MAO:779/17

A > NCC Roads Oy

hyödyllisyysmalli - uutuus

Diaarinumero: 2016/20
Antopäivä: 13.12.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.11.2015 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

A on 14.2.2014 hakenut etuoikeuspäivällä 5.4.2013 hyödyllisyysmallioikeutta keksinnölle nimeltä "Asfaltin paikkauslaitteisto".

Patentti- ja rekisterihallitus on 22.5.2014 rekisteröinyt A:lle edellä mainitun hakemuksen tarkoittaman hyödyllisyysmallin numerolla 10495.

Patentti- ja rekisterihallitus on sille 23.1.2015 tehdyn hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen johdosta julistanut 11.11.2015 antamallaan päätöksellä edellä mainitun hyödyllisyysmallin numero 10495 mitättömäksi kokonaan.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 11.11.2015 ja että markkinaoikeus pysyttää hyödyllisyysmallin numero 10495 rekisteröinnin voimassa ensisijaisesti A:n 30.4.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen käsittelyn yhteydessä toimittamien muutettujen suojavaatimusten (jäljempänä myös ensisijaiset suojavaatimukset) mukaisessa muodossa tai toissijaisesti A:n markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten (jäljempänä myös toissijaiset suojavaatimukset) mukaisessa muodossa.

Perusteet

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijaisen suojavaatimusasetelman itsenäiseen suojavaatimukseen 1 sisältyvä määritelmä, jonka mukaan "levityslaite on vaihdettavissa tai säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi", käy ilmi hyödyllisyysmallihakemuksesta. Mainittuun suojavaatimukseen 1 ei siten ole lisätty sellaista materiaalia, joka ei olisi käynyt ilmi hyödyllisyysmallihakemuksesta sen tekohetkellä.

Hyödyllisyysmallin selityksessä on määritelty, että keksinnön eri sovelluksissa käytetään erilaisia ja erilevyisiä kehikoita ja että kehikon leveys voi vaihdella ja se voi olla esimerkiksi 10–100 senttimetriä leveä. Tämä määritelmä käsittää sanamuotonsa mukaisesti myös sen mahdollisuuden, että kehikossa itsessään on leveyden vaihtamisen tai säätämisen mahdollistava järjestelmä.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijaisen suojavaatimusasetelman itsenäinen suojavaatimus 1 on puolestaan muokattu hyödyllisyysmallihakemukseen alun perin sisältyneestä itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 siirtämällä määritelmä "asfalttimassan kuumennuslaitteen (2) yhteyteen asennettu levityslaite (3) asfalttimassan kuumennuslaitteesta syötettävän asfalttimassan levittämiseksi alustan pinnalle" suojavaatimuksen tunnusmerkkiosasta sen johdanto-osaan.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö on uusi ja eroaa selvästi hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen käsittelyn yhteydessä esitetystä tunnetusta tekniikasta.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun MJ1 sisältyvä lausunto ja kuvat eivät pidä paikkaansa. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaista laitteistoa ei ole voitu nähdä julkisesti ennen hyödyllisyysmallin etuoikeuspäivää. Mikäli mainittua laitteistoa on valokuvattu sen kehityksen aikana sellaisen liikkeen alueella, joka on huoltanut tai korjannut sitä taikka tehnyt siihen asennustoimenpiteitä, kysymys ei ole ollut hyödyllisyysmallioikeudesta annetussa laissa (hyödyllisyysmallilaki) tarkoitetusta keksinnön julkiseksi tulemisesta.

Mikään hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen käsittelyn yhteydessä esitetyistä viitejulkaisuista ei kuvaa kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön kaikkia teknisiä piirteitä. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön mukaisessa laitteistossa on levityslaite, joka levityslaitteeseen saakka ulottuvan lämmitysketjun, ajoneuvon massan ja levityslaitteen hydraulisen painamisjärjestelmän avulla tuottaa suoraan valmista pintaa, ilman erillistä tasoituslaitteistoa. Näin mahdollistetaan myös laitteiston käyttö vaikeiden kohteiden kuten pienten tai kapeiden kohteiden koneellisessa paikkaamisessa. Keksinnön mukaisessa laitteistossa on lisäksi mahdollista vaihtaa levityslaitetta tai muuttaa levittimen leveyttä, joka osaltaan myös parantaa laitteiston käytettävyyttä kapeissa ja vaikeissa kohteissa.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun MJ5 mukainen laitteisto on kiinnitetty kuorma-auton taakse kolmella hydraulisylinterillä. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisesta laitteistosta poiketen mainitun viitejulkaisun MJ5 mukaisessa laitteistossa ei hydraulisella järjestelmällä kuitenkaan paineta levityslaitetta vasten asfaltin pintaa. Sen sijaan mainitun viitejulkaisun MJ5 mukaisessa laitteistossa asfaltille levitetty massa tasoitetaan laitteistoon liittyvällä painotetulla rullalla.

Edellä mainitun viitejulkaisun MJ5 mukaisen laitteiston yläosaan sijoitetun lämmityslaitteiston tarkoitus on asfaltin kuumentaminen ennen sen syöttämistä levityslaitteeseen. Lisäksi mainitun viitejulkaisun MJ5 mukainen laitteisto on tarkoitettu suurikokoisten alueiden tai pintojen asfaltoimiseen. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmalin mukainen keksintö eroaa siten rakenteeltaan selvästi mainitussa viitejulkaisussa MJ5 kuvatusta.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun MJ6 mukaisella laitteistolla asfalttimassa siirretään putkien avulla ajoneuvon edessä olevaan levitysjärjestelmään. Tässä levitysjärjestelmässä ei ole hydrauliikkaan perustuvaa painatusmekanismia, vaan hydrauliikka ainoastaan liikuttaa levitysjärjestelmän haravaa. Mainitun viitejulkaisun MJ6 mukaisessa laitteistossa massa tiivistetään alustaan ajoneuvon takaosassa sijaitsevalla raskaalla rullalla.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun MJ7 mukaisessa laitteistossa massa kuljetetaan ajoneuvon etupuolella olevaan itsenäiseen täry-yksikköön, jolla massan kaistaleveyttä ei voida säätää muuten kuin massan määrän avulla. Kuvatun laitteiston levitysjärjestelmässä ei ole lämmitystä eikä hydraulisesti toimivaa massan painatusmekanismia.

NCC Roads Oy:n vastaus

Vaatimukset

NCC Roads Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksestä ilmenee ainoastaan kehikoiden vaihdettavuus, ei niiden säädettävyyttä. Määritelmät "vaihdettavuus" ja "säädettävyys" ovat sisällöllisesti kaksi selkeästi eri asiaa. Siten kehikon leveyden säätämistä koskevalle ensisijaisen suojavaatimusasetelman itsenäiseen suojavaatimukseen 1 tehdylle lisäykselle ei löydy tukea hakemusasiakirjasta.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta MJ1 ilmenevä julkiseksi tuleminen on tapahtunut avoimella parkkipaikalla ja tietyömailla, joihin suurella yleisöllä on ollut vapaa ja rajoittamaton pääsy. Viitejulkaisuun MJ1 sisältyvissä valokuvissa esitetään kaikki kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijaisen suojavaatimusasetelman itsenäisen suojavaatimuksen 1 piirteet lukuun ottamatta määrettä liittyen levityslaitteen vaihdettavuuteen sen leveyden muuttamiseksi. Levityslaitteen vaihdettavuutta sen leveyden muuttamiseksi on kuitenkin pidettävä ilmeisenä vaihtoehtona.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituissa viitejulkaisuissa MJ5, MJ6 ja MJ7 esitetystä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijaisen suojavaatimusasetelman itsenäistä suojavaatimusta 1 on täsmennetty piirteellä, jonka mukaan "levityslaite on vaihdettavissa tai säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi". Kyseisen muutoksen tuen osalta valittaja on viitannut hyödyllisyysmallin selityksen kohtaan, jossa on todettu: "[K]eksinnön eri sovelluksissa käytetään erilaisia ja erilevyisiä kehikoita. Kehikon leveys voi vaihdella ja se voi esim. 10–100 cm leveä."

Hyödyllisyysmallin selityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, että kehikossa itsessään olisi leveyden säätämisen mahdollistavaa järjestelmää tai säätölaitetta, joka mahdollistaisi levityslaitteen leveyden säätämisen kehikkoa vaihtamatta. Näin ollen mainittuun suojavaatimukseen 1 tehdylle sanotulle muutokselle ei löydy tukea perusasiakirjasta.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituista viitejulkaisuista MJ5, MJ6 ja MJ7 tunnetaan asfaltinpaikkauslaitteisto, johon kuuluu ajoneuvoon asennettu asfalttimassankuumennuslaite, jonka yhteyteen on asennettu levityslaite asfalttimassan levittämistä varten, minkä lisäksi laitteistoon kuuluu hydraulinen järjestelmä levityslaitteen painamiseksi alustaa vasten.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijaisen suojavaatimusasetelman itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisessa keksinnössä ei ole piirrettä koskien levityslaitteen vaihdettavuutta leveyden muuttamiseksi. Kyseinen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei näin ollen ole uusi jostakin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta MJ1, MJ5, MJ6 tai MJ7 tunnetuksi tulleeseen tekniikkaan nähden.

Valittajan lausuma

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituille viitejulkaisulle MJ1 ei ole annettavissa merkitystä asiassa, koska kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen laitteisto ei ole ollut julkisesti esillä. Edellä mainittuun viitejulkaisuun MJ1 sisältyvien valokuvien mukaisessa laitteistossa ei ole ollut kaikkia kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisia elementtejä.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun MJ5 mukaisessa laitteistossa on rulla ja tärystin, jolla asfalttimassan tasoitus saadaan aikaan. Viitejulkaisussa MJ5 ei näin ollen ole esitetty hydraulista järjestelmää, joka painaa levityslaitteen vasten alustaa. Mainitun viitejulkaisun MJ5 mukaisen laitteiston hydrauliikkasylintereiden avulla levityslaitteen korkeutta maaperän yläpuolella ja kulmaa maaperään voidaan säätää.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun MJ7 mukaisessa laitteistossa on ajoneuvoon kiinnitetty erillinen täry-yksikkö, jonka korkeutta voidaan säätää hydrauliikan avulla.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisessa ratkaisussa levityslaite painetaan vasten alustaa hydrauliikan avulla siten, että se tuottaa kerralla valmiin pinnan. Vastaavaa ratkaisua ei ole esitetty edellä mainituissa viitejulkaisujen MJ5 ja MJ7 mukaisissa tunnetun tekniikan ratkaisuissa.

Muut kirjelmät

NCC Roads Oy on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

A on 14.2.2014 hakenut hyödyllisyysmallioikeutta keksinnölle nimeltä "Asfaltin paikkauslaitteisto". Patentti- ja rekisterihallitus on 22.5.2014 rekisteröinyt A:lle edellä mainitun hakemuksen tarkoittaman hyödyllisyysmallin numerolla 10495.

NCC Roads Oy:n 23.1.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemän vaatimuksen johdosta Patentti- ja rekisterihallitus on 11.11.2015 antamallaan valituksenalaisella päätöksellä julistanut edellä mainitun hyödyllisyysmallin numero 10495 rekisteröinnin kokonaisuudessaan mitättömäksi.

A on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 11.11.2015 ja pysyttää hyödyllisyysmallin numero 10495 rekisteröinnin voimassa ensisijaisesti A:n 30.4.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen käsittelyn yhteydessä toimittamien muutettujen suojavaatimusten (edellä mainitut ensisijaiset suojavaatimukset) mukaisessa muodossa tai toissijaisesti A:n markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten (edellä mainitut toissijaiset suojavaatimukset) mukaisessa muodossa.

Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallilain 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Hyödyllisyysmallilain esitöiden (HE 232/1990 vp s. 7) mukaan hyödyllisyysmallin keksinnöllisyysvaatimus on alhaisempi kuin patentilta vaadittava keksinnöllisyys. Selvällä erolla tarkoitetaan, että keksintö ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin tunnetusta eikä ratkaisu saa olla itsestään selvä keskitason ammattimiehelle.

Hyödyllisyysmallilain 11 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemusta ei saa muuttaa siten, että hyödyllisyysmallioikeus tulisi koskemaan jotakin, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n 1 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä mainitun lain 1 §:n 2–4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, tai jos hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallilain 21 §:n 1 momentin mukaan rekisteriviranomaisen on julistettava hyödyllisyysmallin rekisteröinti mitättömäksi, jos siihen on mainitun lain 19 §:n 1 momentissa säädetty peruste. Jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on toimittanut uuden suojavaatimuksen, se on mitätöinnin kohteena.

Hyödyllisyysmallin mukainen keksintö

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijainen suojavaatimusasetelma muodostuu itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2 ja 3. Mainittu itsenäinen suojavaatimus 1 kuuluu:

"1. Asfaltin paikkauslaitteisto, johon kuuluu ajoneuvoon (1) asennettu asfalttimassan kuumennuslaite (2), asfaltin paikkauslaitteistoon kuuluu asfalttimassan kuumennuslaitteen (2) yhteyteen asennettu levityslaite (3) asfalttimassan kuumennuslaitteesta syötettävän asfalttimassan levittämiseksi alustan pinnalle, ja että paikkauslaitteistoon kuuluu hydraulinen järjestelmä (4) levityslaitteen painamiseksi vasten alustaa, tunnettu siitä, että levityslaite on vaihdettavissa tai säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi."

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijainen suojavaatimusasetelma koostuu niin ikään itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2 ja 3. Mainittu itsenäinen suojavaatimus 1 kuuluu:

"1. Asfaltin paikkauslaitteisto, johon kuuluu ajoneuvoon (1) asennettu asfalttimassan kuumennuslaite (2), asfaltin paikkauslaitteistoon kuuluu asfalttimassan kuumennuslaitteen (2) yhteyteen asennettu levityslaite (3) asfalttimassan kuumennuslaitteesta syötettävän asfalttimassan levittämiseksi alustan pinnalle, tunnettu siitä, että paikkauslaitteistoon kuuluu hydraulinen järjestelmä (4) levityslaitteen painamiseksi vasten alustaa."

Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on tunnetun tekniikan osalta viitattu seuraaviin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuihin viitejulkaisuihin

MJ1: B:n lausunto

MJ5: US-patenttijulkaisu 3,820,914

MJ6: US-patenttijulkaisu 3,625,120

MJ7: US-patenttijulkaisu 5,131,788

Edellä mainittu viitejulkaisu MJ1 on B:n 18.12.2014 antama lausunto sen liitteenä olevine valokuvineen. Lausunnon mukaan hyödyllisyysmallin numero 10495 tarkoittaman keksinnön mukainen laitteisto on 25.10.2012 ollut KH-Koneet Oy -nimisen yhtiön pihamaalla vuosihuollon yhteydessä ja julkisessa käytössä tietyömailla.

Edellä mainittu viitejulkaisu MJ5 koskee ajoneuvoon liitettävää erillistä asfaltinpaikkauslaitteistoa, johon kuuluu muun ohella asfalttimassan kuumennuslaite ja hydraulinen järjestelmä asfalttimassan levityslaitteen liikuttamiseksi.

Edellä mainittu viitejulkaisu MJ6 koskee asfaltin paikkaukseen tarkoitettua ajoneuvoa, johon liittyvään asfaltin paikkauslaitteistoon kuuluu muun ohella hydraulinen järjestelmä asfalttimassan levityslaitteen liikuttamiseksi eri suuntiin. Asfaltinpaikkauslaitteistoon kuuluu lisäksi välineet asfalttimassan kuumentamiseksi.

Edellä mainittu viitejulkaisu MJ7 koskee asfaltin paikkaukseen tarkoitettua ajoneuvoa, johon kuuluu asfalttitärystin (asphalt tamper) ja välineet asfalttimassan lämmittämiseen sekä hydraulinen järjestelmä asfalttitärystimen liikuttamiseen ylös ja alas.

Asian arviointi

Ensisijaiset suojavaatimukset

Kuten edellä on selostettu, kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijaisissa suojavaatimuksissa on kyse A:n 30.4.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle mainitun hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen käsittelyn yhteydessä toimittamista muutetuista suojavaatimuksista.

Ensisijaisten suojavaatimusten itsenäiseen suojavaatimukseen 1 on lisätty hyödyllisyysmallihakemuksen sisältämään itsenäiseen suojavaatimukseen 1 nähden piirre, jonka mukaan "levityslaite on vaihdettavissa tai säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi".

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, ettei kysymyksessä olevaa hyödyllisyysmallia koskevasta perusasiakirjasta käy ilmi edellä mainitun lisätyn piirteen suoritusmuotoa, jonka mukaan levityslaite on säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi.

Valittaja on esittänyt, että tuki edellä mainitulle kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijaisten suojavaatimusten itsenäiseen suojavaatimukseen 1 tehdylle lisäykselle löytyy hyödyllisyysmallihakemuksen selityksestä, jossa on todettu, että keksinnön eri sovelluksissa käytetään erilaisia ja erilevyisiä kehikoita. Edelleen selityksessä on todettu, että kehikon leveys voi vaihdella ja se voi olla esimerkiksi 10–100 senttimetriä leveä (selityksen s. 2, rivit 18–20).

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu itsenäiseen suojavaatimukseen 1 lisätty piirre käsittää kaksi vaihtoehtoa: levityslaite on joko (i) vaihdettavissa tai (ii) säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi.

Hyödyllisyysmallin selityksen mukaan hyödyllisyysmallin mukaiseen asfaltin paikkauslaitteistoon kuuluu levityslaite, joka on valukehikko tai valuastia. Selityksessä edelleen todetaan, että keksinnön eri sovelluksissa käytetään erilaisia ja erilevyisiä kehikoita. Selityksestä voidaan siten katsoa käyvän ilmi, että levityslaitteen muodostava kehikko on vaihdettavissa toiseen erilevyiseen kehikkoon levityslaitteen leveyden muuttamiseksi.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijaisten suojavaatimusten itsenäiseen suojavaatimukseen 1 lisätty piirre käsittää edellä todetulla tavalla myös vaihtoehdon, jonka mukaan levityslaite on säädettävissä sen leveyden muuttamiseksi, minkä on ymmärrettävä tarkoittavan, että levityslaitteen muodostavassa kehikossa itsessään olisi säätömahdollisuus levityslaitteen leveyden muuttamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että hyödyllisyysmallin selityksestä käy edellä todetulla tavalla ilmi, että levityslaitteen muodostavan kehikon leveys voi vaihdella eri sovelluksissa sitä kautta, että eri sovelluksissa käytetään erilevyisiä kehikoita. Hyödyllisyysmallin selitys ei sen sijaan sisällä viittausta levityslaitteen muodostavan kehikon leveyden säädettävyyteen, toisin sanoen siihen, että kehikon (ja sitä kautta samalla itse levityslaitteen) leveys olisi muutettavissa kehikkoa vaihtamatta. Hyödyllisyysmallin selityksestä ei näin ollen ole katsottava löytyvän tukea sille, että levityslaitteen muodostava kehikko olisi säädettävissä sen leveyden suhteen.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että ensisijaisen suojavaatimusasetelman mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on tullut koskemaan hyödyllisyysmallilain 11 §:n vastaisesti sellaista, mikä ei ole käynyt selville alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta. Mainittu itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole jo sanotun johdosta hyväksyttävissä.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin ensisijainen suojavaatimusasetelma muodostuu edellä selostetulla tavalla itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2 ja 3. Kuten edellä on todettu, itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua epäitsenäisten suojavaatimusten mukaisten keksintöjen hyväksyttävyydestä hyödyllisyysmallina.

Toissijaiset suojavaatimukset

Kuten edellä on selostettu, kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijaisissa suojavaatimuksissa on kyse A:n käsillä olevan valituksen käsittelyn yhteydessä markkinaoikeudelle toimittamista muutetuista suojavaatimuksista.

Toissijaisten suojavaatimusten itsenäinen suojavaatimus 1 poikkeaa hyödyllisyysmallihakemuksen sisältämästä itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 siinä, että viimeksi mainitun itsenäisen suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosaan sisältynyt piirre, jonka mukaan asfaltin paikkauslaitteistoon kuuluu asfalttimassan kuumennuslaitteen yhteyteen asennettu levityslaite asfalttimassan kuumennuslaitteesta syötettävän asfalttimassan levittämiseksi alustan pinnalle, on siirretty tarkasteltavana olevan toissijaisten suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 johdanto-osaan.

Markkinaoikeus toteaa, että hyödyllisyysmallin suojavaatimusten määrittelemän keksinnön uutuutta arvioitaessa ei merkitystä ole katsottava olevan sillä, onko keksinnön piirre esitetty suojavaatimuksen johdanto-osassa vai sen tunnusmerkkiosassa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarkasteltavana olevan toissijaisten suojavaatimusten itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 määritellään ainoastaan, että asfaltin paikkauslaitteistoon kuuluu levityslaite sekä lisäksi hydraulinen järjestelmä, joka on soveltuva painamaan levityslaitetta alustaa vasten. Mainitussa suojavaatimuksessa 1 ei sen sijaan ole määritelty esimerkiksi sitä, miten hydraulinen järjestelmä painaa levityslaitetta vasten alustaa.

Edellä mainittu viitejulkaisu MJ7 kuvaa ajoneuvoa, johon on asennettu teiden korjaukseen soveltuva asfaltointilaitteisto. Ajoneuvoon kuuluu lämmitettävissä oleva asfaltin syöttölokero, josta lämmitetty asfaltti voidaan syöttää ajoneuvon etuosassa olevaan laitteeseen, jolla asfaltti levitetään tienpinnalle (levityslaite). Kyseisessä levityslaitteessa on myös asfalttitärystin (asphalt tamper), joka levittää ja tiivistää hydrauliikan ja tärinän avulla asfalttia tienpinnalle. Mainitussa viitejulkaisussa MJ7 kuvattua asfalttitärystintä liikutetaan ylös ja alas hydraulisen järjestelmän avulla. Kyseinen asfaltintärystin siten tiivistää asfaltin lopulliseen muotoonsa, minkä jälkeen asfalttitärystin voidaan nostaa tienpinnasta ylös ajoneuvon siirron aikana. Mainitussa viitejulkaisussa MJ7 kuvatun asfalttitärystimen on katsottava vastaavan toissijaisten suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista asfalttimassan kuumennuslaitteen yhteyteen asennettua levityslaitetta kuumennetun asfalttimassan levittämiseksi alustan pinnalle, jota hydraulisen järjestelmän avulla voidaan painaa vasten alustaa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijaisen suojavaatimusasetelman itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen asfaltin paikkauslaitteiston kaikkien piirteiden on katsottava ilmenevän edellä mainitusta viitejulkaisusta MJ7.

Valittaja on asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä edellä mainitun asfaltin paikkauslaitteiston uutuuden tueksi vedonnut myös siihen, ettei edellä mainitun viitejulkaisun MJ7 mukainen laite sovellu käytettäväksi pienissä tai kapeissa kohteissa sekä siihen, ettei viitejulkaisun MJ7 mukaisessa laitteessa lämmitys ulotu levityslaitteeseen. Mainitulta osin markkinaoikeus toteaa, ettei kysymyksessä oleva toissijaisten suojavaatimusten itsenäinen suojavaatimus 1 sisällä sellaisia piirteitä, joissa määriteltäisiin laitteen kokoa tai käytettävyyttä erityisesti pieniin tai kapeisiin kohteisiin, eikä mainittu suojavaatimus 1 sanamuotonsa mukaan myöskään edellytä, että lämmityksen tulisi ulottua levityslaitteeseen. Näin ollen mainituille valittajan viittaamille seikoille ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa toissijaisten suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön uutuutta.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijaisten suojavaatimusten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitusta viitejulkaisusta MJ7. Mainittu itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole jo sanotun johdosta hyväksyttävissä.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin toissijainen suojavaatimusasetelma muodostuu edellä selostetulla tavalla itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä suojavaatimuksista 2 ja 3. Kuten edellä on todettu, itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua epäitsenäisten suojavaatimusten mukaisten keksintöjen hyväksyttävyydestä hyödyllisyysmallina.

Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole myöskään tarpeen lausua toissijaisten suojavaatimusten mukaisten keksintöjen hyväksyttävyydestä hyödyllisyysmallina suhteessa muihin esteiksi viitattuihin viitejulkaisuihin.

Johtopäätös

Kuten edellä on todettu, sen paremmin ensisijaisten suojavaatimusten kuin toissijaisten suojavaatimusten mukaiset keksinnöt eivät ole hyväksyttävissä hyödyllisyysmallina. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Sanna Holkeri sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

PRH:n päätös

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 13.12.2018 taltionumero 5888.

 
Julkaistu 18.12.2017  Päivitetty 17.12.2018