MAO:658/17

Aqualisa Products Limited > A

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/14
Antopäivä: 2.11.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.3.2013 (liitteenä)

Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 51 purkanut markkinaoikeuden 5.2.2015 asiassa antaman päätöksen numero 79/15 ja palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi Aqualisa Products Limitedin valituksen pohjalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Aqualisa Products Limited on vaatinut, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti AQUALIZER numero 1040632 koske Suomea.

Perusteet

Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin AQUALIZER numero 1040632 ja valittajan aikaisempien unionin tavaramerkkien AQUALISA numero 3550051 ja AQUALISA (kuvio) numero 5953062 välillä on sekaannusvaara.

Kansainvälinen rekisteröinti AQUALIZER koskee samankaltaisia WC-tiloissa ja kylpyhuoneessa käytettäviä tuotteita kuin valittajan aikaisemmat unionin tavaramerkit. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole otettu huomioon tavaroiden luonnetta, käyttötarkoitusta, käyttötapaa tai sitä, ovatko tavarat keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Tavaralajien samankaltaisuus korostuu, kun otetaan huomioon tavaroiden käyttötarkoitus ja käyttöala. WC:t, ilmastointilaitteet, venttiilit ja vesihanat ovat käytössä samassa huonetilassa. Kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnin kattamia tavaralajeja "toilets, urinals, portable toilets" käytetään samassa tilassa kuin tavaralajeja "toilets", "apparatus for ventilating and air conditioning", "valves for use in bathroom plumbing applications" ja "water taps" ja ne kuuluvat siten asiakaskohderyhmien yhtäläiseen fyysiseen kokemuspiiriin. WC-tilat ovat myös varsin yleisesti osana kylpyhuonetta ja ilmanraikasteet sekä hajunpoistolaitteet ovat luonnollinen osa pisuaareja ja käymälöitä. Jotta vesihuuhtelu toimisi pisuaareissa ja käymälöissä, niissä on järjestettävä myös vesihuolto. Siten tavaralajien välillä on luontainen tuotannollinen, jakelutiehen, kuluttajakäyttäytymiseen ja tuotteiden käyttötarkoitukseen liittyvä yhteys.

Merkit AQUALIZER ja AQUALISA ovat lähes identtisiä sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan. Ulkoasun osalta merkkien kuusi ensimmäistä kirjainta ovat identtisiä. Lausuntatavan osalta seitsemän ensimmäistä kirjainta ovat identtisiä, kun lausuttaessa on mahdotonta havaita eroa s- ja z-kirjainten välillä. Merkkien alkuosille on annettava enemmän merkitystä kuin niiden loppuosille. Sekaannusvaaraa ei poista se, että merkit alkavat latinankielen sanalla aqua, joka merkitsee vettä. Sekaannusvaara on arvioitava merkkien aikaansaaman kokonaisvaikutelman perusteella eikä vähäisten erojen perusteella. Ulkoasun osalta sekaannusvaaraa korostaa se, että kohdeyleisönä olevat kuluttajat eivät voi verrata merkkejä ostotilanteessa, vaan joutuvat turvautumaan epätäydelliseen muistikuvaan merkeistä. Merkeillä ei ole selkeää merkityssisältöä, mikä myös vahvistaa valittajan aikaisempien merkkien asemaa suhteessa merkkiin AQUALIZER.

Asian arvioinnissa on otettava huomioon tavaramerkin AQUALISA tunnettuus kysymyksessä olevien tavaralajien osalta, mistä ovat osoituksena AQUALISA-tuotteille useissa Euroopan maissa myönnetyt palkinnot. Tavaramerkkiin AQUALISA ja sen tavaralajeihin liittyy myös vahva mielleyhtymä tavaroiden käyttötarkoituksesta. Edellä mainituin perustein lähes identtinen merkki, joka koskee samankaltaisia samoissa tiloissa käytettäviä tuotteita, saa aikaan sekaannusvaaran.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vastaajan vastaus

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut asiassa vastausta.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut asiassa lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on ratkaistavana kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1040632 AQUALIZER luokan 11 tavaroiden osalta sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka ovat EU-tavaramerkit numero 3550051 AQUALISA ja numero 5953062 AQUALISA (kuvio).

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan mainitulla aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan myös lain 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sanotussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1040632 AQUALIZER kattaa seuraavat tavarat luokassa 11: "Toilets, urinals, portable toilets."

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 3550051 AQUALISA kattaa seuraavat tavarat luokassa 11: "Laitteistot ja laitteet, kaikki valaistukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen, kuivaukseen, tuuletukseen ja ilmastointiin; hajunpoistolaitteet muuhun kuin henkilökäyttöön; ilmanraikastus- ja hajunpoistolaitteet; kylpyhuoneiden valaistuslaitteistot ja -laitteet; vedenjakelulaitteistot; suihkut; suihkujen suuttimet; suihkualtaat; suihkukaapit ja suihkukopit; kylpyammeiden tarvikkeet ja kylpylaitteistot; venttiilit; vesihanat; kahvat ja niiden taipuisat letkut; liukukiskot suihkuihin; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille".

Aikaisempi EU-tavaramerkki numero 5953062 AQUALISA (kuvio) kattaa luokassa 11 seuraavat tavarat: "Laitteistot ja laitteet, kaikki valaistukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen, kuivaukseen, tuuletukseen ja ilmastointiin; sähkötuulettimet; ilmanraikastus- ja hajunpoistolaitteet; kylpyhuoneiden valaistuslaitteistot ja -laitteet; kotitalouksien vesihuoltolaitteet; suihkut; suihkujen suuttimet; suihkualtaat; suihkukaapit ja suihkukopit; kylpyammeiden tarvikkeet ja kylpylaitteistot; venttiilit kylpyhuoneiden putkistoihin; vesihanat; kahvat ja niiden taipuisat letkut; liukukiskot suihkuihin; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille" sekä lisäksi tavaroita luokissa 7 ja 9.

Markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat täydentävät aikaisempien

EU-tavaramerkkien luokassa 11 kattamia tavaroita niiltä osin kuin viimeksi mainittuja tavaroita käytetään saniteettitiloissa. Niitä myös käytetään saman tyyppisiin saniteettitarkoituksiin. Myös tavaroiden valmistajat ja jakelukanavat voivat olla samoja. Merkkien kattamia tavaroita on siten pidettävä samankaltaisina.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Nyt kysymyksessä olevien tavaroiden kohdeyleisö koostuu sekä ammattilaisista että suuresta yleisöstä. Edelleen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön on katsottava koostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Merkkien välillä on sekaannusvaara, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Sekaannusvaaraa arvioitaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti koostuu yhdeksänkirjaimisesta sanasta AQUALIZER. Valittajan EU-tavaramerkki numero 3550051 koostuu kahdeksankirjaimisesta sanasta AQUALISA. Valittajan EU-tavaramerkki numero 5953062 on puolestaan kuviomerkki, joka koostuu tavanomaisella kirjasinlajilla isoilla kirjaimilla kirjoitetusta sanasta AQUALISA. Kirjainten väri on vaaleanharmaa kuitenkin siten, että q-kirjaimen rengasosan alaosassa on osittain kahta tummempaa harmaan sävyä muun osan q-kirjainta ollessa samanvärinen kuin muut kirjaimet.

Vertailtavat merkit ovat ulkoasuiltaan identtiset kuuden ensimmäisen kirjaimen alkuosan AQUALI osalta ja eroavat loppuosien ZER ja SA osalta. Merkkien alkuosissa neljä ensimmäistä kirjainta muodostavat veteen viittaavan sana AQUA, joka välillisesti liittyy merkkien kattamiin saniteettikalusteisiin. Merkkien ulkoasujen yhtäläisyydet eivät kuitenkaan rajoitu tähän sanaan. Edellä todettu alkuosan yhtäläisyys ja vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan kohdeyleisö kiinnittää yleensä huomiota enemmän sanamerkin alkuosaan kuin sen loppuosaan, huomioon ottaen vertailtavia merkkejä on pidettävä ulkoasuiltaan samankaltaisina. Asiaa ei EU-tavaramerkin numero 5953062 osalta anna aihetta arvioida toisin kyseisen merkin vähäinen kuviollisuus.

Lausuntatavan vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkkien identtiset alkuosat lausutaan samalla tavoin loppuosien ollessa eroavat. Markkinaoikeus katsoo, että merkit ovat lausuntavaltaan samankaltaiset jo identtisten alkuosien perusteella. Ei ole myöskään poissuljettua, että kohdeyleisö mieltää merkin AQUALIZER muistuttavan englanninkielistä sanaa ja ääntää sen englanninkielisenä. Englanninkielellä äännettäessä merkkien loppuosat ovat vielä lähempänä toisiaan s- ja z-kirjainten ääntyessä suunnilleen samalla tavoin ja lopussa olevan r-kirjaimen jäädessä ääntämättä.

Merkkien alkuosissa on veteen viittaava sana AQUA, joka liittyy vertailtavien merkkien kattamiin saniteettikalusteisiin. Valittajan EU-tavaramerkkien loppuosan LISA voi puolestaan katsoa viittaavan naisen nimeen. Kysymyksessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin loppuosalla LIZER ei ole tunnettua merkitystä. Vaikka kohdeyleisö saattaa erottaa merkkien alkuosasta sanan AQUA, kokonaisuutena vertailtavilla merkeillä AQUALIZER ja AQUALISA ei ole tunnettua merkitystä. Merkit ovat käsitteellisesti vähäisessä määrin samankaltaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Siltä osin kuin valittaja on esittänyt, että sekaannusvaaran arvioinnissa tulisi ottaa huomioon AQUALISA-merkkien tunnettuus, markkinaoikeus toteaa, että valittaja on esittänyt selvityksenä asiasta lehdistötiedotteita, jotka koskevat Iso-Britanniassa ja Saksassa myönnettyjä palkintoja. Markkinaoikeus toteaa, ettei näiden lehdistötiedotteiden perusteella ole tehtävissä johtopäätöksiä tavaramerkkien tunnettuudesta Suomessa. Näin ollen merkkien vertailussa on otettava lähtökohdaksi, että AQUALISA-merkeillä ei ole tunnettuudesta johtuvaa tavanomaista suurempaa erottamiskykyä.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samankaltaisia. Myös merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntavaltaan sekä vähäisessä määrin myös merkityssisällöltään samankaltaiset.

Markkinaoikeus toteaa, että keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Nyt esillä olevassa asiassa markkinaoikeus katsoo, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä merkin AQUALIZER koostuvan valituksenalaisessa päätöksessä ilmenevällä tavalla kahdesta selkeästi erillisestä osasta AQUA ja LIZER, vaan merkki on huomioitava arvioinnissa kokonaisuutena.

Edellä todettu tavaroiden ja vertailtavien merkkien samankaltaisuus huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti AQUALIZER on kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa aikaisempiin EU-tavaramerkkeihin AQUALISA ja AQUALISA (kuvio). Ottaen myös huomioon, että keskivertokuluttajalla on usein epätäydellinen muistikuva merkeistä, kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.3.2013 on näin ollen kumottava.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 25.3.2013 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sen toteamiseksi, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1040632 AQUALIZER koske Suomea.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 17.11.2017