MAO:86/18

Granitifiandre Società per azioni > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2017/684
Antopäivä: 20.2.2018

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 1.9.2017 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Granitifiandre Società per azioni on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 792912 IRIS (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea. Valituksen oheen on liitetty valituksenalaisessa päätöksessä rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi asetetun EU-tavaramerkin numero 1232982 IRIS haltija AGC Glass Europe -nimisen yhtiön rekisteröintisuostumus.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan todennut, että toimitetun rekisteröintisuostumuksen johdosta kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiselle koskemaan Suomea ei ole enää olemassa mitään estettä.

Granitifiandre Società per azioni on lausumassaan pyytänyt valituksensa hyväksymistä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tavaramerkkilain 14 §:n 3 momentin mukaan niissä tapauksissa, joita pykälän 1 momentin 4–8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain 20 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus täyttää sille asetetut vaatimukset eikä asiassa ole ilmennyt estettä rekisteröinnille, rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä tavaramerkki ja rekisteröinnistä on kuulutettava.

Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle EU-tavaramerkin numero 1232982 IRIS haltijan antaman suostumuksen sille, että kansainvälinen rekisteröinti numero 792912 IRIS (kuvio) hyväksytään koskemaan Suomea.

Toimitettu rekisteröintisuostumus ja Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto rekisteröinnin esteen poistumisesta huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valituksenalaisessa päätöksessä mainittua estettä kansainvälisen rekisteröinnin numero 792912 IRIS (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea ei enää ole.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksesta ilmenee.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 1.9.2017 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 792912 IRIS (kuvio) hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Mirva Näsi.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 1.3.2018