MAO:761/17

Lidl Stiftung & Co. KG > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2016/745
Antopäivä: 8.12.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.11.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lidl Stiftung & Co. KG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin VOIMAPUURO rekisteröimistä varten.

Perusteet

Toisin kuin rekisteriviranomainen on päätöksessään katsonut, merkki VOIMAPUURO on erottamiskykyinen hakemuksen luokassa 30 kattamille tavaroille. Tavaraluettelo ei sisällä puuroja. Esimerkiksi mysli ja aamiaismurot ovat aamiaistuotteita mutta eivät puuroja. Merkki ei myöskään suoraan kuvaile esimerkiksi kaurahiutaleita. Muista tavaraluettelon mukaisista tavaroista voidaan valmistaa useita erilaisia ruokia. Esimerkiksi kaurahiutaleita käytetään makeisiin ja suolaisiin leivonnaisiin.

Sanalla "voima" on useita eri merkityksiä. Se viittaa esimerkiksi voimakkaaseen ihmiseen, urheilussa voimaharjoitteluun, luonnonvoimiin, fysiikassa käytettyyn termiin ja kuvailevasti "voimahaliin". Sanalla puuro on keitetyn puuron lisäksi muita merkityksiä, kuten sanonta "puurot ja vellit ovat menneet sekaisin" ja "koko selostus oli pelkkää puuroa". Lisäksi sanaa voidaan käyttää esimerkiksi sanottaessa, että "sekoitettaessa kipsijauhe veden kanssa veteläksi puuroksi".

Rekisteröintikäytännössä on katsottu erottamiskykyiseksi tavaramerkki PUUROHETKI muun muassa jauhoille ja viljavalmisteille luokassa 31. Viljavalmisteita voivat olla muun muassa jauhot ja hiutaleet. Näin ollen myös nyt haettu merkki VOIMAPUURO tulisi hyväksyä rekisteröitäväksi. Lisäksi tavaramerkki SENTTIPIZZA on hyväksytty pizzoille luokassa 30 sekä tavaramerkki Hoivamestari lääkinnällisille palveluille ja ihmisille tarkoitetuille terveydenhoitopalveluille. Näiden tavaramerkkien erottamiskyky on korkeintaan samalla tasolla kuin nyt rekisteröitäväksi haetun merkin VOIMAPUURO.

On epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja yhdistäisi merkin VOIMAPUURO tavaraluettelon mukaisiin tavaroihin, joihin ei sisälly lainkaan puuroja. Tavaramerkki on enintään suggestiivinen ja siten erottamiskykyinen.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Valittajan rekisteröintikäytännöstä viittaamat ratkaisut eivät ole verrannollisia nyt kysymyksessä olevaan asiaan.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys haetun merkin VOIMAPUURO erottamiskyvystä seuraaville tavaroille luokassa 30: "Kaurahiutaleet, mysli, viljatuotteet, käsitellyt viljat, viljavalmisteet, aamiaismurot".

Tavaramerkkilain 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Näin ollen haetun merkin merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko kohdeyleisön näkökulmasta katsottava merkin ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Nyt kysymyksessä olevat tavarat ovat kaikki viljapohjaisia elintarvikkeita. Tavarat on suunnattu suurelle yleisölle. Kyseisen kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen ei ole katsottava olevan tavanomaista korkeampaa mainitun merkin kattamien tavaroiden osalta. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Haettu merkki on sanamerkki VOIMAPUURO. Sana "voima" voi viitata muun ohella fyysiseen tai henkiseen suorituskykyyn tai energiaan. Valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että "voimapuuro" on yleisesti käytössä oleva käsite, jolla tarkoitetaan energiaa antavaa ja erityisen ravinnerikasta puuroa. Asiassa ei kuitenkaan ole esitetty minkäänlaista selvitystä siitä, että "voimapuuro" olisi valituksenalaisessa päätöksessä esitetyn mukaisesti yleisesti käytössä oleva käsite.

Kuitenkin riippumatta siitä, käytetäänkö sanaa "voimapuuro" yleisesti viittaamaan energiaa antavaan ja ravinnerikkaaseen puuroon, markkinaoikeus katsoo kohdeyleisön joka tapauksessa ymmärtävän merkin VOIMAPUURO tässä merkityksessä.

Haetun merkin kattamista tavaroista kaurahiutaleista, viljatuotteista, käsitellyistä viljoista ja viljavalmisteista voidaan valmistaa puuroa. Markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki kuvailee suoraan näiden tavaroiden lajia ja laatua.

Se, että sanoilla "voima" ja "puuro" voi olla useita eri valittajan esittämiä merkityksiä, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Kuten Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta). Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että haetun merkin kuvailevuutta arvioidaan sen perusteella, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin kokonaisuutena.

Merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Näin ollen valittajan viittaamista rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan nyt kysymyksessä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että haettua merkkiä VOIMAPUURO olisi pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisenä kaikille nyt kysymyksessä oleville tavaroille.

Myslien ja aamiaismurojen osalta markkinaoikeus katsoo, että niitä on sinänsä mahdollista valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin sekoittaa puuroon. Koska myslejä ja aamiaismuroja sekä puuroja kuitenkin pääsääntöisesti käytetään toistensa vaihtoehtoina, markkinaoikeus kuitenkin katsoo, ettei haetun merkin VOIMAPUURO yhteys mysleihin ja aamiaismuroihin tästä huolimatta ole niin suora ja konkreettinen, että kohdeyleisö välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta yhdistäisi merkin mysleihin ja aamiaismuroihin. Haettua merkkiä ei siten ole pidettävä näitä tavaroita kuvailevana.

Edellä esitetty huomioon ottaen haettu merkki VOIMAPUURO ei ole erottamiskykyinen tavaroille "kaurahiutaleet, viljatuotteet, käsitellyt viljat, viljavalmisteet". Haettu merkki on kuitenkin erottamiskykyinen tavaroille "myslit, aamiaismurot".

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 25.11.2016 tekemän päätöksen siltä osin kuin tavaramerkkihakemus T201651229 on hylätty luokan 30 tavaroiden "mysli, aamiaismurot" osalta ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin VOIMAPUURO rekisteröintiä varten sanotuille tavaroille.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.12.2017  Päivitetty 20.12.2017