MAO:16/18

Merck Sharp & Dohme B.V. ja MSD Finland Oy > Exeltis Healthcare S.L. ja Exeltis Sverige AB

turvaamistoimi

Diaarinumero: 2017/649
Antopäivä: 10.1.2018

HAKEMUS

Vaatimukset

Merck Sharp & Dohme B.V. ja MSD Finland Oy (jäljempänä yhteisesti myös hakijat tai MSD) ovat vaatineet, että markkinaoikeus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla kieltää 500.000 euron sakon uhalla Exeltis Healthcare S.L:ää ja Exeltis Sverige AB:tä (jäljempänä yhteisesti myös vastapuolet tai Exeltis) valmistamasta, tarjoamasta, saattamasta vaihdantaan tai käyttämästä myyntiluvan numero 34070 mukaista Ornibel-ehkäisyrengasta (vahvuus 0.120 mg/0.015 mg/24 h) taikka tuomasta maahan tai pitämästä hallussa Ornibel-ehkäisyrengasta edellä sanottua tarkoitusta varten niin kauan kuin eurooppapatentti numero FI/EP 0 876 815 on voimassa Suomessa.

Lisäksi hakijat ovat pyytäneet, että myönnettävän turvaamistoimen tiedoksianto Exeltis Sverige AB:lle uskotaan heille.

Perusteet

Merck Sharp & Dohme B.V. on Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 0 876 815 (jäljempänä myös kannepatentti) haltija. Kyseinen eurooppapatentti on keksinnölle nimeltä "Lääkeaineen vapautumissysteemi kahdelle tai useammalle vaikuttavalle aineelle". Kannepatentti on voimassa 8.4.2018 asti.

Kannepatentin mukainen keksintö koskee intravaginaalista renkaan muotoista lääkeaineen vapautumissysteemiä, jota käytetään muun muassa raskauden ehkäisyyn. Sanotulla ehkäisyrenkaalla saadaan aikaan luotettava ja ennustettava steroidiyhdisteiden vapautuminen vakiosuhteessa pitkän ajanjakson kuluessa. Kannepatentin selityksen mukaan edulliset steroidiset yhdisteet ovat etonogestreeli ja etinyyliestradioli.

MSD:n tietoon on syyskuussa 2017 tullut, että Exeltis on tuonut Suomen markkinoille etonogestreeliä ja etinyyliestradiolia vaikuttavina aineinaan sisältävän ehkäisyrenkaan kauppanimellä Ornibel. Exeltis on saanut kyseiselle ehkäisyrenkaalle myyntiluvan 12.7.2017 niin sanotun lyhennetyn hakemuksen perusteella. Käytännössä Exeltis on nimennyt mainitussa hakemuksessaan MSD:n markkinoiman NuvaRing-renkaan vertailuvalmisteeksi, jonka kanssa Ornibel-ehkäisyrenkaan on todettu olevan bioekvivalentti.

Julkisista lähteistä peräisin olevien tietojen valossa Ornibel-ehkäisyrenkaassa käytetään ilman MSD:n lupaa kannepatentin suojaamaa keksintöä.

Kannepatentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 olevan piirteen "jolloin mainittu progestatiivinen yhdiste on alkujaan liuotettu polymeeriydinmateriaaliin suhteellisen alhaisella ylikyllästyksen asteella" osalta Exeltis on vahvistanut, että Ornibel-ehkäisyrenkaassa progestatiivinen yhdiste on liuotettu ehkäisyrenkaan polymeeriydinmateriaaliin. Exeltis on kuitenkin esittänyt, ettei mainittu progestatiivinen yhdiste olisi liuotettu alhaisella ylikyllästyksen asteella vaan kyllästyspistettä alhaisemmalla pitoisuudella. Exeltiksen esittämää selvitystä Ornibel-ehkäisyrengasta koskevista liuotuskokeista ei voida pitää luotettavana. Joka tapauksessa progestatiivisen yhdisteen täsmällisestä kyllästysasteesta riippumatta Ornibel-ehkäisyrengas toteuttaa edellä mainitun piirteen vähintään ekvivalentisti. Vaikka Ornibel-ehkäisyrenkaassa progestatiivinen yhdiste olisikin liuotettu polyuretaaniin alikyllästeisenä, tällä ei ole saavutettu erityistä etua.

Ornibel-ehkäisyrengas ratkaisee saman ongelman kuin kannepatentti eli ongelman siitä, miten saada aikaan yksitilainen lääkeaineen vapautumissysteemi vähintään kahdelle steroidiyhdisteelle.

Exeltis on alkanut hyödyntää Ornibel-ehkäisyrenkaita Suomessa patentinhaltijan yksinoikeuden piiriin kuuluvalla tavalla. Näin ollen on vähintäänkin jossain määrin todennäköisempää, että Exeltis loukkaa MSD:n yksinoikeutta kuin että näin ei olisi. Turvaamistoimen myöntämiselle asetetun niin sanotun vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän.

Ornibel-ehkäisyrenkaan vaihdantaan saattamisen ilman MSD:n suostumusta on katsottava osoittavan, että on olemassa ilmeinen ja välitön vaara siitä, että Exeltis jatkaa MSD:n kannepatenttiin perustuvan yksinoikeuden loukkaamista. Patenttiloukkauksen jatkuminen vähentää olennaisesti kannepatentin mukaisten yksinoikeuksien arvoa muun ohella patentilla suojattujen tuotteiden myynnin menettämisen sekä hintakilpailun vuoksi. Turvaamistoimen myöntämiselle asetetun niin sanotun vaaraedellytyksen on katsottava täyttyvän.

MSD:n NuvaRing-ehkäisyrengas on yksi sen tärkeimmistä tuotteista. Kannepatentti on voimassa 9.4.2018 saakka eli vielä noin puoli vuotta. Lääkealalla yksinoikeuden viimeiset vuodet ja kuukaudet ovat yleensä kaikkein tuottoisimpia. Mikäli turvaamistoimea ei myönnetä, MSD:n kannepatenttiin perustuvat yksinoikeudet vesittyisivät eikä MSD:llä olisi mahdollisuutta hyödyntää tehokkaasti kannepatentin turvaamaa kielto-oikeutta koko sen voimassaoloajan. Ornibel-ehkäisyrengas on ainoa markkinoilla oleva ehkäisyrengas MSD:n NuvaRing-ehkäisyrenkaan lisäksi. Kaikki Ornibel-ehkäisyrenkaan myynti on siten pois NuvaRing-ehkäisyrenkaan myynnistä ja voi johtaa myös NuvaRing-ehkäisyrenkaan hinnan alentamispaineeseen. Hintojen alentumista on käytännössä vaikeaa kompensoida kokonaan. Exeltiksen Ornibel-ehkäisyrengas on tuotu Suomen markkinoille vasta hiljattain eikä valmisteen myynti ja markkinointi ole vielä ennättänyt Suomessa kunnolla alkaa. Exeltikselle turvaamistoimen myöntämisestä mahdollisesti aiheutuva haitta olisi olennaisesti pienempi kuin MSD:lle turvaamistoimen myöntämättä jättämisestä aiheutuva vahinko. Myös niin sanotun intressipunninnan on siten katsottava puoltavan turvaamistoimen myöntämistä.

VASTAUS

Vaatimukset

Exeltis Healthcare S.L. ja Exeltis Sverige AB ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Lisäksi Exeltis Healthcare S.L. ja Exeltis Sverige AB ovat pyytäneet, että markkinaoikeus määrää pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan asian vireille tulemisesta lukien:
- Exeltiksen 1.11.2017 markkinaoikeudelle toimittaman vastauksen kappaleet 56–58, 60 ja 61, 65–68, sivun 14 taulukon sekä kappaleet 70, 71, 75 ja 76 sekä 81 ja 82 sekä vastauksen liitteenä olevat asiakirjatodisteet V8–V14 ja muut asiakirjat MA2 ja MA3,
- Exeltiksen 10.10.2017 markkinaoikeudelle toimittaman kirjelmän liitteet V3 ja V4,
- Exeltiksen 6.11.2017 markkinaoikeudelle toimittaman asiakirjatodisteen V15,
- Exeltiksen 1.12.2017 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman kappaleet 7 ja 13 sekä lausuman liitteenä olevat asiakirjatodisteet V16, V17 ja V18 sekä muun asiakirjan MA6,
- MSD:n 17.11.2017 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman liitteenä olevan asiakirjatodisteen K20, - MSD:n 18.12.2017 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman sivun 3 toiseksi viimeisen kappaleen, sivun 4 kolmannen kappaleen sekä lausuman liitteenä olevan asiakirjatodisteen K22 ja
- Exeltiksen 3.1.2018 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman kappaleen 18 sekä lausuman liitteenä olevat asiakirjatodisteet V23 ja V24.

Perusteet

Exeltiksen Ornibel-ehkäisyrengas ei loukkaa MSD:n Suomessa voimaan saatettua eurooppapatenttia numero FI/EP 0 876 815 kirjaimellisen tulkinnan eikä niin sanotun ekvivalenssitulkinnan perusteella. Turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä olevan vaade-edellytyksen ei siten ole katsottava täyttyvän.

MSD:llä on todistustaakka väitetyn oikeudenloukkauksen todennäköisyydestä. MSD ei ole kuitenkaan osaksikaan täyttänyt todistustaakkaansa.

Kannepatentin mukaisen keksinnön keskeinen piirre on progestatiivisen yhdisteen liuottaminen alkujaan polymeeriydinmateriaaliin suhteellisen alhaisella ylikyllästyksen asteella. Exeltiksen Ornibel-ehkäisyrengas ei toteuta tätä kannepatentin keskeistä piirrettä, sillä Ornibel-ehkäisyrenkaassa progestatiivinen yhdiste on päinvastoin liuotettu polymeeriydinmateriaaliin alikyllästyksen asteella. Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, että Ornibel-ehkäisyrenkaassa sanottua progestatiivista yhdistettä olisi tullut olla moninkertaisesti enemmän, jotta edes kyllästyspiste olisi saavutettu.

Ornibel-ehkäisyrengas on kemiallisilta ja teknisiltä ominaisuuksiltaan parempi ja kehittyneempi tuote kuin esimerkiksi pitkään markkinoilla ollut MSD:n kannepatentin mukainen NuvaRing-ehkäisyrengas. Alikyllästyksellä on nimenomaan vältetty ne ongelmat, jotka liittyvät kannepatentin mukaiseen ylikyllästykseen.

MSD on ilmeisen selvästi havainnut, ettei Ornibel-ehkäisyrengas voi MSD:n esittämillä perusteilla loukata kannepatenttia, koska kannepatentin mukaisen keksinnön keskeinen piirre progestatiivisen yhdisteen liuottamisesta ylikyllästyksen asteella ei yksinkertaisesti toteudu Ornibel-ehkäisyrenkaassa. Tämän havainnon tehtyään MSD on pyrkinyt esittämään kannepatentissa kuvatun keksinnön jonain muuna kuin se on ja tavalla, joka ei vastaa muun ohella kannepatentin sisältöä ja tekniikan tasoa. Kannepatentissa toistetaan useissa kohdin, että ylikyllästys on keksinnön olennainen piirre. Koska Ornibel-ehkäisyrenkaassa käytetty ratkaisu on päinvastainen kannepatentin opetuksen kanssa, se ei voi olla samanarvoinen kuin kannepatentin mukainen ratkaisu. Ornibel-ehkäisyrengas ei siten voi loukata kannepatenttia myöskään ekvivalenssitulkinnan perusteella.

Turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä olevan vaaraedellytyksen ei ole katsottava täyttyvän, koska vaade-edellytyskään ei täyty.

Myöskään intressipunninnan ei ole katsottava puoltavan turvaamistoimen myöntämistä. Turvaamistoimen kohteena oleva Ornibel-ehkäisyrengas on yleisesti myynnissä Suomessa ja turvaamistoimen myöntäminen aiheuttaisi Exeltikselle merkittäviä kustannuksia ja estäisi Exeltiksen lääkejakelun Suomessa. Tästä aiheutuisi peruuttamatonta vahinkoa, jonka määrää olisi jälkikäteen erittäin vaikea arvioida. Mikäli turvaamistoimi myönnettäisiin, Exeltiksen olisi käytännössä mahdotonta osoittaa, millaisen markkinaosuuden se olisi voinut saada, mikäli markkinoilla toimimista olisi voitu jatkaa. Jos taas turvaamistointa koskeva hakemus hylätään mutta myöhemmin vahvistettaisiinkin patentin loukkauksen tapahtuneen, Ornibel-ehkäisyrenkaan myynti voidaan todeta yksiselitteisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Salassapitomääräys

Exeltis Healthcare S.L. ja Exeltis Sverige AB ovat pyytäneet, että markkinaoikeus määrää pidettäväksi salassa 10 vuoden ajan asian vireille tulemisesta lukien:
- Exeltiksen 1.11.2017 markkinaoikeudelle toimittaman vastauksen kappaleet 56–58, 60 ja 61, 65–68, sivun 14 taulukon sekä kappaleet 70, 71, 75 ja 76 sekä 81 ja 82 sekä vastauksen liitteenä olevat asiakirjatodisteet V8–V14 ja muut asiakirjat MA2 ja MA3,
- Exeltiksen 10.10.2017 markkinaoikeudelle toimittaman kirjelmän liitteet V3 ja V4,
- Exeltiksen 6.11.2017 markkinaoikeudelle toimittaman asiakirjatodisteen V15,
- Exeltiksen 1.12.2017 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman kappaleet 7 ja 13 sekä lausuman liitteenä olevat asiakirjatodisteet V16, V17 ja V18 sekä muun asiakirjan MA6,
- MSD:n 17.11.2017 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman liitteenä olevan asiakirjatodisteen K20,
- MSD:n 18.12.2017 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman sivun 3 toiseksi viimeisen kappaleen, sivun 4 kolmannen kappaleen sekä lausuman liitteenä olevan asiakirjatodisteen K22 ja
- Exeltiksen 3.1.2018 markkinaoikeudelle toimittaman lausuman kappaleen 18 sekä lausuman liitteenä olevat asiakirjatodisteet V23 ja V24.

MSD on esittänyt, että Exeltiksen salassapitopyyntö on osittain laadittu tarpeettoman laajaksi. MSD:n mukaan enintään tietyt yksityiskohdat ja numeeriset arvot voivat olla salassa pidettäviä liikesalaisuuksia.

Markkinaoikeus toteaa hallituksen esityksestä (HE 13/2006 vp s. 44 ja 45) ilmenevän, että liike- ja ammattisalaisuuksia on tarkoitettu suojattavan oikeudenkäynnissä pääsääntöisesti asianosaisen tahdon mukaisesti. Asiaa ratkaistaessa merkitystä voidaan antaa vastapuolen mielipiteelle, mutta ratkaisevassa asemassa on salassapitomääräystä pyytäneen näkemys ja asiassa esittämänsä. Mainittujen esitöiden mukaan salassapitopyynnön käsittelystä ei ole tarkoitettu muodostuvan suhteettoman raskasta prosessia.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Exeltiksen pyynnön kohteena olevat edellä mainitut oikeudenkäyntikirjelmien kohdat ja liitteet sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitettuja tietoja yksityisistä liikesalaisuuksista, joiden julkiseksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Sen vuoksi markkinaoikeus oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n nojalla Exeltiksen pyynnöstä määrää, että edellä mainitut asiakirjojen kohdat ja liitteet on pidettävä salassa. Salassapitoaika päättyy 10.10.2027.

Pääasiaratkaisun perustelut

Sovellettavat säännökset

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen niin sanottu yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan mainitun pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin mainitun luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee mainitun pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Asian arviointi

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo.

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ratkaisuissa

KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ratkaisuissa KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaako Exeltiksen Ornibel-ehkäisyrengas hakijoiden eurooppapatenttia numero FI/EP 0 876 815. Tämä kuuluu vasta mahdollisen pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijoiden on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että niillä on vastapuoliaan kohtaan vaatimansa oikeus.

MSD on Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 0 876 815 haltija. Väitetyn oikeudenloukkauksen todennäköisyyden lähtökohdaksi on otettava mainittuun kannepatenttiin perustuvien oikeuksien voimassaolo.

Kannepatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"Lääkeaineen vapautumissysteemi, joka käsittää vähintään yhden tilan, joka käsittää termoplastisen polymeeriytimen ja termoplastisen ydintä peittävän polymeerikuoren, mainitun ytimen käsittäessä steroidisen progestatiivisen yhdisteen ja steroidisen estrogeenisen yhdisteen seoksen painosuhteessa, joka sallii sekä mainitun progestatiivisen yhdisteen että mainitun estrogeenisen yhdisteen suoran vapautumisen mainitusta polymeeristä fysiologisesti tarvittavissa määrissä, jolloin mainittu progestatiivinen yhdiste on alkujaan liuotettu polymeeriydinmateriaaliin suhteellisen alhaisella ylikyllästyksen asteella, jolloin mainittu estrogeeninen yhdiste on liuotettu polymeeriydinmateriaaliin alhaisemmalla pitoisuudella kuin mainittu progestatiivinen yhdiste, ja jolloin mainittu termoplastinen kuori läpäisee mainittuja progestatiivisia ja estrogeenisiä yhdisteitä."

Kannepatentin selityksessä todetaan lisäksi muun ohella seuraavaa:

"Kuten jo yllä olevasta kuvauksesta voidaan johtaa, esillä oleva keksintö perustuu yllättävään havaintoon, että steroidi voi säilyä ylikyllästeisessä muodossa pitkän varastoinnin ajan (kuten 6 kuukautta tai kauemmin) lämpötila-alueella 4 °C – 25 °C, edellyttäen, että steroidipitoisuus ei ylitä kohtuuttomasti liukoisuutta 25 °C:ssa. Sallitun ylimäärän määräävät tietysti alhaisin varastointilämpötila, steroidiyhdiste ja termoplastinen polymeeri, sekä mitkä tahansa lisäyhdisteet, joita on läsnä (keraliuotusvaikutus). Jos kuitenkin mainittu ylimäärä ylittää sallitut rajat, steroidi kiteytyy emätinrenkaan ulkopinnalle."

Kannepatentin selityksessä todetaan edelleen, että "keksinnön keskeinen piirre on ydinmateriaaliin suhteellisen alhaisella ylikyllästyksen asteella liuotettu progestatiivinen steroidi".

MSD on esittänyt, että Exeltiksen Ornibel-ehkäisyrengas toteuttaa kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 kaikki piirteet kirjaimellisen tulkinnan tai joka tapauksessa ainakin ekvivalenssitulkinnan perusteella.

Exeltis on puolestaan kiistänyt patentinloukkauksen erityisesti sillä perusteella, ettei Ornibel-ehkäisyrengas toteuta kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 keskeisenä pidettävää piirrettä "jolloin mainittu progestatiivinen yhdiste on alkujaan liuotettu polymeeriydinmateriaaliin suhteellisen alhaisella ylikyllästyksen asteella" kirjaimellisen tulkinnan eikä myöskään ekvivalenssitulkinnan perusteella. Exeltis on tältä osin lähtenyt siitä, että Ornibel-ehkäisyrenkaassa progestatiivista yhdistettä ei ole liuotettu polymeeriydinmateriaaliin lainkaan ylikyllästyksen asteella.

Markkinaoikeus toteaa, että patentin loukkaukseen perustetussa turvaamistoimiasiassa hakijalla on näyttötaakka vaade-edellytyksenä olevan patentinloukkauksen käsillä olemisen saattamisesta todennäköiseksi.

Käsillä olevassa asiassa Exeltis on patentin loukkausta koskevan kiistämisensä tueksi esittänyt asiantuntijalausuntoja ja tutkimustuloksia, joiden mukaan Ornibel-ehkäisyrengas ei toteuta kannepatentin edellä mainittua piirrettä vaan Ornibel-ehkäisyrenkaassa progestatiivisen yhdisteen liuotus polymeeriydinmateriaaliin on tapahtunut siten, että yhdisteen pitoisuus on jäänyt selvästi alle niin sanotun kyllästyspisteen. MSD on puolestaan esittänyt asiantuntijalausuntoja, joilla on pyritty horjuttamaan Exeltiksen esittämien asiantuntijalausuntojen ja tutkimustulosten merkitystä asiassa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn perusteella on tässä vaiheessa, asian tarkastelun summaarinen luonne huomioon ottaen, mahdotonta sanoa olevan todennäköisempää, että Ornibel-ehkäisyrengas loukkaisi eurooppapatenttia numero FI/EP 0 876 815 kirjaimellisen tulkinnan tai joka tapauksessa ainakin ekvivalenssitulkinnan perusteella kuin että loukkausta ei tapahtuisi.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että väitetty patentin loukkaus on Exeltiksen kiistämisen ja sen tueksi esitetyn selvityksen johdosta tullut sillä tavoin epävarmaksi, ettei MSD ole saattanut oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla todennäköiseksi sitä, että MSD:llä olisi Exeltistä kohtaan mainittuun eurooppapatenttiin numero FI/EP 0 876 815 perustuva oikeus, joka voitaisiin vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla.

Koska turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä olevan vaade-edellytyksen ei voida katsoa täyttyvän, edellytyksiä hakemuksessa vaaditun turvaamistoimen myöntämiselle ei ole jo sanotun perusteella. Tämän vuoksi MSD:n hakemus turvaamistoimen määräämiseksi on hylättävä.

Edellä todettu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua hakijoiden pyynnöstä, joka koskee asiassa määrättävän turvaamistoimen tiedoksiantamisen uskomista hakijoille.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.3.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Pertti Lenkkeri sekä markkinaoikeusinsinööri Krister Karlsson.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 18.1.2018