MAO:754/17

Unify GmbH & Co. KG > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2017/51
Antopäivä: 7.12.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 23.11.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Unify GmbH & Co. KG on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle kansainvälisen rekisteröinnin numero 1243777 CIRCUIT hyväksymiseksi koskemaan Suomea.

Perusteet

Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, kansainvälinen rekisteröinti numero 1243777 CIRCUIT (jäljempänä myös myöhempi merkki) ei ole sekoitettavissa Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 12582227 CIRQUIT (jäljempänä myös aikaisempi merkki).

Myöhemmän ja aikaisemman merkin kattamat palvelut eivät ole samanlaisia. Myöhemmän merkin kattamat palvelut ovat erityiskohderyhmälle b-to-b-toiminnassa kohdistettuja palveluja, kun taas aikaisemman merkin kattamat palvelut liittyvät yleisesti markkinointiin ja mainontaan ja kohdistuvat laajaan yleisöön. Palvelut eivät sekoitu, koska niitä ei tarjota samoissa jakelukanavissa, niitä ei käytetä samoihin tarkoituksiin ja niiden kohderyhmät poikkeavat toisistaan.

Myös merkkien kokonaisvaikutelmat ovat erilaiset. Merkit eroavat toisistaan ulkoasun osalta, koska myöhemmässä merkissä on keskellä yleisesti käytetty kirjain C, kun taas aikaisemmassa merkissä on selvästi vähemmän käytetty ja harvinaisempi kirjain Q. Q-kirjaimen harvinaisuudesta johtuen kohderyhmä erottaa merkit CIRCUIT ja CIRQUIT toisistaan. Mainitusta kirjainerosta johtuen merkit eroavat toisistaan myös lausuntatavaltaan. Osa CUIT lausutaan muodossa "kit" kun taas osa QUIT muodossa "kwit". Merkit eroavat toisistaan myös merkityssisällön osalta. Sana "circuit" tarkoittaa muun ohella kierrosta, rataa tai ympyrää, kun taas sanalla "cirquit" ei ole merkityssisältöä. Merkkiin CIRQUIT sisältyvä osa QUIT tarkoittaa muun ohella lopettamista, jättämistä tai vetäytymistä. Asianomainen kohdeyleisö kiinnittää huomionsa nimenomaan tuohon tuntemaansa ja yleisesti käytössä olevaan sanaan "quit", joten merkit ovat täysin erilaisia merkityssisällöltään.

Vaikka vertailtavat merkit ja niiden kattamat palvelut olisivat joiltakin osin samanlaisia ja vaikka kohderyhmä ei välttämättä näe merkkejä vierekkäin, kohderyhmä kuitenkin pystyy erottamaan merkit toisistaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Toisin kuin valituksessa on esitetty, kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin palveluluettelo on kahden Maailman henkisen omaisuuden järjestöstä tulleen ilmoituksen jälkeen supistunut. Myöhempi merkki kattaa edelleen samoja ja samankaltaisia palveluja luokissa 38 ja 42 kuin aikaisemman merkin kattamat palvelut näissä luokissa.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 23.11.2016 tekemässään päätöksessä katsonut, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1243777 CIRCUIT koske Suomea, koska se aiheuttaa sekaannusvaaran luokkien 38 ja 42 palvelujen osalta samoja ja samankaltaisia palveluja varten aikaisemmin rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 12582227 CIRQUIT.

Asiassa on kysymys siitä, onko mainittu kansainvälinen rekisteröinti CIRCUIT sekoitettavissa edellä mainittuun EU-tavaramerkkiin CIRQUIT.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Palvelujen vertailu

Palvelujen samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että EU-tavaramerkki CIRQUIT ja kansainvälinen rekisteröinti CIRCUIT on rekisteröity samoja ja samankaltaisia palveluja varten luokissa 38 ja 42. Valittaja on esittänyt, etteivät palvelut ole samoja.

EU-tavaramerkki CIRQUIT kattaa luokassa 38 seuraavat palvelut:
"Ääni- ja videolähetyspalvelut; Suoratoistopalvelut; Suoratoisto- ja lähetyspalvelut, joihin liittyy mainontaa ja sponsoroitua sisältöä; Tilaustelevisiopalvelujen, tilauslähetyspalvelujen tai suoratoistoon liittyvien tilauspalvelujen hoito; Kaukoviestintä; Sähköiset ilmoitustaulupalvelut (tietoliikennepalvelut); Sähköposti; Elektroninen tekstinsiirto; Viestien lähettäminen; Sanomien ja kuvien lähetys (tietokoneavusteinen); Ääni- ja sähköpostin ja muun viestinnän hallinta ja siihen vastaaminen muiden lukuun; Pääsyn tarjoaminen tietokantoihin; Maailmanlaajuisen tietokoneverkon käyttömahdollisuuden tarjoaminen käyttäjille; Internetin keskustelutilojen tarjoaminen; Viestintäpalvelut; Tietoliikenneyhteyksiin liittyvät palvelut; Tietokoneviestintä; Tietokoneviestintä; Datan ja asiakirjojen elektroninen lähetys Internetin tai muiden tietokantojen kautta; Datan ja uutisten toimittaminen elektronisen siirron välityksellä; Tietoliikenneyhteyden tarjoaminen WWW-sivustoille ja elektronisiin tietopalveluihin online-periaatteella tiedon ja datan lataamista ja suoratoistoa varten; Tietoliikenneyhteyden tarjoaminen Internetin WWW-sivustoille; Digitaalisen musiikin ja audiovisuaalisen materiaalin toimittaminen tietoliikenteen välityksellä; Radio- ja televisio-ohjelmien, mainosten ja myynninedistämismateriaalin lähettäminen tai siirto; Televiestintäyhteyksien ja -linkkien tarjoaminen tietokantoihin ja Internetiin; Suoratoistettujen ja ladattavien ääni- ja kuvatiedostojen elektroninen siirto tietokoneverkkojen ja muiden viestintäverkkojen välityksellä; Verkkolähetyspalvelut (siirto); Ääni- ja videolähetystoiminta, musiikkia ja viihdettä, televisio-ohjelmia, elokuvia, uutisia, urheilua, pelejä, kulttuuritapahtumia ja kaikenlaisia koulutukseen ja ajanvietteeseen liittyviä ohjelmia sisältävien valmiiksi tallennettujen videoiden lähetys maailmanlaajuisten tietokoneverkon välityksellä; Videosisällön suoratoisto maailmanlaajuisen tietokoneverkon välityksellä; Ääni- ja videolähetysten tilaaminen maailmanlaajuisen tietokoneverkon välityksellä; Tietoliikenneyhteyden käyttöajan tarjoaminen Internetissä oleville multimediamateriaalia sisältäville WWW-sivustoille; Tietoliikenneyhteyden tarjoaminen tietokantoihin ja hakemistoihin viestintäverkkojen välityksellä virkistystapahtumiin, ajanvietetapahtumiin, koulutustapahtumiin, elokuviin, musiikkiin, teatteriin, urheiluun, peleihin ja videopeleihin, musiikkikonsertteihin, televisiolähetyksiin, taidenäyttelyihin, luentoihin ja muihin ajanviete-, kulttuuri- ja koulutustapahtumiin liittyvän tiedon hankkimista varten; Viestintäpalvelut tekstien, kuvien, äänen, videon ja datan siirtoon, välimuistiin tallennukseen, käyttöön, vastaanottoon, lataamiseen, suoratoistoon, lähettämiseen, yhteiskäyttöön, esittämiseen, muotoiluun, toisiopalvelimelle siirtoon ja välitykseen tietoliikenneverkkojen kautta, online-muotoisten hakemistojen, tietokantojen, ajankohtaisia tapahtumia käsittelevien WWW-sivustojen ja verkkopäiväkirjojen sekä online-muotoisen viiteaineiston käyttömahdollisuuden tarjoaminen; Podcasting-lähetysten siirto; WWW-lähetysten siirto; Online-muotoisen tiedon tietokoneavusteinen siirto tuotteisiin ja palveluihin liittyvien tietojen Internetin välityksellä tapahtuvaa yhteiskäyttöä, jakamista ja mainontaa varten; Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut".

Kansainvälinen rekisteröinti CIRCUIT puolestaan kattaa, sellaisena kuin luettelo on kahden Maailman henkisen omaisuuden järjestössä tehdyn muutoksen jälkeen, luokassa 38 seuraavat palvelut: "Providing multimodal cloud based communication services for electronic, electric and digital transmission of voice, data, images, signals and messages".

Markkinaoikeus toteaa, että kansainvälisen rekisteröinnin kattama multimodaalisten etäresurssipohjaisten viestintäpalvelujen tarjoaminen äänen, datan, kuvien, signaalien ja viestien elektroniseen, sähköiseen ja digitaaliseen siirtoon sisältyy EU-tavaramerkin kattamiin viestintäpalveluihin. Kansainvälisen rekisteröinnin kattamia palveluja luokassa 38 on näin ollen pidettävä samoina kuin EU-tavaramerkin kattamia palveluja mainitussa luokassa.

EU-tavaramerkki CIRQUIT kattaa luokassa 42 seuraavat palvelut: "Ohjelmointi; Mainosten, digitaalisten ja elektronisten mainosten ja mainosmateriaalin suunnittelu; WWW-sivustojen, WWW-sivujen ja WWW-sivujen osien suunnittelu mainontatarkoituksiin; Mainoslogojen suunnittelu; Tietokoneohjelmistojen suunnittelu, kehitys, ylläpito, vuokraus ja päivitys; Internetin digitaalisen sisällön isännöinti; Graafinen suunnittelu WWW-sivujen ja WWW-sivujen osien kokoamista varten Internetissä; WWW-sivujen ja WWW-sivujen osien laatiminen Internetiin kolmansille osapuolille; Verkkosivustojen suunnittelu, luominen, isännöinti ja ylläpito muille; Internetin hakukonepalveluiden tarjoaminen; Sähköisesti tallennettujen verkkosivujen luominen online-palveluja ja Internetiä varten; Internet-ympäristön rakentaminen elektronista kaupankäyntiä varten; Ohjelmistoratkaisujen kehittäminen; Ohjelmistojen muokkauspalvelut; Tietokoneohjelmistojen asetusten määritys; Graafinen suunnittelu; Kaupallisen taiteen suunnittelu; Tietokoneavusteinen graafinen suunnittelu; Internetin WWW-sivujen ja WWW-sivujen osien laatimiseen liittyvä graafinen suunnittelu, piirtäminen ja tilattu kirjoittaminen; Internet-sivustojen suunnittelu ja ylläpito kolmansille osapuolille; WWW-sivustojen isännöinti; Sellaista digitalista mainontatekniikkaa ja tietoympäristöjä sisältävän WWW-sivuston ja tietokonepalvelujen tarjoaminen, jotka on tarkoitettu digitaalisen sisällön optimointiin, mukaan lukien Internetiä, matkaviestintä-, video- ja muiden digitaalisia muotoja varten; WWW-pohjaisen palvelun suunnittelu, asennus, yksilöinti, tarjoaminen ja ylläpito sellaisen teknologian alalla, jonka avulla käyttäjät voivat hallita vuorovaikutteisen digitaalisen sisällön, mukaan lukien vähittäismyynti- ja markkinointitarkoituksiin käytetyn vuorovaikutteisen digitaalisen sisällön tuotantoa ja julkaisemista; Muiden tietokoneen ohjelmistosovellusten ylläpito; Muiden kuin ladattavien ohjelmistosovellusten tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen elektronisen ja digitaalisen mainonnan, elektronisen julkaisutoiminnan, digitaalisen julkaisutoiminnan ja graafisen suunnittelun alalla; Sellaisten tietokonepalvelujen tarjoaminen, joiden avulla ohjelmistot voidaan mukauttaa käytettäväksi elektronisen ja digitaalisen mainonnan yhteydessä; Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut".

Kansainvälinen rekisteröinti CIRCUIT puolestaan kattaa, sellaisena kuin luettelo on Maailman henkisen omaisuuden järjestössä tehdyn muutoksen jälkeen, seuraavan palvelun luokassa 42: "Software as a service (SaaS)".

Markkinaoikeus toteaa, että "software as a service" (SaaS) tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan ja ohjelmiston asentamisen sijaan. Ohjelmistot toimivat yleensä palveluntarjoajan ylläpitämältä palvelimelta tietoverkon kautta ja käyttäjä maksaa niistä palvelumaksua. Kansainvälisen rekisteröinnin kattamia ohjelmistoja palveluina voidaan siten pitää päällekkäisinä EU-tavaramerkin kattamien tietokoneohjelmistojen vuokrauksen ja päivityksen kanssa. Kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut luokassa 42 ovat näin ollen samoja kuin EU-tavaramerkin kattamat palvelut mainitussa luokassa.

Edellä todetun perusteella kaikki kansainvälisen rekisteröinnin CIRCUIT kattamat palvelut ovat samoja kuin EU-tavaramerkin CIRQUIT kattamat palvelut.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Valittajan mukaan kansainvälisen rekisteröinnin CIRCUIT kattamat palvelut olisivat erityiskohderyhmälle b-to-b-toiminnassa kohdistettuja palveluja, kun taas EU-tavaramerkin CIRQUIT kattamat palvelut olisivat suunnattuja laajalle yleisölle.

Edellä todetusti kansainvälisen rekisteröinnin CIRCUIT kattamat palvelut on katsottu samoiksi kuin EU-tavaramerkin kattamat palvelut. Näin ollen niillä on katsottava olevan myös sama kohdeyleisö. Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä olevat viestintä- ja ohjelmistopalvelut ovat suunnattuja sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien palvelujen osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Kansainvälinen rekisteröinti

CIRCUIT

EU-tavaramerkki

CIRQUIT


Kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki CIRCUIT. Englanninkielinen sana tarkoittaa suomeksi muun ohella kierrosta, virtapiiriä tai piiriä.

EU-tavaramerkki on sanamerkki CIRQUIT. Sanalla ei ole sellaisenaan merkityssisältöä. Toisin kuin valittaja on esittänyt, ei ole pidettävä todennäköisenä, että suomalainen kohdeyleisö paloittelisi sanan osiin CIR ja QUIT ja että kohdeyleisö kiinnittäisi huomionsa tuntemaansa sanaan "quit". Sen sijaan mahdollista on, että kohdeyleisö sekoittaa sanan "cirquit" sanaan "circuit" ja ymmärtää sen jälkimmäisen tarkoittamassa merkityksessä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että molemmat merkit muodostuvat lähes samanlaisista seitsenkirjaimisista sanoista, joissa vain keskimmäinen kirjain (C/Q) on eri. Mainitut kirjaimet muistuttavat pyöreämuotoisina toisiaan. Merkkejä on siten pidettävä ulkoasultaan lähes samanlaisina.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että suomalainen kohdeyleisö todennäköisesti lausuu merkit hyvin samankaltaisella tavalla riippumatta sanojen keskellä olevasta eri kirjaimesta, joka tarkkaan lausuttaessa lausuttaisiin joko sanassa "circuit" k:na ja sanassa "cirquit" q:na. Merkit ovat siten lausuntatavaltaan lähes samanlaiset.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti mahdollista on, että kohdeyleisö sekoittaa sanan "cirquit" sanaan "circuit" ja ymmärtää sen jälkimmäisen tarkoittamassa merkityksessä. Näin ollen merkkien voidaan katsoa olevan merkityssisällöltään samanlaisia.

Edellä todetun perusteella merkkien voidaan kokonaisuutena arvioiden katsoa olevan lähes samanlaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon, että vertailtavat merkit ovat lähes samanlaisia ja niiden kattamat palvelut samanlaisia, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti CIRCUIT on sekoitettavissa EU-tavaramerkkiin CIRQUIT. Merkit eroavat toisistaan vain yhden kirjaimen osalta, joten kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Nina Korjus ja Jukka Koivusalo.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 7.12.2017