MAO:95/18

Hyundai Motor Company > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - rekisteröintieste - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2017/468
Antopäivä: 22.2.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.4.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Hyundai Motor Company on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 13.4.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1271440 GENESIS hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan kansainvälinen rekisteröinti GENESIS on sekoitettavissa aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 8848591 GENESIS LASER TAG.

Hyundai Motor Company on sittemmin toimittanut markkinaoikeudelle EU-tavaramerkin GENESIS LASER TAG haltijan rekisteröintisuostumuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa todennut, että toimitetun rekisteröintisuostumuksen johdosta kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle koskemaan Suomea ei ole enää olemassa estettä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin, 14 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 56 b §:n 2 momentin nojalla, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1271440 GENESIS aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin numero 8848591 GENESIS LASER TAG ja ettei mainittu kansainvälinen rekisteröinti siten koske Suomea.

Tavaramerkkilain 14 §:n 3 momentin mukaan niissä tapauksissa, joita mainitun pykälän 1 momentin 4–8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä sanotusta 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle EU-tavaramerkin GENESIS LASER TAG haltijan antaman suostumuksen sille, että kansainvälinen rekisteröinti GENESIS hyväksytään koskemaan Suomea kaikkien tämän kattamien tavaroiden osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa todennut edellä mainitun rekisteröintisuostumuksen johdosta, ettei EU-tavaramerkki GENESIS LASER TAG muodosta enää estettä sille, että kansainvälinen rekisteröinti GENESIS hyväksytään koskemaan Suomea.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä kansainvälisen rekisteröinnin GENESIS hyväksymiseksi koskemaan Suomea ei enää ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin GENESIS hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 13.4.2017 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1271440 GENESIS hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Pertti Lenkkeri.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 1.3.2018