MAO:673/17

Motorbit Oy > Motorbyte Oy

toiminimi - toiminimen loukkaus - sekoitettavuus

Diaarinumero: 2017/26
Antopäivä: 6.11.2017

ASIAN RIIDATON TAUSTA

Kantajayhtiön toiminimi Motorbit Oy on yhtiön 13.7.2006 rekisteriviranomaiselle tekemän ilmoituksen perusteella rekisteröity sille 25.7.2006. Motorbit Oy:n toimialaksi on kaupparekisteriin merkitty ajoneuvojen korjaus- ja muutostyöt, ajoneuvojen ja niiden varusteiden osto, myynti, maahantuonti sekä valmistus, tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmointityöt.

Vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy on yhtiön 8.8.2016 rekisteriviranomaiselle tekemän ilmoituksen perusteella rekisteröity sille 12.9.2016. Motorbyte Oy:n toimialaksi on kaupparekisteriin merkitty kaikki laillinen liiketoiminta.

Sekä kantajayhtiö että vastaajayhtiö harjoittavat molemmat moottorioptimointia. Molemmat yhtiöt harjoittavat toimintaansa Tuusulassa.

Molempien asianosaisyhtiöiden asiakkaina on sekä tavallisia kuluttajia että yritysasiakkaita.

KANNE

Vaatimukset

Motorbit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa, että Motorbyte Oy käyttämällä toiminimeä Motorbyte Oy toimialoilla ajoneuvojen korjaus- ja muutostyöt, ajoneuvojen ja niiden varusteiden osto, myynti, maahantuonti sekä valmistus, tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmistotyöt on loukannut Motorbit Oy:n oikeutta tämän rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy;

2. kieltää Motorbyte Oy:tä 10.000 euron sakon uhalla käyttämästä toiminimeä Motorbyte Oy toimialoilla ajoneuvojen korjaus- ja muutostyöt, ajoneuvojen ja niiden varusteiden osto, myynti, maahantuonti sekä valmistus, tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmointityöt.

Lisäksi Motorbit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Motorbyte Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.783,74 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Motorbyte Oy on käyttämällä toiminimeä Motorbyte Oy loukannut Motorbit Oy:n oikeutta tämän rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy. Kyseinen Motorbyte Oy:n menettely jatkuu edelleen.

Sekä Motorbit Oy että Motorbyte Oy harjoittavat moottorioptimointia. Kyseisen toiminnan on katsottava koskevan kaikkia Motorbit Oy:n kaupparekisteriin merkittyjä toimialoja.

Vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy on sekoitettavissa kantajayhtiön rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy. Toiminimet ovat lähes identtisiä sekä kirjoitusasultaan että lausuntatavaltaan. Kummatkin toiminimet sisältävät identtisen osan "motor". Keskivertokuluttaja ei myöskään ymmärrä sanojen "bit" ja "byte" eroa.

Vastaajayhtiö on käyttänyt toiminimeään sekä muodossa MOTORBYTE OY että muodossa Motorbyte Oy. Isoilla kirjaimilla kirjoitetun muodon käytön ei tässä tapauksessa ole katsottava merkittävästi vähentäneen toiminimien sekoitettavuutta. Motorbyte Oy on käyttänyt toiminimeään myös Facebook-sivuillaan sekä verkkosivujensa osoitteena ja verkkosivuillaan.

Sekoitettavuuden arvioinnissa on otettava myös huomioon se, että vastaajayhtiön käyttämä toiminimi Motorbyte Oy on harhaanjohtava. Sen jälkeen kun vastaajayhtiö on rekisteröinyt toiminimensä Motorbyte Oy, kantajayhtiö on saanut useita yhteydenottoja asiakkailta, jotka ovat toiminimien samankaltaisuuksien vuoksi sekoittaneet kantajayhtiön vastaajayhtiöön. Vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy on siis johtanut yleisöä harhaan, sillä yleisö on saanut väärän käsityksen, kenestä elinkeinonharjoittajasta tosiasiassa on ollut kyse. Loukkaavan toiminimen samankaltaisuus kantajayhtiön toiminimeen Motorbit Oy on ollut omiaan aiheuttamaan sen, että asiakkaat ovat ottaneet vahingossa yhteyttä vastaajayhtiöön, kun tarkoitus on ollut ottaa yhteyttä kantajayhtiöön.

VASTAUS

Vaatimukset

Motorbyte Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi Motorbyte Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Motorbit Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.315,17 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Motorbyte Oy ei käyttämällä toiminimeä Motorbyte Oy ole loukannut Motorbit Oy:n oikeutta tämän rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy.

Sekä Motorbit Oy että Motorbyte Oy harjoittavat moottorioptimointia. Kyseisen toiminnan on sinänsä katsottava koskevan kaikkia Motorbit Oy:n kaupparekisteriin merkittyjä toimialoja.

Vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy ei ole sekoitettavissa kantajayhtiön rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy.

Toiminimen rekisteröinyt ei voi estää muita tahoja käyttämästä kielen tavallisia ilmaisukeinoja eli sanoja, jotka eivät nauti erityissuojaa. Englannin kielen moottoria tarkoittava sana "motor" ymmärretään Suomessa yleisesti tavanomaiseksi ilmaisukeinoksi tarkoittamaan moottoria. Sana "motor" on siten katsottava sellaiseksi sanaksi, joka ei nauti erityissuojaa ja jota ei tule ottaa huomioon toiminimien sekoitettavuutta tarkasteltaessa. Näin ollen toiminimien sekoitettavuuden tarkastelussa tulee keskittyä sanojen "bit" ja "byte" tarkasteluun.

Sanat "bit" ja "byte" eroavat lausuntatavaltaan merkittävästi toisistaan. Asiassa on otettava huomioon myös se, että suomalaiset saattavat lausua sanat niiden kirjoitusasun mukaisesti. Tämä lisää kyseisten sanojen erotettavuutta toisistaan.

Sanoilla "bit ja "byte" on lisäksi eri merkityssisältö. Sana "bit" tarkoittaa bittiä, kun taas sana "byte" tarkoittaa tavua. Bitti ja tavu ovat tietotekniikassa eri mittaluokan yksiköitä. Bitti on tietotekniikassa pienin käytössä oleva tiedon tai tietovuon määrän mitta. Tavu taas on tietotekniikassa käytettävä mittayksikkö sellaiselle tallennuskapasiteetille, joka on riippumaton tallennetun datan tyypistä. Tavu on pienin tietokoneen muistiosoitteella osoitettava yksikkö. Tavu on kahdeksan bittiä. Kyse on siis eri mittayksiköistä.

Motorbit Oy:n esittämä siitä, että keskivertokuluttaja ei ymmärtäisi sanojen "bit" ja "byte" merkitystä, ei pidä paikkaansa. Joka tapauksessa Motorbit Oy:llä on näyttötaakka mainitun osalta. Motorbit Oy ei ole kuitenkaan esittänyt sanottuun liittyen kuin yhden artikkelin, joka osoittaa lähinnä kyseisen artikkelin kirjoittajan näkemystä. Lisäksi on huomattava, että molemmat yhtiöt markkinoivat palveluitaan myös yrityksille eli asiakkaina on myös muita kuin kuluttajia.

Kantajayhtiön ja vastaajayhtiön toiminimet ovat myös visuaalisesti erotettavissa toisistaan. Merkittävä osa yrityksen markkinoinnista tapahtuu verkossa. Kantajayhtiö kirjoittaa Motorbit-logonsa oranssilla värillä, kun taas vastaajayhtiö kirjoittaa Motorbyte-logonsa mustalla. Myös osapuolten internetsivustot eroavat ulkoasultaan merkittävästi toisistaan. Tämä on entisestään korostanut toiminimien erotettavuutta toisistaan.

Moottorioptimoinnissa on kyse yksittäisen ajoneuvon kannalta merkityksellisestä ja verraten arvokkaasta toimenpiteestä. Yksittäisen henkilöauton moottorioptimoinnin hinta vaihtelee välillä 400–800 euroa. Kyse on siten palvelusta, jota ei osteta mielijohteesta. Keskivertokuluttaja ja etenkin yritysasiakas vertailee palveluntuottajia puheena olevan kaltaisen liiketoiminnan suhteen tarkasti. Näin ollen myöskään yhtiöiden nimessä ei tarvita kovin merkittävää erottavaa osaa, jotta ne erottuisivat toisistaan.

Motorbit Oy on esittänyt ainoastaan yhden todisteen väitetystä toiminimien sekaantumisesta. Kyse on ollut reklamaatiotapauksesta, jossa Motorbyte Oy:n asiakas on erehdyksessä ottanut yhteyttä Motorbit Oy:öön. Tapaus ei osoita, että asiakas olisi valinnut moottorioptimoinnin tekijäksi erehdyksessä Motorbit Oy:n sijasta Motorbyte Oy:tä. Tapaus ei osoita myöskään toiminimien sekoitettavuutta eikä harhaanjohtavuutta. Kyse on ollut yksittäisen asiakkaan erehdyksestä.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Motorbit Oy

1. Motorbit-verkkosivu, tulostuspäivä 20.12.2016
2. Motorbyte-Facebook-sivu, tulostuspäivä 20.12.2016
3. Motorbyte-verkkosivu, tulostuspäivä 20.12.2016
4. Motorbyte Helsingin Sanomissa 17.12.2016, tulostuspäivä 20.12.2016
5. Yle.fi: Bitit, bytet, tavut ja pikselit sekoittavat Internetin käyttäjiä
6. Vastaajan asiakkaan kantajalle 23.1.2017 lähettämä reklamaatio

Motorbyte Oy

1. Ote Finder-yritystietohausta
2. Ote Motorbit Oy:n verkkosivuilta
3. Ote Motorbyte Oy:n verkkosivuilta

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys siitä, onko vastaajayhtiön toiminimen Motorbyte Oy katsottava loukkaavan kantajayhtiön toiminimeä Motorbit Oy.

Asian keskeisestä tosiseikastosta

2. Kantajayhtiön toiminimi Motorbit Oy on yhtiön 13.7.2006 rekisteriviranomaiselle tekemän ilmoituksen perusteella merkitty kaupparekisteriin 25.7.2006. Motorbit Oy:n toimialaksi on kaupparekisteriin merkitty ajoneuvojen korjaus- ja muutostyöt, ajoneuvojen ja niiden varusteiden osto, myynti, maahantuonti sekä valmistus, tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmointityöt.

3. Vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy on puolestaan yhtiön 8.8.2016 rekisteriviranomaiselle tekemän ilmoituksen perusteella merkitty kaupparekisteriin 12.9.2016. Motorbyte Oy:n toimialaksi on kaupparekisteriin merkitty kaikki laillinen liiketoiminta.

4. Kantajayhtiön toiminimi Motorbit Oy on siten yhtiön aikaisemmin tekemän ilmoituksen perusteella merkitty kaupparekisteriin noin kymmenen vuotta aikaisemmin kuin vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy.

5. Asiassa on riidatonta, että molemmat yhtiöt harjoittavat moottorioptimointia eli ne tarjoavat palvelua, jossa auton moottorinohjaustietokonetta ohjelmoidaan moottorin suorituskyvyn muuttamiseksi. Niin ikään riidatonta asiassa on, että mainittu toiminta liittyy kaikkiin edellä selostettuihin Motorbit Oy:n kaupparekisteriin merkittyihin toimialoihin. Vielä riidatonta asiassa on, että molemmat yhtiöt toimivat Tuusulassa ja että molempien yhtiöiden asiakkaina on sekä tavallisia kuluttajia että yritysasiakkaita.

Asianosaisten käsitykset

6. Motorbit Oy on esittänyt, että vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy on sekoitettavissa sille aiemmin rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy. Tämän tueksi Motorbit Oy on viitannut muun ohella siihen, että mainitut toiminimet ovat lähes identtisiä sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan ja että keskivertokuluttaja ei ymmärrä sanojen "bit" ja "byte" eroa.

7. Motorbyte Oy on puolestaan esittänyt, etteivät toiminimet Motorbit Oy ja Motorbyte Oy ole sekoitettavissa toisiinsa. Tämän tueksi Motorbyte Oy on viitannut muun ohella siihen, että sanan "motor" on ymmärrettävä vakiintuneen Suomessa tavanomaiseksi ilmaisukeinoksi tarkoittamaan moottoria ja että asiassa on siksi keskityttävä sanojen "bit" ja "byte" tarkasteluun. Nämä viimeksi mainitut sanat lausutaan eri tavoin, ja niillä on eri merkityssisältö, minkä myös keskivertokuluttaja ymmärtää. Lisäksi Motorbyte Oy on viitannut siihen, että toiminimet Motorbit Oy ja Motorbyte Oy ovat visuaalisesti erotettavissa, koska merkittävä osa yrityksen markkinoinnista tapahtuu verkossa ja yhtiöt kirjoittavat logonsa eri tavoin.

Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat

8. Toiminimilain 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Mainitun lain 8 §:stä ilmenee, että toiminimen on kyettävä yksilöimään haltijansa yritys. Toiminimilain säätämiseen johtaneiden esitöiden (HE 238/1978 vp s. 23) mukaan yksilöivyyteen kuuluu se, että toiminimellä on erottuvuutta.

9. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Mainitun lain 5 §:ssä säädetään puolestaan, että toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota pääsääntöisesti vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

10. Toiminimilain 6 §:n 1 momentin mukaan ratkaistaessa riitaa, joka koskee oikeutta sekoitettavissa oleviin toiminimiin, on etusija annettava sille, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

11. Toiminimilain säätämiseen johtaneiden esitöiden (HE 238/1978 vp s. 20) mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan lähtökohtaisesti vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa. Sekoitettavuus sinänsä on olemassa, milloin toiminimet ulkoisesti muistuttavat toisiaan. Mainittujen esitöiden mukaan kysymys toiminimien samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta on ratkaistava ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Myös toiminimen osan samankaltaisuus, koskipa se sitten ulkonäköä, merkitystä tai ääntämistä saattaa aiheuttaa sekoitettavuuden. Esitöiden mukaan sekoitettavuutta arvosteltaessa on kuitenkin ennen muuta otettava huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat, kun niitä vertaillaan keskenään. Erityistä painoa on pantava toiminimen iskuosalle, kun taas toiminimen epäolennaisilla aineksilla, kuten toiminnan laatua tai toiminta-aluetta määrittelevillä lisäyksillä samoin kuin yhteisömuotoa osoittavalla toiminimen osalla ei ole sekoitettavuusarviointia suoritettaessa ratkaisevaa merkitystä. Sana tai sanayhdistelmä, joka muutoin olisi varsin jokapäiväinen, saattaa muodostua toiminimen iskuosaksi, jos se käytännössä saa tietyn, määrättyyn yritykseen tai toimintaan kohdistuvan merkityksen. Tällöin on sekoitettavuutta kuitenkin arvosteltava lievemmän mittapuun mukaan kuin silloin, kun kysymyksessä on voimakkaasti omintakeinen iskuosa.

12. Korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 1985 II 145 arvioinut kahden autokauppaa harjoittaneen yhtiön toiminimien sekoitettavuutta. Kyseisessä ennakkopäätöksessä korkein oikeus totesi, ettei yksinoikeus, joka seuraa toiminimen merkitsemisestä kaupparekisteriin, estänyt muita yrittäjiä käyttämästä kielen tavallisia ilmaisukeinoja. Korkeimman oikeuden mukaan sanat "Kehätie" ja "auto" sisältyivät yleiskieleen. Ne kuvasivat paikkaa ja tuotetta ja olivat sen vuoksi tyypiltään sellaisia sanoja, jotka usein otetaan toiminimen osaksi. Lisäksi korkein oikeus totesi, että autoalalla myytävät tuotteet olivat kalliita merkkitavaroita, joita ei ostettu mielijohteesta. Niin ollen ei vaadittu kovin merkittävää erottavaa osaa, jotta toiminimet käytännössä erottuisivat toisistaan. Mainituilla perusteilla korkein oikeus katsoi, että toiminimet Kehätien Autotalo Oy ja Kehätien Autovalinta Oy erosivat siten, että ne saattoivat olla rinnan käytössä olematta toiminimilain 3 §:ssä tarkoitetussa mielessä toisiinsa sekoitettavia.

13. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 1992:183 on puolestaan todettu, että pääasiassa liiketoiminnan laatua kuvaavan yleisluonteisen ilmaisun vakiinnuttaminen ei tuota sellaista yksinoikeutta, että sen perusteella voitaisiin kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa ilmaisua osana rekisteröityä toiminimeään, jos toiminimet muutoin eroavat toisistaan. Tämän lisäksi korkein oikeus on ennakkopäätöksessään KKO 1998:154 todennut, ettei toiminnan laatua kuvailevan toiminimen rekisteröinti tuota sellaista yksinoikeutta, että sen perusteella voitaisiin kieltää toista elinkeinonharjoittajaa kuvaamasta tarjoamaansa palvelua käyttäen kyseistä palvelumuodon ilmausta, jos palvelujen tarjoajan oma toiminimi ilmenee asiayhteydestä sillä tavoin selkeästi, ettei toiminimien sekaantumisen vaaraa ole eikä ilmausta käsitetä palvelujen tarjoajan toiminimeksi tai osaksikaan siitä.

14. Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on lisäksi todettu, että deskriptiivisillä toiminimillä tuomioistuinkäytännön mukaan on monesti suppea suoja ja että sama koskee myös monia arkipäiväisiä sanoja, joita ei voida kuitenkaan pitää deskriptiivisinä (ks. Castrén, Martti; Toiminimi, 2008, s. 101).

15. Vastaavasti Ruotsin toiminimilain säännösten, joiden nyt kysymyksessä olevalta osin voidaan katsoa vastaavan Suomen toiminimilain säännöksiä, osalta on Ruotsin korkein oikeus ratkaisussaan (NJA 1999 s. 3), jossa on arvioitu sanan "vakuumplast" sisältäneen toiminimen suoja-alaa, todennut että sana "vakuumplast" kuului sellaisiin kuvaileviin sanoihin, jotka saivat melko heikkoa suojaa. Mainitussa ratkaisussaan Ruotsin korkein oikeus on edelleen todennut, että kuvailevaa nimitystä saattoi käyttää myös toinen elinkeinonharjoittaja, jos toiminimessä oli jotain muuta, joka selvästi erotti sen aiemmin rekisteröidystä toiminimestä.

Asian arviointi

16. Toiminimilain 3 §:n 1 momentissa todetuin tavoin toinen elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Käsillä olevassa asiassa vastaajayhtiö Motorbyte Oy ei ole vedonnut kanteen vastustamisensa tueksi siihen, että kantajayhtiö toiminimen Motorbit Oy haltijana ei voisi kärsiä vahinkoa toiminimen sekoitettavuudesta.

17. Edellä todetulla tavalla asiassa on lisäksi riidatonta, että sekä Motorbit Oy että Motorbyte Oy harjoittavat moottorioptimointia ja että mainittu toiminta liittyy kaikkiin kantajayhtiön Motorbit Oy:n kaupparekisteriin merkittyihin toimialoihin. Edelleen asiassa voidaan pitää riidattomana, että kantajayhtiö toiminimen Motorbit Oy:n haltijana voi vedota asiassa aikaisempaan oikeusperusteeseen. Vielä asiassa esitetyn perusteella riidattomana voidaan pitää sitä, että molempien yhtiöiden asiakkaina on sekä tavallisia kuluttajia että yritysasiakkaita. Viimeksi mainitun valossa yhtiöiden asiakaspiirin ei siten voida katsoa muodostuvan ainakaan yksinomaan elinkeinonharjoittajista.

18. Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa on siten ensisijaisesti arvioitavana kysymys siitä, ovatko toiminimet Motorbit Oy ja Motorbyte Oy toiminimilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla sekoitettavissa keskenään.

19. Edellä selostettujen oikeusohjeiden valossa markkinaoikeus toteaa, että asiassa on arvioitava yhtäältä, onko kantajan toiminimeä pidettävä muun ohella sen kaupparekisteriin merkittyjä toimialoja tai toiminnan laatua kuvailevana, sekä arvioitava toisaalta muun ohella toiminimien Motorbit Oy:n ja Motorbyte Oy:n ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön perustuvaa samankaltaisuutta sekä erityisesti mainittujen toiminimien niitä vertailtaessa antamaa yleisvaikutelmaa.

20. Kantajan toiminimi Motorbit Oy koostuu sanayhdistelmäksi luonnehdittavasta osasta Motorbit sekä osakeyhtiötä osoittavasta lyhenteestä Oy. Asiassa esitetyn mukaan mainitun sanayhdistelmän "motorbit" voidaan ymmärtää koostuvan kahdesta englannin kielen sanasta, eli sanasta "motor" sekä sanasta "bit". Näistä sana "motor" tarkoittaa muun ohella moottoria. Kyse on siten sanasta, jonka voidaan katsoa viittaavan ennen kaikkea niihin toiminimen Motorbit Oy:n kaupparekisteriin merkittyihin toimialoihin, jotka liittyvät ajoneuvoihin. Sana "bit" tarkoittaa puolestaan bittiä, joka asiassa esitetyn mukaan on tietotekniikassa käytetty tiedon mittayksikkö. Kyse on siten sanasta, jonka voidaan katsoa viittaavaan jossain määrin Motorbit Oy:n kaupparekisteriin merkittyihin toimialoihin tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmistotyöt.

21. Kuten edellä on todettu, toiminimien sekoitettavuutta arvioitaessa on kuitenkin otettava ennen muuta huomioon se yleisvaikutelma, jonka toiminimet antavat, kun niitä vertaillaan keskenään. Sanottuun nähden arvioitaessa toiminimien Motorbit Oy ja Motorbyte Oy samankaltaisuutta on niitä tarkasteltava lähtökohtaisesti kokonaisuutena. Koska edellä perustelukappaleessa 11 todetulla tavalla toiminimiin sisältyville yhteisömuotoa osoittaville toiminimien osille ei sekoitettavuusarvioinnissa ole kuitenkaan annettavissa ratkaisevaa merkitystä, markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa edellä mainittujen toiminimien Motorbit Oy ja Motorbyte Oy sekoitettavuutta arvioitaessa on vertailu suoritettava toiminimien osien Motorbit ja Motorbyte välillä.

22. Markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, että asiassa ei ole esitetty, että edellä selostetulla tavalla kahdesta englannin kielen sanasta muodostuvalla sanayhdistelmällä "motorbit" itsellään olisi jokin merkityssisältö. Kyse on sanayhdistelmästä, joka on luotu yhdistämällä moottoria ja erityisesti tietotekniikan alan tiedon mittayksikköä tarkoittavat sanat. Vaikka edellä todetulla tavalla sanayhdistelmän "motorbit" osien voidaankin katsoa jollain tavalla liittyvän kantajayhtiön kaupparekisteriin merkittyihin toimialoihin, markkinaoikeus katsoo, että sanayhdistelmää "motorbit" itsessään ei voida pitää moottorioptimointia tai yhtäkään mainittua kaupparekisteriin merkittyä toimialaa kuvaavana sanana.

23. Toiminimien ulkoasun samankaltaisuuden osalta markkinaoikeus toteaa, että toiminimien osat Motorbit ja Motorbyte sisältävät molemmat saman sanan "motor", joka kummassakin tapauksessa muodostaa toiminimen osien alkuosan, ollen lisäksi samalla ainakin jossain määrin niiden loppuosia pidempi. Mainittujen toiminimien osien Motorbit ja Motorbyte loppuosan muodostavat sanat "bit" ja vastaavasti "byte" ovat puolestaan lähes samanpituisia ja koostuvat osittain samoista kirjaimista. Mainittuja toiminimien osia on siten pidettävä ulkoasun osalta hyvin samankaltaisina.

24. Toiminimien lausuntatavan samankaltaisuuden osalta markkinaoikeus toteaa, että toiminimien osien Motorbit ja Motorbyte alkuosat ovat edellä todetulla tavalla identtiset. Myös niiden loppuosia on pidettävä verraten samankaltaisina lausuttaessa kyseiset loppuosat muodostavat sanat englanniksi, sillä englanniksi lausuttuna sanan "byte" viimeistä kirjainta ei äännetä. Siinä tapauksessa, että sanat "bit" ja "byte" lausutaan kuin ne kirjoitetaan, kuten esimerkiksi suomen kielessä tehdään, toiminimien osia ei sen sijaan ole pidettävä lausuntatavaltaan aivan yhtä samankaltaisina.

25. Toiminimien merkityssisällön samankaltaisuuden osalta markkinaoikeus toteaa, ettei edellä todetulla tavalla asiassa ole esitetty, että toiminimen osalla Motorbit itsessään olisi jotakin merkityssisältöä. Vastaavasti asiassa esitetyn mukaan toiminimen osan Motorbyte voidaan ymmärtää koostuvan kahdesta englannin kielen sanasta, mutta myöskään tällä sanayhdistelmällä itsellään ei ole esitetty olevan jotakin merkityssisältöä. Koska kummallakaan toiminimen osalla itsellään ei ole esitetty olevan varsinaista merkityssisältöä, ei asiassa ole mahdollista arvioida merkityssisällön samankaltaisuuden astetta.

26. Kuten korkein oikeus on edellä selostetussa ennakkopäätöksessä KKO 1985 II 145 todennut, autoalalla tuotteet ovat kalliita merkkitavaroita, joita ei osteta mielijohteesta, eikä näin vaadita sinänsä kovinkaan merkittävää erottavaa osaa, jotta toiminimet käytännössä erottuisivat toisistaan. Nyt käsillä olevassa tapauksessa toiminimen Motorbit Oy osalla Motorbit ei edellä todetulla tavalla ole kuitenkaan esitetty olevan varsinaista merkityssisältöä, eikä sen näin ollen voida katsoa kuvaavan kantajayhtiön toiminnan laatua. Vertailtavina olevia toiminimiä Motorbit Oy ja Motorbyte Oy on lisäksi edellä todetulla tavalla pidettävä sekä ulkoasun että lausuntatavan osalta samankaltaisina, eikä niihin muutoinkaan ole katsottava sisältyvän juurikaan sellaista, joka erottaisi ne toisistaan. Kun sekä kantajayhtiö että vastaajayhtiö molemmat harjoittavat vielä samaa toimintaa, markkinaoikeus katsoo, että toiminimiä Motorbit Oy ja Motorbyte Oy on pidettävä kokonaisvaikutelmaltaan hyvin samankaltaisina. Sanottuun nähden ja kun otetaan vielä huomioon, että molemmat yhtiöt toimivat samalla paikkakunnalla, markkinaoikeus katsoo, että toiminimiä Motorbit Oy ja Motorbyte Oy on pidettävä toiminimilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla keskenään sekoitettavissa olevina.

27. Markkinaoikeus vielä toteaa, että kun käsillä olevassa tapauksessa on kyse kahden rekisteröidyn toiminimen sekoitettavuuden arvioinnista, ei mahdollisen samankaltaisuuden puuttumisen kannalta merkitystä ole annettavissa vastaajayhtiön vetoamalle seikalle toiminimien kirjoitusasun eroamisesta yhtiöiden internetsivuilla.

Seuraamukset

28. Toiminimilain 27 §:ään sisältyvän säännöksen mukaan kanne sen seikan vahvistamiseksi, onko oikeus toiminimeen olemassa tai loukkaako tietty menettely sellaista oikeutta, voidaan ottaa tuomioistuimessa käsiteltäväksi, jos asiasta on epätietoisuutta ja tästä on kantajalle haittaa. Mainitun lain 18 §:n 1 ja 2 momentin mukaan tuomioistuin muun ohella voi, siinä laajuudessa kuin havaitaan tarpeelliseksi, kieltää sakon uhalla toiminimen haltijaa käyttämästä toiminimeä, joka loukkaa toisen oikeutta toiminimeen.

29. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että vastaajayhtiön toiminimi Motorbyte Oy on sekoitettavissa kantajayhtiön toiminimeen Motorbit Oy, joka on mainittuun vastaajayhtiön toiminimeen nähden aikaisemmin tehdyn ilmoituksen perusteella merkitty kaupparekisteriin. Asiassa ei ole väitettykään, etteikö sanotusta voisi olla haittaa kantajayhtiölle. Kun otetaan huomioon, että vastaajayhtiön harjoittaman moottorioptimoinnin on riidattomasti katsottava koskevan kaikkia kantajayhtiön kaupparekisteriin merkittyjä toimialoja, vastaajayhtiön on vahvistettava kanteessa vaaditun mukaisesti loukanneen Motorbit Oy:n toiminimeä kannevaatimuksessa 1 mainituilla toimialoilla ja sitä on edelleen kanteessa vaaditun mukaisesti kiellettävä käyttämästä toiminimeä Motorbyte Oy sanotuilla toimialoilla.

30. Kantajayhtiö on edelleen vaatinut, että asiassa mahdollisesti määrättävän kiellon tehosteeksi asetetaan 10.000 euron sakon uhka Vastaajayhtiöllä ei ole ollut tältä osin huomauttamista. Vastaajayhtiö on kuitenkin esittänyt, että asiassa mahdollisesti määrättävä kielto sakon uhkineen olisi määrättävä tulemaan voimaan vasta kuukauden kuluttua markkinaoikeuden tuomion antamisesta, mihin kantajayhtiöllä ei ole ollut huomauttamista.

31. Edellä lausutun perusteella asiassa on annettava tuomiolauselmasta ilmenevät vahvistus- ja kieltomääräykset siten, että määrättävä kielto, jonka noudattamista tehostetaan kantajayhtiön vaatimalla 10.000 euron sakon uhalla, tulee voimaan kuukauden kuluttua markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

32. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kysymyksessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

33. Motorbit Oy on voittanut asian. Motorbit Oy:llä on näin ollen oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan.

34. Motorbit Oy on vaatinut, että Motorbyte Oy velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.783,74 eurolla viivästyskorkoineen. Motorbyte Oy:llä ei ole ollut huomauttamista Motorbit Oy:n esittämän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen osalta määrällisesti. Näin ollen Motorbyte Oy on velvoitettava korvaamaan Motorbit Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä. Motorbyte Oy puolestaan saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että Motorbyte Oy on käyttämällä toiminimeä Motorbyte Oy toimialoilla ajoneuvojen korjaus- ja muutostyöt, ajoneuvojen ja niiden varusteiden osto, myynti, maahantuonti sekä valmistus, tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmistotyöt loukannut Motorbit Oy:n oikeutta rekisteröityyn toiminimeen Motorbit Oy.

Markkinaoikeus kieltää Motorbyte Oy:tä käyttämästä toiminimeä Motorbyte Oy toimialoilla ajoneuvojen korjaus- ja muutostyöt, ajoneuvojen ja niiden varusteiden osto, myynti, maahantuonti sekä valmistus, tietoliikennelaitteiden ja datajärjestelmien myynti- ja asennuspalvelut sekä ohjelmistojen kehittäminen ja ohjelmointityöt.

Edellä mainittua kieltoa on noudatettava 6.12.2017 lukien nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Motorbyte Oy:n korvaamaan Motorbit Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.783,74 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Motorbyte Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 5.1.2018.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Pertti Lenkkeri ja Jukka Koivusalo.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 24.11.2017