MAO:723/17

GVK Coating Technology Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki – vähäinen muutos

Diaarinumero: 2016/312
Antopäivä: 28.11.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 8.4.2016 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

GVK Coating Technology Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 8.4.2016 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle merkin Geve EkoTeko rekisteröimiseksi.

Perusteet

Valittajan hakema tavaramerkki Geve EkoTeko on erottamiskykyinen.

Tavaramerkkirekisteriin on merkitty myös merkki EkoTeko luokkiin 4, 39 ja 40, mikä osaltaan osoittaa tavaramerkin erottamiskykyisyyttä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt tavaramerkkihakemuksen haetun merkin EkoTeko osalta. Kyseinen merkki on ollut vailla erottamiskykyä.

GVK Coating Technology Oy on Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyn aikana ehdottanut haetun merkin muuttamista muotoon Geve EkoTeko, mutta kyseinen muutos ei ole ollut tavaramerkkilain 23 §:n perusteella hyväksyttävissä, sillä kyseessä ei ole ollut sellainen vähäinen muutos, josta huolimatta merkin kokonaisvaikutelma olisi pysynyt ennallaan. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt hakemuksen myös sen muutetussa muodossa eli merkin Geve EkoTeko osalta. Valittaja on valittanut markkinaoikeuteen vain merkin Geve EkoTeko osalta.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt muun ohella, että haetun merkin muuttaminen muodosta EkoTeko muotoon Geve EkoTeko ainoastaan edesauttaa merkin tunnistettavuutta eikä siten muuta merkin kokonaisvaikutelmaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että haettu merkki EkoTeko ei ole erottamiskykyinen ja että GVK Coating Technology Oy:n merkkiin ehdottama muutos, eli merkin muuttaminen muotoon Geve EkoTeko, ei ole tavaramerkkilain perusteella hyväksyttävissä oleva vähäinen muutos, josta huolimatta merkin kokonaisvaikutelma olisi pysynyt ennallaan. Valittaja ei ole markkinaoikeudelle esittämässään valituksessa esittänyt vaatimuksia haetun merkin EkoTeko osalta, vaan on ainoastaan esittänyt, että hakemus olisi hyväksyttävä muutetussa muodossa Geve EkoTeko.

Asiassa on markkinaoikeudessa näin ollen kysymys siitä, onko GVK Coating Technology Oy:llä ollut oikeus muuttaa haettu merkki EkoTeko muotoon Geve EkoTeko ja tulisiko asia palauttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle kyseisen merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi.

Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan merkki on hakemuksessa selvästi osoitettava. Tavaramerkkilain 23 §:n (7/1964) mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijan hakemuksesta voidaan rekisterissä tehdä merkkiin sellaisia vähäisiä muutoksia, joista huolimatta merkin kokonaisvaikutelma pysyy entisellään.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilaki ei sisällä säännöstä siitä, missä määrin tavaramerkkihakemusta on mahdollista muuttaa ennen tavaramerkin rekisteröintiä. Tavaramerkkilain 17 §:n 1 momentin mukaan merkki on hakemuksessa selvästi osoitettava. Kyseisen säännöksen perusteella merkki tulee siis määritellä jo hakemuksessa.

Tavaramerkkilain 23 §:n mukaan rekisteröityyn merkkiin on kuitenkin mahdollista tehdä vähäisiä muutoksia tietyin edellytyksin. Ottaen huomioon, että kyseinen säännös sallii muutokset rekisteröityihin merkkeihin, ei ole perusteita tulkita, etteikö rekisteriviranomaisella olisi jo ennen rekisteriin tehtävää merkintää oikeus hyväksyä sellaiset muutokset, jotka voitaisiin tehdä myös rekisteriin merkittyyn merkkiin, sillä tällaisilla muutoksilla on vähäisempi vaikutus kolmansien oikeussuojan kannalta. Näin ollen asiassa on arvioitava, onko valittajan tekemä muutos haettuun merkkiin tavaramerkkilain 23 §:n mukainen sallittu vähäinen muutos.

Markkinaoikeus katsoo, että lisäämällä sanan Geve haetun merkin EkoTeko eteen, merkin kokonaisvaikutelma muuttuu olennaisesti. Haetun merkin EkoTeko muuttaminen muotoon Geve EkoTeko ei ole siten sellainen sallittu vähäinen muutos, jota tarkoitetaan tavaramerkkilain 23 §:ssä. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus ei ole toiminut virheellisesti, kun se on hylännyt hakemuksen kyseistä muutettua muotoa koskevilta osin.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallitus voi arvioida merkin Geve EkoTeko rekisteröinnin edellytyksiä vain mikäli asiassa tehdään uusi rekisteröintihakemus.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Nina Korjus sekä Petri Rinkinen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.12.2017  Päivitetty 20.12.2017