MAO:104/18

Velinor AG > Patentti- ja rekisterihallitus

myöhästynyt valitus

Diaarinumero: 2017/12
Antopäivä: 27.2.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.10.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Velinor AG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröinnin numero 262922 MOVIDAL kumoamiseksi. Valituksenalainen päätös, jolla Velinor AG:n tekemä väite on hylätty, on virheellinen, koska kysymyksessä olevan tavaramerkin ja Velinor AG:n aikaisempien Suomessa ja Euroopan Unionissa voimassa olevien kansainvälisten rekisteröintien välillä on sekaannusvaara.

Markkinaoikeus on pyytänyt Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta selvitystä sähköpostitse toimitetun valituksen saapumisajasta ja tämän selvityksen johdosta varannut Velinor AG:lle tilaisuuden lausua siitä, onko valitus saapunut määräajassa.

Velinor AG on antamassaan lausumassa esittänyt olleensa siinä käsityksessä, että valitus on saapunut määräajassa, vaikka valituksen sisältäneen sähköpostiviestin saapumisessa on ollut teknisiä ongelmia. Viesti on lähetetty määräpäivänä 2.1.2017 markkinaoikeuden kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kello 16.09. Asiamiehen edustaja on tämän jälkeen vielä ennen määräajan umpeutumista soittanut markkinaoikeuden kirjaamoon, jossa puheluun vastannut henkilö on todennut epäilevänsä markkinaoikeuden palvelimella olevan hitautta. Asiamiehen edustaja on vielä puhelun aikana lähettänyt valituksen sisältävän sähköpostiviestin uudelleen toisesta sähköpostiosoitteesta kello 16.20. Tämä viesti on saapunut markkinaoikeuteen ongelmitta. Kirjaamossa puheluun vastannut henkilö on ilmoittanut, että sähköpostiviesti kirjattaisiin saapuneeksi 2.1.2017.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, kun päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramerkin rekisteröimisestä. Pykälän 2 momentin mukaan valitettaessa 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Markkinaoikeus toteaa, että valituksenalaisen päätökseen on ollut liitettynä asianmukainen valitusosoitus, joka on sisältänyt hallintolainkäyttölain 14 §:ssä edellytetyt tiedot valitusviranomaisesta, valituskirjelmästä ja valituksen toimittamisesta sekä valitusajasta ja sen laskemisesta. Valitusosoituksessa on todettu, että valituskirjelmä voidaan toimittaa markkinaoikeuden kirjaamoon muun ohella sähköpostilla ja että valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen tuomioistuimen aukioloajan päättymistä kello 16.15.

Valituksenalainen päätös on lähetetty valittajalle tiedoksi saantitodistuskirjeellä, jonka valittaja on sähköisen lähetysten seurantajärjestelmän mukaan saanut tiedoksi 3.11.2016. Valitus on tullut tehdä 60 päivän kuluessa tiedoksisaannista eli näin ollen viimeistään 2.1.2017 ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä kello 16.15. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta saadun selvityksen mukaan Velinor AG:n valituksen sisältävä sähköpostiviesti on saapunut oikeushallinnon tietojärjestelmään 2.1.2017 markkinaoikeuden aukioloajan jälkeen kello 16.20.22.

Asiassa on vielä arvioitava kysymystä siitä, että valittaja on esittänyt lähettäneensä 2.1.2017 kaksi erillistä valituksen sisältävää sähköpostiviestiä, joista ensimmäinen on valittajan mukaan lähetetty jo kello 16.09 eli ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä. Markkinaoikeus toteaa, että kello 16.20.22 oikeushallinnon tietojärjestelmään saapuneen sähköpostiviestin sisältökentässä näkyy aikaisempi viesti, joka on otsikkotietojensa mukaan lähetetty kello 16.09. Markkinaoikeus on pyytänyt Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta selvitystä kello 16.09 lähetetyksi esitetyn viestin saapumisesta oikeushallinnon tietojärjestelmään. Saadun selvityksen mukaan kysymyksessä oleva kello 16.09 lähetetty viesti ei ole millään tavalla saapunut oikeushallinnon tietojärjestelmään eikä ole edes jäänyt tietojärjestelmän palomuuriin. Lisäksi saadun selvityksen mukaan sähköpostijärjestelmässä ei ole ollut mitään tiedossa olevia häiriöitä kysymyksessä olevana ajankohtana.

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 §:n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Pykälän esitöiden (HE 17/2002 vp s. 37) mukaan lähettäjä vastaa myös siitä, että viesti tulee perille määräajan kuluessa, jos viestin toimittamiselle on asetettu jokin määräaika. Lain 10 §:n 1 momentin mukaan sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Pykälän 2 momentin mukaan, jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä sen johdosta, että viranomaisen käyttämä sähköinen tiedonsiirtomenetelmä on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä taikka selvitystä ei muusta vastaavasta syystä voida esittää, sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajankohdasta voidaan esittää luotettava selvitys. Pykälän esitöissä (HE 17/2002 vp s. 41) on muun ohella todettu, että sähköinen viesti voidaan katsoa ajoissa saapuneeksi, vaikka viranomaisen tietojärjestelmän häiriö olisi estänyt viestin saapumisen ajoissa. Vielä esitöiden mukaan luotettavana selvityksenä lähettämisajankohdasta ei ilman lisäselvityksiä tulisi kuitenkaan pitää lähettäjän tietokoneelle kirjautunutta lähettämisaikaa, koska lähettäjä voi itse määrittää oman tietokoneensa kellon ja siten myös viestien lähettämisajankohdan.

Edellä todetun mukaisesti on lähettäjän omalla vastuulla, että sähköinen viesti saapuu viranomaiselle määräajan kuluessa. Tästä poikkeuksena on tilanne, jossa sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi lähettämisaikana, jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä viranomaisen käyttämän sähköisen tiedonsiirtojärjestelmään oltua epäkunnossa tai pois käytöstä taikka muusta vastaavasta syystä. Koska 16.09 lähetetyksi esitetty viesti ei ole lainkaan saapunut oikeushallinnon tietojärjestelmään eikä asiassa ole ilmennyt, että tietojärjestelmä ei olisi ollut toimintakunnossa kysymyksessä olevana ajankohtana, tällä viestillä ei ole merkitystä valituksen saapumisajankohdan kannalta. Ottaen huomioon, että viestin saapuminen määräajassa on lähtökohtaisesti lähettäjän omalla vastuulla, asiassa ei ole merkitystä muillakaan valittajan esittämillä seikoilla.

Koska määräaika valituksen tekemiselle on päättynyt 2.1.2017 markkinaoikeuden aukioloajan päättyessä kello 16.15 ja valitus on asiassa saadun selvityksen mukaan saapunut oikeushallinnon tietojärjestelmään kysymyksessä olevana päivänä vasta aukioloajan päättymisen jälkeen kello 16.20.22, valitus on saapunut myöhässä. Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.


PRH:n päätös.


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.3.2018