MAO:87/18

Ferrosan A/S > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2017/699
Antopäivä: 20.2.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.9.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Ferrosan A/S on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin sen hakemusta tavaramerkin MULTI-TABS MULTI-MINTS rekisteröimiseksi ei ole hyväksytty ja että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Yhtiö on toimittanut markkinaoikeudelle valituksenalaisessa päätöksessä rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi luokan 5 tavaroiden osalta asetetun kansallisen tavaramerkin numero 207012 Multi-Tabs haltija Pfizer Oy:n antaman rekisteröintisuostumuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, että valittajan toimitettua estemerkin haltijan antaman suostumuksen estettä hakemuksen hyväksymiselle ei enää ole.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tavaramerkkilain 14 §:n 3 momentin mukaan niissä tapauksissa, joita pykälän 1 momentin 4–8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle kansallisen tavaramerkin numero 207012 Multi-Tabs haltijan antaman suostumuksen sille, että tavaramerkki MULTI-TABS MULTI-MINTS rekisteröidään hakemuksen mukaisesti tavaroille luokissa 3, 5 ja 30.

Toimitettu rekisteröintisuostumus ja Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto rekisteröinnin esteen poistumisesta huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä tavaramerkin MULTI-TABS MULTI-MINTS rekisteröimiselle myös luokan 5 tavaroiden osalta ei enää ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksesta ilmenee.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 7.9.2017 tekemän päätöksen siltä osin kuin tavaramerkkiä MULTI-TABS MULTI-MINTS ei ole rekisteröity myös luokan 5 tavaroille "Farmaseuttiset valmisteet; Vitamiinit ja vitamiinivalmisteet; Ravintolisäaineet; Lisäravintoaineet" ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin rekisteröintiä varten.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 1.3.2018