MAO:772/17

Neonpoint Oy > OP-Palvelut Oy

tekijänoikeus - teos

Diaarinumero: 2017/58
Antopäivä: 12.12.2017

KANNE

Vaatimukset

Neonpoint Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa

OP-Palvelut Oy:n suorittamaan sille tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena hyvityksenä ja korvauksena 100.000 euroa viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut ratkaisun antamisesta.

Lisäksi Neonpoint Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa

OP-Palvelut Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.159,08 eurolla ja palkkion osalta 9.240 eurolla eli yhteensä 11.399,08 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

OP-Palvelut Oy on loukannut Neonpoint Oy:n tekijänoikeutta luovuttaessaan kolmansille valomainosten valmistamiseksi sen 14.12.2015 päivätyn tarjouspyyntöaineiston 2.12–2.14 kohtiin sisällytetyt suunnittelukuvat. OP-Palvelut Oy on näin toimien valmistanut kappaleita ja saattanut yleisön saataviin Neonpoint Oy:n 13.10.2015 päivätyt yksityiskohtaiset ja ainutlaatuiset sekä erityisesti mitat ja selitteet sisältäneet liikemerkkien ulkoseiniin kiinnittämistä koskevat piirustukset ja niistä ilmenevät asennusohjeet. Kyseiset piirustukset asennusohjeineen ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos.

Neonpoint Oy ei ole antanut OP-Palvelut Oy:lle lupaa suunnittelukuvien julkaisemiseen etu- eikä jälkikäteen, ja se on päinvastoin pyrkinyt pian asiasta tiedon saatuaan estämään kuvien julkaisemisen kilpailijoilleen. Neonpoint Oy on ilmoittanut havaitsemastaan luvattomasta julkaisusta välittömästi OP-Palvelut Oy:lle ja vaatinut luvattomasti julkaistujen kuvien poistamista aineistosta. Neonpoint Oy ei ole antanut eikä

OP-Palvelut Oy saanut lupaa kuvien julkaisemille myöskään vuoden 2016 aineiston julkaisemisen yhteydessä. OP-Palvelut Oy oli julkaissut kyseiset kuvat luvatta edellä kerrotulla tavalla jo vuonna 2015, joten Neonpoint Oy:n kilpailijat olivat jo tosiasiassa saaneet käyttöönsä sen tekijänoikeuden alaiset tiedot.

OP-Palvelut Oy ei ole voinut saada oikeutta puheena olevien suunnittelukuvien julkaisemiseen vuoden 2014 suunnitteluprojektin yhteydessä. Neonpoint Oy ei ole antanut lupaa 13.10.2015 päivättyjen suunnittelukuvien julkaisemiseen. Päinvastoin Neonpoint Oy on antanut muokatun tarjouspyyntöaineiston julkaisemiseen luvan vasta, kun siitä oli sen edellyttämällä tavalla poistettu yksityiskohtaiset rakennekuvat.

Suunnittelukuvissa on ollut merkintä luottamuksellisuudesta ja kielto kopioida tai luovuttaa niitä edelleen. OP-Palvelut Oy on toiminut vähintään tuottamuksellisesti luovuttamalla suunnittelukuvat Neonpoint Oy:n kilpailijoiden tietoon ja käyttöön luottamuksellisuutta ja luovutuskieltoa koskevat merkinnät poistaen. Aiheutuneen vahingon määrä on laskennallinen. Kiinnitysratkaisu on merkittävä ja kilpailuetua tuova innovaatio, josta olisi voinut kertyä huomattavaa liikevaihtoa ja voittoa, jonka Neonpoint Oy on OP-Palvelut Oy:n menettelyn johdosta kokonaan tai osittain menettänyt.

VASTAUS

Vaatimukset

OP-Palvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa Neonpoint Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 72.065 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Suunnittelukuvat ja niihin sisältyvät tekniset piirustukset liikemerkkien rakenteesta ja kiinnityksestä eivät ole tekijänoikeuslailla suojattu teos.

Suunnittelukuvat esittävät liikemerkkien rakenteen ja kiinnityksen teknisiin ja käyttötarkoituksesta johtuviin seikkoihin perustuvina havainnollistavina piirustuksina. Suunnittelukuvat ovat perustuneet N2 Albiino Oy:n tekemiin arkkitehtisuunnitelmiin, jotka ovat määränneet reunaehdot Neonpoint Oy:n suunnitelmille. Suunnittelukuvista ilmenevät kiinnitys- ja rakenneratkaisut eivät ole luonteeltaan niin omaperäisiä ja itsenäisiä, ettei toinen vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaava henkilö olisi päätynyt samankaltaiseen tai vastaavaan lopputulokseen. Ratkaisuja ovat rajoittaneet merkittävästi tekniset ja käytännölliset lähtökohdat, kuten suunnitellun valokyltin koko, paino ja kiinnityskohteen seinän materiaali. Näin ollen piirustukset ovat vain tietyn teknisen ratkaisun mekaaninen ja suora kuvaus ilman luovaa liikkumavaraa.

Jos suunnittelukuvien katsottaisiin olevan teos, julkaistut kuvat eivät ole olleet suojan piirissä, koska kuvat eivät ole identtisiä ja suojan piiri on suppea, ja vastaajalla on ollut oikeus luottaa siihen, että Neonpoint Oy on aiemman yhteistyön johdosta ymmärtänyt ja hyväksynyt 14.12.2015 päivättyjen OP-Palvelut Oy:n suunnittelukuvien julkaisemisen tapahtuvaksi. Neonpoint Oy on hyväksynyt julkaisemisen myös vähintään jälkikäteen konkludenttisesti ja myöhemmin muokattujen suunnittelukuvien julkaisun osalta kirjallisesti sekä sen vuoksi, ettei se ole esittänyt asiassa vaatimuksia suunnitteluyhteistyön aikana.

Jos suunnittelukuvien katsottaisiin olevan teos, tarjouspyyntöaineistoa ei ole myöskään julkaistu rajoittamatta eikä suunnittelukuvia ole saatettu yleisön saataviin. Tarjouspyynnössä on myös mainittu, että aineistoa on käsiteltävä luottamuksellisena ja se on tarkoitettu yksinomaan vastaanottajan käyttöön hanketta koskevan tarjouksen valmistelemiseksi.

Korvausvaatimus on perusteeton ja määrältään liiallinen. OP-Palvelut Oy ei ole toiminut edes tuottamuksellisesti. Hyvityksen määrä tulisi laskea vakiintuneella tavalla niin sanotulla käyttökorvausperiaatteella. Korvauksen määrä on jäänyt kokonaan näyttämättä. Tarjouspyynnön rajoitetulla kohdeyleisöllä ja käyttötarkoituksella on myös merkitystä vahingon määrään. Neonpoint Oy on myös antanut suostumuksen julkaisemiseen viimeistään 14.1.2016, joten kysymys olisi ollut enintään kuukauden kestäneestä loukkauksesta.

TODISTELU

Henkilötodistelu

Neonpoint Oy

1. PS, Neonpoint Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa

OP-Palvelut Oy

1. TS, N2 Albiino Oy:n account director
2. MM, N2 Albiino Oy:n toimitusjohtaja

Asiakirjatodistelu

Neonpoint Oy

1. Neonpoint Oy:n suunnittelukuvat liikemerkkien rakenteesta ja kiinnityksestä (13.10.2015) (myös OP-Palvelut Oy:n asiakirjatodiste 1)
2. OP-Palvelut Oy:n valokylttien ja opasteiden ohjeistus (14.12.2015) (salassa pidettävä)
3. OP-Palvelut Oy:n valokylttien ja opasteiden päivitetty ohjeistus (2016) (salassa pidettävä)

OP-Palvelut Oy

1. Neonpoint Oy:n toteuttamat liikemerkkien suunnittelukuvat (13.10.2015) (myös Neonpoint Oy:n asiakirjatodiste 1)
2. N2 Albiino Oy:n alkuperäiset liikemerkkien suunnittelukuvat (2014) (salassa pidettävä)
3. OP-Pohjola Oy:n tarjouspyyntö Vallilan kiinteistön liikemerkeistä (25.11.2014)
4. Neonpoint Oy:n tarjous vuoden 2014 tarjouspyyntöön liitteineen
5. N2 Albiino Oy:n yhteyshenkilön sähköposti Neonpoint Oy:n edustajalle (7.11.2014)
6. OP-Palvelut Oy:n tarjouspyyntö OP-ryhmän liikemerkeistä (12.11.2015)
7. Asianosaisten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 13.–14.1.2016

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian arvioinnin lähtökohdat

1. Neonpoint Oy:n mukaan OP-Palvelut Oy on loukannut sen tekijänoikeutta luovuttaessaan kolmansille valomainosten valmistamiseksi sen 14.12.2015 päivätyn tarjouspyyntöaineiston kohtiin 2.12–2.14 sisällytetyt suunnittelukuvat. OP-Palvelut Oy on näin toimien valmistanut kappaleita ja saattanut yleisön saataviin Neonpoint Oy:n 13.10.2015 päivätyt yksityiskohtaiset ja ainutlaatuiset sekä erityisesti mitat ja selitteet sisältäneet liikemerkkien ulkoseiniin kiinnittämistä koskevat piirustukset ja niistä ilmenevät asennusohjeet. Kyseiset piirustukset asennusohjeineen ovat tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos.

2. Riidatonta on, että Neonpoint Oy on toimittanut OP-Palvelut Oy:n alihankkijalle 13.10.2015 päivätyt suunnittelukuvat OP-liikemerkkien kiinnityksestä ja että OP-Palvelut Oy on julkaissut osana tarjouspyyntöaineistoaan valokylttien ja opasteiden 14.12.2015 päivätyn ohjeistuksen, joka on kohdissa 2.12–2.14 sisältänyt mainittuja suunnittelukuvia tai samankaltaisia piirustuksia, kuten Neonpoint Oy:n asiakirjatodisteesta 2 ilmenee.

3. Asiassa on ensiksi kysymys siitä, ovatko liikemerkkien kiinnitystä koskevien 13.10.2015 päivättyjen suunnittelukuvien sivut 2–4 tekijänoikeuslailla suojattu teos siltä osin kuin niistä on mahdollisesti valmistettu kappaleita tai saatettu yleisön saataviin OP-Palvelut Oy:n 14.12.2015 päivätyn tarjouspyyntöaineiston kohdissa 2.12–2.14. Mikäli näin on, on arvioitava, onko tekijänoikeutta loukattu ja mitkä loukkauksen mahdolliset seuraamukset ovat.

2 Ovatko kyseiset suunnittelukuvat tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos?

4. Neonpoint Oy:n hallituksen puheenjohtaja PS on todistelutarkoituksessa kuultuna kertonut muun ohella, että Neonpoint Oy on panostanut paljon valomainosten suunnitteluun. Suunnittelulla ja sen suojaamisella on pyritty saamaan kilpailuetua. Neonpoint Oy on N2 Albiino Oy:n pyynnöstä puheena olevilla suunnittelukuvilla selvittänyt, kuinka se voisi toteuttaa OP-ryhmän liikemerkkien seinäkiinnityksen huomaamattomasti. Suunnittelukuvat ovat edellyttäneet rakennesuunnittelua ja lujuuslaskentaa, jotta liikemerkit kestäisivät oman painonsa.

5. Tekijänoikeuslain 1 §:n 1 momentin mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen, olkoonpa se kaunokirjallinen tahi selittävä kirjallinen tai suullinen esitys, sävellys- tai näyttämöteos, elokuvateos, valokuvateos tai muu kuvataiteen teos, rakennustaiteen, taidekäsityön tai taideteollisuuden tuote taikka ilmetköönpä se muulla tavalla. Pykälän 2 momentin mukaan kirjallisena teoksena pidetään myös karttaa sekä muuta selittävää piirustusta tai graafista taikka plastillisesti muotoiltua teosta sekä tietokoneohjelmaa.

6. Oikeuskirjallisuudessa on todettu (Harenko ym., Tekijänoikeus, 2016, s. 15), että lain mukaisen suojan saamisen kannalta teoksen taiteellisella tai laadullisella arvioinnilla tai millään muillakaan vastaavilla seikoilla ei ole merkitystä. Merkitystä ei myöskään ole sillä, miten paljon henkistä luomistyötä tekijä on teokseensa käyttänyt. Niin ikään oikeuskirjallisuudesta ilmenee (Haarmann, Tekijänoikeus ja lähioikeudet, 2005, s. 67), että vaikka tuote olisi vaatinut kuinka paljon työtä ja taitoa tahansa, sitä ei pelkästään tällä perusteella voida pitää tekijäoikeuslaissa tarkoitettuna suojattavana teoksena.

7. Markkinaoikeus toteaa edellä lausutun johdosta aluksi, ettei Neonpoint Oy:n esittämällä suunnittelutyöhön panostamisella tai suunnittelukuvien edellyttämien rakenne- tai lujuuslaskelmien työmäärällä tai ammattitaidolla ole sellaisenaan merkitystä arvioitaessa sitä, ovatko kyseiset piirustukset tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Myöskään liikemerkin seinään kiinnittymisen kestävyydellä ja laadukkuudella ei ole kyseisessä arvioinnissa olennaista merkitystä.

8. PS on kertonut myös, että kyseisten suunnittelupiirustusten omaperäisyys ilmenee siinä, että niissä on tarvittu rakennesuunnittelua ja lujuuslaskentaa ja samalla muotoilun ymmärtämistä. Ratkaisussa on havainnollistettu asennusrungon tuomista ulos mainoksesta, tätä vastaavaa kiinnitysosaa, materiaalin vahvuuksia ja näiden sijoituksia. Erillisellä asennusosalla liikemerkkiä ei ole tavalliseen tapaan tarpeen avata sitä kiinnitettäessä, ja sen asentaminen on helppoa. Rakenne täytyy suunnitella niin, että se kestää oman painonsa ja sääolojen edellyttämän kuormituksen. Ratkaisu on edellyttänyt valomainosalan osaamista, ja ratkaisuun liittyy niin paljon vaihtoehtoja, ettei ole todennäköistä, että toinen suunnittelija olisi päätynyt täysin samanlaiseen ratkaisuun. Suunnittelukuvat ovat sisältäneet toteutus- ja asennusvalmiin ratkaisun. N2 Albiino Oy:n alkuperäiset suunnitelmat eivät ole määrittäneet reunaehtoja seinäkiinnityksille ja asennuksille.

9. N2 Albiino Oy:n toimitusjohtaja MM on todistajana kuultaessa kertonut muun ohella, että toimittajat ratkaisevat valomainosten kiinnityksen itselleen sopivalla tavalla ja ympäristöt kiinnittämiseen ovat moninaisia. Neonpoint Oy:n piirustus on ollut suuntaa antava ja kiinnityksen on voinut tehdä hyvin monella eri tavalla. Valomainosten toteuttaminen ei vaadi erittäin korkeaa ammattitaitoa.

10. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 1988:4 katsonut, että rakennuspiirustukset saattoivat saada suojaa tekijänoikeuslain 1 §:n 2 momentin mukaan selittävinä piirustuksina, mutta kun ne kuitenkin kyseisessä tapauksessa olivat tavanomaisia rakennuspiirustuksia vailla omaperäisyyttä, ne eivät saaneet mainittua suojaa. Myös tekijänoikeusneuvosto on lausuntokäytännössään käsitellyt useasti sitä, ovatko tekniset piirustukset teoksia, ja esimerkiksi sen lausunnosta 2014:6 ilmenee edellä mainittua ennakkopäätöstä vastaavasti, että käsillä ollut rakennuspiirustus ei ilmentänyt tekijänsä omaperäisiä luovia valintoja siinä määrin, että se olisi ollut tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettu teos.

11. Esillä olevan asian arvioinnin havainnollistamiseksi tämän tuomion liitteenä on ote OP-Palvelut Oy:n toimittamasta asiakirjasta, jossa on esitetty 700, 1.200 ja 1.900 millimetrin liikemerkeistä Neonpoint Oy:n asiakirjatodisteesta 1 ilmenevä sen laatima piirustus liikemerkkien seinään kiinnittämisestä ja tämän kuvan alapuolella Neonpoint Oy:n asiakirjatodisteen 2 mukainen OP-Palvelut Oy:n piirustus, jonka on väitetty loukkaavan tekijänoikeutta ensiksi mainittuihin piirustuksiin.

12. Markkinaoikeus katsoo selvitetyksi, että liikemerkkien kiinnittämistä koskevaan ratkaisuun ovat vaikuttaneet tekniset ja käytännölliset lähtökohdat, kuten liikemerkin koko, paino ja kiinnityspinta. Näin ollen teknisten suunnittelupiirustusten suunnittelijalla on ollut rajalliset mahdollisuudet osoittaa luovuuttaan tekemällä itsenäisiä ja omaperäisiä ratkaisuja.

13. Markkinaoikeus katsoo, että suunnittelupiirustukset ovat yleisilmeiltään varsin yleispiirteisiä ja yksinkertaisia. Asiassa ei ole esitetty selvitystä vallitsevista käytännöistä liikemerkkien tai vastaavien esineiden kiinnittämisessä ja siitä, miten Neonpoint Oy:n ratkaisu poikkeaisi niistä. Suunnittelupiirustuksia ei siten ole pidettävä omaperäisinä yksinomaan sen perusteella, että valomainoksen kiinnityksessä on päädytty käyttämään erillistä kiinnitysrunkoa ja sen seurauksena on ratkaistu ja määritelty tähän ratkaisuun liittyviä varsin ilmeiseltä vaikuttavia teknisiä yksityiskohtia. Näiden tai muidenkaan teknisten yksityiskohtien määritteleminen suunnittelupiirustuksissa ei osoita suunnittelijassa vapaiden luovien ratkaisujen tekemistä. Yksityiskohtien määrittelyn on katsottava kuvastaneen ennemminkin tyypillisiä ja varsin yksinkertaisia käytännöllisten ja teknisten reunaehtojen sanelemia teknisiä ratkaisuja. Näin ollen kyseiset tekniset yksityiskohdat, kuten tiettyjen mittojen valitseminen, ovat tekijänoikeudellisesti merkityksettömiä.

14. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, etteivät Neonpoint Oy:n 13.10.2015 päivätyt suunnittelupiirustukset ole tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että niitä on esitetty käytettävän asennusohjeina. Näin ollen kanne on hylättävä, eikä asiasta ole tarpeen lausua muilta osin.

3 Oikeudenkäyntikulut

15. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

16. OP-Palvelut Oy on voittanut asian. Se on vaatinut Neonpoint Oy:tä korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 72.065 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimus koostuu 221,50 tunnista veloitetusta kahden asiamiehen ja heitä avustaneen lakimiehen palkkiosta.

17. Neonpoint Oy on paljoksunut asiaan käytettyä tuntimäärää ja palkkiovaatimusta siltä osin kuin se on ylittänyt puolet vaaditusta sekä esittänyt, että asian laatu huomioon ottaen ei ole erityistä perustetta sille, että asian hoitamisessa on käytetty kahta asiamiestä.

18. OP-Palvelut Oy:n mukaan asia ei ole ollut yksinkertainen ja asia on edellyttänyt laajan aineiston läpikäymistä. Oikeudenkäyntikulut ovat myös alittaneet Neonpoint Oy:n vaatiman hyvityksen ja korvauksen määrän. Asiamiesten työtehtävät on jaettu, eikä päällekkäistä työtä ole tehty.

19. Markkinaoikeus toteaa, että asia on ollut kysymyksenasettelultaan varsin selväpiirteinen eikä se ole ollut kovin laaja. Asiakirja- ja henkilötodistelua on esitetty vain vähän. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa OP-Palvelu Oy:n vaatiman palkkion osalta tarpeellisista toimenpiteistä johtuvaa kohtuullista oikeudenkäyntikulujen määrää. Toisaalta on otettava huomioon, että Neonpoint Oy on esittänyt määrältään varsin merkittävän hyvitys- ja korvausvaatimuksen, jota vastaan OP-Palvelut Oy on joutunut oikeudenkäynnissä puolustautumaan.

20. Usean asiamiehen käyttämistä oikeudenkäynnissä ei sinänsä voida pitää tarpeettomana. Ottaen kuitenkin huomioon mitä edellä on todettu asian laadusta ja laajuudesta, kahden asiamiehen esiintymisestä markkinaoikeuden valmisteluistunnossa ja pääkäsittelyssä kuten myös kahden asiamiehen valmistautumisesta näihin istuntoihin aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida pitää tässä asiassa sellaisina tarpeellisina toimenpiteinä, jotka vastapuolen tulisi korvata.

21. Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei

OP-Palvelut Oy:n vaatimaa palkkion kokonaismäärää ole pidettävä asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisena. Neonpoint Oy on siten velvoitettava korvaamaan OP-Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 45.000 eurolla.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa Neonpoint Oy:n korvaamaan

OP-Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 45.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 12.2.2018.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pekka Savola (eri mieltä) ja Mirva Näsi.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty tuomioon.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Markkinaoikeustuomari Savola:

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä pääasiasta ja perustelujen kohdista 1–18. Tämän jälkeen lausun oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta seuraavan.

Asia on ollut kysymyksenasettelultaan varsin selväpiirteinen eikä se ole ollut kovin laaja. Asiakirja- ja henkilötodistelua on esitetty vain vähän. Asia ei ole myöskään ollut oikeudellisesti erityisen vaikea.

Neonpoint Oy:n hyvitys- ja korvausvaatimuksen ja erityisesti sen määrän tueksi esitetyt perusteet ja näyttö ovat jääneet ohuiksi. Vaatimuksen määrällinen torjuminen ei ole edellyttänyt OP-Palvelut Oy:ltä kovin laajoja toimenpiteitä, eikä vaatimusta voi pitää OP-Palvelut Oy:n kannalta merkittävänä. Katson, ettei vaatimuksen määrällä ole olennaista vaikutusta siihen, millaisia OP-Palvelut Oy:n puolustautuakseen tekemiä toimenpiteitä on pidettävä tarpeellisina ja kohtuullisina.

Edellä mainittuun asian laatuun nähden OP-Palvelut Oy:n toimenpiteitä 221,50 tunnilta 325,35 euron keskituntihinnalla voidaan pitää määrältään ja niihin käytetyltä ajaltaan varsin suurina. Neonpoint Oy:n vaatimus palkkion osalta on puolestaan ollut 9.240 euroa, mikä on käsittänyt 42 tuntia toimenpiteitä.

Edellä todettu huomioon ottaen katson, ettei Neonpoint Oy:tä ole perusteita velvoittaa korvaamaan OP-Palvelut Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvina kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina enempää kuin sen, miltä osin Neonpoint Oy ei ole paljoksunut vaatimusta. Neonpoint Oy on siten määrättävä korvaamaan puolet OP-Palvelut Oy:n vaatimista oikeudenkäyntikulusta eli 36.032,50 euroa.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Anne Ekblom-Wörlund

LAINVOIMAINEN

Lainvoimainen

 
Julkaistu 18.12.2017  Päivitetty 16.5.2018