MAO:735/17

Stefano Ricci S.p.A. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara - rekisteröintisuostumus

Diaarinumero: 2015/476
Antopäivä: 30.11.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.5.2015 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Stefano Ricci S.p.A:n on katsottava vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröinnin hyväksymiseksi siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1187327 (kuvio) ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi.

Perusteet

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti ja sen hyväksymisen esteeksi valituksenalaisessa päätöksessä asetetut EU-tavaramerkit numero 2949881 SR (sanamerkki), numero 6564314 SR (sanamerkki), numero 603829 (kuvio), numero 3479391 (kuvio) ja numero 7509003 (kuvio) eivät ole sekoitettavissa.

Kansainvälisessä rekisteröinnissä on selvästi erottuva omintakeinen kuvio. Huomio kiinnittyy merkissä kirjainten lomittaiseen asetteluun, jolloin siinä esiintyvät kirjaimet eivät ole selkeästi havaittavissa erillisinä osina. Merkki ei ole vain kahden kirjaimen yhdistelmä, vaan kuvio, josta voidaan erottaa kirjaimet S, P ja R. Kuvio antaa kolmiulotteisen vaikutelman toisiinsa kietoutuneista ja luikertelevista käärmeistä.

Merkeissä esiintyvä kirjainyhdistelmä SR ei ole lausuttavissa eikä sillä ole merkityssisältöä. Tällainen kirjainyhdistelmä on erottamiskyvyltään heikko. Merkkien kuvio-osuudet tekevät merkeistä erottamiskykyisiä. Pienetkin erot riittävät poistamaan sekoitettavuuden lyhyiden merkkien välillä.

Esteeksi asetetut vakiokirjainmerkeillä kirjoitetut sanamerkit,

EU-tavaramerkit numero 2949881 ja numero 6564314, ovat erottamiskyvyltään heikkoja.

Esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä numero 603829 kirjaimet S ja R eivät mene loimittain, eivätkä ne anna kolmiulotteista luikertelevien käärmeiden vaikutelmaa kuten valittajan merkissä.

Esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä numero 3479391 kirjaimet S ja R ovat ruudukon sisällä ja niiden ympäri on piirretty soikio ja kaksi ympyrää. Yleisvaikutelma on hyvin virtaviivainen toisin kuin valittajan merkissä. Merkkejä verratessa on mahdoton kuvitella, että kuluttajat erehtyisivät luulemaan kyseisillä merkeillä varustettujen tuotteiden olevan samaa alkuperää.

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 7509003 koostuu kilvestä, joka on toisesta reunastaan kiinni saranamaisessa osassa. Kilpeen on kirjoitettu kirjaimet SR. Tästä merkistä jää katsojan mieleen nimenomaan kilpi. Se, että sekä tässä merkissä että valittajan merkissä esiintyvät kirjaimet S ja R, ei riitä aiheuttamaan merkkien välille sekaannusvaaraa.

Valittaja toimii eri alalla kuin esteeksi asetettujen merkkien haltijat. Valittajan merkki on esiintynyt markkinoilla esteeksi asetettujen merkkien kanssa rinnakkain, eivätkä esteeksi asetettujen merkkien haltijat ole ilmoittaneet, että valittajan merkki olisi sekoitettavissa niiden merkkeihin.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Esteeksi asetettujen merkkien haltijoiden toimialalla ei ole merkitystä sekoitettavuusarvioinnissa. Arvioinnissa otetaan huomioon vain ne tavarat ja palvelut, joille merkit on rekisteröity.

Pääsääntöisesti silloin, kun merkeissä on sama kahden kirjaimen yhdistelmä merkin hallitsevana osana, merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa. Sekoitettavuusarviointi on aina yksittäistapauksellista kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki merkkien elementit.

Vertailtavat merkit ovat toisiinsa sekoitettavissa ottaen huomioon, että esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien hallitsevana osana oleva kirjainyhdistelmä SR on myös kansainvälisen rekisteröinnin hallitseva osa. Kuvio-osuuksien erot eivät ole riittäviä poistamaan merkkien sekoitettavuutta.

Valittajan lausuma

Kansainvälistä rekisteröintiä hallitsee kolmiulotteisen vaikutelman tekevä kuvio-osuus. Kirjainosaltaan merkki on monitulkintainen, eikä siitä ole selkeästi erotettavissa, mitä kirjaimia merkissä on.

Esteeksi asetettujen kuviomerkkien hallitsevina osina yleisvaikutelmaa tarkasteltaessa ovat niiden kuvio-osuudet. Merkit jäävät kuluttajan mieleen juuri kuvio-osuuden ansiosta. Näiden merkkien kirjainyhdistelmä SR ei ole itsessään erottamiskykyinen ilman kuvio-osuutta. Esteeksi asetettujen sanamerkkien suhteen kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osan hallitsevuus ja kirjainosan monitulkinnaisuus poistavat sekoitettavuuden.

Muut kirjelmät

Valittaja on valituksen täydennyksenään esittänyt esteeksi asetetun

EU-tavaramerkin numero 603829 haltijan rekisteröintisuostumuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunut, että valittajan esittämän suostumuksen jälkeen EU-tavaramerkki numero 603829 ei enää muodosta estettä kansainvälisen rekisteröinnin hyväkysymiselle koskemaan Suomea. Muiden valituksenalaisessa päätöksessä esteeksi asetettujen merkkien osalta valituksen täydennyksessä ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa mainittua päätöstä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Sovellettavista säännöksistä

Patentti- ja rekisterihallituksen 13.5.2015 tekemässä valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain 14 §:n 2 momentin (1715/1995) mukaan niissä tapauksissa, joita tarkoitetaan pykälän 1 momentin 4‒9 kohdassa, voidaan rekisteröinti toimittaa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n 1 momentin 7 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan (616/2016) mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Niin ikään 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita, ja mainitun lain 14 §:n 3 momentin (616/2016) mukaan niissä tapauksissa, joita 1 momentin 4‒8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

2 Kysymyksenasettelu

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut muun ohessa, että kysymyksessä oleva valittajan kansainvälinen rekisteröinti numero 1187327 (kuvio) on sekoitettavissa

- EU-tavaramerkkiin numero 2949881 SR luokkien 3, 9, 14 ja 25 tavaroiden ja luokan 18 tavaroiden "Key cases (leather goods), canes, umbrella sticks, travelling trunks, bags, travelling bags (made of leather), reins, card cases (pocket wallets), briefcases (leather goods), coverings of skins (furs), briefcases, hides (animal skins), pocket wallets, purses; suitcases, attaché cases, rucksacks" osalta,

- EU-tavaramerkkiin numero 6564314 SR luokan 35 palveluiden "Advertising; business management; business administration; office functions" osalta,

- EU-tavaramerkkiin numero 3479391 SR (kuvio) luokan 18 tavaroiden "Key cases (leather goods), canes, umbrella sticks, travelling trunks, bags, travelling bags (made of leather), card cases (pocket wallets), briefcases (leather goods), coverings of skins (furs), briefcases, pocket wallets, purses; suitcases, attaché cases, rucksacks" ja luokan 25 tavaroiden osalta, sekä

- EU-tavaramerkkiin numero 7509003 SR (kuvio) luokan 16 tavaroiden “magazines, newspapers, books" osalta,

ja ettei kyseinen kansainvälinen rekisteröinti näiltä osin koske Suomea.

Lisäksi valituksenalaisessa päätöksessä on kansainvälisen rekisteröinnin hyväkysymiselle koskemaan Suomea asetettu esteeksi myös

EU-tavaramerkki numero 603829 SR (kuvio) luokan 3 tavaroiden ja luokan 16 tavaroiden "paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; stationery; writing or drawing books, magazines, newspapers, books" osalta. Tältä osin valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle kyseisen tavaramerkin haltijan suostumuksen muun ohessa esteeksi asetettujen luokkien tavaroiden osalta. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan kyseinen

EU-tavaramerkki ei enää muodosta estettä kansainvälisen rekisteröinnin hyväkysymiselle koskemaan Suomea.

Todettu suostumus ja sen merkitystä koskeva Patentti- ja rekisterihallituksen lausuma samoin kuin tavaramerkkilain 14 §:n 2 momentti (1715/1995) huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei EU-tavaramerkki 603829 SR (kuvio) enää muodosta estettä kansainvälisen rekisteröinnin 11873327 (kuvio) hyväksymiselle koskemaan Suomea.

Todetun johdosta asiassa jää markkinaoikeudessa arvioitavaksi, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti 1187327 (kuvio) etuoikeuspäivältään 20.2.2013 sekaannusvaaran EU-tavaramerkkeihin numero 2949881 SR hakemispäivältään 29.11.2002, numero 6564314 SR hakemispäivältään 9.1.2008, numero 3479391 SR (kuvio) hakemispäivältään 30.10.2003 ja numero 7509003 SR (kuvio) hakemispäivältään 9.1.2009 nyt kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden osalta. Mainitut Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan edelleen esteen muodostavat EU-tavaramerkit ovat etuoikeudeltaan aikaisempia kuin valittajan kansainvälinen rekisteröinti.

3 Sekaannusvaaran arviointi

3.1 Tarkastelun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden kohderyhmän edustaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Keskivertokuluttajalla on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja useimmiten hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kysymyksessä olevien tavaroiden tai palveluiden tyypin mukaan. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. OHMI – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Oikeuskäytännössä on sinänsä todettu myös, että sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa

(ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. OHMI – Unoe Bank (1e1),

T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

3.2 Tavaroiden ja palveluiden vertailu

Valittaja ei ole riitauttanut niin sanottua tavarayhteyttä muutoin kuin toteamalla, että valittaja toimii eri alalla kuin esteeksi asetettujen merkkien haltijat.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä arvioitaessa tavaroiden ja palveluiden vertailussa ei ole merkitystä tosiasiassa tarjottavilla tavaroilla ja palveluilla tai merkkien haltijoiden toimialoilla vaan ainoastaan tavara- ja palveluluetteloissa mainituilla tavaroilla ja palveluilla. Näin ollen valittajan esittämälle edellä todetulle seikalle ei nyt käsillä olevassa asiassa ole annettavissa merkitystä.

3.3 Vertailu ja arviointi esteeksi asetettuihin sanamerkkeihin

Nyt kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1187327 on kuviomerkki. Merkki koostuu isoilla mustilla kirjaimilla kirjoitetusta kirjainyhdistelmästä, joka on tyylitelty siten, että kirjaimet on asetettu lomittain. Kirjainten S ja R ohella kuviosta on nähtävissä myös kirjain P. Kirjain S on aseteltu jossain määrin ylemmäksi kuin kirjain R tai nähtävissä oleva kirjain P. Merkki ei sisällä muuta kuviollisuutta. Koska merkki ei sisällä muuta kuviollisuutta, on kirjainyhdistelmä merkistä helposti erottuva ja mieleenpainuva sekä siten merkin hallitseva osa. Kuvio-osaa ei kuitenkaan voida pitää täysin merkityksettömänä.

Ulkoasultaan kansainvälinen rekisteröinti ja esteeksi asetetut sanamerkit eroavat siltä osin kuin ensiksi mainittu edellä esitetyin tavoin muodostuu kirjainten lomittaisesta asettelusta sekä kirjainten tyylitellystä ulkoasusta ja EU-tavaramerkit numero 2949881 SR ja numero 6564314 SR yksinomaan kirjainyhdistelmästä SR. Huolimatta kansainvälisen rekisteröinnin kirjainten lomittaisesta asettelusta ja tyylitellystä ulkoasusta on vertailtavien merkkien hallitsevina osina kirjainyhdistelmä, joka myös kansainvälisessä rekisteröinnissä hyvin todennäköisesti mielletään kirjainyhdistelmäksi SR. Vertailtavien merkkien ulkoasun samankaltaisuuden astetta on pidettävä korkeahkona kansainväliseen rekisteröintiin sisältyvästä kuvio-osuudesta huolimatta. Lausuntatavaltaan merkit ovat identtisiä, eikä merkeillä ole osoitettu olevan selkeää merkityssisältöä. Kokonaisuutena arvioituna kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti ja esteeksi asetetut sanamerkit ovat niin samankaltaisia, ettei kansainvälisen rekisteröinnin kuvio-osuus riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa kohdeyleisöstä riippumatta.

3.4 Vertailu ja arviointi esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 3479391 SR (kuvio)

Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 3479391 SR (kuvio) ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin kumpaankin sisältyy kirjainyhdistelmä, joka myös kansainvälisessä rekisteröinnissä hyvin todennäköisesti mielletään kirjainyhdistelmäksi SR. Vertailtavat merkit eroavat ulkoasultaan ottaen huomioon kirjainten asettelu ja käytetty kirjasintyyppi sekä esteeksi asetetun merkin kirjainten taustakuvioiti, joka muodostuu hieman viistoon asetetusta ruudukosta sekä kirjainyhdistelmän ympärille piirretystä yhdestä soikiosta ja kirjainten ympärille piirretyistä kahdesta ympyrästä. Ruudukko jakaa ympyrät sektoreihin, joista osassa sektorin kaari on piirretty selvästi paksummalla viivalla kuin muiden sektoreiden kaari. Kirjaimissa S ja R on vahva valööri siten, että kirjainten väri käytännössä vaihtuu pystysuunnassa tarkasteltuna valkoisesta ensin mustaksi ja edelleen valkoiseksi. Tämän valöörin ollessa molemmissa kirjaimissa samalla korkeudella merkissä on ensisilmäyksellä nähtävissä myös musta, hieman vaakatasosta viistossa oleva viiva, joka ulottuu S-kirjaimen vasemmasta laidasta

R-kirjaimen oikeaan laitaan ja on korkeustasossa kirjainten keskellä.

Markkinaoikeus toteaa, että esteeksi asetetun merkin kuvio-osa on jossain määrin monimutkainen ja se on merkkikokonaisuudessa varsin keskeisessä asemassa. Kuvio-osaa ei voida pitää erottamiskyvyltään heikkona. Merkin kirjainyhdistelmä SR erottuu kuviosta, joskaan se ei erityisesti korostu. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että ulkoasultaan sekä kuva että kirjainyhdistelmä ovat tässä merkissä yhtä lailla hallitsevia. Kun otetaan huomioon, että kirjainyhdistelmä SR sisältyy kumpaankin merkkiin, vertailtavien merkkien ulkoasussa on samankaltaisuutta. Kokonaisvaikutelmaltaan merkit eroavat kuitenkin toisistaan ulkoasultaan varsin paljon.

Koska molemmat merkit sisältävät kirjainyhdistelmän SR, merkit ovat lausuntatavaltaan identtisiä. Merkeillä ei niiden kuviollisuudesta huolimatta ole osoitettu olevan selkeää merkityssisältöä.

Kansainvälisen rekisteröinnin ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamat tavarat luokissa 18 ja 25 ovat suunnattuja suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste kysymyksessä olevien tavaroiden osalta ei ole korkea.

Markkinaoikeus toteaa, että kahdesta kirjaimesta koostuvat lyhenne- tai muut kirjainyhdistelmämerkit ovat periaatteessa vähemmän erottamiskykyisiä kuin sanamerkit, kun otetaan huomioon, että aakkosissa on rajoitettu määrä kirjaimia, että lyhenteillä tai muilla kirjainyhdistelmillä voi informaatioyhteiskunnassa olla useita eri merkityksiä ja että kuluttajat kohtaavat kaikenlaisia lyhenteitä ja kirjainyhdistelmiä jokapäiväisessä elämässä ja liike-elämässä. Tällaisten merkkien osalta sekaannusvaaraa ei kuitenkaan välttämättä ole, jos merkit on tyylitelty eri tavalla tai samojen kirjainten graafinen esitys taikka merkkien kuvio-osuus on niin erilainen, että merkit synnyttävät riittävän erilaisen visuaalisen vaikutelman.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt vertailtavina olevissa merkeissä olevasta yhdistävästä tekijästä SR huolimatta vertailtavat merkit ovat niitä kokonaisuutena arvioitaessa siinä määrin erilaisia, ettei merkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Tässä arviossa markkinaoikeus on antanut painoarvoa sille, että keskivertokuluttajan voidaan olettaa ymmärtävän, että kahdesta kirjaimesta muodostuva merkin kirjainosa voi olla lyhenne monestakin eri ilmaisusta. Tämä huomioon ottaen erot merkkien kuvio-osuuksissa ovat riittäviä poistamaan vaaran siitä, että kohdeyleisö saattaisi luulla merkeillä varustetuilla tavaroilla olevan sama kaupallinen alkuperä siitäkin huolimatta, että tavarat ovat samankaltaisia kulutustavaroita.

3.5 Vertailu ja arviointi esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 7509003 SR (kuvio)

Kansainvälisen rekisteröinnin ja EU-tavaramerkin numero 7509003 SR (kuvio) ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin kumpaankin sisältyy kirjainyhdistelmä, joka myös kansainvälisessä rekisteröinnissä hyvin todennäköisesti mielletään kirjainyhdistelmäksi SR. Vertailtavat merkit eroavat ulkoasultaan ottaen huomioon kirjainten asettelu, väri, tausta, käytetty kirjasintyyppi sekä esteeksi asetetun merkin kilpi ja saranakiinnike. Esteeksi asetetun merkin kuvio-osa on merkkikokonaisuudessa varsin kookas ja keskeisessä asemassa, eikä kuvio-osaa kokonaisuutena ole pidettävä erottamiskyvyltään heikkona. Tämän merkin kirjainyhdistelmä SR erottuu sinällään erittäin hyvin, ja voidaan katsoa, että ulkoasultaan sekä kuva että kirjainyhdistelmä ovat yhtä lailla hallitsevia. Kyseisen merkin kuvio-osuutta ei siten voida pitää merkitykseltään vähäisenä ja kokonaisvaikutelmaltaan vertailtavat merkit eroavat toisistaan ulkoasultaan.

Koska molemmat merkit sisältävät kirjainyhdistelmän SR, merkit ovat lausuntatavaltaan identtisiä. Merkeillä ei niiden kuviollisuudesta huolimatta ole osoitettu olevan selkeää merkityssisältöä.

Kansainvälisen rekisteröinnin ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 16 ovat suunnattuja suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste kysymyksessä olevien tavaroiden osalta ei ole korkea.

Ottaen huomioon, mitä edellä jaksossa 3.4 on todettu lyhenne- tai muista kirjainyhdistelmämerkeistä, markkinaoikeus katsoo, että nyt vertailtavina olevissa merkeissä olevasta yhdistävästä tekijästä SR huolimatta vertailtavat merkit ovat niitä kokonaisuutena arvioitaessa siinä määrin erilaisia, ettei merkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Tässä arviossa markkinaoikeus on antanut painoarvoa sille, että keskivertokuluttajan voidaan olettaa ymmärtävän, että kahdesta kirjaimesta muodostuva merkin kirjainosa voi olla lyhenne monestakin eri ilmaisusta. Tämä huomioon ottaen erot merkkien kuvio-osuuksissa ovat riittäviä poistamaan vaaran siitä, että kohdeyleisö saattaisi luulla merkeillä varustetuilla tavaroilla olevan sama kaupallinen alkuperä siitäkin huolimatta, että tavarat ovat samankaltaisia päivittäistavaroita.

4 Johtopäätökset

Edellä mainituilla perusteilla kokonaisuutena arvioituna kansainvälinen rekisteröinti numero 1187327 aiheuttaa sekaannusvaaran

EU-tavaramerkkeihin numero 2949881 SR ja numero 6564314 SR näiden kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta.

Valittaja on toimittanut asiassa edellä todetuin tavoin EU-tavaramerkin numero 603829 SR (kuvio) osalta tavaramerkkilain 14 §:n 2 momentissa (1715/1995) tarkoitetun suostumuksen. Suostumuksesta huolimatta luokan 3 tavaroiden osalta esteen kansainvälisen rekisteröinnin hyväkysymiselle koskemaan Suomea muodostaa edelleen

EU-tavaramerkki numero 2949881 SR.

Edellä todettu huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalainen päätös on osittain kumottava ja asia palautettava siltä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksesta ilmenee.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 13.5.2015 siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1187327 ei ole hyväksytty koskemaan Suomea myös luokan 16 tavaroiden "paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; stationery; writing or drawing books, magazines, newspapers, books" osalta ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintiä varten.

Muilta osin markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pertti Lenkkeri.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 7.12.2017