MAO:644/17

GEA Air Treatment GmbH > Benco Electrical Appliances Co., Ltd.

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/16
Antopäivä: 27.10.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.3.2014 (liitteenä)

Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 54 purkanut markkinaoikeuden 5.2.2015 asiassa antaman päätöksen numero 82/15 ja palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi GEA Air Treatment GmbH:n valituksen pohjalta.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

GEA Air Treatment GmbH on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan siten, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1111855 BENCO koske Suomea.

Perusteet

Valituksen kohteena oleva rekisteröinti BENCO on sekoitettavissa valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 5466859 DENCO. Aikaisempi tavaramerkki DENCO koskee luokassa 11 samoja tavaroita kuin Suomeen kohdistettu rekisteröinti BENCO. Tavarat ovat samoja tai hyvin samankaltaisia niin luonteen, kohderyhmän, käyttötarkoituksen ja käyttötapojen osalta kuin jakelukanaviltaankin. Lisäksi tavarat ovat joko keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä ja tulevat tavanomaisesti samasta alkuperästä. Näin ollen kyse on kokonaisuutena arvioiden identtisistä tai hyvin samankaltaisista tavaroista.

BENCO ja DENCO ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan lähdes identtiset. Merkeissä on viisi kirjainta, joista neljä ovat identtisiä ja identtisessä järjestyksessä. Ainoa eroavaisuus on sanamerkkien alkukirjaimet, b ja d, jotka ovat hyvin samankaltaisia sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan. Kirjaimien samankaltaisen pyöreän ulkomuodon vuoksi merkit ovat eroavaisuudesta huolimatta ulkoasultaan lähes identtiset. Lisäksi kirjaimet b ja d ovat lausuntatavaltaan hyvin samankaltaiset. Käytännössä b- ja d-kirjaimia joudutaan usein lausuttuna tavaamaan tavausaakkosia käyttäen, jotta kuulija saa selvää, kumpaa kirjainta tarkoitetaan.

Kummallakaan merkeistä ei myöskään ole merkityssisältöä, jonka perusteella ne voisi erottaa toisistaan. Siten kohderyhmä mieltää merkit identtisellä tavalla. Kohderyhmän jäsenten mieleen jää helposti, että kyse on vierasperäisellä ja Suomessa katsottuna harvinaisella konsonantilla alkavasta merkistä, jolloin merkit helposti sekoittuvat toisiinsa. Aikaisempi merkki on myös rekisteröity sanamerkkinä, jolloin suoja kohdistuu nimenomaiseen sanaan ilman kuvio-osaa tai väriä rajoittavana tekijänä. Kokonaisuutena arvioiden merkit ovat hyvin samankaltaiset.

Hyvin vähäinen ero ei riitä poistamaan merkkien samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa. Arvioinnissa on otettava huomioon, ettei keskivertokuluttaja näe merkkejä rinnakkain vaan joutuu tukeutumaan muistikuviinsa. Vertailtavien merkkien ollessa identtisiä yhtä kirjainta lukuun ottamatta sekaannusvaara on ilmeinen.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Vastaajan vastaus

Benco Electrical Appliances Co., Ltd. ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut asiassa vastausta.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, ettei merkkien erilaiset alkukirjaimet riitä tässä tapauksessa poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa. Kirjaimet b ja d ovat hyvin samankaltaisia ja ne mielletään suomalaisten keskuudessa samankaltaisiksi. Molemmat kirjaimet ovat Suomessa harvinaisia ja näillä kirjaimilla alkavat vain vierasperäiset sanat. Suomalaiset sekoittavat tällaiset harvinaiset ja vierasperäiset kirjaimet toisiinsa. Kirjaimet kuuluvat myös samaan äänteiden foneettiseen ryhmään eli ovat soinnillisia klusiileja. Suomalaisista konsonanteista soinnillisia ovat ainoastaan b, d, g ja z eli kyse on hyvin poikkeuksellisesta konsonanttien ryhmästä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja tarkastelun lähtökohdat

Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 54 palauttanut asian markkinaoikeudelle ratkaistavaksi GEA Air Treatment GmbH:n valituksen pohjalta. Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, ettei väitteeseen vastaamista tai asiamiehen käyttämistä voida pitää edellytyksenä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo Suomessa pysytetään.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeudessa on enää ratkaistavana kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1111855 BENCO luokan 11 tavaroiden osalta sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on EU-tavaramerkki numero 5466859 DENCO.

Valituksenalaisessa päätöksessä mainitun tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan (996/1983) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta. Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan mainitulla aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan myös lain 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella, tai jolla on 57 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 34 tai 35 artiklan mukainen aiemmuus Suomesta.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksittäistapauksessa. Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä. Merkkien välistä sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasu, lausuntatapa ja merkityssisältö sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

Tavaroiden vertailu

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1111855 BENCO kattaa seuraavat tavarat luokassa 11: "Lamps; water heaters; heat pumps; hydrants; heating installations (water); heaters for baths; sanitary apparatus and installations; water filtering apparatus; air conditioning installations; radiators, electric". Aikaisempi

EU-tavaramerkki 5466859 DENCO kattaa puolestaan seuraavat tavarat luokassa 11: "Lämmitys-, höyrynkehitys-, keitto-, jäähdytys-, kuivatus-, tuuletus-, vesijohto- ja saniteettilaitteet." Merkkien kattamia tavaroita on siten pidettävä samoina tai samankaltaisina.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Merkkien kattamat tavarat voivat olla suunnattuja sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kohdeyleisön on siten katsottava koostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Kysymyksessä olevat tavarat eivät ole päivittäistavaroita. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta on pidettävä keskimääräisenä.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1111855 koostuu yksinomaan tavanomaisella kirjasinlajilla kirjoitetusta viisikirjaimisesta sanasta BENCO. Valittajan EU-tavaramerkki numero 5466859 koostuu niin ikään viisikirjaimisesta sanasta DENCO.

Ulkoasultaan vertailtavat viisikirjaimiset merkit eroavat ainoastaan ensimmäisen kirjaimen osalta ollen muiden neljän kirjaimen osalta identtiset. Valituksenalaisen päätöksen mukaan yhden kirjaimen ero merkkien välillä vaikuttaa merkittävällä tavalla kokonaisvaikutelmaan, kun kyse on merkin ensimmäisestä kirjaimesta. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että kirjaimet B ja D ovat ulkomuodoltaan samankaltaisia, mikä vähentää eron merkitystä. Nämä näkökohdat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että merkit ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

Lisäksi merkit ovat lausuntatavaltaan identtisiä neljän viimeisen kirjaimen osalta. Merkkien lausuntatapa eroaa vain ensimmäisen kirjaimen osalta. Markkinaoikeus toteaa, että kirjaimet b ja d ovat soinnillisesti samankaltaisia, minkä myötä merkkien välinen ero lievenee myös lausuntatavan osalta. Markkinaoikeus katsoo, että merkit ovat myös lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Vertailtavilla merkeillä ei ole osoitettu olevan merkityssisältöä, jolla voisi olla vaikutusta merkkien samankaltaisuusarvioinnissa. Näin ollen merkkejä ei voida pitää merkityssisällöltään samankaltaisina.

Edellä todetut erityisesti ulkoasun ja lausuntatavan yhtäläisyydet huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat samankaltaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti BENCO ja valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki DENCO kattavat edellä todetulla tavalla samoja tai samankaltaisia tavaroita. Vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia. Ottaen huomioon, että merkit kattavat samoja tavaroita, merkkien väliset erot eivät ole riittäviä poistamaan vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa.

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1111855 BENCO aiheuttaa kokonaisuutena arvioiden sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin numero 5466859 DENCO. Valituksenalainen päätös on siten kumottava.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 27.3.2014 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sen toteamiseksi, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1111855 BENCO koske Suomea.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.11.2017