonka mukaan todisteen esittämistä ei voida sallia esimerkiksi silloin, kun se koskee seikkaa, joka on asiaan vaikuttamaton. Jos todisteella, eli sen esille tuomilla todistustosiseikoilla, ei selvästi voi olla näyttöarvoa ilmoitetulle todistusteemalle, hakemus on hylättävä.

8. Lain esitöissä (LaVM 4/2000 vp s. 3) on edelleen todettu yleisenä edellytyksenä olevan, että turvaamistoimihakemuksessa ja päätöksessä toimen kohde määritellään sellaisella tarkkuudella, että täytäntöönpanossa tiedetään, mitä omaisuutta etsitään ja mihin turvaamistoimi kohdistetaan. Hallituksen esityksessä (HE 119/1999 vp s. 7) on todettu, että hakemukselta ja päätökseltä ei kuitenkaan edellytetä, että niissä aina on nimenomaisesti tarkkaan yksilöity jokainen esine tai asia, johon turvaamistointa haetaan. Yksilöinnin pitää kuitenkin sisältää niin tarkat tiedot turvattavista todisteista, että turvaamistoimen kohde ei jää ulosottomiehen harkintaan. Turvaamistoimipäätöstä tehtäessä ei ole pakko tietää varmasti, onko esine todella vastapuolen tai sen hallussa, jolta esine on tarkoitus takavarikoida. Todennäköisyysnäyttö asiasta riittää. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda siviiliasioihin esitutkintatyyppistä menettelyä.

9. Hakija on edellä selostetulla tavalla vaatinut todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon kaikki edellä vaatimukset-kohdassa yksilöidyt vastapuolen taloudesta löytyvät laitteet niiden sisältöjen kopioimiseksi kokonaisuudessaan. Hakemuksensa perusteena hakija on viitannut muun ohella siihen, kuinka hakija on valvoessaan internetin vertaisverkoissa tapahtuvaa tiedostojen jakamista havainnut, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta on merkittävissä määrin saatettu luvattomasti yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksoja 1–13. Tämän johdosta hakija on ilmoittamansa mukaan valmistelemassa vastapuolta vastaan kannetta tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisen hyvityksen vaatimiseksi tekijänoikeuden loukkauksen johdosta.

10. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentissa viitattuna mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettuna riita-asiana on hakemuksessa esitetyn valossa pidettävä siten televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksojen 1–13 luvattomaan yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa perustettavaa hyvitysvelvollisuuden toteamista tarkoittavaa kannetta.

11. Markkinaoikeus toteaa, ettei hakemuksessa ole edes väitetty, että edellä vaatimukset-kohdassa yksilöityjen laitteiden yksinomaisena tai edes pääasiallisena käyttötarkoituksena olisi pidettävä BitTorrent-vertaisverkon käyttämistä. Päinvastoin kyseisiä laitteita on pidettävä tavallisten, normaaliin elämään liittyvien asioiden hoitamisen kannalta tarpeellisina kulutushyödykkeinä. Sanottuun nähden on pidettävä todennäköisenä, että mainituilla laitteilla on runsaasti sellaista aineistoa, jolla ei todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin edellyttämin tavoin voida olettaa olevan merkitystä todisteena merkitystä edellä mainitussa hakemuksessa viitatussa riita-asiassa.

12. Markkinaoikeus katsoo, ettei jo edellä todetun perusteella edellytyksiä todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen turvaamistoimen määräämiselle hakemuksessa vaaditussa laajuudessa ole käsillä. Hakemuksessa vaaditun todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisen turvaamistoimen määrääminen voi jo pelkästään mainitun lain 2 §:n 1 momentista johtuen tulla kysymykseen ainoastaan siltä osin kuin hakemuksen kohteena olevalla aineistolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksojen 1–13 luvattomaan yleisön saataviin saattamiseen BitTorrent-vertaisverkossa perustettava hyvitysvelvollisuuden toteamista tarkoittavan kanteen kannalta. Se, voiko sanotun turvaamistoimen määrääminen viimeksi mainitulta osin tulla kysymykseen, riippuu kuitenkin siitä, täyttyvätkö myös muut todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetussa laissa turvaamistoimen myöntämiselle säädetyt edellytykset käsillä olevassa tapauksessa.

3 Hakijan oikeuden ja sen loukkaamisen todennäköisyydestä

13. Kuten edellä on selostettu, todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, kuten tekijänoikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai että tällainen on välittömästi toteutumassa.

14. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8 ja LaVM 4/2000 vp s. 3) on todettu, että turvaamistoimen hakijana voi olla ainoastaan se, jolla on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus tai jolle oikeudenhaltija on siirtänyt juuri sen oikeuden, josta on kysymys. Myös enforcement-direktiivin 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että todistusaineiston suojaamista koskeva hakemus on voitava tehdä sen osapuolen hakemuksesta, joka on esittänyt kohtuullisesti saatavissa olevaa todistusaineistoa tukeakseen väitteitään teollis- tai tekijänoikeuksiensa loukkaamisesta tai tällaisen uhasta.

15. Käsillä olevassa asiassa hakija on esittänyt selvityksenä oikeuksistaan otteen Yhdysvaltain Copyright Officen tietokannasta samoin kuin lisenssisopimuksen ja sen täydennykset. Lisäksi hakija on esittänyt, että mainituista asiakirjoista ilmenevä televisiosarja "Spartacus: Blood and Sand" tarkoittaa Spartacus-televisiosarjan ensimmäistä tuotantokautta.

16. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo hakijan saattaneen todennäköiseksi, että sillä on sellainen oikeus televisiosarjan Spartacus ensimmäisen tuotantokauden jaksojen 1–13 vertaisverkkojakeluun, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

17. Oikeuksiensa loukkauksesta hakija on puolestaan esittänyt selvityksenä otteen TECXIPIO GmbH -nimisen yrityksen laatimista lokitiedoista. Kun otetaan huomioon kyseisessä otteessa mainittujen tiedostojen nimet, markkinaoikeus katsoo hakijan esittämän selvityksen osoittavan riittävän suurella todennäköisyydellä, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta on saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkkoa käyttäen ainakin osia Spartacus-televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksoista 6, 7, 9, 11, 12 ja 13.

18. Markkinaoikeudelle toimittamalla selvityksellään hakijan ei kuitenkaan voida katsoa saattaneen todennäköiseksi, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta BitTorrent-vertaisverkkoa käyttäen olisi hakijan esittämällä tavalla saatettu yleisön saataviin Spartacus-televisiosarjan muitakin ensimmäisen tuotantokauden jaksoja kuin mitä edellä on mainittu. Selvityksestä ilmenevät päivämäärät huomioon ottaen sen perusteella ei myöskään voida tehdä johtopäätöstä, että tällainen oikeuden loukkaus olisi viimeksi mainitulta osin välittömästi toteutumassa.

4 Vaaraedellytyksestä

19. Edellä selostetulla tavalla todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n mukaan edellytyksenä turvaamistoimen määräämiselle on lisäksi se, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

20. Lain esitöiden (HE 119/1999 vp s. 9) mukaan sanotulta osin todennäköisyysnäyttöä ei vaadita, vaan vaaran olemassaolo riittää. Enforcement-direktiiviä kansallisesti täytäntöönpantaessa lain esitöissä (HE 26/2006 vp s. 9) on edellä mainittuun liittyen lisäksi todettu, että enforcement-direktiivin 7 artiklassa ei ole asetettu vaaraa todisteiden häviämisestä edellytykseksi sille, että toimenpide voidaan määrätä. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettuun lakiin tällainen vaaraedellytys sisältyy turvaamistoimia koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti. Edellytys kuitenkin tulkitaan täytetyksi jo sillä, että vaara todisteiden häviämisestä on mahdollinen – konkreettista uhkaa ei tarvitse näyttää. Alhainen vaaraedellytys ei ole ristiriidassa enforcement-direktiivin kanssa, sillä mainitun direktiivin 7 artiklan tavoitteena on todistusaineiston säilyminen oikeudenkäyntiin asti. Jos ei ole edes olemassa vaaraa aineiston häviämisestä tai katoamisesta, mitään velvoitetta toimenpiteiden määräämiseksi ei enforcement-direktiivin 7 artiklassa aseteta.

21. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun vaaraedellytyksen näyttökynnyksen osalta on todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:ssä käytetty samaa ilmaisua kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 ja 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen määräämisen osalta. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:n soveltamiseen liittyneissä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä KKO 1994:132 ja 1994:133 hukkaamisvaaran on katsottu olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen. Vastaavasti oikeuskäytännössä on vaaraedellytyksen osalta katsottu myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n soveltamisen yhteydessä (ks. esim. Helsingin hovioikeuden päätös 28.11.2007 nro 3867, diaarinro S 07/1449).

22. Ottaen huomioon edellä esitetty vaaraedellytyksestä todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain osalta markkinaoikeus katsoo, että edellä mainituissa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä hukkaamisvaaran osalta lausuttu soveltuu myös vaaraedellytykseen kysymyksessä olevan todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n soveltamisen osalta.

23. Ottaen huomioon hakemuksessa esitetty vaaraedellytyksen käsillä olemisesta markkinaoikeus katsoo, ettei hakemuksessa esitettyä väitettä vaaraedellytyksen käsillä olemisesta voida pitää epätodennäköisenä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaaraedellytys täyttyy.

5 Haittavertailusta

24. Kuten edellä on selostettu, todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää vielä huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

25. Lain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8) on edellä mainittuun liittyen todettu muun ohella, että turvaamistoimesta määrätessään tuomioistuimen tulee vertailla keskenään hakijalle turvaamistoimen määräämättä jättämisestä aiheutuvaa vahinkoa, hänelle toimesta aiheutuvaa hyötyä ja vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tästä syystä tuomioistuin voi myös viran puolesta määrätä lievemmästä toimenpiteestä, vaikka hakija pyytää todistusaineiston takavarikkoa. Hakija voi jo hakemuksessaan pyytää takavarikon sijasta muuta toimenpidettä, ja tuomioistuimen tulee tapauskohtaisesti harkita, voidaanko turvaamistoimi määrätä hakijan pyytämällä tavalla. Tuomioistuimen velvollisuutena ei sinänsä ole erityisesti selvittää vaihtoehtoisia turvaamiskeinoja vaan ensisijassa hakijan velvollisuutena on esittää takavarikolle vaihtoehtoiset turvaamistavat. Tuomioistuimen tulee siksi tarvittaessa kyselyoikeuttaan käyttäen saada hakija esittämään mahdollinen takavarikolle vaihtoehtoinen turvaamistoimi.

26. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annettua lakia säädettäessä on kiinnitetty nimenomaisesti huomiota siihen, että turvaamistoimen täytäntöönpanemiseksi saattaa olla välttämätöntä, että ulosottomies menee vastapuolen tai omaisuuden haltijan kotiin tai yksityisiin toimitiloihin. Mainittua lakia säädettäessä perustuslakivaliokunta lausunnossaan (PeVL 12/1999 vp s. 1–2) on kiinnittänyt huomiota perusoikeutena turvattuun kotirauhaan ja sitä koskevan sääntelyn valossa on esittänyt näkemyksenään, että tuomioistuimen turvaamistoimipäätös voidaan ulottaa kattamaan jonkun kodissa toimitettava etsintä vain erityisestä syystä, kuten siksi, että tarkoitetulla aineistolla voidaan olettaa olevan keskeistä tai oleellista merkitystä todisteena. Lakivaliokunta on kuitenkin mietinnössään (LaVM 4/2000 vp s. 2) Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin viitaten katsonut, että oleellisuuskriteerin lisääminen perustuslakivaliokunnan esittämällä tavalla olisi vastoin Suomen kansainvälisiä sopimusvelvoitteita. Lakivaliokunta on edelleen todennut, että jo tuolloin käsiteltävänä olleeseen säännösehdotukseen on kuitenkin sisältynyt perustuslakivaliokunnan toivoma erityinen varovaisuusvelvoite ja suhteellisuusperiaate. Lakivaliokunta on kuitenkin tähdentänyt, että lakia sovellettaessa on tärkeää, että tuomioistuin kiinnittää riittävää huomiota pykälän edellyttämän suhteellisuusperiaatteen noudattamiseen.

27. Kuten edellä on selostettu, hakija on vaatinut todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena pantavaksi takavarikkoon kaikki edellä vaatimukset-kohdassa yksilöidyt vastapuolen taloudesta löytyvät laitteet niiden sisältöjen kopioimiseksi kokonaisuudessaan. Markkinaoikeuden varattua hakijalle tilaisuuden esittää mahdollinen takavarikolle vaihtoehtoinen turvaamistoimi, hakija on nimenomaisesti ilmoittanut, että turvaamistointa ei ole mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisella tavalla, joka aiheuttaisi vastapuolelle vähemmän haittaa. Ainoa takavarikkoon nähden vaihtoehtoinen tapa olisi hakijan mukaan kopioida laitteiden sisältö vastapuolen asunnossa, mistä kuitenkin aiheutuisi vastapuolelle takavarikkoa enemmän haittaa. Laitteiden takavarikko kestäisi hakijan esittämän mukaan noin kahdesta viikosta yhteen kuukauteen.

27. Markkinaoikeus toteaa, että hakijan vaatiman turvaamistoimen täytäntöön paneminen edellyttäisi, että ulosottomies menee vastapuolen kotiin, ja siten puuttumista vastapuolen kotirauhaan. Turvaamistoimen täytäntöön paneminen edellyttäisi lisäksi, että edellä vaatimukset-kohdassa yksilöidyt laitteet olisivat pois vastapuolen käytöstä hakijan esittämän mukaisesti noin kahdesta viikosta yhteen kuukauteen. Erityisesti viimeksi mainittuun liittyen markkinaoikeus katsoo olevan pidettävissä ilmeisenä, että esimerkiksi internetyhteydellä varustetun tietokoneen, joka edellä todetulla tavalla on tavallisten, normaaliin elämään liittyvien asioiden hoitamisen kannalta tarpeellinen kulutushyödyke, takavarikointi kahdeksikin viikoksi aiheuttaisi vastapuolelle merkittävää haittaa.

28. Hakija on hakemuksessaan viitannut vaatimansa turvaamistoimen myöntämisen tueksi siihen, että hakija olisi oikeutettu tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena hyvityksenä 500 euron määräiseen hyvitykseen kunkin sellaisen teoksen osalta, jota vastapuoli on väitetysti saattanut oikeudettomasti yleisön saataviin BitTorrent-verkkoa käyttäen. Hakemuksessa mainittuna hyvitysvaatimuksen yhteismääränä on näin ollen esitetty 6.500 euroa. Edellä todetulla tavalla hakija on käsillä olevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä saattanut kuitenkin todennäköiseksi, että vastapuolen teleliittymän IP-osoitteesta olisi BitTorrent-vertaisverkkoa käyttäen saatettu yleisön saataviin ainoastaan kuuden Spartacus-televisiosarjan ensimmäisen tuotantokauden jaksoja. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että viimeaikaisessa oikeuskäytännössä (ks. markkinaoikeuden tuomio 4.7.2016 numero 419/16 sekä tuomio 15.9.2017 tuomio 565/17) tekijänoikeuslain mukaiseksi kohtuulliseksi hyvitykseksi vertaisverkkoa käyttäen tapahtuneen yleisön saataviin saattamisen osalta on katsottu televisiosarjan yhden jakson osalta 50 euroa ja elokuvateoksen osalta 100 euroa, eli huomattavasti hakijan esittämää 500 euroa vähemmän.

29. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että turvaamistoimen myöntämisestä aiheutuisi hakijan turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa vastapuolelle.

6 Johtopäätös

30. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, etteivät hakemuksessa esitetyn perusteella edellytykset turvaamistoimen määräämiselle täyty. Hakemus on siten hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 23.3.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Pertti Lenkkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen

 
Julkaistu 21.1.2018