MAO:760/17

Lidl Stiftung & Co. KG > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2016/629
Antopäivä: 8.12.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.9.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lidl Stiftung & Co. KG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Poreileva rekisteröimistä varten.

Perusteet

Toisin kuin rekisteriviranomainen on päätöksessään katsonut, merkki Poreileva on erottamiskykyinen hakemuksen luokassa 32 kattamille tavaroille, joita ovat muun muassa alkoholittomat juomat, hedelmätuoremehut, mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet.

Sanalla "poreileva" on useita eri merkityksiä. Se voi viitata esimerkiksi poreilevaan ja kuohuvaan veteen purossa, koskessa, uima-altaassa tai poreammeessa. Poreileva voi lisäksi tarkoittaa kiehuvaa vettä tai sähisevää ja lisäksi sanalla voidaan kuvaannollisesti ilmaista, että joku henkilö on hyvin innoissaan.

Koska sanalla "poreileva" on useita eri merkityksiä eikä se kuvaile esimerkiksi mehuja, on epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja yhdistäisi merkin Poreileva tavaraluettelon mukaisiin tavaroihin. Todennäköistä on, että keskivertokuluttaja ei miellä sanaa "poreileva" mehuja tai juomien valmistusaineita kuvailevaksi yleissanaksi, koska nämä tavarat eivät sisällä poreita.

Mehut ovat Wikipedian mukaan hedelmistä, marjoista tai kasviksista tehtyjä juomia, joissa ei ole hiilihappoa. Mehutiiviste on tiivistettyä mehua, eli siinäkään ei ole hiilihappoa. Juomien valmistusaineita voivat olla esimerkiksi vesi, makusiirapit ja sokeri. Sanan "poreileva" yhteys mehuihin, mehutiivisteisiin ja juomien valmistusaineisiin on kaukainen, eikä sanaa käytetä yleisesti niitä markkinoitaessa.

Rekisteröintikäytännössä on katsottu erottamiskykyiseksi tavaramerkki PORE luokassa 3 tavaroille "syntetisk allrengöringstvål". Kyseiset saippuat voivat muodostaa kuplia veden kanssa. Merkin voi ymmärtää kuvailevan esimerkiksi saippuaa. Täten myös merkki Poreileva tulisi rekisteröidä hakemuksen kattamille tavaroille.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Muukin kuin hiilihappoa sisältävä juoma voi poreilla esimerkiksi juomaa kaadettaessa. Koska tavaraluokituksen nimike "alkoholittomat juomat" kattaa myös poreilevia juomia, rekisteröitäväksi haettu merkki on tältä osin erottamiskyvytön.

Valittajan lausuma

Hedelmäjuomat eivät ole poreilevia edes lasiin kaadettaessa. Tällainen juoma voi olla myös paksua.

Sanalla "poreileva" on vielä muitakin merkityksiä kuin mitä valituksessa on aiemmin esitetty. Esimerkiksi poreileva henkilö voi olla kiivastunut henkilö. Lisäksi voidaan sanoa, että henkilöllä on poreileva nauru.

Rekisteröintikäytännöstä aiemmin todetun lisäksi tavaramerkki KUOHU on rekisteröity oluille. Kun olutta kaataa lasiin, se muodostaa kuohua eli kuohuu.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki Poreileva erottamiskykyinen seuraaville tavaroille luokassa 32: "Kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; limonadit; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet."

Tavaramerkkilain 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara tai palvelu sisältyy.

Nyt kysymyksessä olevat tavarat ovat kaikki juomia tai juomien valmistusaineita. Tavarat on suunnattu suurelle yleisölle. Kyseisen kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen ei ole katsottava olevan tavanomaista korkeampaa mainitun merkin kattamien tavaroiden osalta. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Markkinaoikeus katsoo valituksenalaisessa päätöksessä esitetyin tavoin, että sana "poreileva" voi merkitä kuplivaa tai kuohuvaa ja sanaa käytetään yleisesti juomista puhuttaessa. Valittaja on puolestaan esittänyt sanalla olevan myös muita merkityksiä. Esimerkiksi kiehuva vesi voi olla poreilevaa.

Haetun merkin kattamista tavaroista kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat sekä limonadit tyypillisesti sisältävät tai saattavat sisältää hiilihappoja ja ovat näin ollen poreilevia. Asiassa kysymyksessä olevaan tavaraluokkaan 32 kuuluvat Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa muun ohella poreilevien juomien valmistukseen käytettävät jauheet ja tabletit, jotka sisältyvät juomien valmistusaineisiin. Hedelmäjuomat, hedelmätuoremehut ja mehutiivisteet eivät yleensä sisällä hiilihappoa. Juomat voivat kuitenkin kuplia kaadettaessa. Lisäksi ainakin mehutiivisteistä valmistettuja juomia voidaan myös kuumentaa kiehuvaksi, jolloin ne poreilevat. Markkinaoikeus katsoo, että näin ollen sana "poreileva" on kuvaileva myös hedelmäjuomien, hedelmätuoremehujen ja mehutiivisteiden osalta. Edellä todetuin perustein haetun merkin Poreileva perusteella kohderyhmä pystyy yhdistämään tämän merkin suoraan ja konkreettisesti kysymyksessä oleviin luokan 32 tavaroihin. Haettua merkkiä on siten pidettävä kysymyksessä olevia tavaroita kuvailevana.

Se, että sanalla "poreileva" voi olla myös muita valittajan viittaamia merkityksiä, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Kuten Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Näin ollen valittajan viittaamista rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan nyt kysymyksessä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että haettua merkkiä Poreileva olisi pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisenä nyt kysymyksessä oleville tavaroille.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki Poreileva ei ole tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen sen kattamille tavaroille luokassa 32. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 18.12.2017  Päivitetty 20.12.2017