MAO:839/17

Viacom International Inc. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2016/134
Antopäivä: 22.12.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.1.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Viacom International Inc. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 28.1.2016 siltä osin kuin valittajan hakemus haetun merkin nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET (kuvio) rekisteröimiseksi on hylätty ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi haetun merkin rekisteröintiä varten kaikille haetuille tavaroille ja palveluille.

Perusteet

Haettu merkki nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET (kuvio) ei ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aikaisempiin Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 1353101 BLAZE, EU-tavaramerkkiin numero 2487130 BLAZE, EU-tavaramerkkiin numero 5151790 BLAZE, EU-tavaramerkkiin numero 10891257 BLAZE eikä EU-tavaramerkkiin numero 10039121 BLAZE.

Merkkien vertailun on tapahduttava merkeistä saatavien kokonaisvaikutelmien perusteella. Huomioon on otettava muun ohella merkkien sisältämät sanat, värit, logot, kuviot, fontit sekä merkkien sisältämien sanojen foneettinen ilmiasu. Se, että aikaisempi tavaramerkki sisältyy kokonaisuudessaan myöhempään merkkiin, ei tarkoita automaattisesti sitä, että myöhempi merkki on sekoitettavissa aikaisempaan merkkiin. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on virheellisesti otettu huomioon vain yksi sana haetusta merkistä antamatta mitään merkitystä haetun merkin muille osatekijöille tai merkistä saatavalle kokonaisvaikutelmalle.

Haettu merkki muodostuu neljästä eri sanasta sekä voimakkaasta liekkikuviosta. Nämä eri osatekijät muodostavat yhdessä voimakkaan kokonaisvaltaisen visuaalisen kokonaisuuden. Vaikka sana "blaze", josta aikaisemmat EU-tavaramerkit muodostuvat, sisältyy haettuun merkkiin, ei vertailua voida tehdä pelkästään kyseisen sanan perusteella. Kokonaisuutena haettu merkki on erittäin erottamiskykyinen.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole otettu lainkaan huomioon myöskään sitä, että haettu merkki sisältää jo aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin NICKELODEON, joka on merkittävänä osana haettua merkkiä. Erottamiskykyinen tavaramerkki NICKELODEON on muiden haettuun merkkiin sisältyvien osien yläpuolella erillään, joten se eroaa selvästi näistä muista osista ja välittää merkitykselliselle kohdeyleisölle välittömästi tiedon haetulla merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Sekaannusvaaraa tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä ei siten voi syntyä.

Sanasta "blaze" yksin muodostuvaa tavaramerkkiä on pidettävä erittäin suggestiivisena, koska se tarkoittaa suomeksi leimua tai roihua. Tällaisen merkin erottamiskykyä on siten pidettävä varsin matalana, mikä on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään 28.1.2016 hylännyt osaksi Viacom International Inc:n hakemuksen haetun merkin nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET (kuvio) rekisteröimiseksi. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu merkki on sekoitettavissa EU-tavaramerkkeihin numero 1353101 BLAZE, numero 2487130 BLAZE, numero 5151790 BLAZE, numero 10891257 BLAZE ja numero 10039121 BLAZE (jäljempänä yhteisesti myös aikaisemmat EU-tavaramerkit), jotka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten muun ohella luokissa 28 ja 41.

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET (kuvio) sekoitettavissa edellä mainittuihin aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Edellä mainittuun liittyen markkinaoikeus toteaa, että valittajan markkinaoikeudessa esittämän valossa asiassa ei ole kuitenkaan kysymys sen arvioinnista, onko haetun merkin ja aikaisempien EU-tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja, eli muun ohella erilaisia pelejä, leluja ja ajanvietepalveluja pidettävä samoina tai samankaltaisina.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettuun EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien luokan 28 tavaroiden kohdeyleisö koostuu suuresta yleisöstä ja luokan 41 palvelujen kohdeyleisö sekä ammattilaisista että suuresta yleisöstä.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Käsillä olevassa tapauksessa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Haettu merkki

Kuva

Aikaisemmat EU-tavaramerkit

BLAZE

Haettu merkki nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosista nickelodeon, BLAZE, JA sekä MONSTERIKONEET sekä kolmen viimeksi mainitun sanaosan taustalla olevasta varsin yksinkertaisena pidettävästä liekkikuviosta. Liekkikuvion yläpuolella oleva sanaosa nickelodeon on kirjoitettu vaaleanharmailla pienillä pyöreähköillä tekstauskirjaimilla. Ottaen huomioon mainitun sanaosan nickelodeon koon, sijainnin ja haalean värin, sen ei voida katsoa olevan merkittävässä roolissa haetussa merkissä. Merkitystä puheena olevassa suhteessa ei myöskään ole annettavissa sille, että mainittu sanaosa nickelodeon on itsessään rekisteröity tavaramerkkinä. Liekkikuvion päällä on isoilla kirjaimilla viistosti yläoikealle kirjoitettu sanaosa BLAZE ja tämän alapuolella samaan suuntaan isoilla kirjaimilla mutta huomattavasti pienemmällä kirjoitettuna sanaosat JA sekä MONSTERIKONEET. Sana "blaze" tarkoittaa suomeksi muun ohella tulta, roihua, loistoa, hehkua tai loistetta, mutta kohdeyleisöön kuuluva suomalainen tavallinen kuluttaja ei välttämättä ymmärrä näitä merkityksiä. Joka tapauksessa sanaa "blaze" ei ole pidettävä kuvailevana eikä edes viitteellisenä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Sana "monsterikoneet" puolestaan tarkoittaa hirviökoneita ja voi viitata erityisesti luokan 28 tavaroihin, kuten leluihin. Edellä todetun perusteella sanaosaa BLAZE on pidettävä haetun merkin erottamiskykyisimpänä osana. Ottaen huomioon viimeksi mainitun sanaosan koon ja sijainnin haetussa merkissä, on sitä pidettävä myös haetun merkin hallitsevimpana osana. Edellä mainittua kuvio-osaa ei kuitenkaan voida pitää täysin merkityksettömänä. Lisäksi vaikka sanaosat JA sekä MONSTERIKONEET on kirjoitettu huomattavasti pienemmällä kuin sanaosa BLAZE, ei niitäkään voida pitää täysin merkityksettöminä, koska ne erottuvat selkeästi tummasta pohjasta valkoisella kirjoitettuna.

Rekisteröinnin hyväksymisen esteeksi katsotut aikaisemmat EU-tavaramerkit ovat sanamerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sanasta "blaze". Kuten edellä on todettu, sanaa "blaze", jonka merkitystä kohdeyleisöön kuuluva suomalainen tavallinen kuluttaja ei välttämättä ymmärrä, ei ole pidettävä kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille tai palveluille.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että aikaisemmat EU-tavaramerkit BLAZE sisältyvät kokonaisuudessaan haettuun merkkiin nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET (kuvio). Ottaen huomioon, että mainittu sanaosa BLAZE muodostaa haetun merkin erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan, ovat vertailtavat merkit hyvin samankaltaisia ulkoasultaan. Se, että haettuun merkkiin sisältyy myös kuvio-osa ja huomattavasti pienemmällä kirjoitetut sanaosat nickelodeon, JA sekä MONSTERIKONEET, ei poista tätä samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "blaze", joka on aikaisempien EU-tavaramerkkien ainoa sana ja haetun merkin hallitsevin osa. Ottaen huomioon ne tavarat ja palvelut, joista asiassa on kysymys, kuten erilaiset pelit, lelut ja ajanvietepalvelut, sekä haetun merkin pituus markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisöön kuuluva tavallinen kuluttaja kiinnittää merkin lausumisessakin erityistä huomiota sen edellä mainittuun hallitsevaan osaan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että merkkejä on pidettävä lausuntatavaltaan samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti niihin sisältyy muun ohella tulta, roihua, loistoa, hehkua tai loistetta tarkoittava sana "blaze", jonka mainittuja merkityksiä kohdeyleisöön kuuluva tavallinen suomalainen kuluttaja ei kuitenkaan välttämättä ymmärrä. Aikaisemmille EU-tavaramerkeille ei ole siten annettavissa merkityssisältöä. Haettuun merkkiin sisältyy lisäksi hirviökoneisiin viittaava sana "monsterikoneet". Ottaen huomioon tätä edeltävä rinnastuskonjunktio "ja" haetussa merkissä, mainittu kohdeyleisöön kuuluva henkilö voi ymmärtää haetun merkin sanan "blaze" nimenä, johon on yhdistetty hirviökoneet. Vertailtavilla merkeillä ei ole siten katsottavissa olevan samankaltaista merkityssisältöä.

Ottaen huomioon edellä todettu vertailtavien merkkien samankaltaisuus ulkoasun ja lausuntatavan osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempia EU-tavaramerkkejä BLAZE on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Riippumatta siitä, ymmärtääkö suomalainen kohdeyleisö kyseessä olevan sanan merkityksen, ei merkkejä voida pitää kuvailevina tai viitteellisinä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille.

Edellä vertailtavien merkkien sekä niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuudesta todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden haettu merkki nickelodeon BLAZE JA MONSTERIKONEET (kuvio) on sekoitettavissa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin BLAZE. Koska haettua merkkiä hallitsee sanaosa BLAZE, josta aikaisemmat EU-tavaramerkit kokonaisuudessaan muodostuvat, haetusta merkistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Petri Rinkinen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 22.12.2017  Päivitetty 29.12.2017